PK3.8011.4.2015.LKA | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie czynności polegających na wydawaniu praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych, kart wędkarskich oraz wykonywaniu wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz sposób dokumentowania przedmiotowych czynności
PK3.8011.4.2015.LKAinterpretacja indywidualna
 1. dowód rejestracyjny
 2. geodezja
 3. kartografia
 4. opłata
 5. organ władzy publicznej
 6. prawo jazdy
 7. rachunki
 8. wypis
 9. wyrys
 10. zadania publiczne
 1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Rachunki -> Obowiązek wystawienia rachunku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 24 grudnia 2010 r. znak: ITPP1/443-957a/10/MN wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 30 września 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności polegających na wydawaniu praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych, kart wędkarskich oraz wykonywaniu wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz sposobu dokumentowania przedmiotowych czynności - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn.zm.), wydał w dniu 24 grudnia 2010 r. w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku od towarów i usług. Interpretacja wydana została na ww. wniosek złożony w dniu 30 września 2010 r., uzupełniony w dniu 16 listopada 2010 r. oraz w dniu 20 grudnia 2010 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat wykonuje zadania własne i zlecone z zakresu administracji publicznej na podstawie art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Swoje zadania wykonuje przy pomocy jednostki organizacyjnej - Starostwa Powiatowego. Powiat jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa miesięczne deklaracje podatkowe.

W Starostwie są wykonywane niżej opisane czynności za które pobierane są opłaty:

 1. Czynności wykonywane przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym, dotyczące wydawania praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych, itp. Za czynności te pobierane są opłaty. Stawka opłat komunikacyjnych wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2004 r. Wymienione opłaty zaliczane są do usług w zakresie administracji publicznej i ujmowane są w rejestrze VAT, jako opłaty ze stawką zwolnioną.
 2. W Wydziale Ochrony Środowiska na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym pobierane są opłaty za wydanie kart wędkarskich. Wysokość opłaty określona została w § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. Opłaty są dochodem własnym Powiatu i są pobierane za wykonywanie zadań własnych. Opłaty zaliczane są do usług w zakresie administracji publicznej i wykazywane w rejestrze VAT jako opłaty ze stawką zwolnioną.
 3. W Wydziale Geodezji i Kartografii pobierane są opłaty za usługi geodezyjne - wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego na podstawie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zadania te należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej. Wysokość opłat jest ściśle określona w przepisach i wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Opłaty te są przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do czasu jego likwidacji, tj. 31 grudnia 2010 r. a od 1 stycznia 2011 r. staną się dochodami budżetu powiatowego. Za wymienione czynności Powiat wystawia faktury VAT ze stawką podatku - zwolnioną (PKWiU 75).

Ponadto dodatkowo w Wydziale Geodezji i Kartografii są pobierane opłaty związane ze sporządzaniem kopii informacji i materiałów udostępnianych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Opłaty zostały określone w Uchwale Zarządu Powiatu z dnia 5 lutego 2002 r. w oparciu o kalkulację materiałów oraz pozostałych kosztów. Opłaty za sporządzanie kopii kserograficznych z materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydruków z operatu ewidencji gruntów i budynków są przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Usługi te są fakturowane ze stawką podatku - zwolnioną (PKWiU 75).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy opłaty komunikacyjne, opłaty za kartę wędkarską i opłaty geodezyjne pobierane przez Powiat są zwolnione od podatku od towarów i usług, czy też nie podlegają temu podatkowi i nie należy ich wykazywać w deklaracji VAT-7...
 2. Jeżeli wymienione czynności nie podlegają VAT, czy istnieje możliwość wystawiania faktur VAT na żądanie zainteresowanego, czy z tytułu ww. opłat należy wystawiać rachunki zgodnie z art. 87 ust. 1 Ordynacji podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane ww. czynności nie podlegają ustawie o VAT, gdyż zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Pobierane opłaty są opłatami za czynności publicznoprawne. Tym samym nie można ich kwalifikować do usług podlegających podatkowi od towarów i usług, nie ma też podstaw do wystawienia faktury VAT. Dla udokumentowania przedmiotowych czynności należy wystawiać rachunki (art. 87 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa).

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 24 grudnia 2010 r. znak: ITPP1/443-957a/10/MN uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Z powyższej interpretacji indywidualnej wynika, że pobierane opłaty za czynności polegające na wydawaniu praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych, kart wędkarskich, oraz wykonywaniu wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego nie są objęte podatkiem od towarów i usług. Konsekwentnie na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek dokumentowania tych czynności fakturami, o których mowa w art. 106 ust. 1 cyt. ustawy. Czynność ta winna być zatem udokumentowana dokumentem przewidzianym w przepisach ustawy o rachunkowości. Wnioskodawca nie ma również obowiązku dokumentowania przedmiotowych czynności rachunkiem, o którym mowa w art. 87 Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy usługobiorca wystąpi z takim żądaniem przed upływem 3 miesięcy od dnia wykonania usługi.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast na podstawie art. 15 ust. 6 cyt. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zatem co do zasady wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności wykonywane przez podmioty prawa publicznego (organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy) w ramach sprawowanego przez nie władztwa publicznego.

Z opisu sprawy wynika, że Starosta, jako organ władzy publicznej wykonuje czynności polegające na wydawaniu praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart wędkarskich, oraz wykonywaniu wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Czynności te należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej i zostały nałożone odrębnymi przepisami prawa, natomiast wysokość pobieranych opłat wynika odpowiednio z rozporządzeń:

 1. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 211, poz. 2148 ze zm.),
 2. rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421),
 3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 219, poz. 2162 ze zm.),
 4. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 ze zm.),
 5. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).

Opłaty za wymienione czynności mają charakter danin publicznych w rozumieniu art. 217 Konstytucji RP. Opłaty te zostały bowiem nałożone ustawą i mają charakter powszechnych, jednostronnie ustalanych świadczeń pieniężnych, od których wniesienia uzależnione jest dopiero świadczenie organów władzy publicznej. Nałożenie tych opłat ma charakter czynności z zakresu administracji publicznej i poddane jest kontroli sądownictwa administracyjnego (postanowienia NSA z: 24 stycznia 2012 r., sygn. akt I OSK 52/12 oraz 5 października 2010 r., sygn. akt I OSK 1594/10). Opłaty te są świadczeniami pieniężnymi o charakterze przymusowym. Obowiązek zapłaty spoczywa na wszystkich podmiotach prowadzących działalność, z którą związany jest obowiązek wniesienia opłaty. Realizacja tego obowiązku nie zależy od woli podmiotu korzystającego. Strony nie mają swobody kształtowania treści stosunku prawnego, w szczególności co do wysokości opłaty, ewentualnego jej obniżenia lub odstąpienia od niej oraz terminu zapłaty. Powyższe opłaty są dochodami własnymi budżetu powiatu, co oznacza, że należą do dochodów publicznych, i jednocześnie są przeznaczone na realizację celów publicznych (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. K 30/12).

Z tytułu wykonywania ww. czynności starosta nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 87 § 4 Ordynacji podatkowej).

Z powyższych przepisów wynika obowiązek dokumentowania rachunkiem dokonania sprzedaży lub wykonania usługi przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na żądanie kupującego lub usługobiorcy.

Przepis art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej definiuje działalność gospodarczą jako każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców.

Kluczowe znaczenie w definicji działalności gospodarczej ma zarobkowy charakter danej działalności. Taki charakter działalności przesądza bowiem o tym, czy określony rodzaj aktywności stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej (Małgorzata Niezgódka-Medek (w) S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 51).

Mając powyższe na uwadze opłaty za czynności Starostwa Powiatowego polegające na wydawaniu praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart wędkarskich, oraz wykonywaniu wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego pobierane na podstawie ww. rozporządzeń nie są wykonywane w ramach działalności gospodarczej, a tym samym nie mogą być dokumentowane rachunkami w rozumieniu art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. w związku z art. 3 pkt 9 tej ustawy.

W związku z powyższym stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Nieprawidłowe jest również stanowisko przedstawione przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 24 grudnia 2010 r., który stwierdził, że Starostwo Powiatowe nie ma obowiązku dokumentowania przedmiotowych czynności rachunkiem, o którym mowa w art. 87 Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy usługobiorca wystąpi z takim żądaniem przed upływem 3 miesięcy od dnia wykonania usługi.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić taką interpretację w każdym czasie.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany interpretacji indywidualnej z dnia 24 grudnia 2010 r. znak: ITPP1/443-957a/10/MN wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Niniejsza zmiana interpretacji dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 30 września 2010 r. uzupełnionego w dniu 16 listopada 2010 r. oraz w dniu 20 grudnia 2010 r. i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej znak: ITPP1/443-957a/10/MN przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.