PK3.8011.11.2015/MFN | Interpretacja indywidualna

Opodatkowania i dokumentowanie czynności związanych z udostępnianiem danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz czynności związanych z udostępnianiem tych informacji (sporządzanie kopii, wydruków, skanowanie, nagrywanie na nośniki CD i DVD)
PK3.8011.11.2015/MFNinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. geodezja
 3. kartografia
 4. opłata
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 21 lutego 2012 r. nr IBPP2/443-1229/11/AB wydanej, w imieniu Ministra Finansów, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia ww. interpretację z urzędu stwierdzając, że stanowisko Gminy Miejskiej przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2011 r. (data wpływu do Organu 21 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku opodatkowania udostępniania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz czynności związanych z udostępnianiem tych informacji (sporządzanie kopii, wydruków, skanowanie, nagrywanie na nośniki CD i DVD) – jest prawidłowe,
 • w zakresie dokumentowania udostępniania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz czynności związanych z udostępnianiem tych informacji (sporządzanie kopii, wydruków, skanowanie, nagrywanie na nośniki CD i DVD) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn.zm.), wydał w dniu 21 lutego 2012 r. w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku od towarów i usług. Interpretacja została wydana na wniosek, który wpłynął do Organu 21 listopada 2011 r.

We wniosku przedstawiono następujące zaistniały stan faktyczny:

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru.

Zgodnie z przepisem art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100.000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty. Ponadto, zgodnie z art. 92 ust. 1 ww. ustawy funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje rada miasta oraz prezydent miasta. W myśl art. 92 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie. Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2, lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym: starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Zadania organów określonych w ust. 1 pkt 2 wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 cyt. ustawy).

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W strukturach urzędu funkcjonuje Wydział Geodezji, którego zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie za odpłatnością zasobu geodezyjnego dla zainteresowanych stron.

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym należy do:

 1. Głównego Geodety Kraju — w zakresie zasobu centralnego;
 2. marszałków województw — w zakresie zasobów wojewódzkich;
 3. starostów — w zakresie zasobów powiatowych.

Na podstawie art. 40 ust. 3c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e, oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem tych informacji, opracowań i materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3d oraz art. 12, ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej i art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r., nr 37, poz. 333), wydane na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, określa wysokość opłat pobieranych za:

 1. czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
 2. czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
 3. czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
 4. udzielanie informacji, które są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
 5. wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, które są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

Na podstawie art. 40 ust. 3c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, odpłatne jest nie tylko udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, ale również wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem tych informacji, opracowań i materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Zauważyć należy, że rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego nie określa ani wysokości, ani zasad ustalania kosztów sporządzania kopii i wydruków, dając tym samym uprawnienie do ich ustalania. Każdy z pięciu załączników do rozporządzenia zawiera informację, że określone w nich opłaty „nie obejmują kosztów sporządzania kopii. Biorąc pod uwagę powyższe zapisy oraz mając na celu uregulowanie kwestii opłat dodatkowych, niezbędne stało się wprowadzenie zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia cen umownych za dodatkowe czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu Gminy oraz udostępnianiem danych z tego terenu, wykonywane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji.

Ceny ustalone w zarządzeniu Prezydenta Miasta nie uwzględniają kosztów pośrednich, jak np. funkcjonowanie urzędu (przykładowo: kopia A4-0,12 zł, kopia kolor A4-1,50 zł, wydruk A4-0,30 zł, nagranie na nośnik CD-1,00 zł). Wykonywanie kopii, wydruków komputerowych oraz nagrywanie na nośniki tekstów, rysunków, map i pozostałych dokumentów geodezyjnych (niezbędnych m.in. do sporządzania aktów notarialnych lub dokonywania wpisów w księdze wieczystej) znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym jest niezbędną czynnością dla prawidłowego wykonania czynności podstawowych, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Udostępnianie informacji z zasobu oraz sporządzanie z nich kopii i wydruków są świadczeniami ściśle ze sobą związanymi, a ich rozerwanie miałoby sztuczny charakter. Samo udostępnienie danych bez możliwości dokonania kopii nie przynosi praktycznej, oczekiwanej korzyści z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy świadczenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy czynności udostępniania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz czynności związane z udostępnianiem tych informacji (sporządzanie kopii, wydruków, skanowanie, nagrywanie na nośniki CD i DVD) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ww. ustawy). Natomiast przez świadczenie usług rozumie się (zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy) każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Należy zauważyć, że czynności stanowiące dostawę towarów lub świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w przypadku, gdy są wykonywane przez podatnika podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Od tej zasady ustawodawca przewidział Jednak pewne wyjątki: zgodnie z art. 15 ust. 6 — nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru. Zgodnie z przepisem art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998r. liczyły więcej niż 100.000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty. Ponadto, zgodnie z art. 92 ust. 1 ww. ustawy funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje rada miasta oraz prezydent miasta.

W myśl art. 92 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie. Gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym w zakresie zasobów powiatowych należy do Prezydenta Miasta i jest wykonywane zgodnie z art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W tym kontekście należy uznać, że Prezydent Miasta działając jako organ władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług. Oznacza to, że opłaty pobierane za czynności udostępniania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r., nie są objęte podatkiem od towarów i usług.

Kolejną kwestią są opłaty pobierane za sporządzanie kopii i wydruków informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na podstawie art. 40 ust. 3c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, o których mowa w art. 4, ust. 1a i 1b, standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e, oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem tych informacji, opracowań i materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3d oraz art. 12 ust. 112, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej i art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zdaniem Wnioskodawcy, ustawodawca nie pozostawił swobody w uznawaniu, w jakich sprawach, czy też okolicznościach Gmina obciąża stronę kosztami sporządzania kopii i wydruków. Na podstawie art. 40 ust. 3c — „<...> wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem tych informacji, opracowań i materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym <...> jest odpłatne”. Z kolei Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego nie określa wysokości, ani zasad ustalania kosztów sporządzania kserokopii i wydruków, dając tym samym uprawnienie do ich ustalania. Każdy z pięciu załączników do rozporządzenia zawiera informację, że określone w nich opłaty „nie obejmują kosztów sporządzania kopii”.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli. Na podstawie ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury - zainteresowanym stronom udostępnia się dane i informacje zgromadzone w bazach danych oraz umożliwia się sporządzanie z nich kopii i wydruków. W przypadku skorzystania z uprawnień ich sporządzenia strona nie jest obciążana żadnymi kosztami przez urząd, ponosi jednakże własne koszty. W sytuacji, gdyby strona wykonała kopie „na rynku” usług kserograficznych, musiałaby ponieść koszty tej usługi. Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury wprowadzono Zarządzenie Prezydenta Miasta „w sprawie ustalenia cen umownych za dodatkowe czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu Gminy oraz udostępnianiem danych z tego zasobu, wykonywane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji Urzędu Miasta”.

Według stanowiska wnioskodawcy, opłaty pobierane za wykonanie kopii danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w wysokości określonej w zarządzeniu Prezydenta Miasta, nie są objęte podatkiem od towarów i usług, z uwagi na to, że brak jest podstaw do doliczenia podatku VAT do skalkulowanej ceny za sporządzane kopii i wydruków. Zgodnie z art. 15 ust. 6 - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Sporządzanie kopii danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na żądanie zainteresowanej strony jest obowiązkiem Gminy, wynikającym z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Ustalone przepisami powołanego wyżej zarządzenia Prezydenta Miasta opłaty pobierane są w związku z wyraźnie wskazanymi czynnościami i dokonywane są w interesie konkretnych podmiotów. Są one zapłatą za wykonanie świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego, ale jednocześnie mają charakter powszechny. W związku z tym, że opłaty te mają charakter publiczny i pobierane są w związku z konkretnym działaniem organów administracyjnych nie mogą być traktowane jako wynagrodzenie za usługę, a tym samym nie mogą być uznane za świadczenie cywilnoprawne. Zauważyć należy, że zasadniczo każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być: uznawane za odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Jeżeli zatem dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do świadczenia zasadniczego, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem w skutecznym wykonaniu świadczenia zasadniczego. Ważne jest czy świadczenia są ze sobą ściśle powiązane w taki sposób, że samodzielnie nie przynoszą wymaganej praktycznej korzyści z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Na podstawie powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, udostępnianie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz czynności związane z udostępnianiem tych informacji (w tym sporządzanie kopii, wydruków, nagrywanie na nośniki) tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. Usługą zasadniczą w rozpatrywanej sprawie jest wykonanie usługi udostępniania danych z zasobu, natomiast usługi sporządzania wydruków i kopii służą lepszemu wykonywaniu usługi zasadniczej. Reasumując - Gmina stoi na stanowisku, że udostępnianie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz czynności związane z udostępnianiem tych informacji (w tym sporządzanie wydruków, kopii, nagrywanie na nośniki) stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Udostępnianie danych oraz sporządzanie z nich kopii na żądanie zainteresowanej strony jest obowiązkiem Gminy, wynikającym z zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Stwierdzić należy, że wykonując ten obowiązek Gmina realizuje nałożone na nią zadania, które na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. W celu udokumentowania wykonanej usługi Gmina Miejska - Urząd Miasta jako podatnik VAT czynny dla zainteresowanej strony powinna wystawiać fakturę VAT z oznaczeniem — „NP” (nie podlega).

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 21 lutego 2012 r. nr IBPP2/443-1229/11/AB uznał stanowisko Wnioskodawcy za:

 • prawidłowe - w zakresie opodatkowania czynności związanych z udostępnianiem danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz czynności związanych z udostępnianiem tych informacji (sporządzanie kopii, wydruków, skanowanie, nagrywanie na nośniki CD i DVD),
 • nieprawidłowe – w zakresie dokumentowania czynności związanych z udostępnianiem danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz czynności związanych z udostępnianiem tych informacji (sporządzanie kopii, wydruków, skanowanie, nagrywanie na nośniki CD i DVD).

Z powyższej interpretacji wynika, że wyżej wymienione czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i w konsekwencji nie powinny być dokumentowane fakturami VAT. Dla udokumentowania tych czynności należy natomiast wystawiać rachunki, o których mowa w art. 87-88 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli z żądaniem wystawienia takiego dokumentu wystąpi usługobiorca przed upływem 3 miesięcy od dnia wykonania usługi.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył co następuje

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast na podstawie art. 15 ust. 6 cyt. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zatem co do zasady wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności wykonywane przez podmioty prawa publicznego (organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy) w ramach sprawowanego przez nie władztwa publicznego.

Unormowanie to pozostaje w zgodzie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1), który stanowi, iż krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego, nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Powołane wyżej przepisy wyłączają z opodatkowania organy podlegające prawu publicznemu, jeżeli prowadzą daną działalność jako organy publiczne, nawet wtedy, gdy pobierają z tytułu tej działalności wynagrodzenie. Czynności, w których organy te uczestniczą jako organy publiczne, to określone prawem czynności wykonywane w interesie publicznym. Zatem organy wykonujące czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych, nie są traktowane jako podatnicy.

Ponadto, jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 grudnia 2001 r. sygn. akt SK 18/00, pojęcie „władzy publicznej” w rozumieniu art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) obejmuje wszystkie władze w sensie konstytucyjnym – ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Należy podkreślić, że pojęcia organu państwa oraz organu władzy publicznej nie są tożsame. W pojęciu „władzy publicznej” mieszczą się bowiem także inne instytucje niż państwowe lub samorządowe, o ile wykonują funkcje władzy publicznej w wyniku powierzenia, czy przekazania im tych funkcji przez organ władzy państwowej lub samorządowej. Wykonywanie władzy publicznej dotyczy wszelkich form działalności państwa, samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych, które obejmują bardzo zróżnicowane formy aktywności.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), powiat jako osoba prawna wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Z regulacji art. 4 ust. 1 pkt 9 tej ustawy wynika, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru. Jednocześnie w art. 4 ust. 4 wskazano, iż ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu (art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym). Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym).

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy (art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym).

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym).

Funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje rada miasta oraz prezydent miasta. Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie (art. 92 ustawy o samorządzie powiatowym).

Z opisu sprawy wynika, że Prezydent Miasta (sprawujący w tym przypadku funkcję starosty), jako organ władzy publicznej udostępnia dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wykonuje czynności związane z udostępnianiem tych informacji (sporządzanie kopii, wydruków, skanowanie, nagrywanie na nośniki CD i DVD). Czynności te należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej i zostały nałożone odrębnymi przepisami prawa, natomiast wysokość pobieranych opłat wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).

Opłaty za wymienione czynności mają charakter danin publicznych w rozumieniu art. 217 Konstytucji RP Opłaty te zostały bowiem nałożone ustawą i mają charakter powszechnych, jednostronnie ustalanych świadczeń pieniężnych, od których wniesienia uzależnione jest dopiero świadczenie organów władzy publicznej. Nałożenie tych opłat ma charakter czynności z zakresu administracji publicznej i poddane jest kontroli sądownictwa administracyjnego (postanowienia NSA z: 24 stycznia 2012 r., sygn. akt I OSK 52/12 oraz 5 października 2010 r., sygn. akt I OSK 1594/10). Opłaty te są świadczeniami pieniężnymi o charakterze przymusowym. Obowiązek zapłaty spoczywa na wszystkich podmiotach prowadzących działalność, z którą związany jest obowiązek wniesienia opłaty. Realizacja tego obowiązku nie zależy od woli podmiotu korzystającego. Strony nie mają swobody kształtowania treści stosunku prawnego, w szczególności co do wysokości opłaty, ewentualnego jej obniżenia lub odstąpienia od niej oraz terminu zapłaty. Powyższe opłaty są dochodami własnymi budżetu powiatu, co oznacza, że należą do dochodów publicznych, i jednocześnie są przeznaczone na realizację celów publicznych (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. K 30/12).

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że udostępnianie przez Prezydenta Miasta danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wykonywanie przez niego czynności związanych z udostępnianiem tych informacji (sporządzanie kopii, wydruków, skanowanie, nagrywanie na nośniki CD i DVD) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stąd też, czynności te nie powinny być dokumentowane fakturami VAT.

Należy również wskazać, że w przypadku powyższych opłat Wnioskodawca nie ma obowiązku dokumentowania ich rachunkami, o których mowa w art. 87 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Zgodnie bowiem z art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Z kolei przepis art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej definiuje działalność gospodarczą jako każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców. Kluczowe znaczenie w definicji ma zarobkowy charakter danej działalności. Taki charakter działalności przesądza bowiem o tym, czy określony rodzaj aktywności stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej (Małgorzata Niezgódka-Medek (w) S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 51).

Można zauważyć, że Ordynacja podatkowa posługuje się autonomicznym pojęciem działalności gospodarczej. Pomimo to charakter opisanych powyżej czynności nie pozwala na uznanie ich za wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Tym samym brak jest podstaw do nakładania na Wnioskodawcę obowiązku wystawiania rachunków, w rozumieniu art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej, dokumentujących opłaty pobrane za usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 21 lutego 2012 r. nr IBPP2/443-1229/11/AB, wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej (tj. 21 lutego 2012 r.).

POUCZENIE

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację zmieniającą interpretację indywidualną. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 47 i 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.