ITPB2/415-816/14/MU | Interpretacja indywidualna

Uwzględnienie w zeznaniu rocznym i opodatkowanie kwoty wykazanej w informacji PIT-8C otrzymanej z uczelni.
ITPB2/415-816/14/MUinterpretacja indywidualna
  1. opodatkowanie
  2. opłata
  3. studenci
  4. zeznanie roczne
  5. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) oraz z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 16 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uwzględnienia w zeznaniu rocznym i opodatkowania kwoty wykazanej w informacji PIT-8C otrzymanej z uczelni - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uwzględnienia w zeznaniu rocznym i opodatkowania kwoty wykazanej w informacji PIT-8C otrzymanej z uczelni. Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) oraz z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 16 grudnia 2014 r.).

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest studentką, studia magisterskie, zaoczne, kierunek psychologia. Do października 2012 r. zaliczyła wszystkie przedmioty studiów objęte zaliczeniami i egzaminami, poza seminarium magisterskim oraz projektowaniem analiz statystycznych. W październiku 2012 r. Wnioskodawczyni złożyła na uczelni wniosek o powtarzanie wskazanych wyżej dwóch przedmiotów wraz z wnioskiem o naliczenie opłat za studia w wysokości dotyczącej przedmiotów na jakie miała uczęszczać. Uczelnia rozpatrzyła oba wnioski pozytywnie, Wnioskodawczyni uzyskała zgodę na powtarzanie wskazanych przedmiotów oraz naliczono za nie opłatę. Wnioskodawczyni nie była zobowiązana do powtarzania całego roku studiów i nie była zobowiązana do poniesienia całej odpłatności za ten rok studiów, naliczenie opłat za przedmioty, które zobowiązana była powtarzać nastąpiło w formie decyzji o zwolnieniu Ją z opłat. Uczelnia przesłała Wnioskodawczyni PIT-8C za 2013 r. wskazując w pozycji 35; kwotę przychodu jako różnicę pomiędzy odpłatnością za wszystkie przedmioty oraz kwotą faktycznie opłaconą (która była kwotą żądaną przez uczelnię zgodnie z wcześniejszą decyzją dot. naliczenia opłat za studia). Wskazana różnica została przez Urząd Skarbowy potraktowana jako przychód w związku z czym Wnioskodawczyni zobowiązana została do uiszczenia podatku, co też uczyniła.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek zaliczyć wykazaną w otrzymanej od uczelni deklaracji PIT-8C kwotę do przychodu oraz wykazać ją w zeznaniu rocznym za 2013 r. i zapłacić od niej podatek...

Zdaniem Wnioskodawczyni naliczenie podatku w niniejszej sprawie jest nienależne, ponieważ została zobowiązana do uiszczenia opłaty za studia jedynie w takim zakresie w jakim korzystała z usług (zajęć) świadczonych przez uczelnię. Nie uczestniczyła w żadnych innych zajęciach, zatem fakt, że nie uiściła opłaty za pozostałe przedmioty nie spowodował korzyści majątkowej, o której mowa w art. 20 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym kwota wykazana w informacji PIT-8C nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ponieważ nie stanowi ona żadnej formy przysporzenia majątkowego.

Wnioskodawczyni wskazuje, że do identycznego stanu faktycznego została wydana interpretacja przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Nr ILPB2/415-512/13-4/TR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu. Zaprezentowana definicja, mająca swoje źródło w orzecznictwie sądów administracyjnych, znajduje odzwierciedlenie w definicji słownikowej omawianego pojęcia, zgodnie z którą „nieodpłatne świadczenie” oznacza wszelkie świadczenia nie wymagające opłaty; takie za które się nie płaci, bezpłatne.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i zasadnym jest aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego (korzyść), tzn. zarówno pieniężna jak i niepieniężna.

Natomiast zgodnie z art. 42a ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest studentką, studia magisterskie, zaoczne, kierunek psychologia. Do października 2012 r. zaliczyła wszystkie przedmioty studiów objęte zaliczeniami i egzaminami, poza seminarium magisterskim oraz projektowaniem analiz statystycznych. W październiku 2012 r. Wnioskodawczyni złożyła na uczelni wniosek o powtarzanie wskazanych wyżej dwóch przedmiotów wraz z wnioskiem o naliczenie opłat za studia w wysokości dotyczącej przedmiotów na jakie miała uczęszczać. Uczelnia rozpatrzyła oba wnioski pozytywnie, Wnioskodawczyni uzyskała zgodę na powtarzanie wskazanych przedmiotów oraz naliczono za nie opłatę. Wnioskodawczyni nie była zobowiązana do powtarzania całego roku studiów i nie była zobowiązana do poniesienia całej odpłatności za ten rok studiów, naliczenie opłat za przedmioty, które zobowiązana była powtarzać nastąpiło w formie decyzji o zwolnieniu Ją z opłat. Uczelnia przesłała Wnioskodawczyni PIT-8C za 2013 r. wskazując w pozycji 35; kwotę przychodu jako różnicę pomiędzy odpłatnością za wszystkie przedmioty oraz kwotą faktycznie opłaconą (która była kwotą żądaną przez uczelnię zgodnie z wcześniejszą decyzją dot. naliczenia opłat za studia). Wskazana różnica została przez Urząd Skarbowy potraktowana jako przychód w związku z czym Wnioskodawczyni zobowiązana została do uiszczenia podatku, co też uczyniła.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że skoro - jak wynika z treści wniosku - naliczenie opłat za przedmioty, które Wnioskodawczyni zobowiązana była powtarzać nastąpiło w formie decyzji o zwolnieniu Jej z opłat, w związku z czym została zobowiązana do uiszczenia opłaty tylko za te przedmioty, które miała powtarzać, to zwolnienie z opłat – zgodnie z ww. decyzją w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy odpłatnością za wszystkie przedmioty oraz kwotą faktycznie opłaconą, wykazaną w informacji PIT-8C za 2013 r. - wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni - spowodowało dla Niej korzyść majątkową.

Oznacza to, że u Wnioskodawczyni wystąpił przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłat skutkuje bowiem powstaniem realnych korzyści finansowych. Wnioskodawczyni zobowiązana była bowiem, w związku ze zwolnieniem, do poniesienia kosztów opłat w niższej kwocie, co niewątpliwie potwierdza wydana przez uczelnię decyzja o zwolnieniu z opłat oraz przesłana na tę okoliczność Wnioskodawczyni informacja PIT-8C.

Wobec tego, stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni ma obowiązek zaliczyć wykazaną w otrzymanej od uczelni deklaracji PIT-8C kwotę do przychodu oraz wykazać ją w zeznaniu rocznym za 2013 r. i zapłacić od niej podatek.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.