IPPB6/4510-67/15-4/AM | Interpretacja indywidualna

W którym momencie u Wnioskodawcy dochodzi do powstania przychodu z tytułu nałożonej Opłaty dodatkowej lub Opłaty porządkowej?
IPPB6/4510-67/15-4/AMinterpretacja indywidualna
 1. kara umowna
 2. nota obciążająca
 3. opłata
 4. przychód
 5. regulamin
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 lipca 2015 r. (data nadania 28 lipca 2015 r., data wpływu 30 lipca 2015 r.) na wezwanie IPPB6/4510-67/15-2/AM IPPP1/4512-540/15-2/BS z dnia 20 lipca 2015 r. (data nadania 21 lipca 2015 r., data doręczenia 24 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania momentu powstania przychodu z tytułu nałożonej Opłaty dodatkowej lub Opłaty porządkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania momentu powstania przychodu z tytułu nałożonej Opłaty dodatkowej lub Opłaty porządkowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

P. sp. z o.o. („Wnioskodawca”) zajmuje się świadczeniem usług parkingowych, polegających na udostępnianiu klientom (kierowcom samochodów) miejsc parkingowych w określonej lokalizacji przez ustalony czas, w zamian za wynagrodzenie. Obecnie Wnioskodawca zamierza rozpocząć świadczenie usług parkingowych według nowego modelu, zakładającego oferowanie klientom miejsc parkingowych na parkingu niestrzeżonym. Szczegółowe zasady świadczenia usług parkingowych według tego nowego modelu zostały określone w regulaminie („Regulamin”).

Zgodnie z Regulaminem, parking płatny działa na zasadach krótkoterminowego najmu miejsca parkingowego. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów, których użytkownicy zapłacili w parkometrze opłatę za najem miejsca parkingowego lub wykupili stosowny abonament. W przypadku korzystania z parkometru, opłatę parkingową należy uiścić z góry (niezwłocznie po wjeździe na parking), przy czym cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na parkometrze. Dowodem uiszczenia opłaty w parkometrze jest pobrany z parkometru bilet parkingowy. Bilet parkingowy (względnie karta abonamentowa w przypadku klientów, którzy wykupili abonament) powinien zostać umieszczony w czasie korzystania z parkingu wewnątrz pojazdu, pod przednią szybą, tak aby umożliwić Wnioskodawcy lub osobom działającym w jego imieniu kontrolę uiszczenia opłaty parkingowej.

W przypadku: (i) braku uiszczenia opłaty parkingowej lub (ii) uiszczenia tej opłaty w kwocie niższej niż odpowiadająca faktycznemu czasowi korzystania z parkingu lub (iii) braku umieszczenia ważnego biletu parkingowego w miejscu możliwym do jego odczytania, Wnioskodawca nalicza klientowi tzw. opłatę dodatkową („Opłata dodatkowa”). Wysokość Opłaty dodatkowej jest stała i jest taka sama dla każdego spośród w/w przypadków naruszenia Regulaminu. Jeśli pojazd nie opuści parkingu po upływie określonego czasu od naliczenia Opłaty dodatkowej (a ten dodatkowy czas korzystania z Parkingu nie został opłacony), wówczas Wnioskodawca uprawniony jest do naliczenia kolejnej Opłaty dodatkowej.

Ponadto, Regulamin przewiduje również możliwość obciążenia klienta opłatą porządkową („Opłata porządkowa”), w przypadku gdy dokonuje on na parkingu czynności zakazanych w Regulaminie, np.:

 • parkuje pojazd poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi lub na dwóch miejscach parkingowych jednocześnie;
 • dokonuje naprawy, mycia lub odkurzania pojazdu na parkingu;
 • dokonuje wymiany płynów samochodowych na parkingu;
 • pali lub używa otwartego ognia na parkingu;
 • przetrzymuje na parkingu paliwa, substancje łatwopalne lub niebezpieczne;
 • zanieczyszcza parking, parkuje pojazd z nieszczelnymi układami lub dokonuje innych czynności, które mogą stwarzać zagrożenie na terenie parkingu.

Również w przypadku Opłaty porządkowej, jej wysokość jest stała i jest taka sama dla każdego spośród w/w przypadków naruszenia Regulaminu.

Dowodem nałożenia Opłaty dodatkowej lub Opłaty porządkowej jest wydrukowany mandat karny / bilet karny, pozostawiany na przedniej szybie samochodu (np. za wycieraczką). Termin zapłaty Opłaty dodatkowej lub Opłaty porządkowej może wynieść kilka lub kilkanaście dni.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych („podatek CIT”).

Wnioskodawca jest ponadto zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w Polsce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Opłaty dodatkowe oraz Opłaty porządkowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług („podatek VAT”)...
 2. W którym momencie u Wnioskodawcy dochodzi do powstania przychodu z tytułu nałożonej Opłaty dodatkowej lub Opłaty porządkowej...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2 w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek w pozostałym zakresie, tj. ustawy o podatku od towarów i usług (pytanie nr 1) zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód Wnioskodawcy z tytułu nałożonej Opłaty dodatkowej lub Opłaty porządkowej powstaje w momencie otrzymania zapłaty. Otóż, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej jako „ustawa o CIT”) za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Wskazana regulacja wyraża podstawową zasadę rozpoznawania przychodów przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, nakazując zadeklarowanie dla celów podatku CIT wszelkich przychodów należnych podatnikowi (a więc przychodów, w stosunku do których podatnikowi przysługuje roszczenie o ich otrzymanie), niezależnie od faktu rzeczywistego otrzymania tych przychodów.

Co więcej, przepis art. 12 ust. 3a ustawy o CIT stanowi, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury, albo
 2. uregulowania należności.

Zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Natomiast, zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy o CIT, w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Jak zostało to już wskazane w pierwszej części niniejszego wniosku, Opłata dodatkowa oraz Opłata porządkowa nie stanowią wynagrodzenia Wnioskodawcy za wykonane przez niego usługi. Opłaty te nie stanowią również (z oczywistych względów) wynagrodzenia za wydane przez Wnioskodawcę rzeczy lub sprzedane prawa majątkowe, gdyż Wnioskodawca w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w ogóle nie zajmuje się dostawą towarów lub sprzedażą praw majątkowych. Powoduje to, iż w odniesieniu do przychodów Wnioskodawcy z tytułu Opłat dodatkowych i Opłat porządkowych nie znajdzie zastosowania przepis art. 12 ust. 3a ustawy o CIT. Przychody Wnioskodawcy nie powinny być również rozpoznawane według zasad określonych w art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, ponieważ przychody Wnioskodawcy z tytułu Opłat dodatkowych i Opłat porządkowych nie są przychodami z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych. Przepisy art. 12 ust. 3d i ust. 3f ustawy o CIT (do których również odwołuje się w swej treści przepis art. 12 ust. 3e ustawy o CIT) określają natomiast zasady rozpoznawania przychodów szczególnego rodzaju (np. z tytułu dostawy mediów lub z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych), które bez żadnych wątpliwości również nie znajdą zastosowania w stosunku do przychodów Wnioskodawcy uzyskiwanych z Opłat dodatkowych i Opłat porządkowych.

W konsekwencji, przychód Wnioskodawcy z tytułu Opłat dodatkowych i Opłat porządkowych powstanie w momencie otrzymania zapłaty przez Wnioskodawcę, a więc zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3e ustawy o CIT. Stanowisko to znajduje również potwierdzenie we wskazanych poniżej interpretacjach prawa podatkowego, wydanych przez organy podatkowe w sprawach dotyczących rozpoznawania przychodów z tytułu kar umownych (w ocenie Wnioskodawcy, Opłata dodatkowa i Opłata porządkowa, z uwagi na ich sankcyjną i odszkodowawczą funkcję, mają zbliżony charakter do kar umownych i w związku z tym dopuszczalne jest posiłkowanie się poniższymi interpretacjami):

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23.07.2013 r. (sygn. IPPB3/423-389/13-2/MC);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23.11.2012 r. (sygn. IPPB3/423-631/12-2/KK);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24.03.2011 r. (sygn. IBPBI/2/423-1857/10/MO).

Reasumując, przychód Wnioskodawcy z tytułu Opłat dodatkowych i Opłat porządkowych, a więc z tytułu opłat o charakterze sankcyjnym i odszkodowawczym, powstaje zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy o CIT, a więc w momencie otrzymania zapłaty.

Mając na uwadze przedstawione w niniejszym wniosku argumenty, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości jego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.