ILPP2/4512-1-546/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla przyjmowanych opłat akredytacyjnych wnoszonych przez uczestników Festiwalu.
ILPP2/4512-1-546/15-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. akredytacja
 2. instytucja
 3. opłata
 4. usługi kulturalne
 5. usługi związane z kulturą
 6. usługi zwolnione
 7. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Centrum, przedstawione we wniosku z 8 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla przyjmowanych opłat akredytacyjnych wnoszonych przez uczestników Festiwalu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla przyjmowanych opłat akredytacyjnych wnoszonych przez uczestników Festiwalu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca – Centrum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, której organizatorem jest Województwo. Na mocy obowiązującego statutu Centrum prowadzi działalność kulturalną poprzez:

 1. wspieranie regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych,
 2. animowanie twórczych form uczestnictwa w kulturze oraz wspomaganie animatorów kultury w ich działaniach na rzecz rozwoju społecznego ruchu kulturalnego i powszechnej aktywności kulturalnej,
 3. ochrona dziedzictwa kulturalnego regionu,
 4. współdziałanie z instytucjami kultury,
 5. prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Do zadań Centrum należy w szczególności:

 1. inicjowanie i organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego animatorów kultury we wszystkich dziedzinach amatorskiego ruchu artystycznego,
 2. dokumentowanie działalności społeczno-kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących podmiotów działalności kulturalnej, osób zajmujących się animacją i organizacją życia kulturalnego, imprez i wydarzeń kulturalnych w województwie,
 3. prowadzenie poradnictwa i informacji w zakresie upowszechniania i animacji kultury,
 4. opracowanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących działalności społeczno-kulturalnej, zespołów ruchu artystycznego i imprez kulturalnych,
 5. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i ich instytucjami kultury, jak również innymi podmiotami zainteresowanymi organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej,
 6. popularyzowanie i promowanie nowatorskich i wartościowych zjawisk społecznego ruchu kulturalnego,
 7. prowadzenie wymiany kulturalnej z partnerami zagranicznymi, udział w organizacji międzynarodowych imprez kulturalnych służących poznawaniu i zbliżaniu kultur narodów współpracujących z Polską,
 8. prowadzenie biura Międzynarodowych Festiwali,
 9. prowadzenie działalności wydawniczej,
 10. organizowanie seminariów, warsztatów i zajęć zespołowych w zakresie niestandardowych form aktywności kulturalnej,
 11. prowadzenie zespołów artystycznych.

Centrum może prowadzić inne rodzaje działalności o charakterze gospodarczym na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Działalność finansowana jest przez Organizatora w formie dotacji podmiotowej, która stanowi około 80% przychodów. Ponadto Centrum osiąga przychody z wynajmu pomieszczeń, sceny, oświetlenia i nagłośnienia, druków plakatów, książek, ulotek itp., organizacji i obsługi imprez na zlecenie, akredytacji od uczestników przeglądów i konkursów. Przychody ze sprzedaży usług pokrywają jedynie niewielką część kosztów prowadzonej działalności, ponieważ Centrum nie ma na celu dążenia do osiągania zysków, a jak wynika ze Statutu uzyskane z ww. źródeł przychody są w całości przeznaczane na działalność kulturalną. Corocznie Centrum organizuje Międzynarodowy Festiwal, którego celem jest:

 1. promowanie bogactwa kultur ludowych różnych regionów i krajów świata związanych z ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego – zgodnie z konwencją UNESCO z 2010 r.,
 2. wymiana doświadczeń na temat form ochrony, promowania oraz publicznego eksponowania elementów żywych kultur regionalnych obecnych w kulturze współczesnych społeczeństw,
 3. umożliwienie zespołom prezentacji rodzimego folkloru taneczno-muzycznego w formie autentycznej, stylizowanej lub artystycznie opracowanej, akcentującego istotę przekazu pomiędzy generacjami,
 4. wyłonienie najbardziej wartościowych zjawisk prezentacji kultury tradycyjnej danego regionu lub kraju o najwyższym stopniu nawiązania do autentycznych tradycji,
 5. rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez bezpośredni udział w wydarzeniach kulturalnych,
 6. integracja zespołów folklorystycznych z Polski i zagranicy.

Aby uczestniczyć w Festiwalu zespoły do 15 marca przesyłają Centrum kartę uczestnictwa z nagraniem na płycie DVD aktualnego programu artystycznego. Do 31 marca Centrum wybiera zespoły, które wezmą udział w festiwalu. Do 15 kwietnia wysyła do tych grup oficjalne zaproszenia. Preferowane są zespoły z własną kapelą oraz zespoły wielopokoleniowe. Liczebność zespołu nie może przekroczyć 35 osób, koszt pobytu dodatkowej osoby ponad wyznaczoną normę wynosi 15 Euro na dzień.

Festiwal ma charakter konkursowy. Programy artystyczne przygotowywane przez zespoły mają być osadzone w kontekście obrzędów nawiązujących do tradycji regionów lub krajów, z których dany zespół pochodzi i trwają do 45 minut. Ponadto zespoły przygotowują lekcję folkloru, która ma zawierać charakterystyczne dla danego regionu lub kraju gry i zabawy ludowe, opowieści o zwyczajach, tradycyjnych potrawach i instrumentach. Czas trwania lekcji powinien wynosić 45 minut. Program artystyczny obejmuje koncerty festiwalowe w miejscowościach województwa, uliczne występy, w tym przemarsz i korowody w strojach ludowych. Festiwal jest finansowany z dotacji podmiotowej przyznanej przez Urząd Marszałkowski, dotacji celowej przyznanej przez Urząd Miasta, a niekiedy z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zdarza się, że część kosztów finansowana jest przez Centrum ze środków własnych pochodzących ze sprzedaży wyżej wymienionych usług. Opłat za uczestnictwo w koncertach Festiwalowych nie pobierano i na dzień dzisiejszy jest to impreza bezpłatna niebiletowana. Co roku zaproszone międzynarodowe zespoły mają w ramach festiwalu zapewnione bezpłatne wyżywienie i noclegi. Zespołom przyjeżdżającym własnym transportem Wnioskodawca zapewnia bony na paliwo, które mogą być wykorzystane jedynie do realizacji przygotowanego przez Centrum programu festiwalu, natomiast dla zespołów podróżujących liniami lotniczymi Zainteresowany zapewnia bezpłatny transport podczas trwania Festiwalu. Zespołom Centrum zapewnia również bezpłatnie opiekuna oraz tłumacza. Za udział w festiwalu zespoły otrzymają statuetki, pamiątki, dyplomy i upominki. W roku obecnym za pierwsze, drugie i trzecie miejsce będą przyznane nagrody finansowe. Ponadto w bieżącym roku wprowadzono akredytację dla jednego członka zespołu (zasady uczestnictwa pkt 111.8 regulaminu), która wynosi 50 EURO i wg regulaminu jest to koszt uczestnictwa w Festiwalu. Regulamin nie wskazuje, że opłata ta pokrywa koszty wyżywienia, noclegu, tłumacza, czy może benzyny zakupionej do autokarów. Konkretnie akredytacja jako opłata nie jest przyporządkowana do żadnego z tych działań jest zatem gwarancją udziału w Festiwalu. Pierwszą część zaliczki zespoły zakwalifikowane wpłaciły w wysokości 350 EURO do 31 maja. Brak wpłaty zaliczki jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Festiwalu. Ponadto w punkcie IV.3 regulaminu Festiwalu Centrum zapewnia zespołom nieodpłatne zakwaterowanie (6 noclegów) w hotelu lub internacie oraz 3 posiłki dziennie. Ponadto świadczone przez Centrum usługi organizacji festiwalu są usługami kulturalnymi świadczonymi przez podmiot prawa publicznego instytucję kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora (Urząd Marszałkowski Województwa) będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Usługi organizacji Festiwalu świadczone przez Centrum mają na celu prowadzenie działalności kulturalnej poprzez działania określone w paragrafie 5 pkt 1, 2, 3 i 5 oraz paragrafie 6 pkt 2, 6, 7 statutu Centrum. Świadczone przez Centrum usługi (za które są pobierane opłaty akredytacyjne) są niezbędne do wykonania usługi podstawowej jaką jest usługa kulturalna (organizacja festiwalu), a ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, poprzez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Świadcząc usługi będące przedmiotem wniosku (za które pobierane są opłaty akredytacyjne), Centrum nie osiąga w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuacje lub doskonalenie świadczonych usług. Ponadto organizacja festiwalu (usługi kulturalnej) nie stanowi działalności nastawionej na zysk, gdyż Centrum nie osiąga z tego tytułu dochodu, ponieważ koszty przekraczają uzyskane przychody i pozyskane dotacje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Jaką stawkę podatku VAT ma zastosować Centrum do przyjmowanych opłat akredytacyjnych wnoszonych przez uczestników Festiwalu... Czy akredytacja będzie opłatą wnoszoną przez uczestników Festiwalu zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a)...

Zdaniem Wnioskodawcy, akredytacja jest opłatą wnoszoną przez uczestników Festiwalu zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a). Opłata akredytacyjna nie pokrywa w całości kosztów noclegów, wyżywienia, paliwa do autokarów, kosztów zatrudnienia opiekunów i tłumaczy, dlatego nie można powiedzieć, że jest to pokrycie kosztów pobytowych uczestników Festiwalu. Ponadto w pkt IV.3. regulaminu zapisano, że organizator zapewnia uczestnikom nieodpłatne zakwaterowanie w hotelu lub internacie oraz 3 posiłki dziennie co ponownie sugeruje, że nie jest to dopłata do kosztów pobytu tylko akredytacja za udział w Festiwalu. Może się też zdarzyć, że noclegi, wyżywienie, tłumacze i opiekunowie oraz transport opłacone zostaną w całości z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Z dotacji ponoszone są również inne koszty związane z Festiwalem, jak wynajem sal na koncerty, obsługa techniczna, wynajem sprzętu scenicznego, moderatorzy itd. wszystko co jest związane z organizacją imprezy kulturalnej.

Należy również zauważyć, że organizacja Festiwalu, w którym uczestnikami są także zespoły międzynarodowe, to część prowadzonej przez Centrum działalności kulturalnej, jaką jest upowszechnianie kultury ludowej poprzez realizację programów artystycznych tych zespołów i ich prezentacją na koncertach Festiwalowych. Usługi te mają charakter kulturalny i są niezbędne do realizacji zadań statutowych Centrum. Zatem świadczona przez Centrum usługa organizacji Festiwalu jest usługą kulturalną w skład której wchodzą takie usługi jak: wyżywienie i noclegi dla uczestników Festiwalu, honoraria dla pilotów i tłumaczy, zapewnienie infrastruktury scenicznej na koncerty festiwalowe, honoraria dla prowadzących koncerty, plakatowanie, druki plakatów, folderów, zaproszeń i ulotek, wynajem sal na koncerty itp. Dlatego należy stwierdzić, że pobierane opłaty akredytacyjne od uczestników na organizację Festiwalu będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, ponieważ Centrum jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury w Urzędzie Marszałkowskim, działającą na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a pobierane opłaty akredytacyjne pokrywają część wydatków związanych z organizacją usługi kulturalnej pt. Festiwal. Zdaniem Centrum, zasady organizacji Festiwalu określono w regulaminie Festiwalu i zgodnie z tym regulaminem obowiązkiem organizatora jest zapewnienie bezpłatnie noclegów i wyżywienia zaproszonym do udziału w Festiwalu zespołom. Zapewnienie noclegów i wyżywienia uczestnikom to usługi bezpośrednie ściśle związane z wykonaniem usługi kulturalnej jaką jest organizacja Festiwalu – Oblicza Tradycji, dlatego korzystają ze zwolnienia z podatku VAT. Ponadto świadczone przez Centrum usługi organizacji festiwalu są usługami kulturalnymi świadczonymi przez podmiot prawa publicznego instytucję kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora (Urząd Marszałkowski Województwa.) będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Usługi organizacji Festiwalu świadczone przez Centrum mają na celu prowadzenie działalności kulturalnej poprzez działania określone w paragrafie 5 pkt 1, 2, 3 i 5 oraz paragrafie 6 pkt 2, 6, 7 statutu Centrum. Świadczone przez Centrum usługi (za które są pobierane opłaty akredytacyjne) są niezbędne do wykonania usługi podstawowej jaką jest usługa kulturalna (organizacja festiwalu), a ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, poprzez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Świadcząc usługi będące przedmiotem wniosku (za które pobierane są opłaty akredytacyjne), Centrum nie osiąga w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Ponadto organizacja festiwalu (usługi kulturalnej) nie stanowi działalności nastawionej na zysk, gdyż Centrum nie osiąga z tego tytułu dochodu, ponieważ przeważnie koszty przekraczają uzyskane przychody i pozyskane dotacje na ten cel.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast według art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przepis art. 5a ustawy stanowi, że towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług czynności, które podlegają opodatkowaniu, tj. dostawa towarów oraz świadczenie usług powinny mieć charakter odpłatny, z tym, że pomiędzy otrzymaną zapłatą a wykonanym świadczeniem powinien istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonanego świadczenia, a zatem wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

I tak, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy – zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

 1. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną;
 2. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Powołany przepis art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy stanowi implementację do polskiego porządku prawnego art. 132 ust. 1 lit. n) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, z późn. zm.), zgodnie z którym zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlega świadczenie niektórych usług kulturalnych, a także dostawa towarów ściśle z nimi związanych, przez podmioty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez dane państwo członkowskie.

W analizowanej sprawie należy zwrócić uwagę na cel zwolnienia przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy. Brzmienie tego przepisu wskazuje, że ze zwolnienia od podatku korzystać mogą usługi w zakresie kultury oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana. Jednakże, usługi te – aby mogły korzystać ze zwolnienia – świadczone muszą być przez specyficzne podmioty, tj.: podmioty prawa publicznego, podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym, wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy – zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W świetle art. 43 ust. 17a ustawy – zwolnienia, o których mowa w 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenie usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług (art. 43 ust. 18 ustawy).

W myśl art. 43 ust. 19 ustawy – zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do:

 1. usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;
 2. wstępu:
  1. na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,
  2. do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,
  3. do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;
 3. wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;
 4. usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;
 5. działalności agencji informacyjnych;
 6. usług wydawniczych;
 7. usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34;
 8. usług ochrony praw.

Analizując powyższe należy zauważyć, że zwolnienie określone w ww. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, ma zatem charakter przedmiotowo-podmiotowy, co oznacza, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez ściśle zdefiniowany krąg podmiotów, wykonujących te usługi.

To oznacza, że spełnienie warunków podmiotowych i przedmiotowych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, w sytuacji, gdy świadczona usługa jest jedną z tych objętych wyłączeniem, nie daje świadczącemu uprawnienia do zastosowania ww. zwolnienia od podatku.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie podaje definicji pojęcia „usług kulturalnych”. Jego znaczenie należy zatem ustalić w oparciu o dostępne metody wykładni. W prawie podatkowym pierwszorzędne znaczenie ma wykładnia językowa. Zatem zgodnie z jej regułami, odnosząc się do znaczenia terminu „usługi kulturalne” w języku potocznym, możemy stwierdzić, że pod pojęciem tym kryją się usługi odnoszące się do kultury, w zakresie kultury itp.

Natomiast kultura to „całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości, zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności. Kultura dzieli się na: materialną, której zakres pokrywa się z pojęciem cywilizacja, i duchową – ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, nauki, moralności funkcjonujących w postaci dzieł artystycznych, wierzeń, obyczajów, a także uznanych wartości, takich jak: prawda, sprawiedliwość, wolność, równość itp. (Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller „Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska” Wydawnictwo Europa, Warszawa 1999).

Encyklopedia Popularna w haśle „kultura” podaje, że jest to „całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie; w skład tak pojętej kultury wchodzą nie tylko wytwory materialne i instytucje społeczne, ale także zasady współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania” (Encyklopedia Popularna PWN, Wydanie XV, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982).

Zgodnie z internetowym Słownikiem języka polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN SA (http://sjp.pwn.pl), kultura oznacza „materialną i umysłową działalność społeczeństw oraz jej wytwory”. Przez potoczne rozumienie pojęcia „kultura” możemy zatem uznać całokształt wytworów materialnych i umysłowych społeczności. Takie rozumienie pojęcia „kultura” ma jednak niewielkie znaczenie praktyczne, a już w szczególności nie spełni swojej funkcji w procesie interpretacji prawa podatkowego. Zgodnie zatem z regułami wykładni prawa, w sytuacji gdy wykładnia językowa nie przynosi oczekiwanych rezultatów, wskazanym jest sięgnięcie do wykładni systemowej oraz funkcjonalnej. Wykładnia systemowa pozwala nam na ustalenie zakresu rozumienia pojęcia w znaczeniu w jakim posługują się nim inne akty prawne należące do systemu prawa (wykładnia systemowa zewnętrzna). W tym celu należy sięgnąć do ustaw wprost lub pośrednio odnoszących się do działalności prowadzonej w sferze kulturalnej, tj. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.).

I tak, zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy – działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury (art. 2 ww. ustawy).

Zgodnie zaś z przepisem art. 3 ust. 2 cyt. ustawy – działalność kulturalna określona w art. 1 ust. 1 nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów.

W myśl art. 8 ustawy o działalności kulturalnej – ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Natomiast jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym (art. 9 ust. 1 niniejszej ustawy). Podmioty tworzące instytucje kultury, o których mowa w art. 8 i 9, zwane są dalej organizatorami, a ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji kultury bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć zarówno państwową, jak i samorządową instytucję kultury (art. 10 ust. 1 i 2 ww. ustawy).

W świetle art. 13 ust. 1 powołanej ustawy – instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, której organizatorem jest Województwo. Na mocy obowiązującego statutu Centrum prowadzi działalność kulturalną poprzez:

 1. wspieranie regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych,
 2. animowanie twórczych form uczestnictwa w kulturze oraz wspomaganie animatorów kultury w ich działaniach na rzecz rozwoju społecznego ruchu kulturalnego i powszechnej aktywności kulturalnej,
 3. ochrona dziedzictwa kulturalnego regionu,
 4. współdziałanie z instytucjami kultury,
 5. prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Do zadań Centrum należy w szczególności:

 1. inicjowanie i organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego animatorów kultury we wszystkich dziedzinach amatorskiego ruchu artystycznego,
 2. dokumentowanie działalności społeczno-kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących podmiotów działalności kulturalnej, osób zajmujących się animacją i organizacją życia kulturalnego, imprez i wydarzeń kulturalnych w województwie,
 3. prowadzenie poradnictwa i informacji w zakresie upowszechniania i animacji kultury,
 4. opracowanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących działalności społeczno-kulturalnej, zespołów ruchu artystycznego i imprez kulturalnych,
 5. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i ich instytucjami kultury, jak również innymi podmiotami zainteresowanymi organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej,
 6. popularyzowanie i promowanie nowatorskich i wartościowych zjawisk społecznego ruchu kulturalnego,
 7. prowadzenie wymiany kulturalnej z partnerami zagranicznymi, udział w organizacji międzynarodowych imprez kulturalnych służących poznawaniu i zbliżaniu kultur narodów współpracujących z Polską,
 8. prowadzenie biura Międzynarodowych Festiwali,
 9. prowadzenie działalności wydawniczej,
 10. organizowanie seminariów, warsztatów i zajęć zespołowych w zakresie niestandardowych form aktywności kulturalnej,
 11. prowadzenie zespołów artystycznych.

Centrum może prowadzić inne rodzaje działalności o charakterze gospodarczym na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Działalność finansowana jest przez Organizatora w formie dotacji podmiotowej, która stanowi około 80% przychodów. Ponadto Centrum osiąga przychody z wynajmu pomieszczeń, sceny, oświetlenia i nagłośnienia, druków plakatów, książek, ulotek itp., organizacji i obsługi imprez na zlecenie, akredytacji od uczestników przeglądów i konkursów. Przychody ze sprzedaży usług pokrywają jedynie niewielką część kosztów prowadzonej działalności, ponieważ Centrum nie ma na celu dążenia do osiągania zysków, a jak wynika ze Statutu uzyskane z ww. źródeł przychody są w całości przeznaczane na działalność kulturalną. Corocznie Centrum organizuje Międzynarodowy Festiwal, którego celem jest:

 1. promowanie bogactwa kultur ludowych różnych regionów i krajów świata związanych z ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego – zgodnie z konwencją UNESCO z 2010 r.,
 2. wymiana doświadczeń na temat form ochrony, promowania oraz publicznego eksponowania elementów żywych kultur regionalnych obecnych w kulturze współczesnych społeczeństw,
 3. umożliwienie zespołom prezentacji rodzimego folkloru taneczno-muzycznego w formie autentycznej, stylizowanej lub artystycznie opracowanej, akcentującego istotę przekazu pomiędzy generacjami,
 4. wyłonienie najbardziej wartościowych zjawisk prezentacji kultury tradycyjnej danego regionu lub kraju o najwyższym stopniu nawiązania do autentycznych tradycji,
 5. rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez bezpośredni udział w wydarzeniach kulturalnych,
 6. integracja zespołów folklorystycznych z Polski i zagranicy.

Aby uczestniczyć w Festiwalu zespoły do 15 marca przesyłają Centrum kartę uczestnictwa z nagraniem na płycie DVD aktualnego programu artystycznego. Do 31 marca Centrum wybiera zespoły, które wezmą udział w festiwalu. Do 15 kwietnia wysyła do tych grup oficjalne zaproszenia. Preferowane są zespoły z własną kapelą oraz zespoły wielopokoleniowe. Liczebność zespołu nie może przekroczyć 35 osób, koszt pobytu dodatkowej osoby ponad wyznaczoną normę wynosi 15 Euro na dzień. Festiwal ma charakter konkursowy. Programy artystyczne przygotowywane przez zespoły mają być osadzone w kontekście obrzędów nawiązujących do tradycji regionów lub krajów, z których dany zespół pochodzi i trwają do 45 minut. Ponadto zespoły przygotowują lekcję folkloru, która ma zawierać charakterystyczne dla danego regionu lub kraju gry i zabawy ludowe, opowieści o zwyczajach, tradycyjnych potrawach i instrumentach. Czas trwania lekcji powinien wynosić 45 minut. Program artystyczny obejmuje koncerty festiwalowe w miejscowościach województwa, uliczne występy, w tym przemarsz i korowody w strojach ludowych. Festiwal jest finansowany z dotacji podmiotowej przyznanej przez Urząd Marszałkowski, dotacji celowej przyznanej przez Urząd Miasta, a niekiedy z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zdarza się, że część kosztów finansowana jest przez Centrum ze środków własnych pochodzących ze sprzedaży wyżej wymienionych usług. Opłat za uczestnictwo w koncertach Festiwalowych nie pobierano i na dzień dzisiejszy jest to impreza bezpłatna niebiletowana. Co roku zaproszone międzynarodowe zespoły mają w ramach festiwalu zapewnione bezpłatne wyżywienie i noclegi. Zespołom przyjeżdżającym własnym transportem Wnioskodawca zapewnia bony na paliwo, które mogą być wykorzystane jedynie do realizacji przygotowanego przez Centrum programu festiwalu, natomiast dla zespołów podróżujących liniami lotniczymi Zainteresowany zapewnia bezpłatny transport podczas trwania Festiwalu. Zespołom Centrum zapewnia również bezpłatnie opiekuna oraz tłumacza. Za udział w festiwalu zespoły otrzymają statuetki, pamiątki, dyplomy i upominki. W roku obecnym za pierwsze, drugie i trzecie miejsce będą przyznane nagrody finansowe. Ponadto w bieżącym roku wprowadzono akredytację dla jednego członka zespołu (zasady uczestnictwa pkt 111.8 regulaminu), która wynosi 50 EURO i wg regulaminu jest to koszt uczestnictwa w Festiwalu. Regulamin nie wskazuje, że opłata ta pokrywa koszty wyżywienia, noclegu, tłumacza, czy może benzyny zakupionej do autokarów. Konkretnie akredytacja jako opłata nie jest przyporządkowana do żadnego z tych działań jest zatem gwarancją udziału w Festiwalu. Pierwszą część zaliczki zespoły zakwalifikowane wpłaciły w wysokości 350 EURO do 31 maja. Brak wpłaty zaliczki jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Festiwalu. Ponadto w punkcie IV.3 regulaminu Festiwalu Centrum zapewnia zespołom nieodpłatne zakwaterowanie (6 noclegów) w hotelu lub internacie oraz 3 posiłki dziennie. Ponadto świadczone przez Centrum usługi organizacji festiwalu są usługami kulturalnymi świadczonymi przez podmiot prawa publicznego instytucję kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora (Urząd Marszałkowski Województwa) będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Usługi organizacji Festiwalu świadczone przez Centrum mają na celu prowadzenie działalności kulturalnej poprzez działania określone w paragrafie 5 pkt 1, 2, 3 i 5 oraz paragrafie 6 pkt 2, 6, 7 statutu Centrum. Świadczone przez Centrum usługi (za które są pobierane opłaty akredytacyjne) są niezbędne do wykonania usługi podstawowej jaką jest usługa kulturalna (organizacja festiwalu), a ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, poprzez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Świadcząc usługi będące przedmiotem wniosku (za które pobierane są opłaty akredytacyjne), Centrum nie osiąga w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuacje lub doskonalenie świadczonych usług. Ponadto organizacja festiwalu (usługi kulturalnej) nie stanowi działalności nastawionej na zysk, gdyż Centrum nie osiąga z tego tytułu dochodu, ponieważ koszty przekraczają uzyskane przychody i pozyskane dotacje.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia właściwej stawki podatku VAT lub też zwolnienia od podatku dla opłat akredytacyjnych wnoszonych przez uczestników Festiwalu.

Odnosząc się do powyższego w pierwszej kolejności należy stwierdzić, że Wnioskodawca świadcząc usługę organizacji Festiwalu wypełnia przesłankę podmiotową wynikającą z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT. Zainteresowany jest bowiem podmiotem, o jakim mowa w tym przepisie, tj. jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury, której organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa.

Ponadto, odnosząc się do opisu sprawy należy stwierdzić, że zgodnie z powyższą charakterystyką terminu „kultura” organizacja Festiwalu wiąże się bezpośrednio z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością kulturalną. Bowiem, jak wskazał Zainteresowany, usługi organizacji Festiwalu (Międzynarodowego Festiwalu) świadczone przez Centrum mają na celu prowadzenie działalności kulturalnej poprzez działania określone w paragrafie 5 pkt 1, 2, 3 i 5 oraz paragrafie 6 pkt 2, 6, 7 statutu Centrum. Świadczone przez Centrum usługi (za które są pobierane opłaty akredytacyjne) są niezbędne do wykonania usługi podstawowej jaką jest usługa kulturalna (organizacja festiwalu), a ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, poprzez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Tak więc organizacja Festiwalu stanowi niewątpliwie usługę kulturalną. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że nie osiąga w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuacje lub doskonalenie świadczonych usług. Ponadto organizacja Festiwalu (usługi kulturalnej) nie stanowi działalności nastawionej na zysk, gdyż Centrum nie osiąga z tego tytułu dochodu, ponieważ koszty przekraczają uzyskane przychody i pozyskane dotacje.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że w związku z brakiem regulacji ustawowych definiując pojęcie „wstępu” należy odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją w Słowniku Języka Polskiego PWN (strona internetowa – www.sjp.pwn.pl) „wstęp” to możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, co nie jest równoznaczne z możliwością korzystania z dostępnych tam urządzeń, narzędzi itp. Opłata za wstęp jest opłatą wnoszoną przez np. kibica co do zasady za uczestniczenie w imprezie poprzez oglądanie (uczestnictwo bierne). Natomiast „wpisowe” definiowane jest jako jednorazowa opłata, wnoszona przy zapisywaniu się na uczestnika, członka, użytkownika itp.

Zatem dokonanie opłaty, jakim jest opłata akredytacyjna – za czynne uczestnictwo w Festiwalu, nie może być utożsamiane z „opłaceniem wstępu”. Przedmiotowa opłata (opłaty akredytacyjne) wnoszona przez uczestników Festiwalu pokrywa część poniesionych przez Centrum wydatków na organizację świadczonej usługi i nie może być utożsamiana ze wstępem na Festiwal.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi kulturalne polegające na organizowaniu Festiwalu, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, bowiem Zainteresowany jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury. W konsekwencji również pobierane przez Zainteresowanego opłaty akredytacyjne od uczestników Festiwalu, również korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.