ILPB4/423-515/14-2/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu opłaty przygotowawczej.
ILPB4/423-515/14-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. banki
 2. moment
 3. okres rozliczeniowy
 4. opłata
 5. opłata manipulacyjna
 6. opłaty bankowe
 7. pożyczka
 8. przychód
 9. umowa
 10. usługi
 11. zapłata częściowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 23 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu opłaty przygotowawczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu:

 • opłaty przygotowawczej,
 • opłaty operacyjnej.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki osobowej, która prowadzi działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek poza systemem bankowym (dalej: Pożyczkodawca).

Zgodnie z zawieranymi przez Pożyczkodawcę umowami pożyczek, kwota pożyczki do wypłaty jest pomniejszana o potrącaną opłatę przygotowawczą oraz opłatę operacyjną.

Na całkowity koszt pożyczki składa się natomiast kwota odsetek naliczonych za cały okres kredytowania.

Na podstawie harmonogramu spłat pożyczki (załącznik do umowy pożyczki), pożyczkobiorca informowany jest w stosunku do poszczególnych rat o: dacie płatności, kwocie raty, kwocie spłacanego kapitału, kwocie spłacanej opłaty przygotowawczej, kwocie spłacanej opłaty operacyjnej oraz kwocie spłacanych odsetek.

Opłata przygotowawcza pobierana jest z tytułu rozpatrzenia przez Pożyczkodawcę wniosku o udzielenie pożyczki.

Z kolei obowiązek poniesienia ciężaru opłaty operacyjnej wynika ze świadczonych przez Pożyczkodawcę usług polegających na bieżącej obsłudze administracyjnej umowy pożyczki (m.in. obsłudze płatności, wniosków, przygotowywaniu wydruków, archiwizacji dokumentów, utrzymaniu infrastruktury technicznej i administracyjnej, obsłudze oszustw, obsłudze księgowej itp.).

W przypadku całościowej przedterminowej spłaty pożyczki, całkowity koszt pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy pożyczki, gdyż w tych przyszłych okresach obsługa administracyjna pożyczki nie będzie już świadczona. W praktyce, przy całkowitej przedterminowej spłacie pożyczki, Pożyczkodawca dokonuje proporcjonalnego zwrotu potrąconej opłaty operacyjnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy potrącona, w chwili zawarcia umowy pożyczki, kwota opłaty przygotowawczej z tytułu rozpatrzenia przez Pożyczkodawcę wniosku o udzielenie pożyczki, stanowi przychód dla Wnioskodawcy w dacie podpisania umowy pożyczki, zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy CIT...
 2. Czy potrącona, w chwili zawarcia umowy pożyczki, kwota opłaty operacyjnej za administracyjną obsługę pożyczki, stanowi proporcjonalnie przychód dla Wnioskodawcy w momencie częściowego wykonania usługi w danych okresach sprawozdawczych (tj. w dacie płatności poszczególnych rat pożyczki), zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 oraz art. 12 ust. 3a ustawy CIT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną 21 stycznia 2015 r. nr ILPB4/423-515/14-3/DS.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy CIT za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury, albo
 2. uregulowania należności.

W przypadku świadczenia usług finansowych ustawodawca nie przewidział szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla opłat przygotowawczych, zatem za datę powstania przychodu z tego tytułu należy przyjąć dzień, w którym wykonano usługę. Z ekonomicznego punktu widzenia celem opłaty przygotowawczej jest zrekompensowanie kosztów przygotowania umowy (np. analizy wniosku, oceny zdolności pożyczkowej, przygotowania tekstu umowy, przygotowania kwoty pożyczki). Jest to ciąg czynności, które poprzedzają zawarcie umowy pożyczki, zaś zwieńczeniem całego procesu przygotowawczego jest podpisanie samej umowy i udostępnienie kwoty pożyczki klientowi.

W ocenie Wnioskodawcy zważywszy na charakter opłaty przygotowawczej, stanowi ona przychód w dacie podpisania umowy pożyczki. Świadczenie to ma bowiem charakter jednorazowy. Jest to odpłatność za określone czynności, związane z zawarciem samej umowy i udostępnieniem kwoty pożyczki klientowi.

Usługi, za które pobierana jest opłata przygotowawcza, zostają zakończone w dacie podpisania umowy pożyczki. W tej też dacie – w ocenie Wnioskodawcy – należy uznać, że usługa, której dotyczy opłata, została wykonana w całości. Zgodnie zatem z treścią art. 12 ust. 3a ustawy CIT przychód do opodatkowania z tytułu opłaty przygotowawczej powstanie w dacie podpisania umowy pożyczki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.