IBPP2/4512-439/15/KO | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie i udokumentowanie poniesionych opłat za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
IBPP2/4512-439/15/KOinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. opłata
 3. wycinka drzew
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 maja 2015 r. (data wpływu 8 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania poniesionych opłat za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania poniesionych opłat za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny/ zdarzenie przyszłe:

W ramach inwestycji prowadzonej w Gminie i na jej zlecenie (dalej: Inwestor) Wnioskodawca jest zobligowany do budowy kanalizacji sanitarnej. Inwestorem jest Gmina. Realizowana inwestycja spowodowała konieczność usunięcia określonej ilości drzew i krzewów znajdujących się na drodze inwestycji. Zgodnie z wiążącą strony umową Spółka jako wykonawca zobligowany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zakontraktowanych prac.

Jednocześnie zgodnie z umową koszty opłat administracyjnych związanych z wycinką drzew poniesie Zamawiający (Inwestor). Wnioskodawca uzyskał decyzję i w toku realizacji umowy będzie nadal je uzyskiwał w zakresie dotyczącym drzewostanu kolidującego z inwestycją. Decyzje wydawane są na wniosek Spółki na podstawie art. 83 ust. 1 oraz art. 84, 85 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz rozporządzeń wykonawczych do tejże ustawy.

Faktura wystawiona przez Wnioskodawcę na rzecz Inwestora dokumentuje jedynie zwrot wydatków poniesionych w związku z opłatą za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Kwota netto faktury jest równa wartości opłaty naliczonej przez Wójta Gminy w stosownej decyzji. Spółka na podstawie decyzji uiszcza opłatę, a następnie wystawia na rzecz Inwestora fakturę VAT naliczając podatek VAT w wysokości 23%.

Wynagrodzenie Spółki wynikające z umowy ma charakter kosztorysowy. Elementem wynagrodzenia kosztorysowego rozliczanego fakturami częściowymi jest m.in. usunięcie drzew. Opłata za ich usunięcie jest przedmiotem odrębnych faktur.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy działania polegające na obciążaniu Inwestora fakturami VAT, tytułem przeniesienia, zgodnie z zawartą umową, na Inwestora opłaty administracyjnej za usunięcie drzew a nie notami księgowymi jest działaniem prawidłowym i zgodnym z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym czy obciążając Inwestora opłatą wynikającą z odpowiednich decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew i ustalających opłatę, Wnioskodawca powinien do opłaty tej doliczać podatek VAT w wysokości 23%...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że obciążając Inwestora opłatą za usunięcie drzew ustaloną przez organ administracyjny w odpowiedniej decyzji, powinien wystawić fakturę VAT i doliczyć do kwoty opłaty podatek VAT w wysokości 23%.

Działanie Wnioskodawcy jest uwarunkowane przede wszystkim ostrożnością na wypadek przyjęcia podczas kontroli przez organ podatkowy interpretacji opisanej powyżej, zgodnej ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 sierpnia 2014 r. (znak: IBPP1/443-465/14/LSz). Niniejszy wniosek Wnioskodawca wnosi z uwagi na wątpliwości interpelacyjne wynikające m.in. z interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 września 2008 r. (znak: IP-PP2-443-917/08-2/MS), zgodnie z którą Wnioskodawca nie powinien w zaistniałem stanie faktycznym wystawiać faktury VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez świadczenie usług – w świetle art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Art. 8 ust. 2a ustawy o VAT stanowi, że w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Stosownie do art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Odwołując się do uregulowań dotyczących świadczenia usług należy podkreślić, że czynność należy uznać za świadczenie usługi podlegającej opodatkowaniu wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności, przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością, a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie. Ponadto, należy mieć również na względzie, że ustawa o VAT zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów w myśl art. 7 tej ustawy.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy o VAT i wykonywane są w ramach działalności gospodarczej.

W tym miejscu należy wskazać, że przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody reguluje kwestie dotyczące usunięcia drzew.

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek:

 1. posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;
 2. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego - jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

W myśl art. 84 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłaty nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Stosownie do art. 85 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Na mocy art. 29a ust. 6 ustawy podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W myśl art. 29a ust. 7 ustawy podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Należy zaznaczyć, iż obok ww. stawki ustawodawca przewidział w ustawie oraz przepisach wykonawczych opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 23%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę, w oparciu o art. 41 ust. 13 w zw. z powołanym wyżej art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa

w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że w ramach inwestycji prowadzonej w Gminie będącej inwestorem i na jej zlecenie Wnioskodawca jest zobligowany do budowy kanalizacji sanitarnej. Realizowana inwestycja spowodowała konieczność usunięcia określonej ilości drzew i krzewów znajdujących się na drodze inwestycji. Zgodnie z wiążącą strony umową Spółka jako wykonawca zobligowany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zakontraktowanych prac. Jednocześnie zgodnie z umową koszty opłat administracyjnych związanych z wycinką drzew poniesie Zamawiający (Inwestor). Wnioskodawca uzyskał decyzję i w toku realizacji umowy będzie nadal je uzyskiwał w zakresie dotyczącym drzewostanu kolidującego z inwestycją. Decyzje wydawane są na wniosek Spółki. Wynagrodzenie Spółki wynikające z umowy ma charakter kosztorysowy. Elementem wynagrodzenia kosztorysowego rozliczanego fakturami częściowymi jest m.in. usunięcie drzew. Opłata za ich usunięcie jest przedmiotem odrębnych faktur.

Z powyższego wynika, że świadczenia polegające na wycince drzew i związane z tym koszty opłat administracyjnych nie stanowią odrębnych od usługi budowy kanalizacji sanitarnej usług, ale są elementem pewnej całości, stanowiącej jedno świadczenie jakim jest usługa budowy kanalizacji sanitarnej. Poniesienie powyższych kosztów jest związane bezpośrednio z usługą świadczoną przez Wnioskodawcę, bowiem brak zezwolenia na usunięcie drzew, nie pozwoliłby na wykonanie czynności niezbędnych do realizacji zakontraktowanych prac, do których Wnioskodawca został zobowiązany zgodnie z wiążącą strony umową. Z umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą (Wykonawcą) a Gminą (Inwestorem) wynika, że Wnioskodawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji.

W związku z tym budowa kanalizacji sanitarnej wraz z ww. świadczeniami dodatkowymi stanowi jedną kompleksową usługę. Zatem koszty opłat administracyjnych związanych z wycinką drzew są związane z budową kanalizacji, a więc stanowią one element cenotwórczy opisanej usługi.

Tym samym należności pobierane przez Wnioskodawcę z tytułu poniesionych kosztów opłat administracyjnych należy uznać za element kalkulacyjny świadczenia zasadniczego, tj. jako należność z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej.

W konsekwencji należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy powstaje na zasadach właściwych dla wykonywanej na rzecz Inwestora usługi budowy kanalizacji sanitarnej. Analogicznie, także stawką właściwą dla tej czynności jest stawka właściwa dla usługi budowy kanalizacji sanitarnej – tj. 23%. Czynność tą należy udokumentować fakturą VAT.

Jednocześnie w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT, bowiem na gruncie tego przepisu wyłączenie z podstawy opodatkowania VAT dotyczy kwot stanowiących zwrot wydatków, które zostały - co istotne – poniesione w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy. Czyli dany wydatek musiałby dotyczyć Inwestora, a tylko zostać poniesiony przez Wnioskodawcę w imieniu Inwestora, co w przedmiotowej sprawie nie ma miejsca, gdyż jak wskazano w opisie wniosku decyzje administracyjne wydawane są/będą na wniosek spółki i to Spółka uzyska decyzje. W przedmiotowej sprawie nie dochodzi zatem do zwrotu wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz inwestora, o których mowa w art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT, lecz do świadczenia przez Wnioskodawcę na rzecz Inwestora ww. usług w ramach inwestycji – budowy sieci kanalizacyjnej.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.