IBPBII/1/415-903/14/DP | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku przekazania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek rodziny posiadających kartę „ABC” zajdzie obowiązek wystawienia przez Urząd Miasta X PIT-8C osobom korzystającym z tej opłaty?
IBPBII/1/415-903/14/DPinterpretacja indywidualna
  1. dopłata
  2. gospodarka komunalna
  3. obowiązek płatnika
  4. opłata
  5. płatnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 października 2014 r. (wpływ do Biura – 31 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Uchwała Nr ... Rady Miasta X w sprawie wprowadzenia na terenie miasta X programu „ABC” wprowadziła program skierowany do rodzin wielodzietnych – bez względu na posiadany przez nie dochód, rodzin zastępczych – bez względu na liczbę dzieci oraz rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w X, będącymi mieszkańcami miasta X. Na podstawie niniejszej uchwały rodziny mają prawo do zakupu biletów wstępu na zajęcia i imprezy organizowane przez miejskie jednostki organizacyjne kultury i sportu z 50% ulgą. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z instrumentów stanowi karta „ABC”.

Podstawą prawną podjętej uchwały jest art. 7 ust. 1 pkt 9, 10, 16, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy o samorządzie gminnym po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obecnie przygotowano projekt uchwały Rady Miasta X zmieniającej uchwałę Nr ... Rady Miasta X w sprawie wprowadzenia na terenie miasta X programu „ABC” wprowadzając zapis – umożliwienie rodzinom, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 (tj. wielodzietnej składającej się z rodziców/rodzica posiadających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci) korzystania z 20% dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawą do uzyskania powyższej dopłaty jest regulamin zawarty w załączniku do uchwały Rady Miasta X Nr ... w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta X programu „ABC”.

Wzory wniosku o uzyskanie 20% dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną wprowadzone w drodze zarządzenia wykonawczego przez Prezydenta Miasta X. Dopłata z budżetu miasta do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma być przekazywana na podany przez rodzinę rachunek bankowy.

W praktyce rozróżnia się dwa przypadki, gdy rodzina wielodzietna (jej członkowie) są wprost zobowiązani do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. wypełniają przesłanki uznania za właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, lub gdy nie są bezpośrednio zobowiązani do wnoszenia tej opłaty, a jedynie stanowią element podstawy naliczania takiej opłaty przez właściciela nieruchomości w przypadku budynków wielolokalowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym w przypadku przekazania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek rodziny posiadającej kartę „ABC” zajdzie obowiązek wystawiania przez Urząd Miasta X PIT-8C osobom korzystającym z tej dopłaty ...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie zajdzie obowiązek wystawienia formularza PIT-8C wobec osób korzystających z dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – będącymi posiadaczami karty „ABC” na podstawie uchwały Rady Miasta X.

Taka forma wsparcia nie będzie bowiem stanowić źródła przychodów i nie będzie mieć u nich miejsce przysporzenie majątkowe.

Wnioskodawca wskazuje, że dokonując dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina wykonuje zadania własne nałożone na nią ustawą.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca powołał się na art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego opodatkowaniem podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów od których na podstawie przepisów ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem, art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane, lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych innych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Katalog źródeł przychodu został określony w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu źródłami przychodu są między innymi inne źródła (pkt 9).

Przepis art. 20 ust. 1 stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa, się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w tym także na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14, 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak wynika z powyższych przepisów katalog przychodów zaliczanych do tzw. przychodów z innych źródeł jest katalogiem otwartym. Tym samym do tego źródła należy zaliczyć wszystkie inne przychody, które nie mogą być zakwalifikowane do pozostałych kategorii źródeł szczegółowo wymienionych w treści art. 10 ust. 1 cyt. ustawy.

Na podstawie art. 42a ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności lub świadczeń o których mowa w art. 20 ust. 1 (z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 21, art. 52 , art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których są zobowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowany podatek dochodowy), są zobowiązane sporządzić informacje według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

W przedmiotowej sprawie istotne jest zatem ustalenie, czy przedstawione zdarzenie przyszłe rodzić będzie u tych osób przysporzenie majątkowe, a więc czy dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie dla nich przychód zdefiniowany w art. 10 ust. 1 pkt 9.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że wnioskujący będą regulować opłatę w pełnej wysokości – przysporzenie majątkowe nie wystąpi, zatem powyższe przepisy nie będą miały zastosowania. W konsekwencji stwierdzić należy, że Urząd Miasta X nie będzie miał obowiązku wystawienia PIT-8C, który podlegałby uwzględnieniu w ich zeznaniach rocznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog źródeł przychodu został określony w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu źródłami przychodu są m.in. inne źródła (pkt 9).

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak wynika z powyższego przepisu katalog przychodów zaliczanych do tzw. przychodów z innych źródeł jest katalogiem otwartym. Tym samym do tego źródła należy zaliczyć wszystkie inne przychody, które nie mogą być zakwalifikowane do pozostałych kategorii źródeł, szczegółowo wymienionych w treści art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399, ze zm.) gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6h ww. ustawy). W myśl przepisu art. 6i pkt 1 cyt. ustawy obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje: w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ww. ustawy rada gminy, w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. l i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy.

Zgodnie z art. 6k ust. 4 ww. ustawy rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. l i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że przygotowano projekt uchwały Rady Miasta X zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta X programu „ABC” wprowadzając zapis, dotyczący umożliwienia rodzinom wielodzietnym składającym się z rodziców/rodzica posiadającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci korzystania z 20% dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawą do uzyskania powyższej dopłaty będzie regulamin zawarty w załączniku do uchwały Rady Miasta X Nr ... w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta X programu „ABC”.

Wzory wniosku o uzyskanie 20% dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną wprowadzone w drodze zarządzenia wykonawczego przez Prezydenta Miasta X. Dopłata z budżetu miasta do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma być przekazywana na podany przez rodzinę rachunek bankowy.

W przedmiotowej sprawie, aby ocenić czy Wnioskodawca ma sporządzać informacje PIT-8C istotne jest zatem ustalenie, czy przedstawione zdarzenie przyszłe będzie rodzić u wskazanych we wniosku osób fizycznych przysporzenie majątkowe, a więc czy przyznane dopłaty stanowią dla nich przychód.

Jak wynika z treści wniosku postanowienia wskazanej uchwały Rady Miasta mają charakter generalno-abstrakcyjny i odnoszą się do wszystkich osób, które są adresatami zawartych w niej norm. Tym samym wszystkie osoby, które spełniają określone w uchwale warunki, mogą korzystać z przewidzianych w niej ulg.

W takim przypadku przyznane dopłaty nie mają charakteru indywidualnego i nie powodują powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego w przedstawionym stanie faktycznym nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności: art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1 i art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe oznacza, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu i tym samym Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.