Opłata za użytkowanie wieczyste | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata za użytkowanie wieczyste. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
12
sty

Istota:

Niepodleganie opodatkowaniu op3at rocznych z tytu3u u?ytkowania wieczystego gruntów ustalonego na nieruchomoociach nale?1cych do Skarbu Panstwa.

Fragment:

Organ podatkowy zgadza sie zatem ze stanowiskiem Strony, zgodnie z którym opodatkowaniu podlega oddanie nieruchomooci gruntowych w u?ytkowanie wieczyste, wy31cznie wówczas gdy nast1pi3o to na mocy zawartych umów cywilnoprawnych.” Wskazaa nale?y, ?e powy?sza argumentacja organu znajduje zastosowanie na gruncie stanu faktycznego bed1cego przedmiotem wniosku o interpretacje. Ustanowienie u?ytkowania wieczystego nie nast1pi3o na mocy umowy wzajemnej, ani czynnooci cywilnoprawnej. Jak ju? podkreolano, wieczyste u?ytkowanie zosta3o ustanowione na mocy decyzji Wojewody, zao op3aty za wieczyste u?ytkowanie zostan1 ustalone w drodze decyzji Prezydenta Miasta. Prawid3owooa powy?szego stanowiska Gminy, w analogicznym przypadku potwierdza równie? interpretacja indywidualna Ministra Finansów wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 wrzeonia 2015 r. znak ITPP2/4512-660/15/AP. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe. Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z póYn. zm.), zwanej dalej ustaw1, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju.

2015
24
gru

Istota:

Kwalifikacja wydatków związanych z inwestycją poniesionych na dokumentację techniczną opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości oraz utrzymanie zieleni.

Fragment:

Podobnie jak podatek od nieruchomości, pośrednim kosztem uzyskania przychodu są opłaty za użytkowanie wieczyste. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ponoszone są bowiem przez użytkownika wieczystego niezależnie od sposobu wykorzystania gruntu, zatem należy je uznawać za koszty uzyskania przychodów, które potrącane są w roku, w którym je poniesiono. Typowymi kosztami pośrednio związanymi z przychodem są również koszty utrzymywania i eksploatacji obiektów oraz urządzeń będących własnością podatnika. Tym samym należy zgodzić się ze stanowiskiem podatnika, że wydatki na opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości oraz związane z utrzymaniem zieleni stanowią koszty pośrednio związane z przychodami. Zaliczenie powyższych wydatków do kosztów pośrednich oznacza, że podlegają one potrąceniu zgodnie z art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie mniej jednak ww. wydatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, o ile ich poniesienie można powiązać z możliwymi do osiągnięcia przychodami. Powyższe oznacza, że Wnioskodawca w celu prawidłowego ujęcia dla celów podatkowych wydatków związanych z inwestycją, a poniesionych na opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości oraz utrzymanie zieleni, może dokonać korekty zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2010-2014 (CIT-8).

2015
9
cze

Istota:

1. Czy comiesięczne zaliczki wnoszone przez właścicieli lokali na poczet opłat za użytkowanie wieczyste sąsiedniej działki nr 7 stanowią przychód Wspólnoty w rozumieniu ustawy o pdop ?2. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 1: czy dochód Wspólnoty uzyskany z tego tytułu i przekazany w całości Deweloperowi w celu zrefundowania opłaty za użytkowanie wieczyste działki nr 7 jest zwolniony z pdop na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o tym podatku ?3. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 2: czy notę księgową Dewelopera wystawioną w 2014 r. za użytkowanie wieczyste działki nr 7 za 2013 r. można zaliczyć do kosztów zarządu nieruchomością wspólną i kosztów uzyskania przychodów za 2013 rok (zbieraliśmy pieniądze w 2013 roku na poczet zobowiązań za 2014 rok) ?

Fragment:

Jednocześnie w pierwszym akcie notarialnym kupna/sprzedaży lokalu nr 28 w budynku 81C i w umowach sprzedaży kolejnych lokali znalazł się następujący zapis: „ Kupująca(-y) za pośrednictwem Wspólnoty Mieszkaniowej dokona zapłaty przypadającej na nią części opłaty za użytkowanie wieczyste na konto Spółki (Dewelopera) do dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego. Spółka do dnia 25 marca każdego roku kalendarzowego wpłaci użytkownikowi wieczystemu działki ewid. nr 7 całą kwotę uzyskaną od Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, a użytkownik wieczysty działki ewid. nr 7 uiści opłatę na konto właściciela działki. ” Na tej podstawie właściciele lokali uiszczali na konto Wspólnoty w latach 2012 (proporcjonalnie do powierzchni), które w 1 kwartale następnego roku były przekazywane zbiorczo i w całości na rachunek Dewelopera na podstawie jego not księgowych. Noty te były następnie ewidencjonowane przez Wspólnotę na kontach rozliczeń międzyokresowych przychodów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy comiesięczne zaliczki wnoszone przez właścicieli lokali na poczet opłat za użytkowanie wieczyste sąsiedniej działki nr 7 stanowią przychód Wspólnoty w rozumieniu ustawy o pdop ... W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 1: czy dochód Wspólnoty uzyskany z tego tytułu i przekazany w całości Deweloperowi w celu zrefundowania opłaty za użytkowanie wieczyste działki nr 7 jest zwolniony z pdop na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o tym podatku ...

2011
1
lip

Istota:

Czy cała kwota dotycząca opłaty za użytkowanie wieczyste za lata 2005-2007 zapłacona w 2008 r. podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów roku 2008, czy należy odpowiednio odnieść koszty do poszczególnych lat i skorygować deklaracje roczne?

Fragment:

W dniu 26 marca 2008 r. zapadł wyrok na niekorzyść Spółki nakładający na niej obowiązek uiszczenia opłaty za użytkowanie wieczyste za rok 2005, 2006, 2007 wraz z kosztami sądowymi i odsetkami ustawowymi za zwłokę. Należną kwotę spłacono w lipcu 2008 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy cała kwota dotycząca opłaty za użytkowanie wieczyste za lata 2005-2007 zapłacona w 2008 r. podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów roku 2008, czy należy odpowiednio odnieść koszty do poszczególnych lat i skorygować deklaracje roczne... Zdaniem Wnioskodawcy, powołując się na art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9e ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 217 poz. 1589), do kosztów uzyskania przychodów Spółka zaliczyła w całości opłaty za wieczyste użytkowanie za lata 2005-2007 w dacie ich poniesienia, czyli faktycznej zapłaty w lipcu 2008 r., jako że koszt ten nie jest bezpośrednio związany z przychodami. Powołując się na ust. 4e ustawy za dzień poniesienia kosztu uznaje się dzień ujęcia w księgach rachunkowych. Spółka ujęła koszt w miesiącu zapłaty tj. w lipcu 2008 r., pomimo tego, iż jest w stanie określić jaka część kosztu dotyczy poszczególnych lat.

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie opłat z tytułu prawo użytkowania wieczystego ustanowione przed dniem 1 maja 2004 r., które zostało przeniesione po tej dacie na kolejnego użytkownika.

Fragment:

W świetle art. 233 ww. ustawy, użytkownik wieczysty (osoba fizyczna lub prawna) może w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w użytkowanie wieczyste korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać. Z następnych przepisów Kodeksu cywilnego (art. 234, 235 i 237) wynikają kolejne uprawnienia użytkownika wieczystego ukształtowane na wzór uprawnień właściciela. W wyniku ustanowienia prawa wieczystego użytkowania dochodzi do ekonomicznego przeniesienia władztwa nad gruntem na rzecz użytkownika wieczystego, co pozwala mu rozporządzać tym gruntem jak właściciel. Znajduje to wyraz zarówno w swobodzie korzystania z gruntu i czerpania z niego pożytków w sposób niemalże taki jak w przypadku właściciela tego gruntu, jak również w możliwości przeniesienia takiego władztwa na inny podmiot. Należy zauważyć, iż dostawa towarów rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra.

2011
1
cze

Istota:

Czy do wszystkich elementów opłat, w szczególności opłat za użytkowanie wieczyste, należy doliczać podatek od towarów i usług ?

Fragment:

(...) opłat za użytkowanie wieczyste za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29.06.2007 r. podatnik złożył wniosek z dnia 28.06.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do prawidłowości zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Z przedmiotowego wniosku wynika: Stan faktyczny Spółdzielnia Mieszkaniowa wystawia, na rzecz użytkowników lokali (najemcy i właściciele), faktury z wyszczególnionymi elementami opłat, od których naliczany jest podatek od towarów i usług. Zapytanie Czy do wszystkich elementów opłat, w szczególności opłat za użytkowanie wieczyste, należy doliczać podatek od towarów i usług ? Stanowisko wnioskodawcy Zdaniem Spółdzielni istnieje obowiązek podatkowy, zgodnie z którym należy opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu opodatkować podatkiem od towarów i usług. Taka opłata stanowi jedynie część odpłatności za usługę związaną z użytkowaniem lokalu i nie jest bytem samoistnym ani też przedmiotem odrębnej umowy. Jednakże podatnik wskazał, iż nie będzie on obciążony podatkiem od towarów i usług, z uwagi na to, że ustanowienie prawa wieczystego użytkowania, nastąpiło przed 01.05.2004 r.

2011
1
maj

Istota:

Czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają czynności mające za przedmiot użytkowanie wieczyste gruntów dokonane po 1 maja 2004r.?

Fragment:

Stosownie do art.2 pkt 6 ustawy, ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Przepis art.19 ust.1 ustawy stanowi, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Zgodnie z pkt. 2 powołanej w zapytaniu uchwały NSA, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r., gdy taka czynność nie podlegała podatkowi od towarów i usług, po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ani nie zawiera w sobie należnego podatku, ani też nie powinna być powiększona o taki podatek na podstawie przepisów tej ustawy. Powyższy wniosek wynika z faktu określenia czynności polegającej na odpłatnym oddaniu nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste jako dostawy towaru w rozumieniu art.7 ust.1 ustawy, która to dostawa ma miejsce z chwilą wpisu prawa użytkowania wieczystego w księdze wieczystej na podstawie zawartej w formie aktu notarialnego umowy o ustanowieniu tego prawa.

2011
1
maj

Istota:

Czy w roku 2007 należy pobierać podatek VAT od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania ustanowionych w umowach zawartych przed dniem 1 maja 2004r. oraz, czy wskazana przez zapytującego uchwała NSA z dnia 8 stycznia 2007r., sygn. akt I FSK 27/06, może stanowić podstawę do dokonania korekt deklaracji VAT-7?

Fragment:

W tej sytuacji, zdaniem podatnika, od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania od umów zawartych przed 1 maja 2004r. nie powinno się pobierać podatku VAT, a jeżeli tak, to pobrany wcześniej z tego tytułu podatek może podlegać skorygowaniu w deklaracji VAT-7. W przedmiotowym zakresie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu stwierdza, co następuje: W myśl art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, po.535 ze zm.), dalej: ustawa, podatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak wynika z art.7 ust.1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie do art.2 pkt 6 ustawy, ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Przepis art.19 ust.1 ustawy stanowi, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

2011
1
maj

Istota:

Czy podlega podatkowi od towarów i usług pobrana opłata z tytułu prawa do wieczystego użytkowania gruntów ustanowiona przed dniem 01.05.2004r?

Fragment:

Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na złożone zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego, następująco: Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności faktyczne, Naczelnik Urzędu Skarbowego podziela stanowiska wnioskodawcy. Powyższe stanowisko organu podatkowego jest zgodne z treścią uchwały NSA z dnia 08.01.2007r. sygn. akt I FPS 1/06 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat rocznych ponoszonych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ustanowionego przed 1 maja 2004r. w której uznano, że opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego przed 1 maja 2004r., gdy ta czynność nie podlegała podatkowi od towarów i usług po wejściu w życie ustawy z 11 marca 2004r. w sprawie podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ani nie zawiera w sobie należnego podatku, ani też nie powinna być powiększona o taki podatek na podstawie przepisów tej ustawy. Działając na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.

2011
1
maj

Istota:

Brak jest podstawy do opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat rocznych przy umowach wieczystego użytkowania gruntu ustanowionego i wpisanego do ksiąg wieczystych przed dniem 1 maja 2004 roku.

Fragment:

Skarżący stoi na stanowisku, iż opłata za użytkowanie wieczyste nie zawiera podatku VAT - czyli jest wartością netto, a kwota podatku winna być doliczona do kwoty opłaty. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz 4 ustawy Ordynacja podatkowa wydał postanowienie nr PP.406/54/05 z dnia 25 listopada 2005 r.; w którym nie podzielił stanowiska Skarżącego i stwierdził, że przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. Uznał bowiem, że cena towaru lub usługi opodatkowanej podatkiem od towarów i usług obejmuje należność wraz z kwotą podatku należnego. Zatem wszędzie tam, gdzie strony nie określiły wprost, czy umówiona cena jest kwotą. brutto czy netto, przyjmuje się, iż jest to wartość brutto. Na powyższe postanowienie Skarżący wniósł w- dniu 9 grudnia 2005 r. zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie. Zarzucił w nim, że stanowisko zawarte w przedmiotowym postanowieniu jest krzywdzące, gdyż opłaty za użytkowanie wieczyste stanowione były na długie lata, a obecnie przepisy uniemożliwiają ich zmianę. Ponadto Skarżący wskazywał iż; wydana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chrzanowie interpretacja jest niezgodna z prawem unijnym i niesprawiedliwie różnicuje podatników.