Opłata za studia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata za studia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
10
wrz

Istota:

Czy z tytułu zwolnienia z opłaty czesnego z powodu trudnej sytuacji materialnej, udzielonego decyzją wydaną na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz regulaminie opłat za usługi edukacyjne uczelni, po stronie Wnioskodawczyni występuje przychód podlegający opodatkowaniu oraz czy kwotę tę należy wykazać w zeznaniu rocznym za rok 2013?

Fragment:

Zgodnie z par. 13 ust. 1 regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie w P. w przypadku studiów niestacjonarnych rektor może: zwolnić studenta z obowiązku wniesienia semestralnej opłaty za studia niestacjonarne, w części lub całości, a także umorzyć odsetki naliczone za nieterminową wpłatę w przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej studenta lub okoliczności losowych powodujących przejściową trudną sytuację materialną; zwolnić studenta z obowiązku wniesienia semestralnej opłaty za studia, w części lub w całości, w przypadku uzyskania wybitnych wyników w nauce; zwolnić studenta z obowiązku wniesienia semestralnej opłaty za studia, w części lub w całości, w przypadku uzyskania wybitnych wyników w sporcie; zwolnić studenta z obowiązku wniesienia semestralnej opłaty za studia, w części lub w całości, w przypadku innych szczególnych okoliczności. W przedstawionym stanie faktycznym, zgodnie z treścią decyzji Prorektora ds. studenckich z dnia 31 stycznia 2013 r. Wnioskodawczyni została zwolniona z opłaty czesnego na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, k.p.a. oraz par. 13 ust. 1 pkt 1 i 4 regulaminu z powodu udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej. Zwolnienie to ma zatem charakter świadczenia pomocy materialnej. Jednocześnie należy podkreślić, że zwolnienie to odbywa się kosztem opłat uiszczanych na rzecz uczelni, a więc w rozumieniu powyższego przepisu jest świadczeniem ze środków własnych szkół i uczelni.

2014
2
lip

Istota:

Umorzenie opłaty za studia.

Fragment:

Źródłem pochodzenia otrzymanego świadczenia w formie umorzenia części opłaty za studia były środki własne uczelni. W decyzji dotyczącej umorzenia Rektor podaje jedynie, że prawo do umorzenia przyznano na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym. Z wyżej cytowanych przepisów o szkolnictwie wyższym wynika, że uczelnia publiczna może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane m.in. z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych. Jednak dziekan, decyzją wydaną zgodnie z uchwałą Senatu uczelni publicznej, może zwolnić w całości lub części z tych opłat m.in. studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Należy zauważyć, że tutejszy Organ nie może wypowiadać się w zakresie stwierdzenia, czy zwolnienie studenta z opłat za świadczone usługi edukacyjne na podstawie decyzji Rektora Uczelni można uznać (lub nie) za świadczenie pomocy materialnej dla studenta, ponieważ kwestia ta nie stanowi zagadnienia regulowanego przepisami prawa podatkowego. Reasumując, jeżeli umorzenie przez uczelnię opłaty za studia niestacjonarne ze względu na trudną sytuację materialną Wnioskodawczyni, miało charakter świadczenia pomocy materialnej określonej w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a źródłem pochodzenia tego świadczenia były środki własne uczelni przyznane na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, to stwierdzić należy, że przedmiotowe świadczenie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie powołanego wyżej przepisu.

2013
4
lip

Istota:

Czy zwolnienie studenta z opłaty za studia spowodowane trudną sytuacją materialną podlega opodatkowaniu?

Fragment:

Zatem w sytuacji, gdy zwolnienie z opłaty za studia niestacjonarne, z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację materialną ma charakter świadczenia pomocy materialnej i spełnia pozostałe warunki przewidziane w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to tego rodzaju świadczenie korzysta - jako mieszczące się w dyspozycji powołanego przepisu - ze zwolnienia od podatku. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

2011
1
maj

Istota:

Czy do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej można zaliczyć opłatę za studia wyższe?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 29.08.2006r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opłaty za studia wyższe. Pismami z dnia 06.09.2006r. i 12.09.2006r. wniosek powyższy uzupełniono o opłatę skarbową oraz dodatkowe informacje. Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi od dnia 01.06.2001r. działalność gospodarczą pod nazwą „XXX”, polegającą głównie na sprzedaży towarów na rzecz i w imieniu kontrahenta oraz usługach sekretarskich i reklamowych. Dodatkowo Strona studiuje zaocznie w Wyższej Szkole M. w Warszawie na kierunku Marketing i Zarządzanie. W oparciu o przedstawioną sytuację, Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć opłatę za studia wyższe? Zdaniem Strony, w powyższej sprawie znajduje zastosowanie przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dlatego opłatę za studia wyższe, a także poniesione wydatki na dojazdy na uczelnię i zakup podręczników mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W ocenie Wnioskodawcy istnieje związek pomiędzy kształceniem na studiach wyższych, a prowadzoną działalnością gospodarczą, bowiem poniesione wydatki na poszerzenie wiedzy i podwyższenie zdobytych kwalifikacji mają wpływ na zwiększenie przychodów z w/w źródła.

2011
1
maj

Istota:

Czy opłata za studia doktoranckie w zakresie prawa może zostać uznana jako koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług doradztwa prawnego oraz usług edukacyjnych dotyczących przedmiotów prawnych?

Fragment:

Biura – 12 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłaty za studia doktoranckie - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 października 2007r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłaty za studia doktoranckie. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego oraz usług edukacyjnych dotyczących przedmiotów prawnych.Od października 2007r. rozpoczęła studia doktoranckie na U., które mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych. Ta forma kształcenia wymaga uiszczenia opłaty. Studia są ściśle związane z zakresem prowadzonej przez wnioskodawczynię działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w powyższej sytuacji opłata za te studia może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu... Zdaniem wnioskodawczyni poniesione koszty ściśle związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2011
1
kwi

Istota:

Czy istnieje możliwość zaliczenia opłat z tytułu nauki w szkole wyższej oraz za szkolenia i kursy do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej ?

Fragment:

Przepis art. 23 ust. 1 w/pow. ustawy nie wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Zwrot "wszelkie koszty" wskazuje na wydatki o bardzo zróżnicowanej naturze. Mogą to być wydatki bezpośrednio, jak również pośrednio związane z celem, jakim jest uzyskanie przychodu. Przyjąć więc należy, że kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zagwarantowanie źródła przychodu. Podniesienie kwalifikacji zawodowych Pana zdaniem zwiększy konkurencyjność świadczonych usług, w efekcie czego nastąpi wzrost uzyskiwanych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zatem poniesione przez Pana wydatki na opłacenie czesnego za studia oraz za szkolenia i kursy mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ponieważ zostaną poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony w Pana wniosku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu podziela Pana stanowisko w sprawie i uznaje je - za prawidłowe.

2011
1
kwi

Istota:

Czy opłata poniesiona w celu otrzymania dyplomu Wyższej Uczelni, na którą składają się: czesne, opłata za wydanie indeksu i legitymacji, są kosztami uzyskania przychodów?

Fragment:

Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona jest od istnienia związku przyczynowo ? skutkowego między danym wydatkiem a uzyskanym przychodem, pod warunkiem właściwego udokumentowania tego wydatku. Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych konieczny jest podział wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przedsiębiorcy na dwie grupy, t. j. na wydatki związane z: 1. podnoszeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych, 2. podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy. Do pierwszej grupy wydatków należy zaliczyć wydatki związane z różnymi formami kształcenia, w ramach których podatnik nabywa umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności. Natomiast drugą grupę wydatków obejmują wydatki podnoszące ogólny poziom wiedzy i wykształcenia. Z w/w grup wydatków, za racjonalnie i gospodarczo uzasadnione, których poniesienie może przyczynić się do powstania lub zwiększenia przychodów z działalności gospodarczej, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności. W świetle przedstawionego stanu faktycznego i przytoczonych wyżej przepisów tut. organ podatkowy uznał, iż stanowisko zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego jest prawidłowe pod warunkiem, że kierunek studiów jest ściśle związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki na naukę na zaocznych studiach prawniczych stanowią koszt uzyskania przychodu w przypadku podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie biura rachunkowego?

Fragment:

Zwrot "wszelkie koszty" wskazuje na wydatki o bardzo zróżnicowanym charakterze. Mogą to być zatem wydatki bezpośrednio, jak również pośrednio związane z celem, jakim jest uzyskanie przychodu. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą powinien wykazać związek między wydatkiem a przychodem, działając w przekonaniu, że poniesienie kosztu po uwzględnieniu związków przyczynowo - skutkowych doprowadzi do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów. Generalnie można przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadniono wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów należy ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani biuro rachunkowe, a zdobycie odpowiednich kwalifikacji na zaocznych studiach prawniczych ma umożliwić Pani poszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej o doradztwo w zakresie prawa podatkowego, gospodarczego oraz cywilnego. Zatem należy stwierdzić, że między tematyką podjętych przez Panią studiów a prowadzoną działalnością gospodarczą istnieje związek przyczynowo - skutkowy pozwalający zaliczyć poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów.

2011
1
kwi

Istota:

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu wydatki ponoszone na studia na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalizacji Usługi i Handel w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej o profilu: usługowo-handlowo-transportowym?

Fragment:

(...) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Zwrot "wszelkie koszty" wskazuje na wydatki o bardzo zróżnicowanym charakterze. Mogą to być zatem wydatki bezpośrednio, jak również pośrednio związane z celem, jakim jest uzyskanie przychodu. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą powinien wykazać związek między wydatkiem a przychodem, działając w przekonaniu, że poniesienie kosztu po uwzględnieniu związków przyczynowo - skutkowych doprowadzi do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów. Generalnie można przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadniono wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów należy ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą o profilu usługowo-transportowo-handlowym, a dzięki studiom poszerza Pan wiedzę niezbędną do prowadzenia tej działalności i zarządzania firmą.