Opłata za przejazd autostradą | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata za przejazd autostradą. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
22
sty

Istota:

Czy zwrot kwot wydatkowanych przez pracownika na opłaty parkingowe oraz opłaty za przejazd autostradą podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też należy je uznać jako przekroczenie kilometrówki, uznać za przychód ze stosunku służbowego i opodatkować?

Fragment:

Pracownicy występują również o zwrot kosztów noclegów oraz innych właściwie udokumentowanych wydatków (opłat parkingowych, opłat za przejazdy autostradami). Biorąc zatem pod uwagę przytoczone przepisy prawa jak i przedstawione we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej nie zawiera wykazu „innych udokumentowanych wydatków”, nie ogranicza również ich wysokości, pozostawiając to w gestii pracodawcy. To pracodawca decyduje o zwrocie faktycznie poniesionych przez pracownika wydatków, które nie są limitowane i które muszą mieć związek z wykonywaną podróżą, a ponadto być prawidłowo udokumentowane. Do wskazanych wydatków można niewątpliwie zaliczyć m.in. opłaty parkingowe oraz opłaty za przejazdy autostradami. Zatem w sytuacji, gdy jak twierdzi Wnioskodawca pracownicy odbywają podróże służbowe, to kwoty zwróconych im wydatków związanych z taką podróżą (właściwie udokumentowanych) poniesionych na opłaty za przejazd autostradami oraz za korzystanie z parkingu są przychodem pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże podlegającym zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru od ww. kwot zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2011
1
paź

Istota:

Czy udostępnienie autostrady przez Spółkę użytkownikom, za które pobierana jest Opłata za Przejazd autostradą płatną jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT i czy w konsekwencji Spółka powinna rozliczyć VAT od Opłat za Przejazd pobranych od użytkowników autostrad?

Fragment:

Natomiast w dniu 11 kwietnia 2011 r. w kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług w przedmiocie zdarzenia przyszłego wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia w zakresie: opodatkowania czynności udostępnienia autostrady przez Spółkę użytkownikom, za które pobierana jest Opłata za Przejazd autostradą płatną w sytuacji, gdy fizycznie poboru opłaty będzie dokonywał Operator działający w imieniu i na rzecz Spółki – Nr ILPP2/443-55/11 -4/MR, opodatkowania świadczonej przez Spółkę Operatorowi usługi udostępnienia autostrady – Nr ILPP2/443-55/11-5/MR, określenia podstawy opodatkowania na fakturze wystawionej przez Spółkę na Operatora – Nr ILPP2/443-55/11-6/MR, stawki podatku na Opłaty za Przejazd autostradą – Nr ILPP2/443-55/11-7/MR, stawki podatku na usługi świadczone na rzecz Ministra, za które będą pobierane Miesięczne Opłaty za Dostępność oraz Półroczne Opłaty za Dostępność – Nr ILPP2/443-55/11-8/MR. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
paź

Istota:

Czy udostępnienie autostrady przez Spółkę użytkownikom za które pobierana jest Opłata za Przejazd autostradą płatną jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT, także jeżeli fizycznie poboru opłaty będzie dokonywał Operator działający w imieniu i na rzecz Spółki?

Fragment:

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania czynności udostępnienia autostrady przez Spółkę użytkownikom za które pobierana jest Opłata za Przejazd autostradą płatną w sytuacji, gdy fizycznie poboru opłaty będzie dokonywał Operator działający w imieniu i na rzecz Spółki. Natomiast w dniu 11 kwietnia 2011 r. w kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług w przedmiocie zdarzenia przyszłego wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia w zakresie: opodatkowania czynności udostępnienia autostrady przez Spółkę użytkownikom, za które pobierana jest Opłata – Nr ILPP2/443-55/11-3/MR, opodatkowania świadczonej przez Spółkę Operatorowi usługi udostępnienia autostrady – Nr ILPP2/443-55/11-5/MR, określenia podstawy opodatkowania na fakturze wystawionej przez Spółkę na Operatora – Nr ILPP2/443-55/11-6/MR, stawki podatku na Opłaty za Przejazd autostradą – Nr ILPP2/443-55/11-7/MR, stawki podatku na usługi świadczone na rzecz Ministra, za które będą pobierane Miesięczne Opłaty za Dostępność oraz Półroczne Opłaty za Dostępność – Nr ILPP2/443-55/11-8/MR. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul.

2011
1
sie

Istota:

Czy dokonywany na rzecz pracownika w związku z podróżą służbową jego prywatnym samochodem zwrot za przejechane podczas tej podroży służbowej kilometry (liczony jako wynik przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów Spółki oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach) obejmuje swym zakresem także koszty opłat parkingowych oraz opłat za przejazd autostradami płatnymi, czy też wydatki te stanowią odrębny tytuł do rozliczenia kosztów podróży służbowej, a ich zwrot jest niezależny od kosztów za przejechane kilometry (tzw. kilometrowi) i powinien być dokonany w wysokości faktycznie poniesionych, prawidłowo udokumentowanych wydatków?Czy zwrot poniesionych przez pracownika w związku z wykonywaną prywatnym samochodem podróżą służbową wydatków w postaci opłat parkingowych oraz opłat za przejazd autostradami płatnymi, stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Biura 15 lipca 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poza limitem wynikającym z ewidencji przebiegu pojazdu zwróconych pracownikom w związku z wykonywanymi przez nich podróżami służbowymi wydatków dotyczących opłat za przejazdy autostradą oraz opłaty parkingowe - jest nieprawidłowe, uznania za koszty uzyskania przychodów zwróconych pracownikom w związku w wykonywanymi przez nich podróżami służbowymi wydatków dotyczących opłat za przejazdy autostradą oraz opłaty parkingowe jako spełniających przesłanki wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 lipca 2009r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poza limitem wynikającym z ewidencji przebiegu pojazdu zwróconych pracownikom w związku z wykonywanymi przez nich podróżami służbowymi wydatków dotyczących opłat za przejazdy autostradą oraz opłaty parkingowe, uznania za koszty uzyskania przychodów zwróconych pracownikom w związku w wykonywanymi przez nich podróżami służbowymi wydatków dotyczących opłat za przejazdy autostradą oraz opłaty parkingowe jako spełniających przesłanki wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2011
1
kwi

Istota:

Czy zwrot kosztów związanych z wykupem opłat parkingowych i opłat za przejazd płatnymi autostradami ze względu na brak określonego limitu w ustawie w całości podlegają zwolnieniu z podatku bez względu na wysokość ich poniesienia?

Fragment:

Zwolnieniem podatkowym są bowiem objęte kwoty określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236 poz. 1990 ze zm.), a w przypadku podróży zagranicznych określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236 poz. 1991 ze zm.). Ze zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 korzysta również zwrot kosztów z tytułu używania w podróży służbowej przez pracownika samochodu niebędącego własnością pracodawcy. Zwolnienie wówczas przysługuje do wysokości limitu wynikającego z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 ze zm.) Również w przypadku wydatków związanych z wypełnieniem zadań nałożonych na pracownika w trakcie odbywania podróży służbowej, takich jak:, opłaty za korzystanie z parkingu czy też opłaty za przejazd płatnymi autostradami będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy.

2011
1
mar

Istota:

Czy opłata za użytkowanie dróg przez samochody ciężarowe na terenie Niemiec ujęta na fakturze zakupu przez niemieckiego dostawcę towarów może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, kolumna 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Ceną zakupu, według §3 pkt 2 rozporządzenia, jest cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększoną o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżoną o rabaty, upusty, inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku - wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika. Ceną nabycia, według §3 pkt 3 rozporządzenia, jest cena zakupu składnika majątku powiększona o koszty uboczne związane z zakupem towarów i składników majątku do chwili złożenia w magazynie według ich cen zakupu, a w szczególności koszty transportu, załadunku i wyładunku oraz ubezpieczenia w drodze. Stosownie do §17 ust.1 rozporządzenia, zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi, z zastrzeżeniem § 30, niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Zgodnie z §26 rozporządzenia, zapisy w księdze dotyczące wydatków (kosztów) są dokonywane na podstawie dowodów, o których mowa w § 12-16 rozporządzenia.

2011
1
mar

Istota:

Czy pracownikom Spółki, którzy w czasie podróży służbowych korzystają z własnych samochodów przysługuje oprócz zwrotu kosztów w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, zwrot kosztów opłat za korzystanie z autostrad, parkingów?
Czy zwrócone pracownikom - korzystającym z własnych samochodów w czasie podróży służbowych - koszty uzyskania przychodu w spółce z o. o.?

Fragment:

Nr 236, poz. 1990) i zgodnie z § 3, który stanowi, że: „Z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów: 1) przejazdów; 2) noclegów; 3) dojazdów środkami komunikacji miejscowej; 4) innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb” Na podstawie § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem nie będącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonej w odrębnych przepisach.Oprócz świadczeń przedstawionych powyżej pracownikowi, który odbył podróż służbową przysługuje także zwrot innych wydatków niż wyżej opisane. Przykładem innych wydatków mogą być np. opłaty za wstęp na targi i inne imprezy wystawiennicze, opłaty za przejazd płatną autostradą, udział w konferencjach itp. z uwagi na fakt, że wydatki te nie są limitowane, ich zwrot następuje w wysokości faktycznie poniesionej, w oparciu o dowody dokumentujące ich poniesienie (np. faktury VAT, rachunki, bilety wstępu).

2011
1
mar

Istota:

Czy przychód pracownika z tytułu zwrotu opłat parkingowych i autostradowych, które poniósł on w związku z podróżą służbową, stanowi dla niego przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. W przedmiotowej sprawie podstawą rozliczenia podróży służbowej pracownika będzie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990). Pracownikowi oddelegowanemu w podróż służbową na mocy § 3 ww. rozporządzenia z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę przysługują diety oraz zwrot kosztów: przejazdów, noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Przepis ten nie wymienia, o jakie inne udokumentowane wydatki chodzi, nie ogranicza również ich wysokości, pozostawiając to w gestii pracodawcy.

2011
1
lut

Istota:

Czy opłata za przejazd autostradą poniesioną w celu dotarcia do miejsca wyznaczonego przez podatnika, mająca związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowi koszt uzyskania przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

A zatem kosztami uzyskania przychodu są wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu używania samochodu na potrzeby podatnika jedynie w wysokości nieprzekraczającej, w przypadku jazdy zamiejscowej - kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu. Takie określenie przez ustawę kosztu uzyskania przychodu poniesionego z tytułu używania pracowników samochodów na potrzeby podatnika oznacza, że wysokość tego kosztu, limitowana w sposób ujęty w ustawie, obejmuje wszelkie koszty używania tych samochodów, również koszty związane z opłatą autostrady. A więc poniesienie przez Spółkę wydatków z tytułu kosztów używania samochodów przez pracowników na potrzeby podatnika ponad limit kosztów określonych w ustawie oznacza, że wydatki te nie mogą być wliczone do kosztów uzyskania przychodu, niezależnie od tego czy faktycznie zostały poniesione w celu uzyskania przychodu. Z zapisu art. 16 ust. l pkt. 30 lit. a, w związku z art. 16 ust. 5 ustawy wynika , że wydatki związane z używaniem samochodu pracownika w jazdach zamiejscowych rozliczane są wg faktycznie przejechanych kilometrów i obowiązującej stawki za 1 km przebiegu pojazdu, który winien być udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika wg obowiązującego wzoru. W razie braku takiej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika na rzecz pracowników z tyt. używania przez nich samochodów na potrzeby działalności pracodawcy nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

2011
1
lut

Istota:

Czy podatnik pośredniczący w sprzedaży winiet na autostrady powinien ewidencjonować jako przychód w książce przychodów i rozchodów tylko prowizję od sprzedaży winiet, czy również wartość winiet?

Fragment:

W przedmiotowym przypadku przychodem z tytułu działalności gospodarczej będzie kwota prowizji wynikającej z zawartej umowy pośrednictwa. Z uwagi na to, że przekazane podatnikowi na podstawie umowy pośrednictwa winiety stanowić będą własność czeskiego kontrahenta, nie będą to towary handlowe, których zakup należałoby zaewidencjonować w księdze podatkowej w kolumnie „zakup towarów i materiałów handlowych wg cen zakupu”. Zatem w świetle powyższego tut. organ podatkowy podziela stanowisko podatnika wyrażone we wniosku. Powyższa odpowiedź została udzielona w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.