Opłata za przejazd autostradą | Interpretacje podatkowe

Opłata za przejazd autostradą | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata za przejazd autostradą. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zwrot kwot wydatkowanych przez pracownika na opłaty parkingowe oraz opłaty za przejazd autostradą podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też należy je uznać jako przekroczenie kilometrówki, uznać za przychód ze stosunku służbowego i opodatkować?
Fragment:
Pracownicy występują również o zwrot kosztów noclegów oraz innych właściwie udokumentowanych wydatków (opłat parkingowych, opłat za przejazdy autostradami). Biorąc zatem pod uwagę przytoczone przepisy prawa jak i przedstawione we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej nie zawiera wykazu „innych udokumentowanych wydatków”, nie ogranicza również ich wysokości, pozostawiając to w gestii pracodawcy. To pracodawca decyduje o zwrocie faktycznie poniesionych przez pracownika wydatków, które nie są limitowane i które muszą mieć związek z wykonywaną podróżą, a ponadto być prawidłowo udokumentowane. Do wskazanych wydatków można niewątpliwie zaliczyć m.in. opłaty parkingowe oraz opłaty za przejazdy autostradami. Zatem w sytuacji, gdy jak twierdzi Wnioskodawca pracownicy odbywają podróże służbowe, to kwoty zwróconych im wydatków związanych z taką podróżą (właściwie udokumentowanych) poniesionych na opłaty za przejazd autostradami oraz za korzystanie z parkingu są przychodem pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże podlegającym zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru od ww. kwot zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2013
22
sty

Istota:
Czy udostępnienie autostrady przez Spółkę użytkownikom, za które pobierana jest Opłata za Przejazd autostradą płatną jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT i czy w konsekwencji Spółka powinna rozliczyć VAT od Opłat za Przejazd pobranych od użytkowników autostrad?
Fragment:
Natomiast w dniu 11 kwietnia 2011 r. w kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług w przedmiocie zdarzenia przyszłego wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia w zakresie: opodatkowania czynności udostępnienia autostrady przez Spółkę użytkownikom, za które pobierana jest Opłata za Przejazd autostradą płatną w sytuacji, gdy fizycznie poboru opłaty będzie dokonywał Operator działający w imieniu i na rzecz Spółki – Nr ILPP2/443-55/11 -4/MR, opodatkowania świadczonej przez Spółkę Operatorowi usługi udostępnienia autostrady – Nr ILPP2/443-55/11-5/MR, określenia podstawy opodatkowania na fakturze wystawionej przez Spółkę na Operatora – Nr ILPP2/443-55/11-6/MR, stawki podatku na Opłaty za Przejazd autostradą – Nr ILPP2/443-55/11-7/MR, stawki podatku na usługi świadczone na rzecz Ministra, za które będą pobierane Miesięczne Opłaty za Dostępność oraz Półroczne Opłaty za Dostępność – Nr ILPP2/443-55/11-8/MR. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2011
1
paź

Istota:
Czy udostępnienie autostrady przez Spółkę użytkownikom za które pobierana jest Opłata za Przejazd autostradą płatną jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT, także jeżeli fizycznie poboru opłaty będzie dokonywał Operator działający w imieniu i na rzecz Spółki?
Fragment:
Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania czynności udostępnienia autostrady przez Spółkę użytkownikom za które pobierana jest Opłata za Przejazd autostradą płatną w sytuacji, gdy fizycznie poboru opłaty będzie dokonywał Operator działający w imieniu i na rzecz Spółki. Natomiast w dniu 11 kwietnia 2011 r. w kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług w przedmiocie zdarzenia przyszłego wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia w zakresie: opodatkowania czynności udostępnienia autostrady przez Spółkę użytkownikom, za które pobierana jest Opłata – Nr ILPP2/443-55/11-3/MR, opodatkowania świadczonej przez Spółkę Operatorowi usługi udostępnienia autostrady – Nr ILPP2/443-55/11-5/MR, określenia podstawy opodatkowania na fakturze wystawionej przez Spółkę na Operatora – Nr ILPP2/443-55/11-6/MR, stawki podatku na Opłaty za Przejazd autostradą – Nr ILPP2/443-55/11-7/MR, stawki podatku na usługi świadczone na rzecz Ministra, za które będą pobierane Miesięczne Opłaty za Dostępność oraz Półroczne Opłaty za Dostępność – Nr ILPP2/443-55/11-8/MR. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul.
2011
1
paź

Istota:
Czy dokonywany na rzecz pracownika w związku z podróżą służbową jego prywatnym samochodem zwrot za przejechane podczas tej podroży służbowej kilometry (liczony jako wynik przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów Spółki oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach) obejmuje swym zakresem także koszty opłat parkingowych oraz opłat za przejazd autostradami płatnymi, czy też wydatki te stanowią odrębny tytuł do rozliczenia kosztów podróży służbowej, a ich zwrot jest niezależny od kosztów za przejechane kilometry (tzw. kilometrowi) i powinien być dokonany w wysokości faktycznie poniesionych, prawidłowo udokumentowanych wydatków?Czy zwrot poniesionych przez pracownika w związku z wykonywaną prywatnym samochodem podróżą służbową wydatków w postaci opłat parkingowych oraz opłat za przejazd autostradami płatnymi, stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Biura 15 lipca 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poza limitem wynikającym z ewidencji przebiegu pojazdu zwróconych pracownikom w związku z wykonywanymi przez nich podróżami służbowymi wydatków dotyczących opłat za przejazdy autostradą oraz opłaty parkingowe - jest nieprawidłowe, uznania za koszty uzyskania przychodów zwróconych pracownikom w związku w wykonywanymi przez nich podróżami służbowymi wydatków dotyczących opłat za przejazdy autostradą oraz opłaty parkingowe jako spełniających przesłanki wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 lipca 2009r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poza limitem wynikającym z ewidencji przebiegu pojazdu zwróconych pracownikom w związku z wykonywanymi przez nich podróżami służbowymi wydatków dotyczących opłat za przejazdy autostradą oraz opłaty parkingowe, uznania za koszty uzyskania przychodów zwróconych pracownikom w związku w wykonywanymi przez nich podróżami służbowymi wydatków dotyczących opłat za przejazdy autostradą oraz opłaty parkingowe jako spełniających przesłanki wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2011
1
sie

Istota:
Czy zwrot kosztów związanych z wykupem opłat parkingowych i opłat za przejazd płatnymi autostradami ze względu na brak określonego limitu w ustawie w całości podlegają zwolnieniu z podatku bez względu na wysokość ich poniesienia?
Fragment:
Zwolnieniem podatkowym są bowiem objęte kwoty określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236 poz. 1990 ze zm.), a w przypadku podróży zagranicznych określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236 poz. 1991 ze zm.). Ze zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 korzysta również zwrot kosztów z tytułu używania w podróży służbowej przez pracownika samochodu niebędącego własnością pracodawcy. Zwolnienie wówczas przysługuje do wysokości limitu wynikającego z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 ze zm.) Również w przypadku wydatków związanych z wypełnieniem zadań nałożonych na pracownika w trakcie odbywania podróży służbowej, takich jak:, opłaty za korzystanie z parkingu czy też opłaty za przejazd płatnymi autostradami będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy.
2011
1
kwi

Istota:
Czy opłata za użytkowanie dróg przez samochody ciężarowe na terenie Niemiec ujęta na fakturze zakupu przez niemieckiego dostawcę towarów może stanowić koszt uzyskania przychodów?
Fragment:
Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, kolumna 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Ceną zakupu, według §3 pkt 2 rozporządzenia, jest cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększoną o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżoną o rabaty, upusty, inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku - wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika. Ceną nabycia, według §3 pkt 3 rozporządzenia, jest cena zakupu składnika majątku powiększona o koszty uboczne związane z zakupem towarów i składników majątku do chwili złożenia w magazynie według ich cen zakupu, a w szczególności koszty transportu, załadunku i wyładunku oraz ubezpieczenia w drodze. Stosownie do §17 ust.1 rozporządzenia, zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi, z zastrzeżeniem § 30, niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Zgodnie z §26 rozporządzenia, zapisy w księdze dotyczące wydatków (kosztów) są dokonywane na podstawie dowodów, o których mowa w § 12-16 rozporządzenia.
2011
1
mar

Istota:
Czy pracownikom Spółki, którzy w czasie podróży służbowych korzystają z własnych samochodów przysługuje oprócz zwrotu kosztów w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, zwrot kosztów opłat za korzystanie z autostrad, parkingów?
Czy zwrócone pracownikom - korzystającym z własnych samochodów w czasie podróży służbowych - koszty uzyskania przychodu w spółce z o. o.?
Fragment:
Nr 236, poz. 1990) i zgodnie z § 3, który stanowi, że: „Z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów: 1) przejazdów; 2) noclegów; 3) dojazdów środkami komunikacji miejscowej; 4) innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb” Na podstawie § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem nie będącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonej w odrębnych przepisach.Oprócz świadczeń przedstawionych powyżej pracownikowi, który odbył podróż służbową przysługuje także zwrot innych wydatków niż wyżej opisane. Przykładem innych wydatków mogą być np. opłaty za wstęp na targi i inne imprezy wystawiennicze, opłaty za przejazd płatną autostradą, udział w konferencjach itp. z uwagi na fakt, że wydatki te nie są limitowane, ich zwrot następuje w wysokości faktycznie poniesionej, w oparciu o dowody dokumentujące ich poniesienie (np. faktury VAT, rachunki, bilety wstępu).
2011
1
mar

Istota:
Czy przychód pracownika z tytułu zwrotu opłat parkingowych i autostradowych, które poniósł on w związku z podróżą służbową, stanowi dla niego przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. W przedmiotowej sprawie podstawą rozliczenia podróży służbowej pracownika będzie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990). Pracownikowi oddelegowanemu w podróż służbową na mocy § 3 ww. rozporządzenia z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę przysługują diety oraz zwrot kosztów: przejazdów, noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Przepis ten nie wymienia, o jakie inne udokumentowane wydatki chodzi, nie ogranicza również ich wysokości, pozostawiając to w gestii pracodawcy.
2011
1
mar

Istota:
Czy opłata za przejazd autostradą poniesioną w celu dotarcia do miejsca wyznaczonego przez podatnika, mająca związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowi koszt uzyskania przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
A zatem kosztami uzyskania przychodu są wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu używania samochodu na potrzeby podatnika jedynie w wysokości nieprzekraczającej, w przypadku jazdy zamiejscowej - kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu. Takie określenie przez ustawę kosztu uzyskania przychodu poniesionego z tytułu używania pracowników samochodów na potrzeby podatnika oznacza, że wysokość tego kosztu, limitowana w sposób ujęty w ustawie, obejmuje wszelkie koszty używania tych samochodów, również koszty związane z opłatą autostrady. A więc poniesienie przez Spółkę wydatków z tytułu kosztów używania samochodów przez pracowników na potrzeby podatnika ponad limit kosztów określonych w ustawie oznacza, że wydatki te nie mogą być wliczone do kosztów uzyskania przychodu, niezależnie od tego czy faktycznie zostały poniesione w celu uzyskania przychodu. Z zapisu art. 16 ust. l pkt. 30 lit. a, w związku z art. 16 ust. 5 ustawy wynika , że wydatki związane z używaniem samochodu pracownika w jazdach zamiejscowych rozliczane są wg faktycznie przejechanych kilometrów i obowiązującej stawki za 1 km przebiegu pojazdu, który winien być udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika wg obowiązującego wzoru. W razie braku takiej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika na rzecz pracowników z tyt. używania przez nich samochodów na potrzeby działalności pracodawcy nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.
2011
1
lut

Istota:
Czy podatnik pośredniczący w sprzedaży winiet na autostrady powinien ewidencjonować jako przychód w książce przychodów i rozchodów tylko prowizję od sprzedaży winiet, czy również wartość winiet?
Fragment:
W przedmiotowym przypadku przychodem z tytułu działalności gospodarczej będzie kwota prowizji wynikającej z zawartej umowy pośrednictwa. Z uwagi na to, że przekazane podatnikowi na podstawie umowy pośrednictwa winiety stanowić będą własność czeskiego kontrahenta, nie będą to towary handlowe, których zakup należałoby zaewidencjonować w księdze podatkowej w kolumnie „zakup towarów i materiałów handlowych wg cen zakupu”. Zatem w świetle powyższego tut. organ podatkowy podziela stanowisko podatnika wyrażone we wniosku. Powyższa odpowiedź została udzielona w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.