Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska | Interpretacje podatkowe

Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jakie są możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat środowiskowych wraz z odsetkami, należnych za kwartały II -IV 2004r. i I 2005r.?
Fragment:
(...) Przedmiotem działalności Spółki z o.o. jest świadczenie usług w zakresie zbiórki i wywozu odpadów komunalnych stałych, zbiórki odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych. Firma w latach 2004 – 2005 składowała zebrane, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, odpady na wysypisku miejskim. Ponosiła z tego tytułu na rzecz Spółki X opłaty na podstawie wystawianych co miesiąc faktur VAT. Jak wynika z wniosku, Spółka X w tym okresie nie posiadała zezwolenia na przyjmowanie odpadów. W związku z tym, Spółka, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), była właścicielem składowanych odpadów i na niej ciążył obowiązek odprowadzania opłaty za korzystanie ze środowiska. Jak przedstawiono we wniosku, Spółka nie posiadała informacji, iż składuje odpady na wysypisku, które nie posiada ważnego zezwolenia. (...)
2011
1
maj

Istota:
Dot. prawidłowości rozliczania kosztów związanych „z pierwszą oraz drugą częścią opłaty za korzystanie ze środowiska”.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 12 ust. 3d pkt 1 oraz art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami) - Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 14.06.2006 r., znak: PUS.I/423/25/06 stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w ten sposób, że uznaje stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.03.2006r. za prawidłowe. Pismem z dnia 20.03.2006r. E. Spółka z o.o. zwróciła się do Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. We wniosku Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: E. prowadzi działalność w zakresie (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. - z p. zm.); art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 4, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. - o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z 2000 r. z p. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2006.12.27 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Pismem z dnia 2006.12.27 G. zwróciła się z wnioskiem do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie - „czy opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu”. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca jest w świetle prawa podmiotem korzystającym ze (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy zapłata zobowiązania z tytułu odsetek dokonywana przez Spółkę w ratach zgodnie z umową o restrukturyzację zobowiązań pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza wchodzące w skład restrukturyzowanych zobowiązań płacone przez Spółkę w ratach stanowi koszt uzyskania przychodu dla spółki w dacie poniesienia?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) s t w i e r d z a m, że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2006r., który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 25.09.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej potwierdzenia stanowiska, że odsetki wchodzące w skład restrukturyzowanych zobowiązań płaconych przez Spółkę w ratach stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia - jest prawidłowe. W dniu 25.09.2006r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 07.12.2006r. organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione pismem Podatnika z dnia (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty za korzystanie ze środowiska.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po przeanalizowaniu wniosku z dnia 28.02.2005r. o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Miejskiego Zakładu Użyteczności Publicznej postanawia uznać za zgodne z obowiązującymi przepisami prawa przedstawione przez stronę stanowisko UZASADNIENIE Dnia 28.02.2005r. wpłynął do Naczelnika tut. Urzędu wniosek Miejskiego Zakładu Użyteczności Publicznej o udzielenie w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z wymogiem art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Miejski Zakład Użyteczności Publicznej przedstawił następujący (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy kwoty należności i odsetek umorzonych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. Nr 155, poz. 1287 ze zm.) stanowią przychód podatkowy ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo L.dz. 117/N/2004 z dnia 21.06.2004r. (wpływ 22.06.br.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z zapytaniem: Czy kwoty należności i odsetek umorzonych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. Nr 155, poz. 1287 ze zm.) stanowią przychód podatkowy? wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit.e i pkt 3 cyt. wyżej ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (dalej u.r.) - znane na dzień 31.12.2001r. zaległości wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (...) podlegają restrukturyzacji czyli (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy opłaty za korzystanie ze środowiska, którymi obciąża swoich klientów zarządzający składowaniem odpadów wliczając ją w cene świadczonych usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
(...) Opłaty za korzystanie ze środowiska określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.10.2001 r. w sprawie opłat za korzystanie środowiska (Dz. U. Nr 130, poz. 1453 ze zm.), które weszło w życie z dniem 01.01.2002 r. i zostało wydane na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.). Opłaty te są przychodami funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaś środki tych funduszy są przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Od 01.01.2002 r. do ponoszenia tych opłat obowiązany jest podmiot korzystający ze środowiska. W przypadku składowania odpadów zgodnie z art. 279 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska podmiotem tym jest posiadacz odpadów – zarządzający składowiskiem odpadów. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany we własnym zakresie ustalić wysokość należnej opłaty za korzystanie ze środowiska i wnieść ją na rachunek właściwego urzędu (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy zakład budżetowy może uznać za koszt uzyskania przychodów opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska?
Fragment:
(...) są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszone na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego, które od dnia 01.01.2002 r. wprowadziła ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnychsą kosztem uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 273 ustawy Prawo ochrony środowiska opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska jest ponoszona za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, prowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów. Natomiast zgodnie z art. 16 ust 1 pkt 19 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów kar, opłati odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska. (...)
2011
1
lut

Istota:
W rozliczeniu za który rok podatkowy: 2002 czy 2003 należy dokonać potrącenia kosztów uzyskania przychodów wynikających z zapłaconych w 2003 r. opłat za składowanie odpadów, przyjętych i zafakturowanych w 2002r.
Fragment:
(...) Odpowiadając na pismo z dnia 08.01.2004 r., które wpłynęło do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w dniu 13.01.2004 r. Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), informuje: zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Kwestię zaliczania wydatków (kosztów) do poszczególnych okresów (lat) podatkowych regulują postanowienia art. 15 ust. 4 ustawy. Stosownie do tego przepisu, koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. potrącalne są także koszty uzyskania przychodów poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, ale dotyczące (...)
2011
1
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych - kwalifikacja kosztów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego.
Fragment:
(...) Odpowiadając na pismo z dnia 16.02.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie kwalifikacji kosztów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku działając na podstawie art. 14a § 1 z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia jak niżej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka ponosi opłaty z tytułu ochrony środowiska liczone na podstawie opłat z roku poprzedniego i planowanego zużycia opału. Zdaniem Spółki, można zaliczać bieżąco w koszty zarachowane opłaty miesięczne dokonując rozliczenia ostatecznego po upływie kwartału. W świetle art. 15 ust. 1 wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Opłaty za korzystanie ze środowiska są kosztami (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.