Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Jakie są możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat środowiskowych wraz z odsetkami, należnych za kwartały II -IV 2004r. i I 2005r.?

Fragment:

(...) Przedmiotem działalności Spółki z o.o. jest świadczenie usług w zakresie zbiórki i wywozu odpadów komunalnych stałych, zbiórki odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych. Firma w latach 2004 – 2005 składowała zebrane, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, odpady na wysypisku miejskim. Ponosiła z tego tytułu na rzecz Spółki X opłaty na podstawie wystawianych co miesiąc faktur VAT. Jak wynika z wniosku, Spółka X w tym okresie nie posiadała zezwolenia na przyjmowanie odpadów. W związku z tym, Spółka, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), była właścicielem składowanych odpadów i na niej ciążył obowiązek odprowadzania opłaty za korzystanie ze środowiska. Jak przedstawiono we wniosku, Spółka nie posiadała informacji, iż składuje odpady na wysypisku, które nie posiada ważnego zezwolenia. (...)

2011
1
maj

Istota:

Dot. prawidłowości rozliczania kosztów związanych „z pierwszą oraz drugą częścią opłaty za korzystanie ze środowiska”.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 12 ust. 3d pkt 1 oraz art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami) - Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 14.06.2006 r., znak: PUS.I/423/25/06 stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w ten sposób, że uznaje stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.03.2006r. za prawidłowe. Pismem z dnia 20.03.2006r. E. Spółka z o.o. zwróciła się do Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. We wniosku Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: E. prowadzi działalność w zakresie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. - z p. zm.); art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 4, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. - o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z 2000 r. z p. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2006.12.27 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Pismem z dnia 2006.12.27 G. zwróciła się z wnioskiem do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie - „czy opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu”. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca jest w świetle prawa podmiotem korzystającym ze (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy zapłata zobowiązania z tytułu odsetek dokonywana przez Spółkę w ratach zgodnie z umową o restrukturyzację zobowiązań pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza wchodzące w skład restrukturyzowanych zobowiązań płacone przez Spółkę w ratach stanowi koszt uzyskania przychodu dla spółki w dacie poniesienia?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) s t w i e r d z a m, że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2006r., który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 25.09.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej potwierdzenia stanowiska, że odsetki wchodzące w skład restrukturyzowanych zobowiązań płaconych przez Spółkę w ratach stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia - jest prawidłowe. W dniu 25.09.2006r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 07.12.2006r. organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione pismem Podatnika z dnia (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty za korzystanie ze środowiska.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po przeanalizowaniu wniosku z dnia 28.02.2005r. o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Miejskiego Zakładu Użyteczności Publicznej postanawia uznać za zgodne z obowiązującymi przepisami prawa przedstawione przez stronę stanowisko UZASADNIENIE Dnia 28.02.2005r. wpłynął do Naczelnika tut. Urzędu wniosek Miejskiego Zakładu Użyteczności Publicznej o udzielenie w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z wymogiem art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Miejski Zakład Użyteczności Publicznej przedstawił następujący (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy kwoty należności i odsetek umorzonych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. Nr 155, poz. 1287 ze zm.) stanowią przychód podatkowy ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo L.dz. 117/N/2004 z dnia 21.06.2004r. (wpływ 22.06.br.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z zapytaniem: Czy kwoty należności i odsetek umorzonych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. Nr 155, poz. 1287 ze zm.) stanowią przychód podatkowy? wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit.e i pkt 3 cyt. wyżej ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (dalej u.r.) - znane na dzień 31.12.2001r. zaległości wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (...) podlegają restrukturyzacji czyli (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy opłaty za korzystanie ze środowiska, którymi obciąża swoich klientów zarządzający składowaniem odpadów wliczając ją w cene świadczonych usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) Opłaty za korzystanie ze środowiska określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.10.2001 r. w sprawie opłat za korzystanie środowiska (Dz. U. Nr 130, poz. 1453 ze zm.), które weszło w życie z dniem 01.01.2002 r. i zostało wydane na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.). Opłaty te są przychodami funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaś środki tych funduszy są przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Od 01.01.2002 r. do ponoszenia tych opłat obowiązany jest podmiot korzystający ze środowiska. W przypadku składowania odpadów zgodnie z art. 279 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska podmiotem tym jest posiadacz odpadów – zarządzający składowiskiem odpadów. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany we własnym zakresie ustalić wysokość należnej opłaty za korzystanie ze środowiska i wnieść ją na rachunek właściwego urzędu (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy zakład budżetowy może uznać za koszt uzyskania przychodów opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska?

Fragment:

(...) są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszone na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego, które od dnia 01.01.2002 r. wprowadziła ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnychsą kosztem uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 273 ustawy Prawo ochrony środowiska opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska jest ponoszona za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, prowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów. Natomiast zgodnie z art. 16 ust 1 pkt 19 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów kar, opłati odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska. (...)

2011
1
sty

Istota:

W rozliczeniu za który rok podatkowy: 2002 czy 2003 należy dokonać potrącenia kosztów uzyskania przychodów wynikających z zapłaconych w 2003 r. opłat za składowanie odpadów, przyjętych i zafakturowanych w 2002r.

Fragment:

(...) Odpowiadając na pismo z dnia 08.01.2004 r., które wpłynęło do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w dniu 13.01.2004 r. Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), informuje: zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Kwestię zaliczania wydatków (kosztów) do poszczególnych okresów (lat) podatkowych regulują postanowienia art. 15 ust. 4 ustawy. Stosownie do tego przepisu, koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. potrącalne są także koszty uzyskania przychodów poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, ale dotyczące (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych - kwalifikacja kosztów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego.

Fragment:

(...) Odpowiadając na pismo z dnia 16.02.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie kwalifikacji kosztów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku działając na podstawie art. 14a § 1 z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia jak niżej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka ponosi opłaty z tytułu ochrony środowiska liczone na podstawie opłat z roku poprzedniego i planowanego zużycia opału. Zdaniem Spółki, można zaliczać bieżąco w koszty zarachowane opłaty miesięczne dokonując rozliczenia ostatecznego po upływie kwartału. W świetle art. 15 ust. 1 wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Opłaty za korzystanie ze środowiska są kosztami (...)