IPTPB1/415-212/11-4/KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Wnioskodawca może w całości, tzn. w kwocie brutto z faktury, zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, opłatę wstępną do umowy leasingowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2011 r. (data wpływu 26 września 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 grudnia 2011 r. (data wpływu 13 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z czym pismem z dnia 30 listopada 2011 r., Nr IPTPB1/415-212/11-2/KO, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 5 grudnia 2011 r., natomiast w dniu 13 grudnia 2011 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce operatora publicznego 8 grudnia 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 28 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca zawarł umowę leasingową na udostępnienie dla potrzeb działalności gospodarczej samochodu osobowego. W dniu 18 maja 2011 r. dokonał wpłaty "Opłaty wstępnej do umowy, na podstawie faktury, w kwocie brutto 6.800,01 złotych (netto 5.528,46 zł). Opłata wstępna jest wyższa niż późniejsze raty leasingowe i wynosi 18,78% wartości netto przedmiotu leasingu.

Wnioskodawca wskazał, iż umowa leasingu spełnia warunki określone w art. 23b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.):

 1. umowa została zawarta na czas określony - 35 miesięcy, co stanowi ponad 40% normatywnego okresu amortyzacji rzeczy ruchomych,
 2. suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego,
 3. finansujący w dniu zawarcia umowy leasingowej nie korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie:
  • art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.),
  • przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych: art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r.,
  • o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143 ze zm.).

Dla potrzeb działalności gospodarczej Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Koszty są ewidencjonowane wg metody kasowej (z dniem wystawienia dokumentów).

Wnioskodawca stwierdził, iż zaliczenie w koszty uzyskania przychodów opłaty wstępnej, winno nastąpić w pełnej wysokości brutto, wynikającej z faktury, gdyż nie jest On czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jak również nie prowadzi żadnej ewidencji zdarzeń dla potrzeb tego podatku.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych oraz, że przedmiotowy wniosek dotyczy wyłącznie pytania zawartego w poz. 69 wniosku ORD-IN.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może w całości, tzn. w kwocie brutto z faktury, zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, opłatę wstępną do umowy leasingowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, wstępna opłata z tytułu umowy leasingu w wysokości około 19% wartości przedmiotu leasingu ma charakter opłaty samoistnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych. Jej poniesienie stanowi warunek konieczny do realizacji umowy leasingu. Jest opłatą za udostępnienie samochodu (przedmiotu leasingu). Jest więc czynnością jednorazową, nieprzekraczającą roku podatkowego.

Ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług uważa, iż całą kwotę brutto opłaty wstępnej powinienem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w dacie jej poniesienia, bez konieczności rozliczania jej w czasie.

Wnioskodawca przytacza wyroki NSA: wyrok z dnia 19 marca 2010 r., sygn. akt II FSK 1731/08, wyrok z dnia 23 marca 2010 r., sygn. akt II FSK 1733/08 oraz wyrok z dnia 8 sierpnia 2009 r., sygn. akt II SA/WA 221/08.

Zdaniem Wnioskodawcy, opłaty wstępnej nie należy wiązać z całą umową rozumianą w wymiarze czasowym, lecz z momentem jej zawarcia. Z tego względu należy obciążyć jej wartością koszty jednorazowo, w dacie jej poniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • musi być należycie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku.

Natomiast w myśl art. 23a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

Z treści art. 23b ust. 1 ww. ustawy wynika, że opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

 1. została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz
 2. suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W myśl natomiast art. 23b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie:

 1. art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.),
 2. przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych,
 3. art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484 i Nr 101, poz. 1178)

- do umowy tej stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 23f-23h.

Stosownie natomiast do art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony:

 • jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
 • w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Z wniosku wynika, że w dniu 28 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca zawarł umowę leasingową na udostępnienie dla potrzeb działalności gospodarczej samochodu osobowego. W dniu 18 maja 2011 r. dokonał wpłaty "Opłaty wstępnej do umowy", w kwocie brutto 6.800,01 złotych (netto 5.528,46 zł). Opłata wstępna była wyższa niż późniejsze raty leasingowe i wynosiła 18,78% wartości netto przedmiotu leasingu. Dodano również, iż umowa leasingu spełnia warunki określone w art. 23b ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla potrzeb działalności gospodarczej Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której koszty uzyskania przychodów są ewidencjonowane wg metody kasowej (z dniem wystawienia dokumentów). Dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach ogólnych. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jak również nie prowadzi żadnej ewidencji zdarzeń dla potrzeb tego podatku.

Reasumując, Wnioskodawca może na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek związany z uiszczeniem opłaty wstępnej, wynikający z wystawionej faktury, w kwocie brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług).

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądów administracyjnych podkreślić należy, iż jakkolwiek orzeczenia kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wyłącznie konkretnych spraw, rozstrzygniętych w danym stanie faktycznym. Powyższe orzeczenia zapadły w indywidualnych sprawach i w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację.

Informuje się jednocześnie, iż przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest kwestia momentu zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów przedstawiona w poz. 70 wniosku ORD-IN. W uzupełnieniu wniosku stwierdzono bowiem, iż przedmiotowy wniosek dotyczy wyłącznie pytania zawartego w poz. 69 wniosku ORD-IN, tj. „czy mogę w całości, tzn. w kwocie brutto z faktury zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów opłatę wstępną do umowy leasingowej...

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.