Opłata wstępna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata wstępna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
gru

Istota:

W zakresie wskazania czy kwota zapłaconej opłaty wstępnej warunkującej zawarcie lub uruchomienie umowy leasingu stanowi koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodem i jako taki może być rozpoznana jako koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia w przypadku, gdy umowa leasingu zostanie zawarta w 2019 r., opłata wstępna zostanie zapłacona w 2019 r., Spółka otrzyma fakturę dokumentującą opłatę wstępną w 2019 r. i przedmiot leasingu zostanie wydany Spółce także w 2019 r.

Fragment:

Opłata wstępna będzie zatem wydatkiem jednorazowym związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji wydaniem samego przedmiotu leasingu i uiszczona jest jeszcze przed zawarciem lub uruchomieniem umowy (umowa leasingu będzie rozwiązana lub nie zostanie uruchomiona w przypadku, gdy Spółka nie uiści opłaty wstępnej). Opłata wstępna jest wliczana w wartość przedmiotu leasingu i jest brana pod uwagę przy wykupie przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu, na który umowa leasingu została zawarta. Spółka przewiduje, iż opłata wstępna będzie wynosiła od 10% do 45% wartości przedmiotu leasingu. Ponadto, z uwagi na charakter przedmiotu leasingu, tj. fakt, że maszyny i urządzenia, które będą przedmiotem leasingu stanowią specjalistyczny sprzęt, który będzie przygotowany przez producenta według wskazań i wymogów Spółki, przedmiot leasingu może zostać Spółce dostarczony w ciągu kilku miesięcy od momentu skutecznego zawarcia umowy leasingu, tj. także od momentu wpłaty opłaty wstępnej. Spółka przewiduje, że gdy do zawarcia umowy leasingu oraz do zapłaty opłaty wstępnej dojdzie przed zakończeniem 2018 r. i także przed zakończeniem 2018 r. Spółka otrzyma fakturę dokumentującą opłatę wstępną, wydanie Spółce przedmiotu leasingu nastąpi w 2019 r. Natomiast, w przypadku zawarcia umowy, zapłaty opłaty wstępnej oraz otrzymania faktury dokumentującej opłatę wstępną dojdzie w 2019 r., również w tym samym roku Spółka otrzyma przedmiot leasingu.

2018
8
gru

Istota:

W zakresie wskazania czy kwota zapłaconej opłaty wstępnej warunkującej zawarcie lub uruchomienie umowy leasingu zwrotnego stanowi koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodem i jako taki może być rozpoznana jako koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia.

Fragment:

Jednym z warunków zawarcia umowy leasingu zwrotnego, określonym w umowie, będzie wniesienie przez Spółkę bezzwrotnej opłaty wstępnej, odrębnej od płatności późniejszych rat leasingowych. Poniesienie tej opłaty wstępnej będzie warunkiem koniecznym zawarcia umowy leasingu lub jej uruchomienia, tj. w przypadku, gdy Spółka nie wniesie opłaty wstępnej określonej w umowie leasingu, umowa nie zostanie uruchomiona i przedmiot leasingu nie zostanie wydany. Opłata wstępna będzie zatem wydatkiem jednorazowym związanym z zawarciem umowy leasingu zwrotnego, a w konsekwencji wydaniem samego przedmiotu leasingu i uiszczona jest jeszcze przed zawarciem lub uruchomieniem umowy (umowa leasingu będzie rozwiązana lub nie zostanie uruchomiona w przypadku, gdy Spółka nie uiści opłaty wstępnej). Opłata wstępna jest wliczana w wartość przedmiotu leasingu i jest brana pod uwagę przy wykupie przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu, na który umowa leasingu została zawarta. Spółka przewiduje, iż opłata wstępna będzie wynosiła od 20% do 45% wartości przedmiotu leasingu. Spółka nie wyklucza także, iż dla celów prowadzonej ewidencji księgowej, opłata/opłaty wstępne będą rozliczane w czasie. Rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy, tj. rok podatkowy rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

2018
8
gru

Istota:

W zakresie wskazania czy kwota zapłaconej opłaty wstępnej warunkującej zawarcie lub uruchomienie umowy leasingu stanowi koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodem i jako taki może być rozpoznana jako koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia w przypadku, gdy umowa leasingu zostanie zawarta przed końcem 2018 r., opłata wstępna zostanie zapłacona w 2018 r., Spółka otrzyma fakturę dokumentującą opłatę wstępną w 2018 r., a przedmiot leasingu zostanie wydany Spółce w 2019 r.

Fragment:

Opłata wstępna będzie zatem wydatkiem jednorazowym związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji wydaniem samego przedmiotu leasingu i uiszczona jest jeszcze przed zawarciem lub uruchomieniem umowy (umowa leasingu będzie rozwiązana lub nie zostanie uruchomiona w przypadku, gdy Spółka nie uiści opłaty wstępnej). Opłata wstępna jest wliczana w wartość przedmiotu leasingu i jest brana pod uwagę przy wykupie przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu, na który umowa leasingu została zawarta. Spółka przewiduje, iż opłata wstępna będzie wynosiła od 10% do 45% wartości przedmiotu leasingu. Ponadto, z uwagi na charakter przedmiotu leasingu, tj. fakt, że maszyny i urządzenia, które będą przedmiotem leasingu stanowią specjalistyczny sprzęt, który będzie przygotowany przez producenta według wskazań i wymogów Spółki, przedmiot leasingu może zostać Spółce dostarczony w ciągu kilku miesięcy od momentu skutecznego zawarcia umowy leasingu, tj. także od momentu wpłaty opłaty wstępnej. Spółka przewiduje, że gdy do zawarcia umowy leasingu oraz do zapłaty opłaty wstępnej dojdzie przed zakończeniem 2018 r. i także przed zakończeniem 2018 r. Spółka otrzyma fakturę dokumentującą opłatę wstępną, wydanie Spółce przedmiotu leasingu nastąpi w 2019 r. Natomiast, w przypadku zawarcia umowy, zapłaty opłaty wstępnej oraz otrzymania faktury dokumentującej opłatę wstępną dojdzie w 2019 r., również w tym samym roku Spółka otrzyma przedmiot leasingu.

2018
21
cze

Istota:

Czy w przypadku rozliczania opłaty wstępnej poprzez konto czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, Spółka w tym samym czasie powinna kwalifikować miesięczne odpisy jako koszty podatkowe, zgodnie z art. 15 ust. 4e PDOP ?

Fragment:

W zakresie opłaty wstępnej Leasingodawca wskazał, że opłata wstępna ma charakter opłaty samoistnej, bezzwrotnej, niezależnej od pozostałych rat leasingowych uiszczanych w trakcie trwania umowy, zaś jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu. Opłata wstępna nie ma charakteru należności z tytułu używania przedmiotu leasingu. Opłata wstępna nie stanowiła wynagrodzenia dla leasingodawcy za czynności przygotowawcze do zawarcia umowy leasingu, ani należności z tytułu czynności przygotowawczych do wydania przedmiotu leasingu, nie ma też charakteru kaucji gwarancyjnej albo innej formy zabezpieczenia leasingodawcy przed ryzykiem utraty albo zniszczenia przedmiotu leasingu jak również należności z tytułu ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Ze względu na stosunkowo wysoką kwotę opłat wstępnych, w celu zachowania zasad współmierności przychodów i kosztów i w oparciu o obowiązująca w Spółce politykę rachunkowości, Zarząd Spółki podjął decyzję o rozliczaniu opłaty wstępnej w czasie za pomocą konta czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, poprzez miesięczne odpisy w koszty na okres trwania poszczególnych umów leasingu operacyjnego.

2017
14
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej oraz momentu rozpoznania przychodu z tytułu opłaty wstępnej.

Fragment:

W tym miejscu należy podkreślić, iż fakt, że opłata wstępna będzie opłacana w ratach nie ma wpływu na moment jej ujęcia w kosztach podatkowych. Żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wskazuje, iż tego rodzaju koszty (koszty opłaty wstępnej) powinny być ujmowane w kosztach podatkowych na zasadzie kasowej, czyli w momencie jej opłacania. W konsekwencji, rozłożenie płatności opłaty wstępnej na raty nie zmienia momentu potrącalności tej opłaty w kosztach podatkowych podatnika – podatnik może koszty wskazane w tej fakturze opłaty wstępnej zaliczyć jednorazowo w ciężar swoich kosztów podatkowych bez konieczności czekania do momentu płatności poszczególnych rat, na którą płatność opłaty wstępnej zostanie rozłożona. Prawo Podatnika do zaliczenia opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów na ww. zasadach jest związane bezpośrednio z obowiązkiem odnotowania przez SA przychodu w momencie wystawienia faktury obejmującej kwotę opłaty wstępnej. Pismem stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca doprecyzował własne stanowisko o poniższe informacje. Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie braku obowiązku wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości środka trwałego, która odpowiada uiszczonej przez Leasingobiorcę opłacie wstępnej w kasie Dealera, rozliczonej pomiędzy Dealerem a Wnioskodawcą w formie kompensaty

Fragment:

Schemat rozliczenia umowy leasingu (w szczególności Opłaty wstępnej) pomiędzy Spółką, Dealerem oraz Leasingobiorcą dla ww. transakcji przedstawia się w następujący sposób: w celu rozpoczęcia realizacji umowy leasingu (odbioru przedmiotu leasingu, przyjęcia go do używania) Leasingobiorca dokonuje uiszczenia wstępnej opłaty leasingowej gotówką, bezpośrednio w kasie Dealera. Przykładowo, Leasingobiorca dokonuje uiszczenia opłaty wstępnej w wysokości 5.000,00 zł brutto; dealer z kolei wystawia na rzecz Spółki fakturę z tytułu sprzedaży samochodu. Przykładowo, kwota brutto widniejąca na fakturze z tytułu sprzedaży samochodu na rzecz Spółki wynosi 50.000,00 zł; następnie, Wnioskodawca wystawia na rzecz Leasingobiorcy fakturę na kwotę 5.000,00 zł brutto tytułem uiszczenia Opłaty wstępnej (taka kwota została wpłacona w kasie Dealera); w związku z faktem uiszczenia przez Leasingobiorcę opłaty wstępnej w kasie Dealera, kwota do zapłaty przez Spółkę na rzecz Dealera (wynikająca z faktury wystawionej przez Dealera z tytułu sprzedaży samochodu na rzecz Wnioskodawcy - 50.000,00 zł) zostaje pomniejszona o kwotę Opłaty wstępnej uiszczonej przez Leasingobiorcę bezpośrednio w kasie Dealera (5.000,00 zł).

2017
3
lut

Istota:

W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej

Fragment:

Jako koszt pośredni w rozumieniu art. 22 ust. 5c ustawy (...), koszt ten winien zostać rozliczony jednorazowo w momencie poniesienia. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 3.07.2015 r. (nr IPPB1/4511-394/15-3/DK ): „W tym miejscu wskazać należy, iż opłata wstępna ma charakter opłaty samoistnej bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych. Opłata ta jest, wydatkiem jednorazowym związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. W przypadku, gdy w umowie leasingu nie znajduje się zapis, zgodnie z którym opłata wstępna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania, to należy ją uznać za koszt jednorazowy, w momencie poniesienia. Reasumując, opłata wstępna wynikająca z zawartej umowy leasingu operacyjnego powinna zostać rozliczona w pełnej wysokości w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w miesiącu jej poniesienia.” Jednocześnie Wnioskodawca pragnie wskazać, że możliwość jednorazowego rozliczenia opłaty wstępnej w pełnej kwocie, dokonywana dla celów podatku dochodowego, powinna być niezależna od sposobu jej rozliczenia dla celów bilansowych. Wskazać bowiem należy, że w myśl art. 22 ust. 5d ustawy o PIT: za „ dzień poniesienia kosztu ” uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

2016
5
maj

Istota:

Czy Opłata wstępna, będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze w zw. z art. 15 ust. 4e uPDOP, tj. kosztem uzyskania przychodów innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, który będzie potrącalny w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto (tj. wpisano) Opłatę wstępną w księgach rachunkowych (zaksięgowano)?

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku, pismem z 31 grudnia 2015 r., Wnioskodawca ponadto wskazał, że: planowana umowy leasingu ma spełniać warunki przewidziane w art. 17b ust. 1 uPDOP, finansujący w dniu zawarcia umowy nie będzie korzystać ze zwolnienia z art. 17b ust. 2 uPDOP, Spółka ujmie w księgach rachunkowych otrzymaną fakturę za Opłatę wstępną od Finansującego w miesiącu jej otrzymania. Opłata wstępna bilansowo zwiększy kwotę wykazanego aktywa. W świetle MSR 16 aktywo będzie amortyzowane w okresie jego ekonomicznej użyteczności. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Opłata wstępna, będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze w zw. z art. 15 ust. 4e uPDOP, tj. kosztem uzyskania przychodów innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, który będzie potrącalny w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto (tj. wpisano) Opłatę wstępną w księgach rachunkowych (zaksięgowano)... Zdaniem Wnioskodawcy, Opłata wstępna, w rozumieniu wskazanym w stanie faktycznym (winno być „ zdarzeniu przyszłym ”), będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze w zw. z art. 15 ust. 4e uPDOP, tj. kosztem uzyskania przychodów innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, który będzie potrącalny w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto (tj. wpisano) Opłatę wstępną w księgach rachunkowych (zaksięgowano). Zgodnie z art. 15 ust. 1 uPDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

2016
5
maj

Istota:

Czy Opłata wstępna, będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze w zw. z art. 15 ust. 4e uPDOP, tj. kosztem uzyskania przychodów innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, który będzie potrącalny w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto (tj. wpisano) Opłatę wstępną w księgach rachunkowych (zaksięgowano)?

Fragment:

Wnioskodawca ponadto wskazał, że: planowana umowy leasingu ma spełniać warunki przewidziane w art. 17b ust. 1 uPDOP, finansujący w dniu zawarcia umowy nie będzie korzystać ze zwolnienia z art. 17b ust. 2 uPDOP, Spółka ujmie w księgach rachunkowych otrzymaną fakturę za Opłatę wstępną od Finansującego w miesiącu jej otrzymania. Opłata wstępna bilansowo zwiększy kwotę wykazanego aktywa. W świetle MSR 16 aktywo będzie amortyzowane w okresie jego ekonomicznej użyteczności. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Opłata wstępna, będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze w zw. z art. 15 ust. 4e uPDOP, tj. kosztem uzyskania przychodów innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, który będzie potrącalny w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto (tj. wpisano) Opłatę wstępną w księgach rachunkowych (zaksięgowano)... Zdaniem Wnioskodawcy, Opłata wstępna, w rozumieniu wskazanym w stanie faktycznym (winno być „ zdarzeniu przyszłym ”), będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze w zw. z art. 15 ust. 4e uPDOP, tj. kosztem uzyskania przychodów innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, który będzie potrącalny w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto (tj. wpisano) Opłatę wstępną w księgach rachunkowych (zaksięgowano). Zgodnie z art. 15 ust. 1 uPDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

2016
6
kwi

Istota:

1. Czy Opłata wstępna oraz premie swapowe otrzymywane od Partnera będą stanowiły przychód podatkowy Spółki w momencie realizacji praw z tytułu instrumentu pochodnego, tj. w momencie otrzymania płatności od Partnera w wysokości określonej przez strony w Kontrakcie?2. Czy wydatek związany z wypłatą Kwoty rozliczenia pieniężnego na rzecz Partnera, będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu?3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2, czy wydatek związany z wypłatą Kwoty rozliczenia pieniężnego na rzecz Partnera, będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu inny niż bezpośrednio związany z przychodami, potrącalny w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, na który zostanie zaksięgowany w księgach rachunkowych Spółki?

Fragment:

Dzięki środkom z tytułu Opłaty wstępnej oraz premii swapowych Spółka będzie udzielać pożyczek konsumentom. Przychodami z tytułu udzielonych przez Spółkę pożyczek będą m.in. należne odsetki lub prowizje iub inne opłaty. Otrzymanie przez Spółkę Opłaty wstępnej oraz premii swapowych pozwoli Wnioskodawcy rozwinąć działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu pożyczek konsumentom, a w konsekwencji uzyskiwać przez Spółkę wyższe przychody podatkowe z tytułu opłat należnych z udzielonych przez Spółkę pożyczek. Dodatkowo, tak jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do pytania 1 kwota otrzymana przez Spółkę z tytułu Opłaty wstępnej, premii swapowych będzie stanowiła przychód podatkowy Wnioskodawcy. Zawarcie przez Spółkę Kontraktu ma za zadanie również przeniesienie ryzyka kredytowego na Partnera, dlatego też Kwota rozliczenia pieniężnego będzie pozostawać w związku z zachowaniem i zabezpieczeniem źródła przychodów. Należy ponadto wskazać, iż wydatki ponoszone w związku wypłatą Kwoty rozliczenia pieniężnego, nie zostały wymienione w katalogu wydatków wyłączonych z katalogu kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy CIT.