Opłata wstępna | Interpretacje podatkowe

Opłata wstępna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata wstępna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej oraz momentu rozpoznania przychodu z tytułu opłaty wstępnej.
Fragment:
W tym miejscu należy podkreślić, iż fakt, że opłata wstępna będzie opłacana w ratach nie ma wpływu na moment jej ujęcia w kosztach podatkowych. Żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wskazuje, iż tego rodzaju koszty (koszty opłaty wstępnej) powinny być ujmowane w kosztach podatkowych na zasadzie kasowej, czyli w momencie jej opłacania. W konsekwencji, rozłożenie płatności opłaty wstępnej na raty nie zmienia momentu potrącalności tej opłaty w kosztach podatkowych podatnika – podatnik może koszty wskazane w tej fakturze opłaty wstępnej zaliczyć jednorazowo w ciężar swoich kosztów podatkowych bez konieczności czekania do momentu płatności poszczególnych rat, na którą płatność opłaty wstępnej zostanie rozłożona. Prawo Podatnika do zaliczenia opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów na ww. zasadach jest związane bezpośrednio z obowiązkiem odnotowania przez SA przychodu w momencie wystawienia faktury obejmującej kwotę opłaty wstępnej. Pismem stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca doprecyzował własne stanowisko o poniższe informacje. Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.
2017
14
lip

Istota:
W zakresie braku obowiązku wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości środka trwałego, która odpowiada uiszczonej przez Leasingobiorcę opłacie wstępnej w kasie Dealera, rozliczonej pomiędzy Dealerem a Wnioskodawcą w formie kompensaty
Fragment:
Schemat rozliczenia umowy leasingu (w szczególności Opłaty wstępnej) pomiędzy Spółką, Dealerem oraz Leasingobiorcą dla ww. transakcji przedstawia się w następujący sposób: w celu rozpoczęcia realizacji umowy leasingu (odbioru przedmiotu leasingu, przyjęcia go do używania) Leasingobiorca dokonuje uiszczenia wstępnej opłaty leasingowej gotówką, bezpośrednio w kasie Dealera. Przykładowo, Leasingobiorca dokonuje uiszczenia opłaty wstępnej w wysokości 5.000,00 zł brutto; dealer z kolei wystawia na rzecz Spółki fakturę z tytułu sprzedaży samochodu. Przykładowo, kwota brutto widniejąca na fakturze z tytułu sprzedaży samochodu na rzecz Spółki wynosi 50.000,00 zł; następnie, Wnioskodawca wystawia na rzecz Leasingobiorcy fakturę na kwotę 5.000,00 zł brutto tytułem uiszczenia Opłaty wstępnej (taka kwota została wpłacona w kasie Dealera); w związku z faktem uiszczenia przez Leasingobiorcę opłaty wstępnej w kasie Dealera, kwota do zapłaty przez Spółkę na rzecz Dealera (wynikająca z faktury wystawionej przez Dealera z tytułu sprzedaży samochodu na rzecz Wnioskodawcy - 50.000,00 zł) zostaje pomniejszona o kwotę Opłaty wstępnej uiszczonej przez Leasingobiorcę bezpośrednio w kasie Dealera (5.000,00 zł).
2017
10
maj

Istota:
W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej
Fragment:
Jako koszt pośredni w rozumieniu art. 22 ust. 5c ustawy (...), koszt ten winien zostać rozliczony jednorazowo w momencie poniesienia. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 3.07.2015 r. (nr IPPB1/4511-394/15-3/DK ): „W tym miejscu wskazać należy, iż opłata wstępna ma charakter opłaty samoistnej bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych. Opłata ta jest, wydatkiem jednorazowym związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. W przypadku, gdy w umowie leasingu nie znajduje się zapis, zgodnie z którym opłata wstępna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania, to należy ją uznać za koszt jednorazowy, w momencie poniesienia. Reasumując, opłata wstępna wynikająca z zawartej umowy leasingu operacyjnego powinna zostać rozliczona w pełnej wysokości w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w miesiącu jej poniesienia.” Jednocześnie Wnioskodawca pragnie wskazać, że możliwość jednorazowego rozliczenia opłaty wstępnej w pełnej kwocie, dokonywana dla celów podatku dochodowego, powinna być niezależna od sposobu jej rozliczenia dla celów bilansowych. Wskazać bowiem należy, że w myśl art. 22 ust. 5d ustawy o PIT: za „ dzień poniesienia kosztu ” uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
2017
3
lut

Istota:
Czy Opłata wstępna, będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze w zw. z art. 15 ust. 4e uPDOP, tj. kosztem uzyskania przychodów innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, który będzie potrącalny w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto (tj. wpisano) Opłatę wstępną w księgach rachunkowych (zaksięgowano)?
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku, pismem z 31 grudnia 2015 r., Wnioskodawca ponadto wskazał, że: planowana umowy leasingu ma spełniać warunki przewidziane w art. 17b ust. 1 uPDOP, finansujący w dniu zawarcia umowy nie będzie korzystać ze zwolnienia z art. 17b ust. 2 uPDOP, Spółka ujmie w księgach rachunkowych otrzymaną fakturę za Opłatę wstępną od Finansującego w miesiącu jej otrzymania. Opłata wstępna bilansowo zwiększy kwotę wykazanego aktywa. W świetle MSR 16 aktywo będzie amortyzowane w okresie jego ekonomicznej użyteczności. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Opłata wstępna, będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze w zw. z art. 15 ust. 4e uPDOP, tj. kosztem uzyskania przychodów innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, który będzie potrącalny w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto (tj. wpisano) Opłatę wstępną w księgach rachunkowych (zaksięgowano)... Zdaniem Wnioskodawcy, Opłata wstępna, w rozumieniu wskazanym w stanie faktycznym (winno być „ zdarzeniu przyszłym ”), będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze w zw. z art. 15 ust. 4e uPDOP, tj. kosztem uzyskania przychodów innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, który będzie potrącalny w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto (tj. wpisano) Opłatę wstępną w księgach rachunkowych (zaksięgowano). Zgodnie z art. 15 ust. 1 uPDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
2016
5
maj

Istota:
Czy Opłata wstępna, będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze w zw. z art. 15 ust. 4e uPDOP, tj. kosztem uzyskania przychodów innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, który będzie potrącalny w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto (tj. wpisano) Opłatę wstępną w księgach rachunkowych (zaksięgowano)?
Fragment:
Wnioskodawca ponadto wskazał, że: planowana umowy leasingu ma spełniać warunki przewidziane w art. 17b ust. 1 uPDOP, finansujący w dniu zawarcia umowy nie będzie korzystać ze zwolnienia z art. 17b ust. 2 uPDOP, Spółka ujmie w księgach rachunkowych otrzymaną fakturę za Opłatę wstępną od Finansującego w miesiącu jej otrzymania. Opłata wstępna bilansowo zwiększy kwotę wykazanego aktywa. W świetle MSR 16 aktywo będzie amortyzowane w okresie jego ekonomicznej użyteczności. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Opłata wstępna, będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze w zw. z art. 15 ust. 4e uPDOP, tj. kosztem uzyskania przychodów innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, który będzie potrącalny w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto (tj. wpisano) Opłatę wstępną w księgach rachunkowych (zaksięgowano)... Zdaniem Wnioskodawcy, Opłata wstępna, w rozumieniu wskazanym w stanie faktycznym (winno być „ zdarzeniu przyszłym ”), będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze w zw. z art. 15 ust. 4e uPDOP, tj. kosztem uzyskania przychodów innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, który będzie potrącalny w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto (tj. wpisano) Opłatę wstępną w księgach rachunkowych (zaksięgowano). Zgodnie z art. 15 ust. 1 uPDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
2016
5
maj

Istota:
1. Czy Opłata wstępna oraz premie swapowe otrzymywane od Partnera będą stanowiły przychód podatkowy Spółki w momencie realizacji praw z tytułu instrumentu pochodnego, tj. w momencie otrzymania płatności od Partnera w wysokości określonej przez strony w Kontrakcie?2. Czy wydatek związany z wypłatą Kwoty rozliczenia pieniężnego na rzecz Partnera, będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu?3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2, czy wydatek związany z wypłatą Kwoty rozliczenia pieniężnego na rzecz Partnera, będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu inny niż bezpośrednio związany z przychodami, potrącalny w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, na który zostanie zaksięgowany w księgach rachunkowych Spółki?
Fragment:
Dzięki środkom z tytułu Opłaty wstępnej oraz premii swapowych Spółka będzie udzielać pożyczek konsumentom. Przychodami z tytułu udzielonych przez Spółkę pożyczek będą m.in. należne odsetki lub prowizje iub inne opłaty. Otrzymanie przez Spółkę Opłaty wstępnej oraz premii swapowych pozwoli Wnioskodawcy rozwinąć działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu pożyczek konsumentom, a w konsekwencji uzyskiwać przez Spółkę wyższe przychody podatkowe z tytułu opłat należnych z udzielonych przez Spółkę pożyczek. Dodatkowo, tak jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do pytania 1 kwota otrzymana przez Spółkę z tytułu Opłaty wstępnej, premii swapowych będzie stanowiła przychód podatkowy Wnioskodawcy. Zawarcie przez Spółkę Kontraktu ma za zadanie również przeniesienie ryzyka kredytowego na Partnera, dlatego też Kwota rozliczenia pieniężnego będzie pozostawać w związku z zachowaniem i zabezpieczeniem źródła przychodów. Należy ponadto wskazać, iż wydatki ponoszone w związku wypłatą Kwoty rozliczenia pieniężnego, nie zostały wymienione w katalogu wydatków wyłączonych z katalogu kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy CIT.
2016
6
kwi

Istota:
Czy opłaty wstępne stanowią/będą stanowić dla Wnioskodawcy w całości koszt uzyskania przychodu w roku podatkowym, w którym opłata wstępna została/zostanie zapłacona przez Wnioskodawcę?
Fragment:
W umowie generalnej oraz umowie szczegółowej nie zostało zdefiniowane pojęcie opłaty wstępnej. Określony przez Wnioskodawcę charakter opłat wstępnych wynika z dokonanej przez Wnioskodawcę interpretacji zapisów umownych. Umowa generalna stanowi, że jeżeli umowa szczegółowa przewiduje dokonanie opłaty wstępnej, finansujący dokona zakupu pojazdu po dokonaniu takiej opłaty. Z kolei inne postanowienie umowy generalnej mówi, że za używanie pojazdu korzystający zobowiązany jest zapłacić finansującemu wynagrodzenie w ratach miesięcznych wraz z opłatami dodatkowymi wskazanymi w umowie szczegółowej. Umowa szczegółowa wymienia tylko jedną opłatę – opłatę wstępną. Opłata wstępna – zgodnie z zawieranym z finansującym porozumieniem – wpłacana jest bezpośrednio sprzedającemu pojazd, który ma być wyleasingowany. Wskazać należy, że faktury za opłaty wstępne są uregulowane w całości. Umowa generalna przewiduje możliwość zmiany opłaty wstępnej w wypadku zmiany ceny pojazdu lub kursu waluty (jeżeli zakup powiązany jest z ceną wyrażoną w walucie obcej), jeżeli zmiana ceny lub kursu nastąpi przed zawarciem umowy szczegółowej. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy opłaty wstępne stanowią/będą stanowić dla Wnioskodawcy w całości koszt uzyskania przychodu w roku podatkowym, w którym opłata wstępna została/zostanie zapłacona przez Wnioskodawcę...
2016
25
mar

Istota:
Czy Opłata wstępna, będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze w zw. z art. 15 ust. 4e uPDOP, tj. kosztem uzyskania przychodów innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, który będzie potrącalny w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto (tj. wpisano) Opłatę wstępną w księgach rachunkowych (zaksięgowano)?
Fragment:
Wnioskodawca ponadto wskazał, że planowana umowy leasingu ma spełniać warunki przewidziane w art. 17b ust. 1 uPDOP, finansujący w dniu zawarcia umowy nie będzie korzystać ze zwolnienia z art. 17b ust. 2 uPDOP, Spółka ujmie w księgach rachunkowych otrzymaną fakturę za Opłatę wstępną od Finansującego w miesiącu jej otrzymania. Opłata wstępna bilansowo zwiększy kwotę wykazanego aktywa. W świetle MSR 16 aktywo będzie amortyzowane w okresie jego ekonomicznej użyteczności. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Opłata wstępna, będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze w zw. z art. 15 ust. 4e uPDOP, tj. kosztem uzyskania przychodów innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, który będzie potrącalny w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto (tj. wpisano) Opłatę wstępną w księgach rachunkowych (zaksięgowano)... Zdaniem Wnioskodawcy, Opłata wstępna, w rozumieniu wskazanym w stanie faktycznym (winno być „ zdarzeniu przyszłym ”), będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze w zw. z art. 15 ust. 4e uPDOP, tj. kosztem uzyskania przychodów innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, który będzie potrącalny w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto (tj. wpisano) Opłatę wstępną w księgach rachunkowych (zaksięgowano). Zgodnie z art. 15 ust. 1 uPDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
2016
16
lut

Istota:
Czy Opłata wstępna, będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze w zw. z art. 15 ust. 4e uPDOP, tj. kosztem uzyskania przychodów innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, który będzie potrącalny w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto (tj. wpisano) Opłatę wstępną w księgach rachunkowych (zaksięgowano)?
Fragment:
Wnioskodawca ponadto wskazał, że planowana umowy leasingu ma spełniać warunki przewidziane w art. 17b ust. 1 uPDOP, finansujący w dniu zawarcia umowy nie będzie korzystać ze zwolnienia z art. 17b ust. 2 uPDOP, Spółka ujmie w księgach rachunkowych otrzymaną fakturę za Opłatę wstępną od Finansującego w miesiącu jej otrzymania. Opłata wstępna bilansowo zwiększy kwotę wykazanego aktywa. W świetle MSR 16 aktywo będzie amortyzowane w okresie jego ekonomicznej użyteczności. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Opłata wstępna, będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze w zw. z art. 15 ust. 4e uPDOP, tj. kosztem uzyskania przychodów innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, który będzie potrącalny w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto (tj. wpisano) Opłatę wstępną w księgach rachunkowych (zaksięgowano)... Zdaniem Wnioskodawcy, Opłata wstępna, w rozumieniu wskazanym w stanie faktycznym (winno być „ zdarzeniu przyszłym ”), będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze w zw. z art. 15 ust. 4e uPDOP, tj. kosztem uzyskania przychodów innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, który będzie potrącalny w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto (tj. wpisano) Opłatę wstępną w księgach rachunkowych (zaksięgowano). Zgodnie z art. 15 ust. 1 uPDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
2016
16
lut

Istota:
Koszty podatkowe opłaty wstępnej wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego.
Fragment:
(...) opłata wstępna może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, jako tzw. koszt pośredni, którego poniesienie jest niezbędne w celu wykonywania tej działalności. Ww. wydatku nie można bowiem bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez podatnika. Przy czym, wydatek związany z uiszczeniem opłaty wstępnej, powinien zostać zaewidencjonowany w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej jednorazowo w dacie jego poniesienia, tj. w dniu wystawienia faktury dokumentującej opłatę wstępną. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w przypadku podatników, o których mowa ust. 6 (tj. podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów), z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b (niemających zastosowania w niniejszej sprawie), uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. W konsekwencji, ww. opłata wstępna stanowi dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki jawnej, koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej, proporcjonalnie do Jego udziału w zyskach tej Spółki, stosownie do treści cyt. powyżej art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
2
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.