Opłata targowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata targowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
gru

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w pełnej wysokości wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z przebudową placu handlowego oraz z faktur dokumentujących bieżące utrzymanie obiektu po zakończeniu inwestycji.

Fragment:

Na terenie targowiska, na podstawie Uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości oraz zasad poboru, pobierana jest, przez inkasenta, opłata targowa, w imieniu i na rzecz Gminy i stanowi jej dochód w wysokości 20% osiągniętych wpływów. Inkasent opłaty targowej został określony w Uchwale Rady Miejskiej i na jej podstawie Gmina zawarła umowę-zlecenie z inkasentem. Inkasent dokonuje poboru opłaty targowej na blokach opłaty targowej dostarczonych odpłatnie (czynność opodatkowana) przez Gminę. Faktury dotyczące sprzedaży bloków opłaty targowej Gmina ujmuje w swoich rejestrach sprzedaży i odprowadza podatek należny. Za pobór opłaty targowej inkasent otrzymuje miesięczne wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 80% wpływów osiągniętych z inkasa opłaty targowej, wypłacane na podstawie wystawionej faktury. Na terenie targowiska prowadzona jest sprzedaż artykułów przemysłowych, rolno-spożywczych, sadzonek ogrodniczych i kwiatów z punktów handlowych, straganów, ławek i miejsc samochodowych. W celu poprawienia estetycznego wizerunku miasta oraz warunków prowadzenia lokalnej przedsiębiorczości, Gmina planuje przeprowadzenie inwestycji pod nazwą „ Przebudowa placu handlowego ” (dalej: „ Inwestycja ”, „ Zadanie ” lub „ Projekt ”) dofinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2018
7
lut

Istota:

- opodatkowania usługi poboru opłaty targowej
- ustalenia podstawy opodatkowania dla usługi poboru opłaty targowej

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu 6 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: opodatkowania usługi poboru opłaty targowej – jest prawidłowe; ustalenia podstawy opodatkowania dla usługi poboru opłaty targowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 grudnia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi poboru opłaty targowej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Uchwałą Rady Miasta Nr xxx z dnia 3 grudnia 2014 r., w sprawie opłaty targowej, została określona wysokość stawek opłaty targowej, zasady ustalania i jej poboru, oraz terminy jej płatności. Uchwała reguluje pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso. Wynagrodzenie za inkaso wynosi 10% zainkasowanych przez inkasenta wpłat. Opłata targowa jest codziennie pobierana przed Administratora Targowiska Miejskiego, który jest jednocześnie jej inkasentem i wpłacana na konto Urzędu Miasta. Pobór opłaty targowej w drodze inkasa powierzono Zakładowi Usług Komunalnych Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (ZUK Sp. z o.o), gdzie w 100% jej udziałów posiada Gmina.

2017
9
paź

Istota:

Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Za wynajem powierzchni handlowych zakład budżetowy zarządzający wybudowaną w ramach projektu infrastrukturą w określonych przypadkach będzie dokonywał poboru opłaty targowej. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Prezydentem Miasta a Zarządem Budynków Komunalnych pobór opłaty targowej przez ZBK następuje w formie inkasa. Środki uzyskane z poboru opłaty targowej podlegają przekazaniu w całości na rachunek Gminy. Wynagrodzenie dla Inkasenta (ZBK) za inkaso opłaty targowej wypłacane jest w wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej w X. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych (w przypadku ZBK jest to czynsz). Przy ustalaniu, czy danego sprzedawcę w ogóle obciąża opłata targowa ma dopiero sam fakt dokonywania przez niego sprzedaży w miejscach „ zarezerwowanych ” bądź bez rezerwacji. Natomiast opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach, nie jest związana z czynszem pobieranym za dzierżawę pawilonów. Zgodnie ze statutem do zadań ZBK należy zarządzanie, w imieniu Miasta powierzoną częścią miejskiego zasobu nieruchomości, w szczególności: zawieranie i rozwiązywanie umów niezbędnych do prawidłowego administrowania nieruchomościami, realizowanie zadań związanych (...)

2017
5
paź

Istota:

- brak obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności z tytułu poboru przez inkasenta opłaty targowej

Fragment:

Uchwałą Nr .... z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na Targowisku Miejskim „ ... ” w .... ul. .... (Dziennik Urzędowy Województwa ....) wprowadziła opłatę targową i na inkasenta opłaty targowej wyznaczyła Zakład Usług Komunalnych ... Sp. z o.o. .... ustalając wynagrodzenie za inkaso w wysokości 95% od zebranych kwot opłaty targowej. Następnie Rada Miejska .... Uchwałą Nr .... z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian do uchwały .... r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na Targowisku Miejskim „ .... ” w .... (Dziennik Urzędowy Województwa .....) wprowadziła opłatę targową i na inkasenta opłaty targowej wyznaczyła również Zakład Usług Komunalnych .... Sp. z o.o. .... ustalając wynagrodzenie za inkaso w wysokości 95% od zebranych kwot opłaty targowej. Ponadto Rada Miejska .... podjęła Uchwałę Nr .... z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej, niniejszą uchwałą wprowadzono opłatę targową, określono wysokość stawek opłaty targowej, zasady ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz zarządzono pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określono inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz określono wysokość wynagrodzenia za inkaso na terenie Miasta i Gminy (Dziennik Urzędowy Województwa ....).

2017
25
lip

Istota:

Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

Fragment:

W tym miejscu należy wskazać, że zagadnienia dotyczące opłaty targowej reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716, z późn. zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b. Stosownie do treści ust. 2b ww. artykułu, opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. W myśl art. 15 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Zatem opłata targowa jest szczególną formą daniny publicznej, pobieraną od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach lub innych wydzielonych miejscach. Wysokość opłaty ustala właściwa miejscowo rada gminy w trybie określonym ustawowo. Gmina pobierając takie opłaty będzie działała jako organ władzy publicznej, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, w konsekwencji czego opłaty te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2017
22
maj

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach otrzymanych od inkasentów

Fragment:

Dz.U. z 2016r. poz. 716 ze zm. ), rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Rada gminy, na mocy art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Uchwałą nr ... z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie opłaty targowej, Rada Miejska w ... wprowadziła opłatę targową oraz zarządziła pobór tej opłaty w drodze inkasa przez inkasentów, ustalając jednocześnie wysokość ich wynagrodzenia. Inkasenci, będący podatnikami VAT, z tytułu wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej, wystawiają na Gminę ... faktury, w których zawarty jest podatek od towarów i usług. Nabywane od inkasentów usługi poboru opłaty targowej nie służą Gminie ... czynnościom opodatkowanym, lecz w całości dotyczą poboru opłaty targowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie ... przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach otrzymanych od inkasentów, a dotyczących wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej należnej Gminie ...? Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

2016
27
lis

Istota:

Brak opodatkowania opłaty targowej.

Fragment:

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta „ Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa (...) Inkasentom opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% pobranej opłaty targowej ”. Uchwałą Rady Miasta Z. od dnia 1 lipca 2016 r. funkcja inkasenta opłaty targowej na ternie Miasta z wyłączeniem Giełdy powierzona została Z. Zgodnie z wyżej wymienionymi Uchwałami Rady Miasta, od osób prowadzących sprzedaż na targowiskach położonych na terenie gminy poboru opłaty targowej (stanowiącej dochód własny gminy) będzie dokonywał Z. Za wykonywane czynności będzie pobierał wynagrodzenie, w wysokości określonej w uchwale. W związku z powyższym jednostka będzie wystawiać faktury dla Gminy z tytułu świadczeniu usługi poboru opłaty targowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku: Czy opłata targowa nie podlega pod reżim ustawy podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, w świetle obowiązujących przepisów opłata targowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca wskazał, że kwestie związane z ustalaniem i pobieraniem opłaty targowej zostały uregulowane w przepisach art. 15, 16, i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

2016
29
cze

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi poboru opłaty targowej.

Fragment:

Zgodnie z ww. uchwałą Rady Miejskiej w ... w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania pobranych opłat w wysokości 10% zainkasowanej kwoty. Pobrana przez inkasenta opłata targowa przekazywana jest w pełnej wysokości na rachunek budżetu Gminy ... . Po upływie każdego miesiąca U... w ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca jako inkasent należności z tytułu opłaty targowej, wystawia Gminie ... fakturę za pobór opłaty targowej, uwzględniając w niej podatek od towarów i usług w wysokości 23%. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania: Czy do wynagrodzenia za pobór opłaty targowej (inkaso), dokonywany w imieniu i na rzecz Gminy ..., U... w ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powinna w wystawianych z tego tytułu fakturach, doliczać podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka, wypełniając funkcję inkasenta poboru opłaty targowej, w wystawianych z tego tytułu fakturach nie powinna doliczać podatku od towarów i usług w wysokości 23%. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą sprawy targowisk i hal targowych, przy czym takie zadanie własne może być wykonywane także przez inny podmiot.

2015
11
gru

Istota:

Wnioskodawca wykonując w imieniu Gminy jej zadania własne, polegające na prowadzeniu targowiska i poborze opłat targowych, nie świadczy usług na rzecz tej jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu art. 8 ustawy. Zatem zwrot kosztu za inkaso opłaty targowej, który Gmina wypłaca Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 25 października 2012 roku (z późn. zm.), pobór opłaty targowej powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Określono wynagrodzenie za inkaso kwot za pobór opłaty targowej w wysokości 50% zainkasowanych kwot. Po upływie każdego miesiąca ZGKiM wystawia fakturę Gminie za inkaso opłaty targowej i dolicza 23% podatku od towarów i usług. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy do wynagrodzenia za pobieranie (inkaso) opłat targowych w imieniu i na rzecz Gminy, samorządowy zakład budżetowy ZGKiM, jako jednostka organizacyjna tejże Gminy powinna doliczać podatek VAT w wystawianych Gminie fakturach. Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i obowiązujących w tym zakresie przepisów należy stwierdzić, że ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza zasadę, że świadczeniem usług jest każda transakcja gospodarcza, która nie stanowi dostawy towarów. W transakcji muszą być jednak wyodrębnione dwie strony usługodawca (świadczący usługę) i usługobiorca jako konsument usługi. Tymczasem, w przypadku wykonywania przez samorządowy zakład budżetowy zadania własnego gminy polegającego na poborze opłat targowych, wyłącznym "konsumentem" usługi jest gmina, w imieniu której zakład budżetowy wykonuje to zadanie.

2015
12
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu czynności polegającej na poborze opłaty targowej, z tytułu której wypłacane jest wynagrodzenie oraz wystawiania faktur dokumentujących te czynności.

Fragment:

Rady Miejskiej w sprawie określania zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia, Gmina zarządziła pobór opłaty targowej na targowiskach w drodze inkasa przez inkasentów, oraz określiła wynagrodzenie za pobór oraz terminowe wpłacanie kwot na rzecz Gminy, w wysokości 60% pobranej opłaty. Pobrana opłata targowa odprowadzana jest przez inkasentów w 100% na konto Gminy, która następnie dokonuje inkasentom zwrotu kosztów obsługi inkasa. Zainteresowany jest podmiotem dokonującym poboru opłaty targowej na targowisku w Gminie w drodze inkasa i otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa we wniosku. Targowisko prowadzone jest na terenie Spółki. Wnioskodawca od ww. terenu odprowadza podatek od nieruchomości. Spółka jest samodzielnym i odrębnym od Gminy podatnikiem podatku od towarów i usług. Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej dokonywanego w imieniu i na rzecz Gminy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy w związku z tym inkasenci powinni wystawiać faktury VAT. W tym miejscu należy wskazać, że w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.