Opłata targowa | Interpretacje podatkowe

Opłata targowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata targowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak opodatkowania opłaty targowej.
Fragment:
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta „ Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa (...) Inkasentom opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% pobranej opłaty targowej ”. Uchwałą Rady Miasta Z. od dnia 1 lipca 2016 r. funkcja inkasenta opłaty targowej na ternie Miasta z wyłączeniem Giełdy powierzona została Z. Zgodnie z wyżej wymienionymi Uchwałami Rady Miasta, od osób prowadzących sprzedaż na targowiskach położonych na terenie gminy poboru opłaty targowej (stanowiącej dochód własny gminy) będzie dokonywał Z. Za wykonywane czynności będzie pobierał wynagrodzenie, w wysokości określonej w uchwale. W związku z powyższym jednostka będzie wystawiać faktury dla Gminy z tytułu świadczeniu usługi poboru opłaty targowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku: Czy opłata targowa nie podlega pod reżim ustawy podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, w świetle obowiązujących przepisów opłata targowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca wskazał, że kwestie związane z ustalaniem i pobieraniem opłaty targowej zostały uregulowane w przepisach art. 15, 16, i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
2016
27
lis

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi poboru opłaty targowej.
Fragment:
Zgodnie z ww. uchwałą Rady Miejskiej w ... w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania pobranych opłat w wysokości 10% zainkasowanej kwoty. Pobrana przez inkasenta opłata targowa przekazywana jest w pełnej wysokości na rachunek budżetu Gminy ... . Po upływie każdego miesiąca U... w ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca jako inkasent należności z tytułu opłaty targowej, wystawia Gminie ... fakturę za pobór opłaty targowej, uwzględniając w niej podatek od towarów i usług w wysokości 23%. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania: Czy do wynagrodzenia za pobór opłaty targowej (inkaso), dokonywany w imieniu i na rzecz Gminy ..., U... w ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powinna w wystawianych z tego tytułu fakturach, doliczać podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka, wypełniając funkcję inkasenta poboru opłaty targowej, w wystawianych z tego tytułu fakturach nie powinna doliczać podatku od towarów i usług w wysokości 23%. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą sprawy targowisk i hal targowych, przy czym takie zadanie własne może być wykonywane także przez inny podmiot.
2016
29
cze

Istota:
Wnioskodawca wykonując w imieniu Gminy jej zadania własne, polegające na prowadzeniu targowiska i poborze opłat targowych, nie świadczy usług na rzecz tej jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu art. 8 ustawy. Zatem zwrot kosztu za inkaso opłaty targowej, który Gmina wypłaca Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 25 października 2012 roku (z późn. zm.), pobór opłaty targowej powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Określono wynagrodzenie za inkaso kwot za pobór opłaty targowej w wysokości 50% zainkasowanych kwot. Po upływie każdego miesiąca ZGKiM wystawia fakturę Gminie za inkaso opłaty targowej i dolicza 23% podatku od towarów i usług. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy do wynagrodzenia za pobieranie (inkaso) opłat targowych w imieniu i na rzecz Gminy, samorządowy zakład budżetowy ZGKiM, jako jednostka organizacyjna tejże Gminy powinna doliczać podatek VAT w wystawianych Gminie fakturach. Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i obowiązujących w tym zakresie przepisów należy stwierdzić, że ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza zasadę, że świadczeniem usług jest każda transakcja gospodarcza, która nie stanowi dostawy towarów. W transakcji muszą być jednak wyodrębnione dwie strony usługodawca (świadczący usługę) i usługobiorca jako konsument usługi. Tymczasem, w przypadku wykonywania przez samorządowy zakład budżetowy zadania własnego gminy polegającego na poborze opłat targowych, wyłącznym "konsumentem" usługi jest gmina, w imieniu której zakład budżetowy wykonuje to zadanie.
2015
11
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu czynności polegającej na poborze opłaty targowej, z tytułu której wypłacane jest wynagrodzenie oraz wystawiania faktur dokumentujących te czynności.
Fragment:
Rady Miejskiej w sprawie określania zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia, Gmina zarządziła pobór opłaty targowej na targowiskach w drodze inkasa przez inkasentów, oraz określiła wynagrodzenie za pobór oraz terminowe wpłacanie kwot na rzecz Gminy, w wysokości 60% pobranej opłaty. Pobrana opłata targowa odprowadzana jest przez inkasentów w 100% na konto Gminy, która następnie dokonuje inkasentom zwrotu kosztów obsługi inkasa. Zainteresowany jest podmiotem dokonującym poboru opłaty targowej na targowisku w Gminie w drodze inkasa i otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa we wniosku. Targowisko prowadzone jest na terenie Spółki. Wnioskodawca od ww. terenu odprowadza podatek od nieruchomości. Spółka jest samodzielnym i odrębnym od Gminy podatnikiem podatku od towarów i usług. Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej dokonywanego w imieniu i na rzecz Gminy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy w związku z tym inkasenci powinni wystawiać faktury VAT. W tym miejscu należy wskazać, że w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2015
12
maj

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zwrotu kosztu za inkaso opłaty targowej.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy Spółka komunalna wykonując powierzone przez Gminę zadanie, inkaso opłaty targowej, nie świadczy na jej rzecz usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż relacja nie ma charakteru cywilnoprawnego, a wykonuje zadania własne gminy, której wyłącznym konsumentem jest gmina w imieniu której Spółka wykonuje to zadanie. Wnioskodawca pobiera opłatę targową na rzecz gminy, dla której prowadzenie targowiska jest obowiązkiem ustawowym. Sama zaś opłata targowa jest typowym podatkiem, a nie świadczeniem cywilnoprawnym. W ocenie Spółki wyznaczony inkasent Spółka jest pośrednikiem pomiędzy podatnikiem a wierzycielem - organem władzy publicznej. W tym przypadku w ocenie Spółki nie zachodzi świadczenie usług i opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zwrotu kosztu za inkaso opłaty targowej (wynagrodzenia), które gmina wypłaca własnej spółce prawa handlowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zagadnienia dotyczące opłaty targowej normuje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849). Zgodnie z art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.
2015
24
kwi

Istota:
Po oddaniu Targowiska do użytkowania Targowisko to będzie wykorzystywane przez Gminę do czynności zarówno opodatkowanych jak i niepodlegających opodatkowaniu Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu dokonanych zakupów związanych z bieżącym utrzymaniem Targowiska jedynie w takim zakresie w jakim dokonane zakupy będą związane z wykorzystywaniem Targowiska do czynności opodatkowanych tj. pobierania dodatkowej opłaty z tytułu rezerwacji miejsc targowych. Gmina będzie zobowiązana do ustalenia odpowiedniej metody i kryteriów podziału kwot podatku naliczonego pomiędzy działalność opodatkowaną oraz niepodlegającą opodatkowaniu tak aby w sposób obiektywny odzwierciedlała ona część wydatków przypadających na poszczególne czynności.
Fragment:
W szczególności fakt, iż obok opłaty za rezerwację miejsc targowych jest pobierana opłata targowa nie ma znaczenia dla usankcjonowania prawa Gminy do dokonania pełnego odliczenia. Opłata targowa jest pobierana w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Obciążanie handlujących opłatą targową następuje z mocy prawa i w żaden sposób nie wymaga wykorzystywania Targowiska przez Gminę. Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ww. ustawy opłata targowa jest pobierana od handlujących we wszelkich miejscach, gdzie prowadzona jest sprzedaż - również poza terenem Targowiska. Co więcej, zgodnie z art. 15 ust. 3 jest ona zupełnie niezależna od należności za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Dodatkowo, fakt pobierania opłaty targowej w żaden sposób nie oznacza, że Targowisko jest wykorzystywane do innych celów, tj. czynności nieuprawniających do odliczenia VAT naliczonego. Opłata targowa jest kwestią niezależną i niemającą wpływu na użytkowanie Targowiska w świetle ustawy o VAT. Świadczy o tym w szczególności to, że opłata targowa mogłaby być pobierana nawet wtedy, gdyby przedmiotowe Targowisko w ogóle nie istniało. Innymi słowy, pobór opłaty targowej nie wiąże się z wykorzystywaniem Targowiska.
2015
11
mar

Istota:
Opodatkowania czynności polegającej na poborze opłaty targowej z tytułu której pobierane jest wynagrodzenie
Fragment:
Konfrontując zaprezentowany opis sprawy z powołanymi przepisami prawa stwierdzić należy, że realizowana przez Wnioskodawcę czynność poboru opłaty targowej spełnia definicję świadczenia usług, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W opisanym przypadku występuje bowiem bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy działaniami Wnioskodawcy (tj czynnościami polegającymi na przyjmowaniu opłaty targowej na rzecz Gminy), a świadczeniem wzajemnym, czyli otrzymaniem wynagrodzenia w wysokości 10% wpływów z tytułu poboru tej opłaty. W przedmiotowej sprawie mamy więc do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług, podlegającym opodatkowaniu na zasadach ogólnych, określonych w ww. przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Podsumowując, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz gminy usługi związane z inkasem opłaty targowej za wynagrodzeniem w wysokości 10% pobranej opłaty targowej, podlegają opodatkowaniu. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym pobór przez Wnioskodawcę opłaty targowej na rzecz Miasta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jest nieprawidłowe. Na zmianę niniejszej interpretacji nie może wpłynąć powołany przez Wnioskodawcę wyrok NSA z 11 września 2013 r. (syng. akt I FSK 1385/12).
2014
7
paź

Istota:
Czy na kasie fiskalnej, oprócz opłat objętych obowiązkiem rejestrowania można przy pomocy tzw. zera technicznego rejestrować sprzedaż opłaty targowej?
Fragment:
Do obowiązku inkasenta należy również pobór opłaty targowej. Inkasent sprzedając opłatę targową wydaje pokwitowanie na druku ścisłego zarachowania albo na innym urządzeniu rejestrującym. Zagadnienia dotyczące opłaty targowej reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). Zgodnie z art. 15 ust. l ww. ustawy opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b. Art. 15 ust. 2b ww. ustawy stanowi, iż opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich części. W myśl art. 15 ust. 3 ww. ustawy, opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Zatem opłata targowa, która ma charakter publicznoprawny, nie jest objęta przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Ponieważ noszenie przez inkasentów kilku urządzeń rejestrujących oraz bloczków ścisłego zarachowania jest bardzo uciążliwe, Gmina chciałaby ułatwić im zadanie i dać możliwość pracy tylko na kasie fiskalnej.
2014
7
paź

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zwrot kosztu za inkaso opłaty targowej (wynagrodzenie), który gmina (miasto) wypłaca własnej spółce prawa handlowego (Wnioskodawcy), utworzonej w celu wykonywania zadań własnych (obowiązków ustawowych) gminy (miasta)?
Na podstawie jakiego dokumentu księgowego (faktura VAT czy nota księgowa) Wnioskodawca powinien ewidencjonować przysługujący zwrot kosztu za inkaso opłaty targowej (wynagrodzenie)?
Fragment:
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej, Wnioskodawca otrzymuje zwrot kosztu obsługi inkasa opłaty targowej (określony jako „ wynagrodzenie ”) w wysokości 25% pobranych opłat. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest zatem samodzielnym i odrębnym od miasta podatnikiem podatku VAT. Za obsługę inkasa Wnioskodawca rozlicza się z miastem wystawiając na jego rzecz faktury VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zwrot kosztu za inkaso opłaty targowej (wynagrodzenie), który gmina (miasto) wypłaca własnej spółce prawa handlowego (Wnioskodawcy), utworzonej w celu wykonywania zadań własnych (obowiązków ustawowych) gminy (miasta)... Na podstawie jakiego dokumentu księgowego (faktura VAT czy nota księgowa) Wnioskodawca powinien ewidencjonować przysługujący zwrot kosztu za inkaso opłaty targowej (wynagrodzenie)... Zdaniem Wnioskodawcy brak jest podstaw do opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwrotu kosztu za inkaso opłaty targowej (wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej), gdyż należność ta nie jest obrotem w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
2014
3
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
Fragment:
W przypadku, gdy poboru opłaty targowej dokonuje osoba fizyczna, nie ma wątpliwości, że 50% kwoty pobranej opłaty targowej stanowi odpłatność za świadczoną usługę. Zatem różnicowanie skutków podatkowoprawnych w zależności od podmiotu wykonującego dane czynności narusza zasadę neutralności opodatkowania oraz zakłóca zasady konkurencji. Świadczenie tożsamych usług (czynność poboru opłaty targowej) winno prowadzić do identycznych konsekwencji podatkowych. Oczywistym jest bowiem fakt, że jeśli jeden z podmiotów funkcjonujących na rynku z mocy prawa nie płaci za świadczoną usługę podatku, to zachwiana jest podstawowa zasada konkurencji. Końcowo zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie stawki podatku VAT dla usługi związanej z inkasem opłaty targowej za wynagrodzeniem w wysokości 4% pobranej opłaty targowej, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2014
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.