Opłata targowa | Interpretacje podatkowe

Opłata targowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata targowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Za wynajem powierzchni handlowych zakład budżetowy zarządzający wybudowaną w ramach projektu infrastrukturą w określonych przypadkach będzie dokonywał poboru opłaty targowej. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Prezydentem Miasta a Zarządem Budynków Komunalnych pobór opłaty targowej przez ZBK następuje w formie inkasa. Środki uzyskane z poboru opłaty targowej podlegają przekazaniu w całości na rachunek Gminy. Wynagrodzenie dla Inkasenta (ZBK) za inkaso opłaty targowej wypłacane jest w wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej w X. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych (w przypadku ZBK jest to czynsz). Przy ustalaniu, czy danego sprzedawcę w ogóle obciąża opłata targowa ma dopiero sam fakt dokonywania przez niego sprzedaży w miejscach „ zarezerwowanych ” bądź bez rezerwacji. Natomiast opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach, nie jest związana z czynszem pobieranym za dzierżawę pawilonów. Zgodnie ze statutem do zadań ZBK należy zarządzanie, w imieniu Miasta powierzoną częścią miejskiego zasobu nieruchomości, w szczególności: zawieranie i rozwiązywanie umów niezbędnych do prawidłowego administrowania nieruchomościami, realizowanie zadań związanych (...)
2017
9
paź

Istota:
- brak obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności z tytułu poboru przez inkasenta opłaty targowej
Fragment:
Uchwałą Nr .... z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na Targowisku Miejskim „ ... ” w .... ul. .... (Dziennik Urzędowy Województwa ....) wprowadziła opłatę targową i na inkasenta opłaty targowej wyznaczyła Zakład Usług Komunalnych ... Sp. z o.o. .... ustalając wynagrodzenie za inkaso w wysokości 95% od zebranych kwot opłaty targowej. Następnie Rada Miejska .... Uchwałą Nr .... z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian do uchwały .... r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na Targowisku Miejskim „ .... ” w .... (Dziennik Urzędowy Województwa .....) wprowadziła opłatę targową i na inkasenta opłaty targowej wyznaczyła również Zakład Usług Komunalnych .... Sp. z o.o. .... ustalając wynagrodzenie za inkaso w wysokości 95% od zebranych kwot opłaty targowej. Ponadto Rada Miejska .... podjęła Uchwałę Nr .... z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej, niniejszą uchwałą wprowadzono opłatę targową, określono wysokość stawek opłaty targowej, zasady ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz zarządzono pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określono inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz określono wysokość wynagrodzenia za inkaso na terenie Miasta i Gminy (Dziennik Urzędowy Województwa ....).
2017
5
paź

Istota:
Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.
Fragment:
W tym miejscu należy wskazać, że zagadnienia dotyczące opłaty targowej reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716, z późn. zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b. Stosownie do treści ust. 2b ww. artykułu, opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. W myśl art. 15 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Zatem opłata targowa jest szczególną formą daniny publicznej, pobieraną od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach lub innych wydzielonych miejscach. Wysokość opłaty ustala właściwa miejscowo rada gminy w trybie określonym ustawowo. Gmina pobierając takie opłaty będzie działała jako organ władzy publicznej, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, w konsekwencji czego opłaty te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
25
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach otrzymanych od inkasentów
Fragment:
Dz.U. z 2016r. poz. 716 ze zm. ), rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Rada gminy, na mocy art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Uchwałą nr ... z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie opłaty targowej, Rada Miejska w ... wprowadziła opłatę targową oraz zarządziła pobór tej opłaty w drodze inkasa przez inkasentów, ustalając jednocześnie wysokość ich wynagrodzenia. Inkasenci, będący podatnikami VAT, z tytułu wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej, wystawiają na Gminę ... faktury, w których zawarty jest podatek od towarów i usług. Nabywane od inkasentów usługi poboru opłaty targowej nie służą Gminie ... czynnościom opodatkowanym, lecz w całości dotyczą poboru opłaty targowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie ... przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach otrzymanych od inkasentów, a dotyczących wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej należnej Gminie ...? Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
2017
22
maj

Istota:
Brak opodatkowania opłaty targowej.
Fragment:
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta „ Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa (...) Inkasentom opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% pobranej opłaty targowej ”. Uchwałą Rady Miasta Z. od dnia 1 lipca 2016 r. funkcja inkasenta opłaty targowej na ternie Miasta z wyłączeniem Giełdy powierzona została Z. Zgodnie z wyżej wymienionymi Uchwałami Rady Miasta, od osób prowadzących sprzedaż na targowiskach położonych na terenie gminy poboru opłaty targowej (stanowiącej dochód własny gminy) będzie dokonywał Z. Za wykonywane czynności będzie pobierał wynagrodzenie, w wysokości określonej w uchwale. W związku z powyższym jednostka będzie wystawiać faktury dla Gminy z tytułu świadczeniu usługi poboru opłaty targowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku: Czy opłata targowa nie podlega pod reżim ustawy podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, w świetle obowiązujących przepisów opłata targowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca wskazał, że kwestie związane z ustalaniem i pobieraniem opłaty targowej zostały uregulowane w przepisach art. 15, 16, i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
2016
27
lis

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi poboru opłaty targowej.
Fragment:
Zgodnie z ww. uchwałą Rady Miejskiej w ... w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania pobranych opłat w wysokości 10% zainkasowanej kwoty. Pobrana przez inkasenta opłata targowa przekazywana jest w pełnej wysokości na rachunek budżetu Gminy ... . Po upływie każdego miesiąca U... w ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca jako inkasent należności z tytułu opłaty targowej, wystawia Gminie ... fakturę za pobór opłaty targowej, uwzględniając w niej podatek od towarów i usług w wysokości 23%. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania: Czy do wynagrodzenia za pobór opłaty targowej (inkaso), dokonywany w imieniu i na rzecz Gminy ..., U... w ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powinna w wystawianych z tego tytułu fakturach, doliczać podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka, wypełniając funkcję inkasenta poboru opłaty targowej, w wystawianych z tego tytułu fakturach nie powinna doliczać podatku od towarów i usług w wysokości 23%. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą sprawy targowisk i hal targowych, przy czym takie zadanie własne może być wykonywane także przez inny podmiot.
2016
29
cze

Istota:
Wnioskodawca wykonując w imieniu Gminy jej zadania własne, polegające na prowadzeniu targowiska i poborze opłat targowych, nie świadczy usług na rzecz tej jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu art. 8 ustawy. Zatem zwrot kosztu za inkaso opłaty targowej, który Gmina wypłaca Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 25 października 2012 roku (z późn. zm.), pobór opłaty targowej powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Określono wynagrodzenie za inkaso kwot za pobór opłaty targowej w wysokości 50% zainkasowanych kwot. Po upływie każdego miesiąca ZGKiM wystawia fakturę Gminie za inkaso opłaty targowej i dolicza 23% podatku od towarów i usług. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy do wynagrodzenia za pobieranie (inkaso) opłat targowych w imieniu i na rzecz Gminy, samorządowy zakład budżetowy ZGKiM, jako jednostka organizacyjna tejże Gminy powinna doliczać podatek VAT w wystawianych Gminie fakturach. Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i obowiązujących w tym zakresie przepisów należy stwierdzić, że ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza zasadę, że świadczeniem usług jest każda transakcja gospodarcza, która nie stanowi dostawy towarów. W transakcji muszą być jednak wyodrębnione dwie strony usługodawca (świadczący usługę) i usługobiorca jako konsument usługi. Tymczasem, w przypadku wykonywania przez samorządowy zakład budżetowy zadania własnego gminy polegającego na poborze opłat targowych, wyłącznym "konsumentem" usługi jest gmina, w imieniu której zakład budżetowy wykonuje to zadanie.
2015
11
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu czynności polegającej na poborze opłaty targowej, z tytułu której wypłacane jest wynagrodzenie oraz wystawiania faktur dokumentujących te czynności.
Fragment:
Rady Miejskiej w sprawie określania zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia, Gmina zarządziła pobór opłaty targowej na targowiskach w drodze inkasa przez inkasentów, oraz określiła wynagrodzenie za pobór oraz terminowe wpłacanie kwot na rzecz Gminy, w wysokości 60% pobranej opłaty. Pobrana opłata targowa odprowadzana jest przez inkasentów w 100% na konto Gminy, która następnie dokonuje inkasentom zwrotu kosztów obsługi inkasa. Zainteresowany jest podmiotem dokonującym poboru opłaty targowej na targowisku w Gminie w drodze inkasa i otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa we wniosku. Targowisko prowadzone jest na terenie Spółki. Wnioskodawca od ww. terenu odprowadza podatek od nieruchomości. Spółka jest samodzielnym i odrębnym od Gminy podatnikiem podatku od towarów i usług. Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej dokonywanego w imieniu i na rzecz Gminy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy w związku z tym inkasenci powinni wystawiać faktury VAT. W tym miejscu należy wskazać, że w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2015
12
maj

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zwrotu kosztu za inkaso opłaty targowej.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy Spółka komunalna wykonując powierzone przez Gminę zadanie, inkaso opłaty targowej, nie świadczy na jej rzecz usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż relacja nie ma charakteru cywilnoprawnego, a wykonuje zadania własne gminy, której wyłącznym konsumentem jest gmina w imieniu której Spółka wykonuje to zadanie. Wnioskodawca pobiera opłatę targową na rzecz gminy, dla której prowadzenie targowiska jest obowiązkiem ustawowym. Sama zaś opłata targowa jest typowym podatkiem, a nie świadczeniem cywilnoprawnym. W ocenie Spółki wyznaczony inkasent Spółka jest pośrednikiem pomiędzy podatnikiem a wierzycielem - organem władzy publicznej. W tym przypadku w ocenie Spółki nie zachodzi świadczenie usług i opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zwrotu kosztu za inkaso opłaty targowej (wynagrodzenia), które gmina wypłaca własnej spółce prawa handlowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zagadnienia dotyczące opłaty targowej normuje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849). Zgodnie z art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.
2015
24
kwi

Istota:
Po oddaniu Targowiska do użytkowania Targowisko to będzie wykorzystywane przez Gminę do czynności zarówno opodatkowanych jak i niepodlegających opodatkowaniu Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu dokonanych zakupów związanych z bieżącym utrzymaniem Targowiska jedynie w takim zakresie w jakim dokonane zakupy będą związane z wykorzystywaniem Targowiska do czynności opodatkowanych tj. pobierania dodatkowej opłaty z tytułu rezerwacji miejsc targowych. Gmina będzie zobowiązana do ustalenia odpowiedniej metody i kryteriów podziału kwot podatku naliczonego pomiędzy działalność opodatkowaną oraz niepodlegającą opodatkowaniu tak aby w sposób obiektywny odzwierciedlała ona część wydatków przypadających na poszczególne czynności.
Fragment:
W szczególności fakt, iż obok opłaty za rezerwację miejsc targowych jest pobierana opłata targowa nie ma znaczenia dla usankcjonowania prawa Gminy do dokonania pełnego odliczenia. Opłata targowa jest pobierana w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Obciążanie handlujących opłatą targową następuje z mocy prawa i w żaden sposób nie wymaga wykorzystywania Targowiska przez Gminę. Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ww. ustawy opłata targowa jest pobierana od handlujących we wszelkich miejscach, gdzie prowadzona jest sprzedaż - również poza terenem Targowiska. Co więcej, zgodnie z art. 15 ust. 3 jest ona zupełnie niezależna od należności za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Dodatkowo, fakt pobierania opłaty targowej w żaden sposób nie oznacza, że Targowisko jest wykorzystywane do innych celów, tj. czynności nieuprawniających do odliczenia VAT naliczonego. Opłata targowa jest kwestią niezależną i niemającą wpływu na użytkowanie Targowiska w świetle ustawy o VAT. Świadczy o tym w szczególności to, że opłata targowa mogłaby być pobierana nawet wtedy, gdyby przedmiotowe Targowisko w ogóle nie istniało. Innymi słowy, pobór opłaty targowej nie wiąże się z wykorzystywaniem Targowiska.
2015
11
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.