Opłata skarbowa | Interpretacje podatkowe

Opłata skarbowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata skarbowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe nabycia obrazu w 1985 r. – ustawa o opłacie skarbowej z 1975 r.
Fragment:
Art. 3 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych oraz od dokumentów stwierdzających te czynności ciąży solidarnie na osobach biorących udział w tych czynnościach, z wyjątkiem opłaty skarbowej od rachunków stwierdzających sprzedaż rzeczy lub świadczenie usług w wykonywaniu działalności zarobkowej; w tym wypadku do uiszczenia opłaty skarbowej obowiązany jest sprzedawca rzeczy lub świadczący usługę (wystawca rachunku). W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o opłacie skarbowej, obowiązek podatkowy od czynności cywilnoprawnych niestwierdzonych pismem powstaje z chwilą dokonania tych czynności. Zgodnie z art. 9 ww. ustawy, podstawę wymiaru opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych oraz od dokumentów stwierdzających te czynności stanowi wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnej w dniu dokonania tej czynności. Stosownie do § 44 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 1983 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 34, poz. 161) – które to rozporządzenie zostało wydane na mocy delegacji ustawowej zawartej m.in. w art. 7 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowejopłata skarbowa od sprzedaży innych niż wymienione w ust. 1 rzeczy ruchomych, jeżeli sprzedaż nie następuje w wykonywaniu działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej w rozumieniu przepisów o podatku obrotowym, wynosi: 5% wartości przedmiotu, jeżeli sprzedaż jest stwierdzona pismem, 7% wartości przedmiotu, jeżeli sprzedaż nie była stwierdzona pismem.
2018
13
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zwrotu poniesionych kosztów opłat skarbowych wnoszonych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz kontrahentów.
Fragment:
Firma wnosi opłaty skarbowe za te czynności z własnego konta bankowego (w treści przelewu bankowego wpisuje nazwę inwestora którego dotyczy sprawa). Następnie wystawiając fakturę końcową obciąża inwestora za wykonany projekt i osobną pozycją za poniesione koszty opłat. Do każdej pozycji naliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Jeden z kontrahentów twierdzi, że ponoszone opłaty skarbowe powinny być na fakturze ze stawką n/p (art. 29a ust. 7 p. 3). Wnioskodawca twierdzi, że powinien naliczać VAT 23% od opłat skarbowych (art. 15 ust.). Zainteresowany informuje, że inwestor podpisuje z nim umowę w zakresie projektowania. Otrzymuje on pełnomocnictwo i opłaty skarbowe ponosi w imieniu i na rzecz inwestora. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sprecyzowane w piśmie złożonym w dniu 2 listopada 2017 r.). Czy należy naliczać podatek VAT 23% od opłaty skarbowej ponoszonej na rzecz i w imieniu inwestora? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sprecyzowanym w piśmie złożonym w dniu 2 listopada 2017 r.), na podstawie art. 15 ust. 6 powinien on naliczać 23% podatku VAT od poniesionych opłat za uzgodnienia projektów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2017
11
gru

Istota:
Czy w związku z obecnym zamiarem zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży z 1982 r. oraz zapłatą opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, konieczne będzie uiszczenie obecnej opłaty – podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Jako, że w przedmiotowej sprawie warunkowa umowa sprzedaży zawarta została w 1982 r. miały do niej zastosowanie regulacje ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 45, poz. 226). Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o opłacie skarbowej, opłatę skarbową pobiera się od czynności cywilnoprawnych bez względu na to, czy zostały stwierdzone pismem, a dotyczących odpłatnego przeniesienia przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej własności rzeczy lub praw, jeżeli nie następuje ono w wykonywaniu działalności zarobkowej w rozumieniu przepisów o podatku obrotowym. W myśl art. 8 ust. 5 ww. ustawy jeżeli zgodnie z przepisami prawa lub umową powstanie lub ustanie skutków czynności cywilnoprawnej uzależniono od warunku, obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą sporządzenia pisma. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 3 cyt. ustawy jeżeli od czynności cywilnoprawnej lub dokumentu stwierdzającego tę czynność uiszczono należną opłatę skarbową, dokument późniejszy stwierdzający tę samą czynność nie podlega opłacie skarbowej. Z powyższych regulacji wynika zatem, że opłata skarbowa winna być pobrana z chwilą zawarcia umowy warunkowej. Jak wynika z treści wniosku opłata skarbowa została uiszczona przez Wnioskodawcę w pełnej wysokości.
2016
10
cze

Istota:
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury).
Fragment:
(...) opłaty skarbowej. Pogląd ten znajduje potwierdzenie zarówno w judykaturze, jak również w orzecznictwie sądów administracyjnych. WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 16 września 2008 r. zauważał, że przepis art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej nie wiąże powstania obowiązku podatkowego w opłacie skarbowej z faktem ustanowienia pełnomocnika (jak było na gruncie ustawy z 2000 r. o opłacie skarbowej), ani istnienia już w obrocie ważnego umocowania, ale z faktem złożenia tego dokumentu - jego odpisu, wypisu lub kopii (zob. wyrok WSA, sygn. akt I SA/Gl 192/08, opublikowany w: LEX nr 488122). ”. Treść art. 1 ust. 1 pkt 2 u.o.s. wskazuje, że ustawodawca połączył obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej ze złożeniem pełnomocnictwa w konkretnej sprawie administracyjnej. W konsekwencji, opłacie skarbowej podlega złożenie tego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, który legitymuje określoną osobę do reprezentowania mocodawcy w konkretnej sprawie. W przypadku kilku pełnomocnictw wynikających np. z pionowej struktury przedsiębiorstwa albo udzielenia substytucji, opłacie skarbowej podlega złożenie wyłącznie ostatniego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, na podstawie którego pełnomocnik będzie dokonywał czynności w sprawie w imieniu i z bezpośrednim skutkiem prawnym na rzecz mocodawcy.
2014
21
paź

Istota:
Opodatkowanie zwrotu kosztów i opłat ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku ze świadczonymi usługami prawniczymi:1. w zakresie wydatków dotyczących nabywania w swoim imieniu i na swoją rzecz opłat za znaczki pocztowe, parkowanie, przejazd autostradą, bilety kolejowe, bilety lotnicze, przejazd taksówką, przejazd samochodem, opłaty za nocleg – nieprawidłowe;2. w zakresie wydatków dotyczących nabywania w imieniu klientów i na ich rzecz opłat skarbowych i sądowych (należności publicznoprawnych) – prawidłowe.
Fragment:
Natomiast co do wydatków na opłaty skarbowe i sądowe Wnioskodawca będzie działał w imieniu i na rzecz usługobiorców na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw, ponieważ to na kontrahencie, jako stronie postępowania, ciążą publicznoprawne obowiązki uiszczenia tych opłat. Wnioskodawca będzie dołączał do przekazywanej usługobiorcy faktury VAT za świadczenie usług prawnych, potwierdzenie poniesienia tych wydatków. W zawieranych umowach będzie ustalane, że wszystkie wydatki poniesione przez Wnioskodawcę będą potwierdzane dokumentami wystawionymi na niego, chyba że nie będzie to możliwe (np. opłaty parkingowe i bilety kolejowe), a następnie klient będzie zwracał ich wysokość. W udzielanych pełnomocnictwach do prowadzenia spraw nie będzie regulowana kwestia rozliczeń przedmiotowych wydatków. Usługobiorcy, zgodnie z zawieranymi umowami, będą obowiązani do zwrotu Wnioskodawcy poniesionych wydatków na opłaty skarbowe i sądowe. Jeśli chodzi o ewidencję dla potrzeb podatku od towarów i usług wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz usługobiorców (opłaty skarbowe i sądowe) będą ujmowane w niej przejściowo, do czego daje podstawę art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
2014
6
cze

Istota:
Czy obciążanie kontrahenta (obok wynagrodzenia za prowadzenie sprawy) równowartością kosztów opłat skarbowych i sądowych (w szczególności opłat skarbowych od pełnomocnictw, opłat skarbowych za pozyskiwanie dokumentów rejestrowych z Krajowego Rejestru Sądowego, wydatków na wpisy sądowe, opłat za uzyskiwanie odpisów z akt prowadzonych postępowań sądowych, opłat sądowych) ponoszonych w ramach sprawy prowadzonej w imieniu tego kontrahenta, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT
Fragment:
(...) opłat skarbowych i sądowych (w szczególności opłat skarbowych od pełnomocnictw, opłat skarbowych za pozyskiwanie dokumentów rejestrowych z Krajowego Rejestru Sądowego, wydatków na wpisy sądowe, opłat za uzyskiwanie odpisów z akt prowadzonych postępowań sądowych, opłat sądowych) ponoszonych w ramach sprawy prowadzonej w imieniu tego kontrahenta, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 12 października 2012r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek z dnia 9 października 2012r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy obciążanie kontrahenta (obok wynagrodzenia za prowadzenie sprawy) równowartością kosztów opłat skarbowych i sądowych (w szczególności opłat skarbowych od pełnomocnictw, opłat skarbowych za pozyskiwanie dokumentów rejestrowych z Krajowego Rejestru Sądowego, wydatków na wpisy sądowe, opłat za uzyskiwanie odpisów z akt prowadzonych postępowań sądowych, opłat sądowych) ponoszonych w ramach sprawy prowadzonej w imieniu tego kontrahenta, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.
2014
13
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku wynagrodzenia prowizyjnego za usługi związane z inkasem opłaty skarbowej
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 23 września 2013 r. wpłynął wniosek o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku wynagrodzenia prowizyjnego za usługi związane z inkasem opłaty skarbowej. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 20 listopada 2013 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny. Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.2012, poz. 1282 j.t.), uchwały Rady Miasta z roku 2007 w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz na podstawie porozumienia w sprawie inkasa opłaty skarbowej zawartego w dniu 07.05.2007 roku pomiędzy Urzędem Miasta a Miejskim Zarządem Dróg (Wnioskodawcą), zwanym w treści porozumienia przyjmującym do wykonywania inkasa opłaty skarbowej, Zainteresowany – inkasent pobiera opłatę skarbową w drodze inkasa. Inkasent – Miejski Zarząd Dróg pobiera i odprowadza pobrane kwoty opłaty skarbowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Wynagrodzenie inkasenta zgodnie z Uchwałą Rady Miasta ... wynosi 5% pobranych kwot przez inkasenta z tytułu opłaty skarbowej. Wnioskodawca wystawia Urzędowi Miasta fakturę VAT z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty skarbowej w wysokości 5% pobranych kwot za dany miesiąc. Urząd Miasta reguluje należność za fakturę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury od Miejskiego Zarządu Dróg, przelewając należność na rachunek dochodów MZD.
2013
17
gru

Istota:
 • opodatkowania poboru opłaty skarbowej przez inkasenta za wynagrodzeniem,
 • zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej.
 • Fragment:
  UZASADNIENIE W dniu 29 sierpnia 2013r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: opodatkowania poboru opłaty skarbowej przez inkasenta za wynagrodzeniem, zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Powiat został wyznaczony na inkasenta opłaty skarbowej na rzecz Gminy uchwałą Rady Miasta uchwaloną na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749, z późn. zm.). Powiat przyjmuje w kasie opłatę skarbową i całość wpływów wpłaca na rachunek bankowy gminy. Za pobór opłaty skarbowej Powiatowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% wpływów z tego tytułu. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy czynność poboru opłaty skarbowej przez inkasenta za wynagrodzeniem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Czy wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, czynność poboru opłaty skarbowej przez inkasenta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż stanowi świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
  2013
  31
  paź

  Istota:
  Kwota zwrotu poniesionych przez Spółkę w imieniu i na rzecz klientów opłat i kosztów nie stanowi dla Spółki elementu kwoty należnej z tytułu sprzedaży.
  Fragment:
  Wnioskodawca posiada potwierdzenia przelewów dokonanych drogą elektroniczną, na których wskazywane są w tytułach przelewu sygnatury spraw lub postępowań, w związku z którymi opłaty i koszty są ponoszone lub nazwy czynności, w związku z którymi opłaty i koszty są ponoszone (np. opłata skarbowa od pełnomocnictwa, zaliczka na wydatki komornika sądowego, opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności dla dłużnika X, itp.). Wszystkie powyższe opłaty i koszty mają swoją podstawę w przepisach prawa powszechnie obowiązującego np. w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.), ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz.594 ze zm.), ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.), itp. W związku z ponoszonymi przez Wnioskodawcę opłatami i kosztami o charakterze publicznoprawnym, które są następnie zwracane przez klientów, na podstawie pełnomocnictwa których działa wnioskodawca, w momencie ich ponoszenia przez Wnioskodawcę nie powstaje podatek od towarów i usług, gdyż uiszczane opłaty na rzecz organów, sądów oraz komorników nie są powiększane przez te instytucje i osoby o podatek od towarów i usług. Tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstaje podatek od towarów i usług naliczony ani prawo do jego odliczenia, w związku z czym Wnioskodawca nie odlicza podatku od towarów i usług od ponoszonych za klientów opłat i kosztów.
  2012
  24
  lip

  Istota:
  Kwota zwrotu poniesionych przez Spółkę w imieniu i na rzecz Cedenta opłat i kosztów nie stanowi dla Spółki elementu kwoty należnej z tytułu sprzedaży (świadczonej usługi), o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż na moment zawarcia umowy, od początku nie stanowi on definitywnego wynagrodzenia Spółki.
  Fragment:
  Na koszty te składają się znane na datę podpisania umowy kwoty kosztów procesu w postaci: wpisu sądowego, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, odpisu powoda z KRS, odpisu nakazu, aktualnego odpis pozwanego z KRS lub jego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej. Koszty te ponoszone (wydatkowane) są przez Spółkę (powiernika) jako powoda, na rzecz Cedenta, w toku postępowania sądowego mającego na celu dochodzenie wierzytelności. Następnie wszelkie poniesione na rzecz Cedenta koszty związane z postępowaniem sądowym zmierzającym do wyegzekwowania wierzytelności od dłużnika na rzecz Cedenta, są przez Cedenta zwracane Spółce – Spółka nie ponosi ciężaru wymienionych opłat. Mając na uwadze cytowane powyżej przepisy należy stwierdzić, iż w analizowanej sprawie kwota zwrotu poniesionych przez Spółkę w imieniu i na rzecz Cedenta opłat i kosztów nie stanowi dla Spółki elementu kwoty należnej z tytułu sprzedaży (świadczonej usługi), o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż na moment zawarcia umowy, od początku nie stanowi on definitywnego wynagrodzenia Spółki. Wnioskodawca ponosząc wspomniane koszty w imieniu i na rzecz Cedenta występuje jako pośrednik lub pełnomocnik i otrzymywany zwrot poniesionych na rzecz Cedenta wydatków nie stanowi dla Wnioskodawcy elementu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi windykacji wierzytelności.
  2012
  7
  kwi
  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.