Opłata sankcyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata sankcyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
27
paź

Istota:

W zakresie uznania za czynności podlegające opodatkowaniu pobieranych od klientów opłat windykacyjnych.

Fragment:

Wykonanie Usług księgowych w żadnym stopniu nie jest uzaleznione od czynności, za które Wnioskodawca pobiera opłaty sankcyjne. Tak więc skoro czynności te nie stanowią na gruncie ustawy o VAT usługi podlegającej opodatkowaniu, tym samym nie mogą stanowić usługi pomocniczej w stosunku do usługi głównej – księgowej – i łącznie nie stanowią świadczenia kompleksowego podlegającego opodatkowaniu stawką właściwą dla świadczenia głównego. Bezsprzecznie Wnioskodawca może wykonać na rzecz klienta usługę księgową bez czynności zmierzających do ściągnięcia zaległych opłat za usługi księgowe. Po drugie czynności, za które Spółka pobiera opłaty sankcyjne w żaden sposób nie uniemożliwiają wykonania lub wykorzystania bez tych czynności czynności głównej – usługi księgowej. Również klient nie postrzega czynności, za które Spółka pobiera opłaty sankcyjne, za niezbędne do wykonania na jego rzecz usługi księgowej. Tym samym więc nie istnieje żadne świadczenie kompleksowe realizowane przez Wnioskodawcę na rzecz klienta w postaci usługi księgowej i czynności zmierzających do ściągnięcia zaległych opłat za usługi księgowe. Zatem tut. Organ stwierdza, że orzecznictwo TSUE w zakresie świadczeń kompleksowych nie ma zastosowania w niniejszej sprawie.

2011
1
wrz

Istota:

Opłata sanacyjna wynikająca z regulaminu użytkowania samochodów firmowych, związana z naprawą szkody o określonej wartości, powstałej z winy pracownika nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

(...) opłatą sankcyjną w wysokości 1000 PLN ”. Opłata sankcyjna została określona w stałej wysokości i nie zależy od wysokości kosztów związanych z naprawą szkody a jedynie od faktu, z czyjej winy powstała szkoda. Wprowadzenie regulaminu, podyktowane było również chęcią ograniczenia kosztów firmy związanych z płaconymi składkami ubezpieczeniowymi, których wysokość jest uzależniona od wykazywanej szkodowości. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, iż opłata sankcyjna, o której mowa we wniosku nie stanowi ekwiwalentu za usługę, gdyż nie dochodzi do świadczenia usługi w rozumieniu powołanego wyżej art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Przedmiotowa opłata, nie stanowi zatem zapłaty za usługę, lecz pełni funkcję odszkodowawczą (sankcyjną). Stanowi ona rekompensatę za poniesione przez Wnioskodawcę ewentualne koszty (straty), w przedstawionej sprawie w postaci podwyższonych składek ubezpieczeniowych. W związku z tym powyższa opłata sankcyjna nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

2011
1
maj

Istota:

Czy dodatkowe opłaty przewidziane w § 45 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło podlegają opodatkowaniu VAT i w jakiej wysokości ?

Fragment:

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podlegają wszelkie dozwolone w legalnym obrocie czynności, nawet gdyby zostały dokonane niezgodnie z odrębnymi przepisami. Naruszenie odrębnych przepisów nie wywołuje skutków w postaci wyłączenia dokonanych czynności spod opodatkowania. Zgodnie z § 45 pkt 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006r. wydanego na podstawie art. 46 ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku gdy odbiorca pobierał ciepło niezgodnie z warunkami określonymi w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie świadczenie usług usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej, w szczególności gdy pobierał ciepło z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub dokonał ingerencji w ten układ, powodując zafałszowanie pomiarów ilości pobranego ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne może obciążyć odbiorcę opłatami w wysokości obliczonej na podstawie dwukrotności cen i stawek opłat określonych w taryfie dla danej grupy taryfowej. Zgodnie z § 45 ust. 4 cyt. rozporządzenia w przypadku przekroczenia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy opłaty za wprowadzenie gazu i pyłu do środowiska są kosztem uzyskania przychodów?

Fragment:

Podmioty korzystające ze środowiska ustalają opłaty we własnym zakresie według stawek obowiązujących w dniu korzystania ze środowiska. Opłaty te są opłatami podstawowymi i stanowią koszt uzyskania przychodów. Gdyż obowiązek ich ponoszenia związany jest z uzyskiwaniem przychodów z tytułu prowadzonej przez pomiot działalności gospodarczej. Natomiast stosownie do wyżej cytowanego art. 23 ust.1 pkt 16 lit. nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, opłaty posiadające sankcyjny charakter, jak również dodatkowe lub podwyższone opłaty za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją, za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza bez wymaganego pozwolenia, uiszczenia opłaty podstawowej w kwocie niższej od należnej. Nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu także odsetki od tych zobowiązań. Także odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowego uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 18 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów, bowiem do tych opłat stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 14a § 2 wyżej wymienionej ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.

2011
1
mar

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opłat za nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej oraz nielegalne odprowadzanie ścieków.

Fragment:

Obliczona w ten sposób norma ryczałtowa jest podstawą do oszacowania kwoty, którą Spółka obciąża właściciela posesji. Czy należności z tytułu poniesionej szkody za nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Spółka stoi na stanowisku, że nie, gdyż korzystanie przez odbiorców z wody pobieranej bez zawartej umowy i nielegalne odprowadzanie przez nich ścieków nie jest nabywaniem od Spółki jakiegokolwiek świadczenia. Pobierane opłaty mają charakter odszkodowawczy za szkodę wyrządzoną przedsiębiorstwu. Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o ptu, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju i to niezależnie od tego, czy czynności te zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wszelkie dozwolone w legalnym obrocie czynności, nawet gdy zostały dokonane niezgodnie z odrębnymi przepisami.