Opłata roczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata roczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
3
sie

Istota:

Stawka podatku dla opodatkowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2017 r. (data wpływu 16 maja 2017 r.), uzupełnionym w dniach 14 i 20 lipca 2017 r. (daty wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla opodatkowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego przed dniem 1 stycznia 2011 r. – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniach 14 i 20 lipca 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla opodatkowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego przed dniem 1 stycznia 2011 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Dnia 7 lipca 2010 r. właściciel gruntu – Skarb Państwa oddał w użytkowanie wieczyste spółce Z. działkę o powierzchni 4.527 m². Z tytułu posiadanego prawa użytkownik wieczysty jest zobowiązany uiszczać opłaty roczne stanowiące 0,30% ceny plus należny podatek VAT. W akcie notarialnym – umowie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wskazano, że VAT wynosi 22%. Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, polegająca na określeniu stawki podatku VAT w wysokości 23%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przedstawionej sytuacji stawka podatku VAT dla opłat rocznych (...)

2017
8
lip

Istota:

Czy pierwsza opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, w wysokości 25% wartości gruntu stanowi, na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszt uzyskania przychodów, który stosownie do art. 15 ust. 4d ww. ustawy, jest potrącalny w dacie poniesienia?

Fragment:

Pierwsza opłata roczna w wysokości 25% wartości gruntu mieści się w pojęciu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, o których mowa w powołanym przepisie. Wskazać dodatkowo należy, że zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 518 ze zm., dalej: „ Ustawa o gospodarce nieruchomościami ”), opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego dzielą się na pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego, która powinna wynosić od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej (art. 72 ust. 2) oraz pozostałe opłaty roczne w wysokości 3% ceny (art. 72 ust. 3 pkt 5). Zatem, w myśl Ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego również stanowi opłatę roczną, z tą tylko różnicą, że jest ona wyższa od pozostałych opłat rocznych. W efekcie, wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy CIT, wyłączenie z negatywnego katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste dotyczy także pierwszej opłaty rocznej ustalonej w wysokości 25% wartości gruntu. Analogiczne stanowisko przyjął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 9 maja 2013 r., sygn.

2017
16
maj

Istota:

Braku opodatkowania opłaty rocznej naliczonej osobie, która weszła w prawo wieczystego użytkowania ustanowionego na rzecz poprzedniego użytkownika przed 1 maja 2004 r.

Fragment:

W myśl natomiast art. 238 Kodeksu cywilnego, wieczysty użytkownik uiszcza przez czas trwania swego prawa opłatę roczną. Ustanowienie użytkowania wieczystego oraz ustalenie opłat z tego tytułu odbywa się na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Stosownie natomiast do art. 71 ust. 1-4 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej można rozłożyć na oprocentowane raty. W sprawach tych stosuje się odpowiednio przepis art. 70 ust. 2-4 ww. ustawy. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

2016
16
lut

Istota:

W zakresie braku opodatkowania opłaty rocznej naliczonej osobie, która weszła po 1 maja 2004 r. w prawo wieczystego użytkowania ustanowionego na rzecz poprzedniego użytkownika przed 1 maja 2004 r.

Fragment:

Stosownie natomiast do art. 71 ust. 1-4 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej można rozłożyć na oprocentowane raty. W sprawach tych stosuje się odpowiednio przepis art. 70 ust. 2-4 ww. ustawy. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Jak wynika z opisu sprawy, Gmina na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych dotyczących oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, pobiera pierwszą opłatę oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.

2015
1
gru

Istota:

Opodatkowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Fragment:

Stosownie natomiast do art. 71 ust. 1-4 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej można rozłożyć na oprocentowane raty. W sprawach tych stosuje się odpowiednio przepis art. 70 ust. 2-4 ww. ustawy. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Jak wynika z powołanych wyżej przepisów oddanie w użytkowanie wieczyste jest czynnością odpłatną. Ustawodawca przewidział w tym zakresie, dwa rodzaje odpłatności, tj. pierwszą opłatę oraz opłaty roczne. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

2015
20
lut

Istota:

Brak opodatkowania dodatkowych opłat rocznych z tytułu niedotrzymania terminu zabudowy nieruchomości.

Fragment:

Wskazuje na to fakt, że opłata dodatkowa jest niezależna od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, co oznacza, że opłata ta nie zwiększa wartości nieruchomości określonej w umowie (w postaci opłat rocznych). Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina jest właścicielem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych lub prawnych, w drodze umów cywilnoprawnych zawartych przed i po 1 maja 2004 r. W umowach o oddanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste, ustaliła terminy ich zabudowy, w tym termin rozpoczęcia i/lub termin zakończenia. W przypadku niedotrzymania terminów zabudowy przez użytkownika wieczystego, na podstawie art. 63 ustawy o gospodarce nieruchomościami może obciążyć użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej dodatkową opłatą roczną, którą ustala się w drodze decyzji administracyjnej. Wysokość dodatkowej opłaty rocznej wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania ustalonym w umowie. Za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% tej wartości. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz przywołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że opłata roczna z tytułu niedotrzymania terminu zabudowy nieruchomości gruntowej przez (...)

2015
23
sty

Istota:

W zakresie stawki podatku VAT dla opodatkowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego w dniu 19 maja 2005 r.

Fragment:

Stosownie do art. 77 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego (art. 77 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Analiza powyższych przepisów wskazuje, że aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dokonywana jest z urzędu lub na wniosek użytkownika wieczystego i następuje bez zawierania umowy cywilnoprawnej. Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dokonywana jest w związku ze zmianą wartości użytkowania wieczystego, w związku z nową wyceną nieruchomości. Czynność ta nie wiąże się zatem z przeniesieniem prawa do rozporządzania nieruchomością (towarem) jak właściciel lecz odnosi się i jest konsekwencją wcześniejszej czynności polegającej na oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

2014
3
lip

Istota:

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla opłat rocznych od użytkowania wieczystego.

Fragment:

Opłaty roczne – w oparciu o art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami – wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Jak wynika z powołanych wyżej przepisów oddanie w użytkowanie wieczyste jest czynnością odpłatną. Ustawodawca przewidział w tym zakresie, dwa rodzaje odpłatności, tj. pierwszą opłatę oraz opłatę roczną. Ostatnią z płatności, tj. opłaty roczne, wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Z powyższych przepisów wywnioskować należy, że w przypadku użytkowania wieczystego właścicielem gruntu przez cały okres użytkowania pozostaje Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Użytkownik wieczysty w tym czasie posiada zatem we władaniu rzecz cudzą. Jego prawo w stosunku do tego gruntu pozwala na dysponowanie rzeczą w sposób zbliżony do właściciela.

2013
3
lip

Istota:

Stawka podatku VAT dla opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Fragment:

W myśl natomiast art. 238 Kodeksu cywilnego wieczysty użytkownik uiszcza przez czas trwania swego prawa opłatę roczną. Stosownie do art. 71 ustawy o gospodarce nieruchomościami za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej można rozłożyć na oprocentowane raty. W sprawach tych stosuje się odpowiednio przepis art. 70 ust. 2-4. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Z powyższych przepisów wywnioskować należy, iż w przypadku użytkowania wieczystego właścicielem gruntu przez cały okres użytkowania pozostaje co prawda Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

2013
9
cze

Istota:

Jaka jest stawka podatku obowiązująca od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, ustanowionego w okresie od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2010?

Fragment:

Stawka podatku od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów ustanowione w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. została zmieniona na 23%. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy użytkownikom wieczystym, którzy nabyli prawo użytkowania wieczystego w okresie pomiędzy 1 maja 2004 r. a 31 grudnia 2010 r. należało zmienić stawkę podatku naliczaną od opłat rocznych... Zdaniem Wnioskodawcy, nie należało zmieniać stawki podatku z 22% na 23%, gdyż ustanowienie prawa użytkowania wieczystego uznawane jest, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, za dostawę towarów. Powyższe oznacza, że dostawa towarów wykonana jest z chwilą wydania gruntu do używania. Wówczas czynność ta jest w całości wykonana. Jeśli zatem użytkowanie wieczyste ustanowione zostało w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 r., to czynność ta w całości została wykonana przed zmianą stawek. Obowiązek podatkowy powstaje w tym przypadku w terminach płatności kolejnych opłat rocznych. Płatności, kolejne opłaty roczne, nie są płatnościami za wykonanie czynności użytkowania wieczystego w kolejnych okresach. Istotą użytkowania wieczystego jest to, że właściciel oddaje użytkownikowi grunt, pozbawiając się władztwa nad nim i godząc się na to, iż gruntu używał będzie użytkownik wieczysty.