Opłata rekompensacyjna | Interpretacje podatkowe

Opłata rekompensacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata rekompensacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy comiesięczne opłaty ponoszone z tytułu rezerwacji możliwości produkcyjnych Producenta – po zaprzestaniu składania zamówień oraz wstrzymania produkcji w jego zakładzie stanowią koszty uzyskania przychodów Podatnika ?W jaki sposób opłaty powyższe powinny zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów – jednorazowo w dacie ich poniesienia czy według innego klucza w innym terminie ?
Fragment:
Rozpatrując zarzuty zażalenia stwierdzić należy, co następuje Zgodnie z art. 15 usL 1 wlw ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2007 r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych wart. 16 ust. 1. Z treści postanowień cytowanego wyżej artykułu wynika, iż wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wymienionych wart. 16 ust. 1 są kosztami uzyskania przychodów o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, w tym służą zabezpieczeniu i zachowaniu źródła przychodów. A zatem przy kwalifikowaniu wydatków do kosztów uzyskania przychodów - poza wyraźnie wskazanymi w ustawie - każdy wydatek wymaga nie tylko oceny pod kątem czy jego poniesienie miało związek z konkretnym przychodem, ale także z punktu widzenia racjonalności określonego działania dla osiągnięcia przychodu. Racjonalnym jest zawieranie umów, co do których Spółka będzie odnosiła w wyniku ich realizacji korzyści. Zauważyć należy, iż kontrahent Spółki udostępnił możliwości produkcyjne, wyprodukował drożdże zgodnie z ustaloną normą, a to ze l strony Spółki wystąpiły okoliczności, które spowodowały wycofanie się z zawartej umowy, w szczególności odstąpienie od produkcji.
2011
1
cze

Istota:
Podatnik prowadzi działalność wydawniczą, obejmującą opracowywanie wydawnictw, zlecanie druku oraz sprzedaż podręczników adresowanych do szkół średnich. Zgodnie z art. Art. 201 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych posiadacze urządzeń reprograficznych, którzy prowadza działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich, są obowiązani do uiszczania, za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłat w wysokości do 3% wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców, chyba że zwielokrotnianie odbywa się na podstawie umowy z uprawnionym. Opłaty te przypadają twórcom i wydawcom w częściach równych. W skutek powyższego unormowania wnioskodawca otrzyma od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi środki finansowe pochodzące z w/w opłat. Wnioskodawca w złożonym wniosku pyta czy środki przekazane przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy otrzymanie tych środków należy potwierdzić poprzez wystawienie faktury VAT. Podatnik uważa, że otrzymanie środków z powyższego tytułu nie będzie podlegało ustawie o VAT i w związku z tym nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT.
Fragment:
Wobec powyższych ustawowych definicji w przedstawionym stanie faktycznym, w związku z otrzymanymi środkami finansowymi z tytułu opłat reprograficznych, wnioskodawca nie dokonuje czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art. 5 ustawy o VAT. Ponadto w ocenie tut. Organu do otrzymania powyższej opłaty nie będzie miał zastosowania przepis art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, według którego podstawą opodatkowania jest obrót, który stanowi kwota należna z tytułu sprzedaży zwiększona o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Powyższe unormowanie będzie odnosić się jedynie do dotacji lub dopłat o podobnym charakterze, które mają charakter przedmiotowy dla określonych podatników tj. gdy dotyczą dofinansowania dla dostawcy konkretnego towaru lub usługodawcy konkretnej usługi. W przedmiotowej sprawie środki z tytułu opłat reprograficznych przekazywane wydawcom i twórcom mają ewidentnie charakter podmiotowy i nie są powiązane z konkretnymi czynnościami opodatkowanymi dokonywanymi przez wnioskodawcę. Można zatem stwierdzić, iż opłata ta nie stanowi elementu wynagrodzenia podatnika i tym samym nie powiększa kwoty należnej z tytułu sprzedaży. Konkludując, środki finansowe otrzymywane przez podatnika z tytułu opłat reprograficznych, nie podlegają podatkowi od towarów i usług, a podatnik nie jest zobowiązany (ani uprawniony) do wystawienia faktury VAT z tytułu otrzymania tych środków.
2011
1
kwi

Istota:

Czy comiesięczne opłaty ponoszone z tytułu rezerwacji możliwości produkcyjnych Producenta – po zaprzestaniu składania zamówień oraz wstrzymania produkcji w jego zakładzie stanowią koszty uzyskania przychodów Podatnika ?
W jaki sposób opłaty powyższe powinny zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów – jednorazowo w dacie ich poniesienia czy według innego klucza w innym terminie ?
Fragment:
(...) drożdży . Podatnik poprzez zawarcie tej umowy zagwarantował sobie także prawo realizacji zamówień na bieżąco przez co zabezpieczył źródło przychodu na przyszłość. Zdaniem Spółki spełniona jest przesłanka z przepisu art.15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych warunkująca zaliczenie przedmiotowych opłat do kosztów uzyskania przychodów . Przedmiotowe opłaty stanowią koszt pośredni potrącalny jednorazowo w chwili faktycznego ich poniesienia. Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Na podstawie przepisu art. 15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) – dalej updop – w stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2007r. , kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1. Powyższe oznacza, iż wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wymienionych w art.16 ust.1 , są kosztami uzyskania przychodów o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, w tym służą zabezpieczeniu i zachowaniu źródła przychodów.
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.