Opłata rekompensacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata rekompensacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy comiesięczne opłaty ponoszone z tytułu rezerwacji możliwości produkcyjnych Producenta – po zaprzestaniu składania zamówień oraz wstrzymania produkcji w jego zakładzie stanowią koszty uzyskania przychodów Podatnika ?W jaki sposób opłaty powyższe powinny zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów – jednorazowo w dacie ich poniesienia czy według innego klucza w innym terminie ?

Fragment:

Rozpatrując zarzuty zażalenia stwierdzić należy, co następuje Zgodnie z art. 15 usL 1 wlw ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2007 r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych wart. 16 ust. 1. Z treści postanowień cytowanego wyżej artykułu wynika, iż wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wymienionych wart. 16 ust. 1 są kosztami uzyskania przychodów o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, w tym służą zabezpieczeniu i zachowaniu źródła przychodów. A zatem przy kwalifikowaniu wydatków do kosztów uzyskania przychodów - poza wyraźnie wskazanymi w ustawie - każdy wydatek wymaga nie tylko oceny pod kątem czy jego poniesienie miało związek z konkretnym przychodem, ale także z punktu widzenia racjonalności określonego działania dla osiągnięcia przychodu. Racjonalnym jest zawieranie umów, co do których Spółka będzie odnosiła w wyniku ich realizacji korzyści. Zauważyć należy, iż kontrahent Spółki udostępnił możliwości produkcyjne, wyprodukował drożdże zgodnie z ustaloną normą, a to ze l strony Spółki wystąpiły okoliczności, które spowodowały wycofanie się z zawartej umowy, w szczególności odstąpienie od produkcji.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik prowadzi działalność wydawniczą, obejmującą opracowywanie wydawnictw, zlecanie druku oraz sprzedaż podręczników adresowanych do szkół średnich. Zgodnie z art. Art. 201 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych posiadacze urządzeń reprograficznych, którzy prowadza działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich, są obowiązani do uiszczania, za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłat w wysokości do 3% wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców, chyba że zwielokrotnianie odbywa się na podstawie umowy z uprawnionym. Opłaty te przypadają twórcom i wydawcom w częściach równych. W skutek powyższego unormowania wnioskodawca otrzyma od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi środki finansowe pochodzące z w/w opłat. Wnioskodawca w złożonym wniosku pyta czy środki przekazane przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy otrzymanie tych środków należy potwierdzić poprzez wystawienie faktury VAT. Podatnik uważa, że otrzymanie środków z powyższego tytułu nie będzie podlegało ustawie o VAT i w związku z tym nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT.

Fragment:

Wobec powyższych ustawowych definicji w przedstawionym stanie faktycznym, w związku z otrzymanymi środkami finansowymi z tytułu opłat reprograficznych, wnioskodawca nie dokonuje czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art. 5 ustawy o VAT. Ponadto w ocenie tut. Organu do otrzymania powyższej opłaty nie będzie miał zastosowania przepis art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, według którego podstawą opodatkowania jest obrót, który stanowi kwota należna z tytułu sprzedaży zwiększona o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Powyższe unormowanie będzie odnosić się jedynie do dotacji lub dopłat o podobnym charakterze, które mają charakter przedmiotowy dla określonych podatników tj. gdy dotyczą dofinansowania dla dostawcy konkretnego towaru lub usługodawcy konkretnej usługi. W przedmiotowej sprawie środki z tytułu opłat reprograficznych przekazywane wydawcom i twórcom mają ewidentnie charakter podmiotowy i nie są powiązane z konkretnymi czynnościami opodatkowanymi dokonywanymi przez wnioskodawcę. Można zatem stwierdzić, iż opłata ta nie stanowi elementu wynagrodzenia podatnika i tym samym nie powiększa kwoty należnej z tytułu sprzedaży. Konkludując, środki finansowe otrzymywane przez podatnika z tytułu opłat reprograficznych, nie podlegają podatkowi od towarów i usług, a podatnik nie jest zobowiązany (ani uprawniony) do wystawienia faktury VAT z tytułu otrzymania tych środków.

2011
1
sty

Istota:


Czy comiesięczne opłaty ponoszone z tytułu rezerwacji możliwości produkcyjnych Producenta – po zaprzestaniu składania zamówień oraz wstrzymania produkcji w jego zakładzie stanowią koszty uzyskania przychodów Podatnika ?
W jaki sposób opłaty powyższe powinny zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów – jednorazowo w dacie ich poniesienia czy według innego klucza w innym terminie ?

Fragment:

(...) drożdży . Podatnik poprzez zawarcie tej umowy zagwarantował sobie także prawo realizacji zamówień na bieżąco przez co zabezpieczył źródło przychodu na przyszłość. Zdaniem Spółki spełniona jest przesłanka z przepisu art.15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych warunkująca zaliczenie przedmiotowych opłat do kosztów uzyskania przychodów . Przedmiotowe opłaty stanowią koszt pośredni potrącalny jednorazowo w chwili faktycznego ich poniesienia. Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Na podstawie przepisu art. 15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) – dalej updop – w stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2007r. , kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1. Powyższe oznacza, iż wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wymienionych w art.16 ust.1 , są kosztami uzyskania przychodów o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, w tym służą zabezpieczeniu i zachowaniu źródła przychodów.