Opłata prolongacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata prolongacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
15
lis

Istota:

CIT - w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty prolongacyjnej i momentu zaliczenia

Fragment:

Ponadto zapłata opłaty prolongacyjnej nie wpisuje się w treść wyłączeń, o których mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy PDOP, w szczególności opłaty prolongacyjnej nie można utożsamiać z odsetkami za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych (pkt 21 ust. 1 art. 16), ani też opłata prolongacyjna nie jest opłatą sankcyjną, o której mowa w pkt 54 ust. 1 art. 16 Ustawy PDOP. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wyłączają więc opłaty prolongacyjnej z katalogu wydatków które mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Jednocześnie, wobec spełnienia przesłanek z art. 15 ust. 1 Ustawy PDOP, opłata prolongacyjna powstała lub mająca powstać w wyniku zdarzeń wymienionych w stanie faktycznym niniejszego wniosku, stanowi koszt poniesiony w celu zachowania albo zabezpieczenia źródeł przychodów. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje również potwierdzenie w innych indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, m.in. w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, z dnia 12.12.2012 r., znak: ITPB3/423-604/12/AW , organ podatkowy przyznał, że: „ (...) wydatek na opłatę prolongacyjną wypełnia hipotezę normy art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2012
22
lis

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT opłaty prolongacyjnej pobieranej za wydłużenie okresu spłaty pożyczki

Fragment:

Obciążającymi pożyczkobiorcę dodatkowymi kosztami (tzn. kosztami nie uwzględniającymi odsetek) pożyczki są: opłata przygotowawcza/administracyjna, opłata prolongacyjna (gdy na wniosek pożyczkobiorcy ustalony uprzednio okres spłaty zostaje wydłużony). W księgach rachunkowych spółki Wnioskodawca zamierza traktować: opłatę rejestracyjną oraz opłatę przygotowawczą/administracyjną jako obrót zwolniony od podatki od towarów i usług, opłatę prolongacyjną jako obrót opodatkowany podatkiem od towarów i usług jego stawką podstawową. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest zastosowanie: zwolnienia od podatku od towarów i usług do opłat: rejestracyjnej i przygotowawczej/ administracyjnej, oraz opodatkowanie stawką podstawową od towarów i usług opłaty prolongacyjnej... Stanowisko Wnioskodawcy: Czynność udzielania pożyczek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zamian za wynagrodzenie (tj. odsetki i opłaty) stanowi odpłatne świadczenie usług, co do zasady podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem owe odsetki i opłaty otrzymane z tytułu udzielonych pożyczek stanowią wynagrodzenie z tytułu ich udzielania. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie nimi, korzystają ze zwolnienia od podatku.

2011
1
lip

Istota:

Czy opłata prolongacyjna stanowi koszt uzyskania przychodu i w którym momencie można zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, za koszt uzyskania przychodu można uznać opłatę prolongacyjną naliczoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. u. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. u. Nr 54, poz. 654 z 2000 r. ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Opłata prolongacyjna nie została przez ustawodawcę wymieniona w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że odroczenie terminu płatności nie wpływa bezpośrednio na uzyskiwane przychody, ale często jest czynnikiem pozwalającym na utrzymanie się firmy i kontynuowanie przez Nią działalności. Tym samym wpływa na możliwość osiągania przychodów w ogóle. W związku z powyższym, opłatę prolongacyjną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Momentem, w którym można zaliczyć tę opłatę w koszty jest faktyczna jej zapłata wraz z należnością główną, według ustalonego przez ZUS harmonogramu rat. Obowiązek uiszczenia opłaty prolongacyjnej wynika bowiem wyłącznie z wydania decyzji, a zatem kosztem uzyskania przychodu opłata ta może stać się dopiero w dniu faktycznego wykonania tego obowiązku.

2011
1
mar

Istota:

Czy kosztem uzyskania przychodów spółki są wydatki poniesione na zapłatę opłaty prolongacyjnej ustalonej przez organ podatkowy w decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości w podatku od towarów i usług wraz z odsetkami za zwłokę, wynikających z decyzji organu podatkowego w sprawie jej odpowiedzialności za zaległości podatkowe innego podatnika?

Fragment:

Opłata prolongacyjna stanowi więc koszt uzyskania przychodu . Pozostaje zatem kwestia oceny czy zapłacona opłata prolongacyjna mieści się w dyspozycji powołanego przez podatnika art. 16 ust. 1 pkt 10b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi – jak już wcześniej wspomniano – że do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków na spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Wyłączono zatem z kosztów uzyskania przychodów wydatki na spłatę zobowiązań innych podmiotów. Przepis ten w analizowanym przypadku nie będzie miał jednak zastosowania. O ile bowiem w przypadku zapłaty przez wnioskodawcę należności głównej i odsetek za zwłokę wynikających z decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności niewątpliwie mamy do czynienia ze spłatą zobowiązania innego podmiotu, to wydatku na zapłatę opłaty prolongacyjnej do tej kategorii zaliczyć nie można. Zgodnie bowiem z treścią art. 112 ustawy - Ordynacja podatkowa zakres odpowiedzialności nabywcy obejmuje zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę powstałe przed dniem nabycia. Opłata prolongacyjna ustalona od rat, stanowiących spłatę zobowiązania innego podmiotu, nie mieści się więc w tych ramach.

2011
1
mar

Istota:

Czy opłata prolongacyjna stanowi koszt uzyskania przychodu i w którym momencie można zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

Opłata prolongacyjna nie została przez ustawodawcę wymieniona w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Odroczenie terminu płatności nie wpływa bezpośrednio na uzyskiwane przychody, ale często jest czynnikiem pozwalającym na utrzymanie się firmy i kontynuowanie przez nią działalności. Tym samym wpływa na możliwość osiągania przychodów w ogóle. W związku z powyższym opłatę prolongacyjną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Momentem, w którym można zaliczyć tę opłatę w koszty jest jej faktyczna zapłata w terminie płatności należności głównej. Obowiązek uiszczenia opłaty prolongacyjnej wynika bowiem wyłącznie z wydanej decyzji, a zatem kosztem uzyskania przychodu opłata ta może stać się dopiero w dniu faktycznego wykonania tego obowiązku. Brak jest podstaw prawnych do uznania za koszt uzyskania przychodu całej naliczonej w decyzji opłaty prolongacyjnej w momencie otrzymania przez podatnika decyzji, jako zarachowanego (zasada memoriału) chociaż jeszcze nie poniesionego. Wobec powyższego przedstawione przez spółkę stanowisko jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

2011
1
lut

Istota:

Czy wydatki na zapłatę opłaty prolongacyjnej w przypadku wydania decyzji odraczającej termin płatności lub rozkładającej płatność podatku na raty stanowią koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

Nr 14 poz. 176 ze. zm.) opłata prolongacyjna jest kosztem uzyskania przychodów. W przypadku wydania decyzji odraczającej termin płatności lub rozkładającej płatność podatku na raty wydatki na zapłatę opłaty prolongacyjnej z tego tytułu stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały wymienione w art. 23.

2011
1
lut

Istota:

Czy opłata prolongacyjna stanowi koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż decyzją wydaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w związku z rozłożeniem na raty zapłaty podatku została określona opłata prolongacyjna. W przedmiotowym zapytaniu wnosi Pan o wyjaśnienie, czy w/w opłata prolongacyjna stanowi koszt uzyskania przychodu. Instytucja opłaty prolongacyjnej uregulowana jest w art. 57 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.Nr 137 poz. 926 ze zm.) oraz § 10-11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 240 poz. 2063). Z powyższych przepisów wynika, że wydanie decyzji m.in. o rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej (ze względu na ważny interes podatnika i jego wniosek) skutkuje ustaleniem przez urząd skarbowy opłaty prolongacyjnej. Naliczana jest ona od każdej raty przypadającej do zapłaty a płatna jest na dzień, w którym, zgodnie z decyzją, powinna nastąpić zapłata poszczególnych rat zaległości podatkowej. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

2011
1
sty

Istota:

1. Czy opłata prolongacyjna stanowi koszt uzyskania przychodu?
2. Jeżeli tak to:
- czy za koszt uzyskania przychodu można uznać - w momencie otrzymania decyzji organu podatkowego – całą ustaloną tam kwotę opłaty (4.797,10zł) jako koszt zarachowany (zasada memoriału) chociaż jeszcze nie poniesiony, ale znany już co do rodzaju i kwoty?
- czy też tylko tę jej część, która przypada do zapłaty w wyznaczonej przez organ podatkowy d a c i e płatności poszczególnych rat zaległości podatkowej (przy zapłacie pierwszej raty opłata wyniosła 315,30 zł)?

Fragment:

Łączna kwota opłaty prolongacyjnej ustalona przez organ podatkowy wyniosła 4.797,10 zł, w tym opłata prolongacyjna od pierwszej raty zaległości podatkowej ustalona została na kwotę 315,30 zł. Termin płatności pierwszej raty zaległości podatkowej i naliczonej od niej opłaty prolongacyjnej (315,30 zł) został przez organ podatkowy określony na dzień 23 października 2003 r. W tej też dacie podatnik obie te kwoty uregulował. Ocena prawna stanu faktycznego: Kwestię kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów normują art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).Art. 15 ust. 1 wym. ustawy stanowi, że ,,kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust 1”. Z takiej konstrukcji tego przepisu wynika, że koszty wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy nawet gdyby były ,,poniesione w celu uzyskania przychodów”, to nie zostaną uznane dla celów podatkowych.Stanowiące przedmiot zapytania opłaty prolongacyjne nie zostały przez ustawodawcę wymienione w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy, a to oznacza, że uznanie ich za koszt uzyskania przychodów wymaga zbadania czy spełniona jest przesłanka zawarta w cyt. art. 15 ust. 1 ustawy, tj.