Opłata prolongacyjna | Interpretacje podatkowe

Opłata prolongacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata prolongacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
CIT - w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty prolongacyjnej i momentu zaliczenia
Fragment:
Ponadto zapłata opłaty prolongacyjnej nie wpisuje się w treść wyłączeń, o których mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy PDOP, w szczególności opłaty prolongacyjnej nie można utożsamiać z odsetkami za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych (pkt 21 ust. 1 art. 16), ani też opłata prolongacyjna nie jest opłatą sankcyjną, o której mowa w pkt 54 ust. 1 art. 16 Ustawy PDOP. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wyłączają więc opłaty prolongacyjnej z katalogu wydatków które mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Jednocześnie, wobec spełnienia przesłanek z art. 15 ust. 1 Ustawy PDOP, opłata prolongacyjna powstała lub mająca powstać w wyniku zdarzeń wymienionych w stanie faktycznym niniejszego wniosku, stanowi koszt poniesiony w celu zachowania albo zabezpieczenia źródeł przychodów. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje również potwierdzenie w innych indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, m.in. w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, z dnia 12.12.2012 r., znak: ITPB3/423-604/12/AW , organ podatkowy przyznał, że: „ (...) wydatek na opłatę prolongacyjną wypełnia hipotezę normy art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2013
15
lis

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT opłaty prolongacyjnej pobieranej za wydłużenie okresu spłaty pożyczki
Fragment:
Obciążającymi pożyczkobiorcę dodatkowymi kosztami (tzn. kosztami nie uwzględniającymi odsetek) pożyczki są: opłata przygotowawcza/administracyjna, opłata prolongacyjna (gdy na wniosek pożyczkobiorcy ustalony uprzednio okres spłaty zostaje wydłużony). W księgach rachunkowych spółki Wnioskodawca zamierza traktować: opłatę rejestracyjną oraz opłatę przygotowawczą/administracyjną jako obrót zwolniony od podatki od towarów i usług, opłatę prolongacyjną jako obrót opodatkowany podatkiem od towarów i usług jego stawką podstawową. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest zastosowanie: zwolnienia od podatku od towarów i usług do opłat: rejestracyjnej i przygotowawczej/ administracyjnej, oraz opodatkowanie stawką podstawową od towarów i usług opłaty prolongacyjnej... Stanowisko Wnioskodawcy: Czynność udzielania pożyczek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zamian za wynagrodzenie (tj. odsetki i opłaty) stanowi odpłatne świadczenie usług, co do zasady podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem owe odsetki i opłaty otrzymane z tytułu udzielonych pożyczek stanowią wynagrodzenie z tytułu ich udzielania. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie nimi, korzystają ze zwolnienia od podatku.
2012
22
lis

Istota:
Czy opłata prolongacyjna stanowi koszt uzyskania przychodu i w którym momencie można zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, za koszt uzyskania przychodu można uznać opłatę prolongacyjną naliczoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. u. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. u. Nr 54, poz. 654 z 2000 r. ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Opłata prolongacyjna nie została przez ustawodawcę wymieniona w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że odroczenie terminu płatności nie wpływa bezpośrednio na uzyskiwane przychody, ale często jest czynnikiem pozwalającym na utrzymanie się firmy i kontynuowanie przez Nią działalności. Tym samym wpływa na możliwość osiągania przychodów w ogóle. W związku z powyższym, opłatę prolongacyjną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Momentem, w którym można zaliczyć tę opłatę w koszty jest faktyczna jej zapłata wraz z należnością główną, według ustalonego przez ZUS harmonogramu rat. Obowiązek uiszczenia opłaty prolongacyjnej wynika bowiem wyłącznie z wydania decyzji, a zatem kosztem uzyskania przychodu opłata ta może stać się dopiero w dniu faktycznego wykonania tego obowiązku.
2011
1
lip

Istota:
Czy kosztem uzyskania przychodów spółki są wydatki poniesione na zapłatę opłaty prolongacyjnej ustalonej przez organ podatkowy w decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości w podatku od towarów i usług wraz z odsetkami za zwłokę, wynikających z decyzji organu podatkowego w sprawie jej odpowiedzialności za zaległości podatkowe innego podatnika?
Fragment:
Opłata prolongacyjna stanowi więc koszt uzyskania przychodu . Pozostaje zatem kwestia oceny czy zapłacona opłata prolongacyjna mieści się w dyspozycji powołanego przez podatnika art. 16 ust. 1 pkt 10b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi – jak już wcześniej wspomniano – że do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków na spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Wyłączono zatem z kosztów uzyskania przychodów wydatki na spłatę zobowiązań innych podmiotów. Przepis ten w analizowanym przypadku nie będzie miał jednak zastosowania. O ile bowiem w przypadku zapłaty przez wnioskodawcę należności głównej i odsetek za zwłokę wynikających z decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności niewątpliwie mamy do czynienia ze spłatą zobowiązania innego podmiotu, to wydatku na zapłatę opłaty prolongacyjnej do tej kategorii zaliczyć nie można. Zgodnie bowiem z treścią art. 112 ustawy - Ordynacja podatkowa zakres odpowiedzialności nabywcy obejmuje zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę powstałe przed dniem nabycia. Opłata prolongacyjna ustalona od rat, stanowiących spłatę zobowiązania innego podmiotu, nie mieści się więc w tych ramach.
2011
1
mar

Istota:
Czy opłata prolongacyjna stanowi koszt uzyskania przychodu i w którym momencie można zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
Opłata prolongacyjna nie została przez ustawodawcę wymieniona w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Odroczenie terminu płatności nie wpływa bezpośrednio na uzyskiwane przychody, ale często jest czynnikiem pozwalającym na utrzymanie się firmy i kontynuowanie przez nią działalności. Tym samym wpływa na możliwość osiągania przychodów w ogóle. W związku z powyższym opłatę prolongacyjną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Momentem, w którym można zaliczyć tę opłatę w koszty jest jej faktyczna zapłata w terminie płatności należności głównej. Obowiązek uiszczenia opłaty prolongacyjnej wynika bowiem wyłącznie z wydanej decyzji, a zatem kosztem uzyskania przychodu opłata ta może stać się dopiero w dniu faktycznego wykonania tego obowiązku. Brak jest podstaw prawnych do uznania za koszt uzyskania przychodu całej naliczonej w decyzji opłaty prolongacyjnej w momencie otrzymania przez podatnika decyzji, jako zarachowanego (zasada memoriału) chociaż jeszcze nie poniesionego. Wobec powyższego przedstawione przez spółkę stanowisko jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
2011
1
mar

Istota:
Czy wydatki na zapłatę opłaty prolongacyjnej w przypadku wydania decyzji odraczającej termin płatności lub rozkładającej płatność podatku na raty stanowią koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
Nr 14 poz. 176 ze. zm.) opłata prolongacyjna jest kosztem uzyskania przychodów. W przypadku wydania decyzji odraczającej termin płatności lub rozkładającej płatność podatku na raty wydatki na zapłatę opłaty prolongacyjnej z tego tytułu stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały wymienione w art. 23.
2011
1
lut

Istota:
Czy opłata prolongacyjna stanowi koszt uzyskania przychodów?
Fragment:
Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż decyzją wydaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w związku z rozłożeniem na raty zapłaty podatku została określona opłata prolongacyjna. W przedmiotowym zapytaniu wnosi Pan o wyjaśnienie, czy w/w opłata prolongacyjna stanowi koszt uzyskania przychodu. Instytucja opłaty prolongacyjnej uregulowana jest w art. 57 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.Nr 137 poz. 926 ze zm.) oraz § 10-11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 240 poz. 2063). Z powyższych przepisów wynika, że wydanie decyzji m.in. o rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej (ze względu na ważny interes podatnika i jego wniosek) skutkuje ustaleniem przez urząd skarbowy opłaty prolongacyjnej. Naliczana jest ona od każdej raty przypadającej do zapłaty a płatna jest na dzień, w którym, zgodnie z decyzją, powinna nastąpić zapłata poszczególnych rat zaległości podatkowej. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
2011
1
lut

Istota:
1. Czy opłata prolongacyjna stanowi koszt uzyskania przychodu?
2. Jeżeli tak to:
- czy za koszt uzyskania przychodu można uznać - w momencie otrzymania decyzji organu podatkowego – całą ustaloną tam kwotę opłaty (4.797,10zł) jako koszt zarachowany (zasada memoriału) chociaż jeszcze nie poniesiony, ale znany już co do rodzaju i kwoty?
- czy też tylko tę jej część, która przypada do zapłaty w wyznaczonej przez organ podatkowy d a c i e płatności poszczególnych rat zaległości podatkowej (przy zapłacie pierwszej raty opłata wyniosła 315,30 zł)?
Fragment:
Łączna kwota opłaty prolongacyjnej ustalona przez organ podatkowy wyniosła 4.797,10 zł, w tym opłata prolongacyjna od pierwszej raty zaległości podatkowej ustalona została na kwotę 315,30 zł. Termin płatności pierwszej raty zaległości podatkowej i naliczonej od niej opłaty prolongacyjnej (315,30 zł) został przez organ podatkowy określony na dzień 23 października 2003 r. W tej też dacie podatnik obie te kwoty uregulował. Ocena prawna stanu faktycznego: Kwestię kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów normują art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).Art. 15 ust. 1 wym. ustawy stanowi, że ,,kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust 1”. Z takiej konstrukcji tego przepisu wynika, że koszty wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy nawet gdyby były ,,poniesione w celu uzyskania przychodów”, to nie zostaną uznane dla celów podatkowych.Stanowiące przedmiot zapytania opłaty prolongacyjne nie zostały przez ustawodawcę wymienione w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy, a to oznacza, że uznanie ich za koszt uzyskania przychodów wymaga zbadania czy spełniona jest przesłanka zawarta w cyt. art. 15 ust. 1 ustawy, tj.
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.