Opłata parkingowa | Interpretacje podatkowe

Opłata parkingowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata parkingowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania pobieranych przez Gminę opłat parkingowych.
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca informuje, że w sprawie pobieranych przez Gminę opłat parkingowych posiada interpretację indywidualną z 15 czerwca 2010 r. oraz interpretację indywidualną z dnia 24 lutego 2015 r., w której został błędnie odczytany stan faktyczny. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest: prawidłowe – w zakresie opodatkowania pobieranych przez Gminę opłat parkingowych za parkowanie na ulicach przylegających do placów gminnych; nieprawidłowe – w zakresie opodatkowania pobieranych przez Gminę opłat parkingowych za parkowanie na placach gminnych zlokalizowanych poza pasami drogowymi. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii – art. 2 pkt 6 ustawy. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
2015
18
lis

Istota:
Opodatkowanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych.
Fragment:
Opłata parkingowa za parkowanie na drogach publicznych stanowi dochód gminy i mieści się w dochodach własnych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885.). Dochodami publicznymi są daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw. Zatem skoro Miasto korzystając z przysługujących mu uprawnień powołało jednostkę budżetową, czyli Wnioskodawcę, której zostały powierzone zadanie administrowania parkingami, w tym pobieranie opłat parkingowych za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w pasie drogowym dróg publicznych, to należy ją uznać za jednostkę organizacyjną wykonującą zadania Prezydenta Miasta jako zarządcy dróg. A zatem w zakresie w jakim realizuje ona funkcje Prezydenta Miasta, będzie stanowiła organ władzy publicznej, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.
2015
25
wrz

Istota:
Czy zwrot kwot wydatkowanych przez pracownika na opłaty za przejazd autostradą oraz opłaty parkingowe stanowi przychód dla pracownika jako przekroczenie kilometrówki, czy jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Ponadto pracodawca zwraca pracownikom inne niezbędne wydatki w udokumentowanej wysokości takie jak opłata za przejazd autostradą czy opłaty parkingowe (§ 4 ust. 1 i 2) rozporządzenia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zwrot kwot wydatkowanych przez pracownika na opłaty za przejazd autostradą oraz opłaty parkingowe stanowi przychód dla pracownika jako przekroczenie kilometrówki, czy jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, do zwrotu pracownikowi wydatków poniesionych przez niego w podróży służbowej zobowiązuje pracodawcę art. 77 Kodeksu pracy. Pracodawca prywatny z poza strefy budżetowe, który w wewnętrznych regulacjach nie określił innych wysokości i warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi z tego tytułu, ma obowiązek stosować w tym zakresie przepisy rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wskazuje ono, że oprócz zwrotu kosztów przejazdu, pracownikowi przysługuje zwrot innych niezbędnych kosztów i udokumentowanych wydatków m.in. opłat za przejazd autostradą i opłat parkingowych. Zatem w ocenie Wnioskodawcy, przychód z tytułu obu tych rodzajów należności jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
10
sie

Istota:
Czy zwrot kwot wydatkowanych przez pracownika na opłaty za przejazd autostradą oraz opłaty parkingowe stanowi przychód dla pracownika jako przekroczenie kilometrówki, czy jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Ponadto pracodawca zwraca pracownikom inne niezbędne wydatki w udokumentowanej wysokości takie jak opłata za przejazd autostradą czy opłaty parkingowe (§ 4 ust. 1 i 2) rozporządzenia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zwrot kwot wydatkowanych przez pracownika na opłaty za przejazd autostradą oraz opłaty parkingowe stanowi przychód dla pracownika jako przekroczenie kilometrówki, czy jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, do zwrotu pracownikowi wydatków poniesionych przez niego w podróży służbowej zobowiązuje pracodawcę art. 77 Kodeksu pracy. Pracodawca prywatny z poza strefy budżetowe, który w wewnętrznych regulacjach nie określił innych wysokości i warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi z tego tytułu, ma obowiązek stosować w tym zakresie przepisy rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wskazuje ono, że oprócz zwrotu kosztów przejazdu, pracownikowi przysługuje zwrot innych niezbędnych kosztów i udokumentowanych wydatków m.in. opłat za przejazd autostradą i opłat parkingowych. Zatem w ocenie Wnioskodawcy, przychód z tytułu obu tych rodzajów należności jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
10
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłat parkingowych.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miasta i Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2013 r. (data wpływu 10 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłat parkingowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłat parkingowych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Miasto i Gmina (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy z dnia 28 kwietnia 2008 r., Gmina ustaliła na terenie miasta strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych (dalej także: Strefa) oraz określiła wysokość stawek opłat za parkowanie zgodnie z art. 13b ust. 3 i 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260; dalej: ustawa o drogach publicznych). Uchwała ta była następnie kilkakrotnie zmieniana, w szczególności w celu objęcia Strefą kolejnych ulic i dróg gminnych. Strefa obejmuje wyłącznie miejsca postojowe położone na drogach publicznych (gminnych). Pobór opłat parkingowych rozpoczęto w roku 2008. Za parkowanie (...)
2013
27
paź

Istota:
Czy zwrot wydatków poniesionych przez pracownika w podróży służbowej na opłaty parkingowe i autostrady stanowi dla tego pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Spółka stoi na stanowisku, że zwrot uznanych przez Spółkę wydatków poniesionych przez pracownika w podróży służbowej na opłaty parkingowe i autostrady nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania oznaczone we wniosku nr 1, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania kwot zwracanych tytułem opłat parkingowych i opłat za przejazd autostradami, poniesionych przez pracowników będących w podróży służbowej prywatnym samochodem. Odnośnie pytania dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie. Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w treści art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2013
11
sie

Istota:
Czy koszty opłat za przejazd płatną autostradą, innymi płatnymi drogami, koszty poniesione w związku z postojem w strefie płatnego parkowania oraz opłaty parkingowe będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych wynikających z art, 15 ust 1 ustawy podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Reasumując, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zwrócone pracownikom odbywającym podróż służbową prywatnymi samochodami osobowymi wydatki za przejazd płatną autostradą, innymi płatnymi drogami, koszty poniesione w związku z postojem w strefie płatnego parkowania oraz opłaty parkingowe - pod warunkiem właściwego ich udokumentowania oraz prowadzenia przez pracowników ewidencji przebiegu pojazdu, jednak do wysokości nie wyższej, niż kwota wynikająca z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku NSA z dnia 16 marca 2012 r. o sygn. , stwierdza się, że nie wynika z niego jednoznaczne stanowisko odnośnie kwalifikacji opłat za przejazd autostradami, innymi płatnymi drogami, kosztów poniesionych w związku z postojem w strefie płatnego parkowania oraz opłat parkingowych, a ponadto rozstrzygnięcie to zapadło w indywidualnej sprawie i nie jest wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Orzeczenia sądów administracyjnych, nie stanowią źródła prawa i co do zasady wiążą strony postępowania podatkowego w konkretnej sprawie. Nie można ich wprost przenosić na grunt innej sprawy, często odmiennej w stanie faktycznym. Orzeczenie powołane we wniosku nie wiąże więc organu wydającego przedmiotową interpretację.
2013
16
lip

Istota:
- Opodatkowanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w pasach drogowych (placach) dróg publicznych w strefie płatnego parkowania,
- Obowiązek ewidencjonowania pobieranych opłat przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Fragment:
W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opłaty parkingowe nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe W kwestii obowiązku ewidencjonowania przez Wnioskodawcę obrotu z tytułu pobieranych opłat parkingowych przy zastosowaniu kas rejestrujących należy przywołać treść art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ponieważ jak wskazano powyżej pobierane przez Wnioskodawcę opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług tym samym nie wystąpi konieczność ewidencjonowania tychże opłat przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Gmina nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu pobieranych opłat parkingowych przy zastosowaniu kas rejestrujących ponieważ w związku z pobieraniem ww. opłat parkingowych nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.
2013
18
kwi

Istota:
Skutki podatkowe zwrotu wydatków poniesionych przez pracownika będącego w podróży służbowej na opłaty parkingowe i autostrady
Fragment:
Biura – 11 września 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu wydatków poniesionych przez pracownika będącego w podróży służbowej tytułem opłat parkingowych i przejazdów autostradami - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 września 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu wydatków poniesionych przez pracownika będącego w podróży służbowej tytułem opłat parkingowych i przejazdów autostradami. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Pracownicy Spółki zatrudnieni na podstawie umowy o pracę odbywają podróże służbowe własnym samochodem. W trakcie takiej podróży ponoszą opłaty dotyczące samochodu - m.in. opłaty za parking i autostrady. Pracownik sporządza ewidencję przebiegu pojazdu i rozliczenie kosztów podróży służbowej. Spółka na tej podstawie zwraca pracownikom koszty wynikające z "kilometrówki" oraz wszystkie inne koszty: za nocleg oraz te dotyczące opłat związanych z samochodem - opłaty za autostrady i parking. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy zwrot wydatków poniesionych przez pracownika w podróży służbowej na opłaty parkingowe i autostrady podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
2013
16
lut

Istota:
Czy wydatki na opłatę za przejazd autostradą bądź opłatę za parking w trakcie podróży służbowej można uznać za koszt uzyskania przychodów, czy też traktować jako przekroczenie kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 19 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących opłat za przejazd płatną autostradą oraz opłat parkingowych. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego zatrudniającą pracowników. Ze względuna prowadzoną działalność gospodarczą pracownicy odbywają krajowe podróże służbowe. Na wniosek pracownika pracodawca wyraża zgodę na odbycie podróży służbowej prywatnym samochodem. Zwrot kosztów przejazdu z tytułu podróży odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy następuje zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podróży służbowej na terenie kraju (par. 5 ust. 3) w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu ustaloną przez pracodawcę. Pracownicy występują również o zwrot kosztów noclegów oraz innych właściwie udokumentowanych wydatków(opłat parkingowych, opłat za przejazdy autostradami). W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie. Czy wydatki na opłatę za przejazd autostradą bądź opłatę za parking w trakcie podróży służbowej można uznać za koszt uzyskania przychodów, czy też traktować jako przekroczenie kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr... Stanowisko Wnioskodawcy.
2013
2
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.