Opłata paliwowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata paliwowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
3
gru

Istota:

Opłata paliwowa od wyrobów akcyzowych i jej wliczenia do zabezpieczenia akcyzowego

Fragment:

Jak wskazano na wstępie przedmiotem wniosku jest objęcie opłatą paliwową wyprodukowanych olejów smarowych oraz rozstrzygnięcie czy te wyprodukowane w składzie podatkowych oleje smarowe i nabyte oleje bazowe wprowadzone do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy podlegają zabezpieczeniu akcyzowemu w zakresie opłaty paliwowej. Stosownie do powyższego oparty na art. 37h ust. 1 i 2 ustawy obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej z samym tylko wprowadzeniem na rynek krajowy paliw, niezależnie od sposobu faktycznego ich wykorzystania, koresponduje z zawartymi w tej ustawie regulacjami, określającymi mechanizm powstania i wykonania tego obowiązku. Opłacie paliwowej podlega wprowadzenie na rynek krajowy określonych paliw silnikowych i gazu, przez co rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są paliwa silnikowe oraz gaz. W związku z tym obowiązek opłaty paliwowej ciąży na podmiotach, o których mowa w art. 37j ust. 1 ustawy o autostradach, u których powstało zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Tym samym zabezpieczeniu akcyzowemu winna podlegać także opłata paliwowa od produkowanych paliw silnikowych. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że o powstaniu obowiązku uiszczenia opłaty paliwowej nie decyduje faktyczne wykorzystanie paliw silnikowych do napędu pojazdów ani też zadeklarowany przez podatnika zamiar ich wykorzystania do innych celów. Obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej towarzyszy wszystkim czynnościom podlegającym opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są paliwa silnikowe.

2016
10
cze

Istota:

Objęcie opłatą paliwową wprowadzanych na rynek krajowy olejów napędowych klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 41, niespieniających wymagań jakościowych określonych w odrębnych przepisach, przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż oraz używanych do celów innych niż do napędu silników spalinowych

Fragment:

Zgodnie z art. 37j ust. 1 ww. ustawy obowiązek zapłaty opłaty paliwowej od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h, ciąży na: producencie paliw silnikowych lub gazu, albo importerze paliw silnikowych lub gazu, albo podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych lub gazu, albo innym podmiocie podlegającym na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu. Art. 37k ust. 1 i 2 ustawy o autostradach stanowi, że obowiązek zapłaty opłaty paliwowej powstaje z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h. W przypadku poddania danej ilości paliwa silnikowego, od której zapłacono opłatę paliwową, dalszym procesom, w wyniku których nastąpiło zwiększenie ilości tego paliwa, opłacie paliwowej podlega uzyskana nadwyżka tego paliwa. Stosownie do art. 37l ust. 1 ustawy o autostradach podstawą obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych lub gazu, o których mowa w art. 37h, od jakich podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy.

2016
22
maj

Istota:

Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej od benzyny lotniczej sprzedawanej w kraju i od dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Fragment:

Ad. 2) Nie, firma produkująca i sprzedająca benzynę lotniczą z zapłaconą akcyzą w procedurze dostawy wewnątrzwspólnotowej nie jest zobowiązana naliczać i płacić opłatę paliwową, ponieważ zgodnie z uwagami wstępnymi nie jest, ze względu na inny charakter towaru, przedmiotem zainteresowania ustawy o opłacie paliwowej. Opłata paliwowa zgodnie z art. 37h ust. 1 ustawy o opłacie paliwowej mówi, iż dopiero wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych, podlega opłacie, zwanej dalej „ opłatą paliwową ”. Natomiast dostawa wewnątrzwspólnotowa, czyli przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego, oraz dodatkowo sprzedaż bezpośrednio dla podmiotu Unijnego innego niż z Polski, nie jest wprowadzeniem towaru na rynek krajowy. Towar z chwilą nabycia wewnątrzwspólnotowego przez inny kraj UE jest wprowadzany dopiero na tamtejszy rynek krajowy. Dodatkowo art. 37h ust. 2 ustawy o opłacie paliwowej mówi „ Przez wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w ust. 1, rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz ”. W związku z faktem, iż ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym nie wprowadziła legalnej definicji pojęć „ czynności ” i „ stanów faktycznych ”, jako przedmiotu opodatkowania akcyzą, należy stwierdzić, iż „ czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym ”, w rozumieniu ustawy o opłacie paliwowej, jest przedmiot opodatkowania zgodny z art. 8 ustawy.

2016
19
maj

Istota:

Opłata paliwowa.

Fragment:

Stosownie do powyższego ww. przepisy wprowadzają opłatę paliwową od wprowadzenia na rynek krajowy między innymi wyrobów bez względu na kod CN, które są przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych, przy czym „ wprowadzenie na rynek ” jest tożsame z czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są paliwa silnikowe. Zgodnie z art. 37j ust. 1 pkt 3 ww. ustawy obowiązek zapłaty opłaty paliwowej od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h, ciąży na podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych lub gazu. Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej powstaje z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h (art. 37k ust. 1 ustawy). W przypadku poddania danej ilości paliwa silnikowego, od której zapłacono opłatę paliwową, dalszym procesom, w wyniku których nastąpiło zwiększenie ilości tego paliwa, opłacie paliwowej podlega uzyskana nadwyżka tego paliwa (art. 37k ust. 2 ustawy). Zgodnie z art. 37l ust. 1 ustaw, podstawą obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych lub gazu, o których mowa w art. 37h, od jakich podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy.

2016
19
maj

Istota:

Wliczenie opłaty paliwowej do zabezpieczenia akcyzowego

Fragment:

Przedmiotem wniosku jest zwiększenie stanu zabezpieczenia akcyzowego o opłatę paliwową. Oparty na art. 37h ust. 1 i 2 ustawy obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej z samym tylko wprowadzeniem na rynek krajowy paliw, niezależnie od sposobu faktycznego ich wykorzystania, koresponduje z zawartymi w tej ustawie regulacjami, określającymi mechanizm powstania i wykonania tego obowiązku. Opłacie paliwowej podlega wprowadzenie na rynek krajowy określonych paliw silnikowych i gazu, przez co rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są paliwa silnikowe oraz gaz. W związku z tym obowiązek opłaty paliwowej ciąży na podmiotach, o których mowa w art. 37j ust. 1 ustawy o autostradach, u których powstało zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym od paliw silnikowych. Tym samym zabezpieczeniu akcyzowemu winna podlegać także opłata paliwowa od produkowanych paliw silnikowych. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że o powstaniu obowiązku uiszczenia opłaty paliwowej nie decyduje faktyczne wykorzystanie paliw silnikowych do napędu pojazdów ani też zadeklarowany przez podatnika zamiar ich wykorzystania do innych celów. Obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej towarzyszy wszystkim czynnościom podlegającym opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są paliwa silnikowe.

2016
27
kwi

Istota:

Czy opłacie paliwowej podlega wprowadzanie na rynek krajowy produktów specjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania do innych celów niż do napędu silników spalinowych, w sytuacji gdy Spółka uiszcza od nich podatek akcyzowy z zastosowaniem stawki podatku akcyzowego wskazanej w art. 89 ust. 1 pkt 14 ustawy akcyzowej?

Fragment:

Tym samym o powstaniu obowiązku uiszczenia opłaty paliwowej nie decyduje faktyczne ich wykorzystanie do napędu silników ani też deklarowany zamiar ich wykorzystania w takim celu. Innymi słowy podatnik jest zobowiązany do zapłaty opłaty paliwowej, jeżeli tylko wprowadza na rynek krajowy paliwa silnikowe oraz gaz wymienione w art. 37h ust. 4 ustawy. W tym miejscu wskazać należy, że pojęcie „ paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych ” (ust. 1 art. 37h ustawy o autostradach) zostało zdefiniowane w ust. 4 art. 37h ww. ustawy, poprzez wskazanie paliw silnikowych, jakie zawsze są uznawane za podlegające opłacie paliwowej. Oparty na art. 37h ust. 1 i 2 ustawy obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej z samym tylko wprowadzeniem na rynek krajowy paliw, niezależnie od sposobu faktycznego ich wykorzystania, koresponduje z zawartymi w tej ustawie regulacjami, określającymi mechanizm powstania i wykonania tego obowiązku. Opłacie paliwowej podlega wprowadzenie na rynek krajowy określonych paliw silnikowych i gazu, przez co rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są paliwa silnikowe oraz gaz. W związku z tym obowiązek opłaty paliwowej ciąży na podmiotach, o których mowa w art. 37j ust. 1 ustawy o autostradach, u których powstało zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym od paliw silnikowych.

2015
12
maj

Istota:

Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej od sprzedaży gazu do napędu silników.

Fragment:

W ocenie Zainteresowanego uprawnienie do zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego jednocześnie wpływa na brak obowiązku zapłaty opłaty paliwowej. Opłacie paliwowej podlega „ wprowadzanie na rynek krajowy ” wskazanych ustawą produktów. Przez „ wprowadzanie na rynek krajowy ” należy rozumieć czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz. Skoro czynności dostawy gazu o kodach CN 2711 11 00 oraz CN 2711 21 00 do napędu w żegludze są zwolnione od podatku akcyzowego, to również gaz o kodzie CN 2711 11 00 oraz kodzie CN 2711 21 00 do tych celów nie podlega opłacie paliwowej. Za takimi wnioskami przemawia również mechanizm poboru opłaty paliwowej. Zgodnie bowiem z art. 37k ust. 1 ustawy o autostradach, obowiązek zapłaty opłaty paliwowej powstaje z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h. Ponadto na podstawie art. 37l ust. 1 podstawą obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych lub gazu, o których mowa w art. 37h, od jakich podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy. Brzmienie wyżej wskazanych przepisów winno prowadzić do jednoznacznych wniosków, że skoro nie powstaje zobowiązanie w podatku akcyzowym, skoro brak jest obowiązku zapłaty podatku akcyzowego, to nie zostaje spełniona definicja pojęcia „ wprowadzenia na rynek krajowy ”, a to z kolei oznacza, że gaz o kodach CN 2711 11 00 oraz CN 2711 21 00 dostarczany do napędu w żegludze nie podlega opłacie paliwowej.

2015
20
mar

Istota:

Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej od benzyny lotniczej sprzedawanej w kraju i od dostawy wewnątrzwspólnotowej

Fragment:

Ad. 2) Nie, firma produkująca i sprzedająca benzynę lotniczą z zapłaconą akcyzą w procedurze dostawy wewnątrzwspólnotowej nie jest zobowiązana naliczać i płacić opłatę paliwową, ponieważ zgodnie z uwagami wstępnymi nie jest, ze względu na inny charakter towaru, przedmiotem zainteresowania ustawy o opłacie paliwowej. Opłata paliwowa zgodnie z art. 37h ust. 1 ustawy o opłacie paliwowej mówi, iż dopiero wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych, podlega opłacie, zwanej dalej „ opłatą paliwową ”. Natomiast dostawa wewnątrzwspólnotowa, czyli przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego, oraz dodatkowo sprzedaż bezpośrednio dla podmiotu unijnego innego niż z Polski, nie jest wprowadzeniem towaru na rynek krajowy. Towar z chwilą nabycia wewnątrzwspólnotowego przez inny kraj UE jest wprowadzany dopiero na tamtejszy rynek krajowy. Dodatkowo art. 37h ust. 2 ustawy o opłacie paliwowej mówi „ Przez wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w ust. 1, rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz ”. W związku z faktem, iż ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym nie wprowadziła legalnej definicji pojęć „ czynności ” i „ stanów faktycznych ”, jako przedmiotu opodatkowania akcyzą, należy stwierdzić, iż „ czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym ”, w rozumieniu ustawy o opłacie paliwowej, jest przedmiot opodatkowania zgodny z art. 8 ustawy.

2014
18
wrz

Istota:

Objęcie opłatą paliwową sprzedaży olejów napędowych nie przeznaczonych do napędu silników spalinowych

Fragment:

Tym samym, podstawa obliczenia wysokości opłaty paliwowej wyniesie również 0. W rezultacie, wysokość opłaty paliwowej, do której uiszczenia zobowiązany byłby Wnioskodawca również wynosi 0 zł. Powyższe koresponduje więc z argumentacją przedstawioną odnośnie do zobowiązania podatkowego w akcyzie i z wnioskiem z niej płynącym, tj. zastosowanie zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie skutkuje brakiem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym, a w związku z tym nie rodzi obowiązku uiszczenia opłaty paliwowej. Reasumując przedstawioną argumentację, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nie jest zobowiązany do uiszczania opłaty paliwowej w sytuacji sprzedaży olejów napędowych, które objęte są zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, z uwagi na fakt, że w takiej sytuacji nie powstaje zobowiązanie do zapłaty podatku akcyzowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za: nieprawidłowe w zakresie nie objęcia opłatą paliwową sprzedaży olejów napędowych, prawidłowe w zakresie braku obowiązku zapłaty opłaty paliwowej z tytułu sprzedaży olejów napędowych korzystających ze zwolnienia z podatku akcyzowego.

2014
6
lip

Istota:

Obowiązek uwzględniania kwot podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej w podstawie opodatkowania świadczonej usługi.

Fragment:

Spółka będzie dysponowała dowodami potwierdzającymi wysokość wpłaconego podatku akcyzowego i opłaty paliwowej oraz zwróconych przez Kontrahentów kwot z tego tytułu (potwierdzenia przelewów, noty księgowe na zwrot wydatków poniesionych na rzecz Kontrahentów). Wydanie Wyrobów na rzecz ostatecznych odbiorców będzie mogło nastąpić dopiero po wpłacie kwoty równowartej kwocie akcyzy i opłaty paliwowej należnych na konto Spółki. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wynika z treści wniosku – w związku ze świadczeniem usług odprawy wyrobów akcyzowych na zlecenie Spółka (jako zarejestrowany odbiorca) będzie zobowiązana do uiszczenia podatku akcyzowego i opłaty paliwowej we własnym imieniu, a kontrahenci będą zobowiązani do świadczeń wzajemnych na jej rzecz obejmujących „ wynagrodzenie ” oraz kwoty odpowiadające kwocie zapłaconego przez nią podatku akcyzy i opłaty paliwowej, to całość tego świadczenia będzie stanowiła zapłatę w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy. Wobec powyższego, suma tych kwot, po pomniejszeniu o kwotę należnego podatku, będzie stanowiła podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykonywanej przez Spółkę usługi (z zastosowaniem właściwej stawki podatku).