D-1/415-37/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatek związany ze sporządzeniem aktu notarialnego jednoosobowej spółki Skarbu Państwa może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorstwa państwowego ?

D-1/415-37/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. opłata notarialna
  3. przekształcanie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 17.08.2006 r. złożony został wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismem z dnia 18.09.2006r., w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Przedsiębiorstwo ..... (przedsiębiorstwo państwowe) zostało skomercjalizowane decyzją Ministra Skarbu Państwa. W akcie notarialnym Minister określił akt założycielski jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, która na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji wstępuje w prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państwowego. Przedsiębiorstwo poniosło wydatek związany ze sporządzeniem aktu notarialnego jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.
Pytanie: Czy wydatek ten może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorstwa państwowego ?

W ww. sprawie zajęto następujące stanowisko: Art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji w spółce. Takim kosztem jest między innymi opłata notarialna od umowy spółki. Zdaniem podatnika wyłączenie zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 8 nie będzie miało jednak zastosowania w tym przypadku, gdyż wydatki poniesione przez przedsiębiorstwo państwowe a związane z powstaniem jednoosobowej spółki Skarbu Państwa wynikają z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, są związane z realizacją ustawowych zadań Ministra Skarbu Państwa, a całość udziałów zostaje objęta przez Skarb Państwa. Tym samym całość wydatków związanych z założeniem spółki może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorstwa państwowego w roku ich poniesienia.

Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco:

Z przedstawionego przez Przedsiębiorstwo stanu faktycznego wynika, że Minister Skarbu Państwa dokonał komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego przekształcając je w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Akt założycielski jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Minister określił w akcie notarialnym a koszt sporządzenia aktu obciąża przedsiębiorstwo państwowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Zatem, aby wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, muszą zaistnieć następujące przesłanki:- musi on zostać poniesiony przez podatnika,- musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu,- nie może być wymieniony w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów - art. 16 ust. 1 cyt. ustawy.

Zgodnie z cyt. wyżej przepisem prawa podatkowego kosztem uzyskania przychodów są koszty związane bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, których poniesienie ma bądź może mieć wpływ na osiągnięcie przychodu. Pośredni związek z przychodem mają koszty funkcjonowania firmy a więc wydatki, których poniesienie jest konieczne do prawidłowego, zgodnego z obowiązującym prawem, funkcjonowania podmiotu.

Zdaniem tutejszego organu podatkowego, koszty związane z przekształceniem formy prawnej podmiotu odpowiadają kategorii kosztów pośrednich, związanych z funkcjonowaniem podmiotu. Zatem w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatek związany ze sporządzeniem aktu notarialnego poniesiony przez Przedsiębiorstwo należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Przedsiębiorstwa w roku ich poniesienia.
W niniejszym przypadku nie ma zastosowania przepis zawarty w art. 16 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14 a § 4 w związku z art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.