1472/ROP1/423-338/06/DP | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dokonując kwalifikacji podatkowej wydatków na nabycie udziałów/akcji na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy zaliczyć wydatki te do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy też w momencie odpłatnego zbycia udziałów/akcji?

1472/ROP1/423-338/06/DP

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. objęcie (nabycie) akcji
  3. opłata notarialna
  4. sprzedaż akcji
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 16.10.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.10.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

postanawia

uznać stanowisko Spółki za prawidłowe

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka w ramach prowadzonej przez siebie polityki inwestycyjnej nabywa udziały/akcje innych spółek. W związku z przeprowadzanymi transakcjami Spółka ponosi wydatki na nabycie usług doradztwa prawnego, finansowego, tłumaczeń, badań laboratoryjnych surowca. Usługi te służą ocenie skutków ekonomicznych przedsięwzięcia i minimalizacji ryzyka związanego z nabyciem udziałów/akcji.

W związku z powyższym stanem faktycznym Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy dokonując kwalifikacji podatkowej przedmiotowych wydatków na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy zaliczyć wydatki te do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy też w momencie odpłatnego zbycia udziałów/akcji...

Zdaniem Spółki, przedmiotowe wydatki jako koszty pośrednio związane z nabyciem udziałów/akcji powinny być uznane za koszt uzyskania przychodu w momencie ich faktycznego poniesienia przez Spółkę.

Na poparcie swego stanowiska Spółka powołuje się na doktrynę i praktykę organów podatkowych, akceptujące podział wydatków na takie, które bezpośrednio warunkują nabycie udziałów/akcji, czyli takie bez których skuteczne nabycie udziałów/akcji nie byłoby możliwe oraz pośrednio związane z nabyciem udziałów/akcji, takie jak wskazane we wniosku. Wnioskodawca przytacza interpretację przepisu art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą koszty bezpośrednio związane z konkretnymi przychodami zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym przychód został osiągnięty lub miał zostać osiągnięty. Natomiast koszty o charakterze pośrednim, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, choć mają pewien wpływ na ich uzyskanie, zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

Zgodnie z argumentacją Spółki, opisane we wniosku wydatki na zakup usług doradztwa prawnego, finansowego, tłumaczeń oraz badań laboratoryjnych surowca nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami, zatem powinny zostać uznane za koszty uzyskania przychodu w momencie ich faktycznego poniesienia przez Spółkę.

W opinii Spółki do przedmiotowych kosztów nie znajduje również zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 w/w ustawy. Wnioskodawca przytacza argumentację, zgodnie z którą wydatków będących przedmiotem zapytania nie należy traktować jako wydatków na nabycie udziałów/akcji, o których mowa w przytoczonym przepisie (takich jak: cena zapłacona za udziały, opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych), zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów/akcji. Zdaniem Spółki opisane we wniosku wydatki należy zakwalifikować jako koszty mające związek z prowadzoną działalnością, zaliczane do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie podziela stanowisko Spółki zawarte we wniosku i wyjaśnia, co następuje.

Konstrukcja kosztów uzyskania przychodów, określona w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) oparta jest na klauzuli generalnej stanowiącej, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkami enumeratywnie wymienionymi w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Będące przedmiotem zapytania wydatki Spółki, związane z nabywaniem udziałów/akcji innych spółek, pozostają w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz planowanymi przez nią przedsięwzięciami, a zatem mieszczą się w kategorii kosztów uzyskania przychodów.

Przytoczony we wniosku art. 16 ust. 1 pkt 8 w/w ustawy wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatki na objęcie lub nabycie udziałów, pozwalając jednakże na zakwalifikowanie ich do kosztów uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodów z odpłatnego zbycia tych udziałów, zatem – w momencie ich zbycia. Przedmiotowe „wydatki na nabycie udziałów” należy jednakże odnieść do wydatków bezpośrednio warunkujących nabycie udziałów, tj. takich bez których poniesienia nie byłoby możliwe ich skuteczne nabycie, np. zapłacona cena, opłaty notarialne, opłata skarbowa, prowizja maklerska. Takiego charakteru nie można przypisać wydatkom będącym przedmiotem zapytania Spółki, które – chociaż pozostają w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz planowanymi przedsięwzięciami – to jednak nie warunkują skutecznego nabycia udziałów (nie są warunkiem niezbędnym do ich nabycia).

Z przyjętej przez ustawodawcę konstrukcji kosztów uzyskania przychodów wynika, iż podatnik ma prawo zaliczenia do nich wydatków jeżeli pozostają one w związku przyczynowo–skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodu. Prowadząc działalność gospodarczą podatnik ponosi koszty, które nie są powiązane z konkretnymi przychodami lecz ich poniesienie konieczne jest do prawidłowego funkcjonowania podmiotu gospodarczego, zapewniającego uzyskiwanie przychodów. Koszty, zwane kosztami ogólnymi funkcjonowania spółki mają zatem pośredni związek z przychodem.

Tej kategorii odpowiadają koszty związane z analizą i oceną zasadności dokonywanych transakcji nabycia udziałów/akcji, poniesione na zakup usług doradztwa finansowego, prawnego, tłumaczeń oraz badań laboratoryjnych w toku planowania i przygotowywania transakcji. Warunkiem jest jednak wykazanie przez wnioskującego, że poniesione przez niego w przedmiotowej sprawie wydatki – obiektywnie rzecz ujmując – były racjonalne co do zasady i co do wielkości oraz gdy ich poniesienie uzasadnione jest przyczynami ekonomicznymi. Wydatki poniesione przez Spółkę w opisanym stanie faktycznym wyczerpują przesłanki zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu, ponieważ ich związek z przychodem nie budzi wątpliwości, jak również nie zostały objęte wyłączeniem na podstawie art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Opisany we wniosku stan faktyczny nie wypełnia dyspozycji art. 16 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zatem stanowisko strony w przedmiocie zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu na zasadach ogólnych, w trybie art. 15 ust 1, należy uznać za prawidłowe. W związku z brakiem bezpośredniego wpływu tego typu kosztów na przychody, zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów powinno nastąpić w momencie ich faktycznego poniesienia.

W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego i jest ważna w stanie prawnym obowiązującym w dniu wydania postanowienia. Interpretacja jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego. Zgodnie z treścią art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b § 5 w/w ustawy. Na podstawie art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie zawierające interpretację służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Do zażalenia należy załączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 zł (ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej, Dz.U. z 2004 r. Nr 253 poz. 2532 ze zm.)

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.