1439/DF/410/93/2006/art.14a | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki poniesione na zakup działki gruntu przeznaczonej pod budowę mieszkań przeznaczonych na sprzedaż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej można zaksięgować jako towar w rubryce 10 księgi /zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu/, zaś opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę sądową w rubryce 11 księgi/koszty uboczne zakupu/ na podstawie aktu notarialnego przeniesienia własności oraz zaliczyć w koszty w dniu sporządzenia tego aktu tj. w dniu 9 stycznia 2006r

1439/DF/410/93/2006/art.14a

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. opłata notarialna
  3. sprzedaż nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

P o s t a n o w i e n i e


Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z zm. ) - po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 23-02-2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

p o s t a n a w i a :


- uznać stanowisko Strony za prawidłowe


U z a s a d n i e n i e


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , 9 stycznia 2006r. na podstawie aktu notarialnego przeniesienia własności zakupił Pan wraz z małżonką udział w nieruchomości. Zakupu dokonano ze wspólnych funduszy do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych na podstawie książki przychodów i rozchodów, na zakupionej działce zamierza Pan wybudować segmenty mieszkalne na sprzedaż.

We wniosku stawia Pan pytanie : czy wydatki poniesione na zakup działki gruntu przeznaczonej pod budowę mieszkań przeznaczonych na sprzedaż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej można zaksięgować jako towar w rubryce 10 księgi /zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu/, zaś opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę sądową w rubryce 11 księgi/koszty uboczne zakupu/ na podstawie aktu notarialnego przeniesienia własności oraz zaliczyć w koszty w dniu sporządzenia tego aktu tj. w dniu 9 stycznia 2006r

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer udzielając interpretacji prawa podatkowego w przedstawionej sprawie stwierdza co następuje

Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ kosztami uzyskania przychodów są wszelkie poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust.1 tej ustawy.

Oznacza to, że do kosztów można zaliczyć wszelkie wydatki, koszty, straty i inne wartości o tym charakterze , jeżeli pomiędzy kosztami i przychodami istnieje związek przyczynowo-skutkowy.

W prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej zakup gruntu stanowi element sprzedawanego produktu, zatem jest kosztem uzyskania przychodu stanowiącym zakup towarów handlowych i materiałów.

Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Oresta Rozporządzenie Ministra Finansów z 26.08.2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów/ Dz.U. z 2003r., nr 152, poz.1475 ze zm./ i objaśnienia do podatkowej księgi przychodów. Akt notarialny potwierdzający zakup gruntu należy rodowodów księgowych, o których mowa w § 13 pkt 5 cyt. Rozporządzenia. Natomiast wg Objaśnień (...) zakup materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu wpisuje się do kolumny 10. Wartość zakupu gruntu wynikająca z aktu notarialnego jest zakupem towarów handlowych i materiałów , dlatego zgodnie z § 27 ust.1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów stanowi na koniec roku podatkowego towar objęty inwentaryzacja.

Koszty związane z tym zakupem: wynagrodzenie notariusza, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata notarialna ? stanowią koszty uboczne zakupu i podlegają wpisowi do kolumny 11. Przedmiotowe zdarzenie gospodarcze powinno zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dniu poniesienia wydatku. Zatem wyrażone we wniosku stanowisko należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie ul. Felińskiego 2b w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia / art.236 §2 pkt l Ordynacji podatkowej/.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.