Opłata notarialna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata notarialna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
23
maj

Istota:

Czy przeznaczenie całkowitego dochodu, z odpłatnego zbycia nieruchomości, dokonanego przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, na:-zakup na rynku wtórnym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w którym zamierza mieszkać po zakupie; -opłaty za remont zakupionego mieszkania - wykonany przez firmę budowlaną;-opłaty dla pośrednika zajmującego się sprzedażą mieszkania, które zamierza nabyć (mieszkanie było dostępne w ofercie biura nieruchomości, właścicielka nie oferowała sprzedaży bezpośredniej); -opłata za założenie księgi wieczystej;-opłaty notarialne ponoszone przy zakupie mieszkania; -podatek od czynności cywilnoprawnych – PCCspełnia warunek przeznaczenia dochodu na tzw. własne cele mieszkaniowe i umożliwi uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego - czyli zastosowanie tzw. ulgi mieszkaniowej?

Fragment:

Z wykładni językowej przedmiotowego przepisu wynika, że zwolnieniem objęta jest nie tylko cena zakupu (nabycia), lecz także inne wydatki związane z nabyciem lokalu mieszkalnego, do których zaliczyć można m.in. opłatę notarialną czy za założenie księgi wieczystej. Przepis wyraźnie mówi o wydatkach poniesionych „ na nabycie ” lokalu mieszkalnego, nie ogranicza zatem ww. zwolnienia tylko do ceny zakupu mieszkania. Oznacza to, że wydatek w postaci wydatków na remont, opłaty dla pośrednika, opłaty za założenie księgi wieczystej, opłaty notarialnej, podatek od czynności cywilnoprawnych poniesione przy nabyciu mieszkania może stanowić wydatek na własne cele mieszkaniowe, na tych samych zasadach jak wydatki poniesione na zakup (cena nabycia) lokalu mieszkalnego, jeśli Wnioskodawca go poniesie i udokumentuje. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
paź

Istota:

Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem wymienionych we wniosku usług.

Fragment:

Na uwzględnienie zasługuje zwłaszcza wyrok NSA z 7 marca 2006 r. (I FSK 12 1/05), w którym Sąd jednoznacznie stwierdził, że koszty organizacji osoby prawnej, a więc koszty poniesione przy zakładaniu spółki, a są to: opłata notarialna, opłata skarbowa, adwokacka (radcowska), stanowią koszt bytu prawnego spółki i stanowią koszt uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W dniu 24.10.2008 r. wydana została interpretacja indywidualna nr IPPP1-443-1431/08-2/JL, w której stanowisko Wnioskodawcy uznane zostało za nieprawidłowe. Interpretacja ta była przedmiotem skargi Spółki. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.06.2009r. sygn. III SA/Wa 120/09 uchylono zaskarżoną interpretację indywidualną nr IPPP1-443-1431/08-2/JL z dnia 24.10.2008r. z uwagi na niedochowanie terminu jej wydania przez Organ. Ww. rozstrzygnięcie WSA było przedmiotem rozpoznania Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 17.09.2010r. sygn. I FSK 1480/09 uznał skargę kasacyjną wniesioną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za zasadną i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia WSA w Warszawie. W ww. wyroku WSA w Warszawie z dnia 02.12.2010 r. sygn. III SA/Wa 2560/10, Sąd stwierdził m.in., że dla rozpoznania skargi Spółki na ww. interpretację w pełni wystarczająca była ocena zgodności art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy, będącego podstawą odmowy Spółce prawa do odliczenia podatku naliczonego i stanowiącego przedmiot interpretacji, z prawem wspólnotowym.

2011
1
sie

Istota:

Czy wpłacona zaliczka oraz poniesione nakłady, tj. opłata notarialna za umowę przedwstępną oraz faktura za pośrednictwo, są kosztami podatkowymi w dacie likwidacji?

Fragment:

Reasumując, wpłacona zaliczka na zakup gruntu nie może stanowić kosztu podatkowego, natomiast wydatki na opłatę notarialną i usługi pośrednictwa mogą zostać zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia przez wzgląd na brak bezpośredniego powiązania z konkretnym przychodem uzyskiwanym przez Spółkę. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

2011
1
cze

Istota:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w związku z wprowadzeniem wyemitowanych akcji do obrotu publicznego poniosła wydatki, m.in. na przygotowanie prospektu emisyjnego, doradztwo prawne i finansowe, koszty administracyjne (druk, publikacja i dystrybucja prospektu emisyjnego), koszty obsługi prawnej (opłaty notarialne, sądowe i skarbowe), koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa, koszty tłumaczeń dokumentacji na potrzeby Oferty Publicznej, koszty promocji Oferty Publicznej. Wobec powyższego Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi wydatkami.

Fragment:

U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w związku z wprowadzeniem wyemitowanych akcji do obrotu publicznego poniosła wydatki, m.in. na przygotowanie prospektu emisyjnego, doradztwo prawne i finansowe, koszty administracyjne (druk, publikacja i dystrybucja prospektu emisyjnego), koszty obsługi prawnej (opłaty notarialne, sądowe i skarbowe), koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa, koszty tłumaczeń dokumentacji na potrzeby Oferty Publicznej, koszty promocji Oferty Publicznej. Wobec powyższego Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi wydatkami. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2) eksport towarów;3) import towarów;4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Przy czym przez dostawę towarów rozumie się zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług – stosownie do art. 8 ust. 1 - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki poniesione na zakup działki gruntu przeznaczonej pod budowę mieszkań przeznaczonych na sprzedaż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej można zaksięgować jako towar w rubryce 10 księgi /zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu/, zaś opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę sądową w rubryce 11 księgi/koszty uboczne zakupu/ na podstawie aktu notarialnego przeniesienia własności oraz zaliczyć w koszty w dniu sporządzenia tego aktu tj. w dniu 9 stycznia 2006r

Fragment:

Koszty związane z tym zakupem: wynagrodzenie notariusza, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata notarialna ? stanowią koszty uboczne zakupu i podlegają wpisowi do kolumny 11. Przedmiotowe zdarzenie gospodarcze powinno zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dniu poniesienia wydatku. Zatem wyrażone we wniosku stanowisko należy uznać za prawidłowe. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie ul. Felińskiego 2b w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia / art.236 §2 pkt l Ordynacji podatkowej/.

2011
1
kwi

Istota:

Czy dokonując kwalifikacji podatkowej wydatków na nabycie udziałów/akcji na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy zaliczyć wydatki te do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy też w momencie odpłatnego zbycia udziałów/akcji?

Fragment:

Przedmiotowe „wydatki na nabycie udziałów” należy jednakże odnieść do wydatków bezpośrednio warunkujących nabycie udziałów, tj. takich bez których poniesienia nie byłoby możliwe ich skuteczne nabycie, np. zapłacona cena, opłaty notarialne, opłata skarbowa, prowizja maklerska. Takiego charakteru nie można przypisać wydatkom będącym przedmiotem zapytania Spółki, które – chociaż pozostają w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz planowanymi przedsięwzięciami – to jednak nie warunkują skutecznego nabycia udziałów (nie są warunkiem niezbędnym do ich nabycia). Z przyjętej przez ustawodawcę konstrukcji kosztów uzyskania przychodów wynika, iż podatnik ma prawo zaliczenia do nich wydatków jeżeli pozostają one w związku przyczynowo–skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodu. Prowadząc działalność gospodarczą podatnik ponosi koszty, które nie są powiązane z konkretnymi przychodami lecz ich poniesienie konieczne jest do prawidłowego funkcjonowania podmiotu gospodarczego, zapewniającego uzyskiwanie przychodów. Koszty, zwane kosztami ogólnymi funkcjonowania spółki mają zatem pośredni związek z przychodem. Tej kategorii odpowiadają koszty związane z analizą i oceną zasadności dokonywanych transakcji nabycia udziałów/akcji, poniesione na zakup usług doradztwa finansowego, prawnego, tłumaczeń oraz badań laboratoryjnych w toku planowania i przygotowywania transakcji.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatek związany ze sporządzeniem aktu notarialnego jednoosobowej spółki Skarbu Państwa może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorstwa państwowego ?

Fragment:

Takim kosztem jest między innymi opłata notarialna od umowy spółki. Zdaniem podatnika wyłączenie zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 8 nie będzie miało jednak zastosowania w tym przypadku, gdyż wydatki poniesione przez przedsiębiorstwo państwowe a związane z powstaniem jednoosobowej spółki Skarbu Państwa wynikają z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, są związane z realizacją ustawowych zadań Ministra Skarbu Państwa, a całość udziałów zostaje objęta przez Skarb Państwa. Tym samym całość wydatków związanych z założeniem spółki może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorstwa państwowego w roku ich poniesienia. Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco: Z przedstawionego przez Przedsiębiorstwo stanu faktycznego wynika, że Minister Skarbu Państwa dokonał komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego przekształcając je w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.