Opłata miejscowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata miejscowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
19
lut

Istota:

Opodatkowanie otrzymywanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia za pobór na rzecz gminy opłat miejscowych.

Fragment:

W konsekwencji powyższego, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz gminy usług związanych z inkasem opłaty miejscowej za wynagrodzeniem, o których mowa we wniosku, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto należy stwierdzić, że czynności poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa nie wymieniono w przepisach jako opodatkowanych stawkami obniżonymi, bądź objętych zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Zatem, świadczone przez Wnioskodawcę usługi poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa na rzecz gminy, stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT i nie korzystają ze zwolnienia od podatku. Wobec powyższego wynagrodzenie Wnioskodawcy za pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami art. 106 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca przedmiotową czynność poboru opłaty miejscowej powinien udokumentować fakturą VAT wystawioną na Gminę. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymana przez Wnioskodawcę od Gminy należność z tytułu poboru opłat miejscowych (w wysokości 10% kwoty pobranych opłat) nie podlega ustawie o podatku VAT, należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
wrz

Istota:

Wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu poboru opłaty miejscowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, wg podstawowej stawki VAT w wysokości 22%, przy założeniu, że opisane czynności nie mieszczą się w grupowaniu PKWiU, dla którego przepisy ustawy o podatku od towarów i usług lub też rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy przewidują zwolnienie od podatku.

Fragment:

Spółka jest inkasentem opłaty miejscowej na podstawie umów zawieranych z odpowiednim organem administracji samorządowej lub jedynie na podstawie uchwały. Zarówno umowy jak i uchwały przewidują wynagrodzenie prowizyjne dla Spółki. Niezależnie od faktu zawarcia umowy z organem administracji samorządowej wysokość wynagrodzenia jest ustalona w uchwale rady miasta lub gminy. Spółka zawierając umowy o pobór opłaty miejscowej jest uprawniona jedynie do wynagrodzenia ustalonego na podstawie uchwał. W związku z zawarciem umowy o pobór opłaty miejscowej Spółka wystawia na rzecz organu administracji samorządowej fakturę VAT na prowizję ze stawką 22%. Jednocześnie Spółka nie wystawia na rzecz osób, które korzystały z usług wypoczynkowych, turystycznych i szkoleniowych faktury VAT w związku z poborem opłaty miejscowej. Opłata miejscowa rozliczana jest na podstawie noty obciążeniowej. Zobowiązanie podatkowe w postaci pobierania opłaty miejscowej pobierane przez właściwe organy podatkowe nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast działalność polegająca na pobieraniu opłaty miejscowej na zlecenie tj. ściąganie należności w czyimś imieniu (na rzecz organów gminy, miasta etc.) sklasyfikowana jest, w ocenie organów podatkowych, jako PKWiU 74.84.12-00.00. „Usługi świadczone przez agencje inkasa” i jest uznawana jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatku VAT 22%.

2011
1
maj

Istota:

Czy opłatę miejscową pobieraną przez podatnika świadczącego usługi hotelowe należy ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej?

Fragment:

Na pobraną opłatę miejscową inkasenci wydają pokwitowanie na drukach kwitariusza przychodowego albo paragony z kasy fiskalnej bądź faktury. Podatnik uzyskał od organu statystycznego opinię, (którą załączył do przedmiotowego wniosku) w myśl której usługi polegające na pobieraniu opłaty miejscowej na rzecz i w imieniu Urzędu Miasta od gości hotelowych przebywających w Krakowie dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych mieszczą się w grupowaniuPKWiU 74.87.12- 00.00 - " Usługi świadczone przez agencje inkasa". Przedmiot zapytania dotyczy rozstrzygnięcia, czy należy ewidencjonować pobieraną opłatę za pomocą kasy rejestrującej. Zdaniem Spółki pobierana opłata miejscowa powinna być ewidencjonowana wyłącznie na kwitariuszach pobieranych z Urzędu Miasta Krakowa. Opłata ta nie jest obrotem w rozumieniu art. 29, ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr.54, poz. 535 ze zm.) w związku z czym niewłaściwe jest ewidencjonowanie tej opłaty przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Tut. Urząd potwierdza stanowisko zamieszczone w zapytaniu. Opłata miejscowa za fakt przebywania na danym terenie pobierana przez gminę stanowi odrębną daninę pobieraną na podstawie odrębnych ustaw (tu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).

2011
1
maj

Istota:

- w przedmiocie pobierania opłaty miejscowej od studentów studiów zaocznych, nocujących w hotelu.

Fragment:

Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia: uznać za prawidłowe stanowisko strony określone we wniosku z dnia 15.01.2007 roku o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej w przedmiocie pobierania opłaty miejscowej od studentów studiów zaocznych, nocujących w hotelu W dniu 15.01.2007 roku pani Jolanty L. oraz pan Krzysztof L. inkasenci opłaty miejscowej - zwrócili się o udzielenie wiążącej interpretacji prawnej w przedmiocie pobierania opłaty miejscowej od osób studiujących w systemie zaocznym. nocujących w hotelu „W.” . Organ podatkowy pismem z dnia 19.01.2007 roku (odebranym w dniu 25.01.2007 roku) wezwał stronę do uzupełnienia braków w złożonym podaniu w terminie 7 dni od otrzymania wezwania poprzez przedstawienie własnego stanowiska w sprawie - wnioskodawca zastosował się do w/w wezwania w dniu 31.01.2007 roku. Z wiadomości posiadanych przez organ podatkowy wynika, iż przeciwko wnioskodawcy nie toczy się postępowanie podatkowe i kontrolne.Pytanie zostało wniesione w związku z występującymi wątpliwościami czy od studentów studiów zaocznych przebywających w Olsztynie, nocujących w hotelu „W.” pobiera się opłatę miejscową w wysokości 1,71zł. W uzasadnieniu wniosku strona podaje, iż zadawanie pytania w jakim celu dana osoba nocuje w hotelu jest bardzo niestosowne i narusza prywatność danego człowieka. Według wnioskodawcy od studentów uczących się w systemie zaocznym nie powinna być pobierana opłata miejscowa. W odpowiedzi na wyżej postawione pytanie organ podatkowy wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku Dz.

2011
1
maj

Istota:

Czy pobierając opłatę uzdrowiskową i opłatę miejscową powstaje obowiązek wystawienia faktury VAT na żądanie osób fizycznych?

Fragment:

Tak więc beneficjentem zysków z tytułu opłaty miejscowej jest gmina, w której jest ona pobierana. Opłata ta nie jest wynagrodzeniem za usługę, lecz bezzwrotnym i przymusowym świadczeniem, stanowiącym dochód publiczny. Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ) podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, są obowiązani wystawić fakturę, stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...). W świetle art. 2 pkt 22 ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W związku z powyższym stwierdza się, że Jednostka w imieniu której inkasenci dokonują poboru opłaty miejscowej i uzdrowiskowej - nie stanowiącej sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 -nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT.

2011
1
mar

Istota:

Stawka podatku VAT z tytułu prowizji od pobranej opłaty miejscowej.

Fragment:

Zasady poboru opłaty miejscowej określa art. 17 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych: 1/w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, 2/w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych - za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Zgodnie z art. 19 ww. ustawy rada gminy, w drodze uchwały: 1/określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, 2/może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. W ocenie tut. organu podatkowego w opisanym stanie faktycznym – czynność poboru opłaty miejscowej w wykonaniu umowy zawartej z Urzędem Miasta, stanowi w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT świadczenie usług na rzecz Urzędu Miasta i tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem.