Opłata miejscowa | Interpretacje podatkowe

Opłata miejscowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata miejscowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie otrzymywanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia za pobór na rzecz gminy opłat miejscowych.
Fragment:
W konsekwencji powyższego, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz gminy usług związanych z inkasem opłaty miejscowej za wynagrodzeniem, o których mowa we wniosku, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto należy stwierdzić, że czynności poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa nie wymieniono w przepisach jako opodatkowanych stawkami obniżonymi, bądź objętych zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Zatem, świadczone przez Wnioskodawcę usługi poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa na rzecz gminy, stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT i nie korzystają ze zwolnienia od podatku. Wobec powyższego wynagrodzenie Wnioskodawcy za pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami art. 106 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca przedmiotową czynność poboru opłaty miejscowej powinien udokumentować fakturą VAT wystawioną na Gminę. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymana przez Wnioskodawcę od Gminy należność z tytułu poboru opłat miejscowych (w wysokości 10% kwoty pobranych opłat) nie podlega ustawie o podatku VAT, należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2014
19
lut

Istota:
Wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu poboru opłaty miejscowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, wg podstawowej stawki VAT w wysokości 22%, przy założeniu, że opisane czynności nie mieszczą się w grupowaniu PKWiU, dla którego przepisy ustawy o podatku od towarów i usług lub też rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy przewidują zwolnienie od podatku.
Fragment:
Spółka jest inkasentem opłaty miejscowej na podstawie umów zawieranych z odpowiednim organem administracji samorządowej lub jedynie na podstawie uchwały. Zarówno umowy jak i uchwały przewidują wynagrodzenie prowizyjne dla Spółki. Niezależnie od faktu zawarcia umowy z organem administracji samorządowej wysokość wynagrodzenia jest ustalona w uchwale rady miasta lub gminy. Spółka zawierając umowy o pobór opłaty miejscowej jest uprawniona jedynie do wynagrodzenia ustalonego na podstawie uchwał. W związku z zawarciem umowy o pobór opłaty miejscowej Spółka wystawia na rzecz organu administracji samorządowej fakturę VAT na prowizję ze stawką 22%. Jednocześnie Spółka nie wystawia na rzecz osób, które korzystały z usług wypoczynkowych, turystycznych i szkoleniowych faktury VAT w związku z poborem opłaty miejscowej. Opłata miejscowa rozliczana jest na podstawie noty obciążeniowej. Zobowiązanie podatkowe w postaci pobierania opłaty miejscowej pobierane przez właściwe organy podatkowe nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast działalność polegająca na pobieraniu opłaty miejscowej na zlecenie tj. ściąganie należności w czyimś imieniu (na rzecz organów gminy, miasta etc.) sklasyfikowana jest, w ocenie organów podatkowych, jako PKWiU 74.84.12-00.00. „Usługi świadczone przez agencje inkasa” i jest uznawana jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatku VAT 22%.
2011
1
wrz

Istota:
Czy opłatę miejscową pobieraną przez podatnika świadczącego usługi hotelowe należy ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej?
Fragment:
Na pobraną opłatę miejscową inkasenci wydają pokwitowanie na drukach kwitariusza przychodowego albo paragony z kasy fiskalnej bądź faktury. Podatnik uzyskał od organu statystycznego opinię, (którą załączył do przedmiotowego wniosku) w myśl której usługi polegające na pobieraniu opłaty miejscowej na rzecz i w imieniu Urzędu Miasta od gości hotelowych przebywających w Krakowie dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych mieszczą się w grupowaniuPKWiU 74.87.12- 00.00 - " Usługi świadczone przez agencje inkasa". Przedmiot zapytania dotyczy rozstrzygnięcia, czy należy ewidencjonować pobieraną opłatę za pomocą kasy rejestrującej. Zdaniem Spółki pobierana opłata miejscowa powinna być ewidencjonowana wyłącznie na kwitariuszach pobieranych z Urzędu Miasta Krakowa. Opłata ta nie jest obrotem w rozumieniu art. 29, ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr.54, poz. 535 ze zm.) w związku z czym niewłaściwe jest ewidencjonowanie tej opłaty przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Tut. Urząd potwierdza stanowisko zamieszczone w zapytaniu. Opłata miejscowa za fakt przebywania na danym terenie pobierana przez gminę stanowi odrębną daninę pobieraną na podstawie odrębnych ustaw (tu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).
2011
1
maj

Istota:
- w przedmiocie pobierania opłaty miejscowej od studentów studiów zaocznych, nocujących w hotelu.
Fragment:
Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia: uznać za prawidłowe stanowisko strony określone we wniosku z dnia 15.01.2007 roku o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej w przedmiocie pobierania opłaty miejscowej od studentów studiów zaocznych, nocujących w hotelu W dniu 15.01.2007 roku pani Jolanty L. oraz pan Krzysztof L. inkasenci opłaty miejscowej - zwrócili się o udzielenie wiążącej interpretacji prawnej w przedmiocie pobierania opłaty miejscowej od osób studiujących w systemie zaocznym. nocujących w hotelu „W.” . Organ podatkowy pismem z dnia 19.01.2007 roku (odebranym w dniu 25.01.2007 roku) wezwał stronę do uzupełnienia braków w złożonym podaniu w terminie 7 dni od otrzymania wezwania poprzez przedstawienie własnego stanowiska w sprawie - wnioskodawca zastosował się do w/w wezwania w dniu 31.01.2007 roku. Z wiadomości posiadanych przez organ podatkowy wynika, iż przeciwko wnioskodawcy nie toczy się postępowanie podatkowe i kontrolne.Pytanie zostało wniesione w związku z występującymi wątpliwościami czy od studentów studiów zaocznych przebywających w Olsztynie, nocujących w hotelu „W.” pobiera się opłatę miejscową w wysokości 1,71zł. W uzasadnieniu wniosku strona podaje, iż zadawanie pytania w jakim celu dana osoba nocuje w hotelu jest bardzo niestosowne i narusza prywatność danego człowieka. Według wnioskodawcy od studentów uczących się w systemie zaocznym nie powinna być pobierana opłata miejscowa. W odpowiedzi na wyżej postawione pytanie organ podatkowy wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku Dz.
2011
1
maj

Istota:
Czy pobierając opłatę uzdrowiskową i opłatę miejscową powstaje obowiązek wystawienia faktury VAT na żądanie osób fizycznych?
Fragment:
Tak więc beneficjentem zysków z tytułu opłaty miejscowej jest gmina, w której jest ona pobierana. Opłata ta nie jest wynagrodzeniem za usługę, lecz bezzwrotnym i przymusowym świadczeniem, stanowiącym dochód publiczny. Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ) podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, są obowiązani wystawić fakturę, stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...). W świetle art. 2 pkt 22 ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W związku z powyższym stwierdza się, że Jednostka w imieniu której inkasenci dokonują poboru opłaty miejscowej i uzdrowiskowej - nie stanowiącej sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 -nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT.
2011
1
maj

Istota:
Stawka podatku VAT z tytułu prowizji od pobranej opłaty miejscowej.
Fragment:
Zasady poboru opłaty miejscowej określa art. 17 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych: 1/w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, 2/w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych - za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Zgodnie z art. 19 ww. ustawy rada gminy, w drodze uchwały: 1/określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, 2/może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. W ocenie tut. organu podatkowego w opisanym stanie faktycznym – czynność poboru opłaty miejscowej w wykonaniu umowy zawartej z Urzędem Miasta, stanowi w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT świadczenie usług na rzecz Urzędu Miasta i tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.