Opłata manipulacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata manipulacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
12
lip

Istota:

Momentu i sposobu zaliczenia czynszu inicjalnego, opłaty zerowej i opłaty manipulacyjnej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej

Fragment:

Spółka kwotę opłaty wstępnej zaliczyła jednorazowo do kosztów w momencie jej poniesienia. 2 stan faktyczny: W dniu 18 maja 2007r. przekształcona spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego, przedmiotem której jest prawo do korzystania z samochodu osobowego, w której ustalono, że leasingobiorca ponosi opłaty: czynsz inicjalny – 4.524,59 zł, opłatę manipulacyjną – 904,92 zł, czynsz „ 0 ” – 3.619,67 zł. Czynsz inicjalny płatny w dniu podpisania umowy, opłata manipulacyjna i czynsz „ 0 ” płatne w dniu podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. Kolejne 35 rat płatne w okresach miesięcznych. Wspólnicy spółki jawnej zaliczyli jednorazowo w momencie poniesienia koszty dotyczące czynszu inicjalnego, opłaty manipulacyjnej oraz czynszu „ 0 ”. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał m.in. pytanie: Czy prawidłowo postąpili wspólnicy spółki jawnej, zaliczając jednorazowo w momencie poniesienia w koszty 2007 roku czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną oraz czynsz „ 0 ”... (pytanie oznaczono we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy spółka z o.o. zaliczając opłatę wstępną jednorazowo w momencie poniesienia do kosztów 2007 roku postąpiła prawidłowo zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. Na podstawie art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opłaty ustalone w umowie leasingu ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu użytkowania środków trwałych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodu u korzystającego z zastrzeżeniem ustępu 2, to jest jeżeli umowa spełnia następujące warunki: została zawarta na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, suma ustalonych w niej opłat pomniejszona o należny podatek od towarów i usług odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego.

2013
8
lis

Istota:

Moment i sposób zaliczenia czynszu zerowego i opłaty manipulacyjnej, wynikających z zawartej umowy leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej

Fragment:

W związku z powyższym zadano pytanie: Czy w związku z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 29 czerwca 2007r. nr MB8/512/2007 oraz ww. wyrokami Sądu Administracyjnego w Warszawie czynsz "0" oraz opłatę manipulacyjną można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów, a nie rozliczać proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy leasingu... Zdaniem Wnioskodawczyni, w zaistniałym stanie faktycznym czynsz "0" i opłatę manipulacyjną można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów. W jej opinii uwarunkowanie tej kwestii pismem Ministerstwa Finansów nie powinno być źródłem prawa, co w sposób merytoryczny zostało zakwestionowane wyrokami WSA w Warszawie. Obowiązująca zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatnika daje dodatkowy argument do takiego stanowiska. Ponadto czynsz "0" warunkował zawarcie umowy leasingu. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 20 kwietnia 2009 r. Nr IBPBI/1/415-91/09/ESZ , Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe stwierdzając m.in., że (...) wnioskodawczyni powinna podzielić poniesione koszty czynszu inicjalnego oraz opłaty manipulacyjnej proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczą, tj. okresu trwania umowy leasingowej (...). Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

2013
8
lis

Istota:

Opodatkowanie i stawka dla opłaty manipulacyjnej za zgubienie kluczyka do szatni.

Fragment:

Zgodnie z „ regulaminem wystawy ” będzie pobierać opłatę manipulacyjną za zgubienie kluczyka do szatni. Mając na uwadze powyższe oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, że opłata manipulacyjna za zgubienie kluczyka do szatni, która będzie pobierana, nie będzie stanowiła odpłatności za czynności określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, gdyż podmiot jej dokonujący nie uzyska w zamian od Centrum jakiegokolwiek świadczenia, a – jak wskazało Centrum – będzie pełniła funkcję odszkodowawczą. W konsekwencji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego, rozstrzygnięcie kwestii stawki podatku dla ww. opłaty, stało się bezprzedmiotowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2012
25
maj

Istota:

Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do Spółki cywilnej

Fragment:

Reasumując Wnioskodawca stwierdza, iż wniesienie wkładu niepieniężnego nie stanowi odpłatnego zbycia, tym samym nie może stanowić czynności powstania przychodu u wspólnika (Wnioskodawcy) wnoszącego ten wkład. W przedmiotowej sprawie nie mają także zastosowania inne przepisy art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 1 lipca 2010 r., Nr IBPB1/1/415-410/10/AB, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, stwierdzając m.in. że (...) w art. 14 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy wymienione zostały tylko niektóre rodzaje przychodów zaliczanych do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, dlatego też odpłatne zbycie każdego innego składnika (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych), wykorzystywanego w działalności gospodarczej, stanowi przychód z tej działalności, na podstawie ogólnej zasady wyrażonej w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...) Przychód uzyskany z tego tytułu będzie stanowić przychód z prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej. (...) Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje. Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2012
1
maj

Istota:

Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do Spółki cywilnej

Fragment:

(...) niepieniężny. Zagadnienie czy wniesienie przez osobę fizyczną do spółki osobowej wkładu niepieniężnego powoduje skutki prawnopodatkowe znalazło odzwierciedlenie w wyrokach sądów administracyjnych. Jednakże orzecznictwo w tym zakresie nie było jednolite. Z uwagi na rozbieżne rozstrzygnięcia sądów administracyjnych, Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 14 marca 2011 r. podjął uchwałę sygn. akt II FPS 8/10. W uchwale Sąd wskazał m.in., że (...) Wniesienie aportu do spółki osobowej nie jest zatem „ zbyciem udziałów ”, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a/ u.p.d.o.f. Relacja tego przepisu ustawy do jej art. 17 ust. 1 pkt 9 jest jak lex specjalis do lex generali. Jeśli w majątku podatnika pojawia się przychód otrzymany w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki, to przychód taki jest opodatkowany tylko wówczas, gdy spółka ta posiada osobowość prawną. Otrzymanie udziałów w spółce osobowej w zamian za wkład niepieniężny jest więc podatkowo obojętne. Tym samym w związku z wniesieniem wkładu do spółki osobowej w drodze aportu nie powstaje przychód, który mógłby być opodatkowany. (...).

2011
1
wrz

Istota:

Moment i sposób zaliczenia czynszu inicjalnego i czynszu zerowego do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej

Fragment:

Postanowienia umowy przewidują: wartość ofertowa 400.000 zł, czynsz inicjalny netto 20.000 zł, brutto 24.000 zł, opłata manipulacyjna netto 3.000 zł, brutto 3.660 zł, czynsz „ 0 ” netto 57.000 zł, brutto 69.540 zł, czynsz inicjalny jest płatny w chwili zawarcia umowy, czynsz „ 0 ” oraz opłata manipulacyjna są płatne w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, harmonogram finansowy w zł: 1-46 czynsze netto 8.173,71 brutto 9.971,96 47 czynsz netto 8.183,71 brutto 9.971,96 W miesiącu czerwcu 2009r. otrzymano faktury VAT, dotyczące czynszu zerowego w kwocie brutto 69.540 zł, druga faktura VAT dotyczyła czynszu inicjalnego w kwocie brutto 24.400 zł. Obydwie faktury VAT zaksięgowano i zaliczono do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu czerwcu 2009r. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał: zawarta umowa leasingu operacyjnego spełnia warunki określone w art. 23b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uiszczenie czynszu inicjalnego warunkowało zawarcie umowy leasingu i wydanie sprzętu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle przytoczonych przepisów zasadnym jest zaliczenie jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w czerwcu 2009r. opłaty z tytułu czynszu inicjalnego w wysokości netto 20.000 zł oraz czynszu „ 0 ” w wysokości netto 57.000 zł...

2011
1
wrz

Istota:

Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do Spółki cywilnej

Fragment:

Nr 51, poz. 307 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W myśl art. 55 1 k.c., przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy zauważyć, iż katalog elementów (składników) przedsiębiorstwa, o których stanowi art. 55 1 ustawy k.c. nie ma charakteru zamkniętego, o czym świadczy użyte w nim sformułowanie "w szczególności".

2011
1
wrz

Istota:

Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do Spółki cywilnej.

Fragment:

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących: środkami trwałymi, składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł, wartościami niematerialnymi i prawnymi -ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio. Do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy dochód Spółdzielni uzyskany na gruncie związanym z poborem opłaty za prawo do zawarcia umowy najmu, jest dochodem zwolnionym w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

BKIP 26 października 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu opłaty manipulacyjnej związanej z prawem do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 października 2010r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu opłaty manipulacyjnej związanej z prawem do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z uprawnieniami statutowymi, zawiera umowy z osobami fizycznymi na najem lokali mieszkalnych. Zawarcie umowy najmu jest rezultatem przeprowadzonego przetargu. W zakresie opłat jednorazowych, oprócz kaucji mającej charakter zwrotny i będącej zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń finansowych Spółdzielni, pobierana jest kwota - opłata manipulacyjna za prawo do zawarcia umowy najmu. Kwota ta nie podlega zwrotowi i stanowi przychód Spółdzielni z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, zaś jej wielkość stanowi najwyższą wylicytowaną w przetargu kwotową wartość. Dochód Spółdzielni powstały na gruncie związanym z poborem opłaty za prawo do zawarcia umowy najmu zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

2011
1
wrz

Istota:

Czy opłata manipulacyjna w wysokości 3,5% liczona od wartości netto przedmiotu leasingu finansowego (wartość: 343 000 zł) będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia (w dacie wystawienia faktur) tzn. nie należy powiększać o nią wartości początkowej środka trwałego będącego przedmiotem leasingu, którego wartość będzie kosztem uzyskania przychodu leasingobiorcy poprzez odpisy amortyzacyjne ani też nie należy opłaty manipulacyjnej rozliczać w czasie proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingowej?

Fragment:

W przypadku niepodpisania umowy leasingu z przyczyn leżących po stronie leasingodawcy pierwsza część opłaty manipulacyjnej zostanie zwrócona leasingobiorcy. W pozostałych przypadkach pierwsza część opłaty manipulacyjnej nie podlega zwrotowi, druga część opłaty manipulacyjnej w wysokości 2,5% wartości netto przedmiotu leasingu powiększonej o podatek VAT płatna w terminie płatności (par.6 umowy leasingowej). Korzystający jest zobowiązany również do zapłacenia Finansującemu opłaty wstępnej w wysokości 40% liczonej od wartości netto przedmiotu leasingu w terminie płatności. Leasingobiorca zapłacił w dniu 17 sierpnia pierwszą część opłaty manipulacyjnej w kwocie 98 000 zł netto zgodnie z propozycją leasingu z dnia 9 sierpnia w terminie płatności wynikającym z faktury. Zgodnie z umową leasingową zapłaci też drugą część opłaty manipulacyjnej w kwocie 245 000 zł netto zgodnie z fakturą VAT, którą wystawi leasingodawca. W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż zdarzenia gospodarcze w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy ewidencjonowane są za pomocą ksiąg rachunkowych. Składnik majątku, którego dotyczy umowa leasingowa został przekazany do używania w dniu 29 listopada 2010 r. Opłaty manipulacyjne naliczone zostały w fakturach z dnia: 12 sierpnia 2010 r. - 98 000 zł 29 listopada 2010 r. - 147 000 zł 29 listopada 2010 r. - 98 000 zł tzn. do dnia przekazania przedmiotu leasingu do używania.