Opłata lokalna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata lokalna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:


1. Czy "sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art.6 ust.9 pkt 1 ustawy z dnia 12.01.1991r . o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny układem graficznym określonym przez Radę Gminy, czyformularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości jak stanowi przepis art.6 ust.l3 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?
2.Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierające większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy ,obejmujący przykładowo numery Ksiąg Wieczystych, nazwę sądu, numery działek, adresy położenia, KRS, REGON, PKD lub wysokość miesięcznych rat podatku wypełnia dyspozycje przepisu art.6 ust.9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
3.Czy przepisy prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego przewidują konsekwencje za złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, zawierające wszystkie informacje dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku ,w tym dane opisowe dotyczące nieruchomości, a które zostały sporządzone na formularzach wykorzystujących inny układ graficzny niż określony przez Radę Gminy?

Fragment:

(...) 1. Czy "sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art.6 ust.9 pkt 1 ustawy z dnia 12.01.1991r . o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny układem graficznym określonym przez Radę Gminy, czyformularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości jak stanowi przepis art.6 ust.l3 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? 2.Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierające większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy ,obejmujący przykładowo numery Ksiąg Wieczystych, nazwę sądu, numery działek, adresy położenia, KRS, REGON, PKD lub wysokość miesięcznych rat podatku wypełnia dyspozycje przepisu art.6 ust.9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach (...)

2011
1
maj

Istota:


1. Czy wyrażenie „sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej ustawa o podatkach i opłatach lokalnych) w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowyoznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy, przesyłanym później przez organ podatkowy, czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - jak stanowi przepis art.6 ust.13 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ?
2. Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierające większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy, obejmujący przykładowo numery Ksiąg Wieczystych, nazwę sądu, numery działek, adresy położenia nieruchomości,KRS, REGON, PKD lub wysokość miesięcznych rat podatku wypełnia dyspozycje przepisu art.6 ust.9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ?

Fragment:

(...) PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Burmistrz Gogolina działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), p o s t a n a w i a : - uznać uchwalony wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości jako wiążący dla podatnika. U Z A S A D N I E N I E ......................................... we wniosku Nr .............................. z dnia ....................... r., zwróciła się do Burmistrza Gogolina o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego składania deklaracji na podatek od nieruchomości. Wnioskodawca wyczerpująco przestawił stan faktyczny, własne stanowisko w sprawie oceny prawnej tego stanu prawnego, złożył oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Poniżej przedstawiono pytania spółki oraz kolejne na nie odpowiedzi. 1. Czy wyrażenie „sporządzone na formularzu według (...)