Opłata licencyjna | Interpretacje podatkowe

Opłata licencyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata licencyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania wynagrodzenia najemcy z tytułu Opłaty licencyjnej oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze VAT dokumentującej wynagrodzenie z tytułu Opłaty licencyjnej
Fragment:
Niniejszy wniosek dotyczy poniesienia przez Spółkę jednorazowej Opłaty licencyjnej. Kwestie dotyczące wypłaty Premii pieniężnej oraz Kosztów Relokacji są przedmiotem odrębnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. Spółka załącza do niniejszego wniosku bazowy wzór umowy o świadczenie usług, na podstawie której Opłata licencyjna będzie płatna na rzecz potencjalnego najemcy przez Spółkę w związku z zawarciem umowy najmu. Spółka pragnie podkreślić, że szczegółowe brzmienie załączonej umowy może ulec zmianie w toku negocjacji z poszczególnymi najemcami, ale jednocześnie jej kluczowe założenia z perspektywy niniejszego wniosku pozostaną niezmienione. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wynagrodzenie najemcy z tytułu Opłaty licencyjnej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%? Czy Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego, wykazanego na fakturze VAT dokumentującej wynagrodzenie z tytułu Opłaty licencyjnej, wystawionej przez najemcę? Zdaniem Wnioskodawcy: Wynagrodzenie z tytułu Opłaty licencyjnej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (dalej: „ ustawa o VAT ”) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
18
sie

Istota:
Czy opłaty licencyjne podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki w dacie ich poniesienia?
Fragment:
W ocenie Spółki, w związku z faktem, że opłat licencyjnych nie można w sposób jednoznaczny i bezpośredni powiązać z osiągnięciem konkretnego przychodu, powinny być one rozpoznane jako koszt uzyskania przychodów inny niż bezpośrednio związany z przychodami. Koszt taki, na podstawie art. 15 ust. 4d updop, należy potrącić zasadniczo w dacie jego poniesienia. W związku z tym, że poszczególne opłaty licencyjne ponoszone przez Spółkę dotyczą okresu nie dłuższego aniżeli rok podatkowy Spółki (obecnie miesięcznie), nie będzie mieć zastosowania art. 15 ust. 4d zdanie drugie, a tym samym opłaty licencyjne powinny być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Stanowisko Spółki w zakresie braku możliwości ustalenia wartości początkowej Licencji i rozpoznania opłat licencyjnych za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, potrącalne w dacie ich poniesienia, znajduje przykładowo potwierdzenie w następujących interpretacjach indywidualnych, odnoszących się do opłat licencyjnych z tytułu licencji na korzystanie ze znaku towarowego: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 lipca 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-410/14/BG ; Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 stycznia 2013 r., sygn.
2016
21
kwi

Istota:
Czy uzyskującym przychody z opłaty licencyjnej w rozumieniu art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest Licencjodawca?
Fragment:
Jedynym podmiotem uprawnionym do udzielenia licencji jest Licencjodawca; w związku z tym, wyłącznie Licencjodawcę można uznać za podmiot uprawniony do otrzymywania opłat licencyjnych, należy więc również uznać Licencjodawcę za podatnika z tytułu zapłaconych opłat licencyjnych. Ponadto, zdaniem Spółki, nie bez znaczenia jest fakt, że postanowienia dotyczące opłaty licencyjnej i sposobu jej zapłaty znalazły się w umowie licencyjnej, zawartej między Spółką a Licencjodawcą, a której warunki zostały ustalone bez udziału Usługodawcy. W konsekwencji, postanowienie umowne dotyczące zapłaty opłaty licencyjnej „ do Usługodawcy ” zamiast do Licencjodawcy Spółka odczytuje wyłącznie jako dyspozycję podmiotu uzyskującego przychód z tytułu opłat licencyjnych w zakresie technicznej czynności wpłaty na rachunek Usługodawcy, który dokonuje rozliczeń ze Spółką, jako pośrednik między Licencjodawcą a Spółką. Pozwala to przyjąć, że to Licencjodawca jest podmiotem uprawnionym do otrzymania opłaty licencyjnej, a tym samym podatnikiem (podmiotem uzyskującym przychód) z tytułu opłaty licencyjnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2016
21
kwi

Istota:
Czy uzyskującym przychody z opłaty licencyjnej w rozumieniu art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest Licencjodawca?
Fragment:
Jedynym podmiotem uprawnionym do udzielenia licencji jest Licencjodawca; w związku z tym, wyłącznie Licencjodawcę można uznać za podmiot uprawniony do otrzymywania opłat licencyjnych, należy więc również uznać Licencjodawcę za podatnika z tytułu zapłaconych opłat licencyjnych. Ponadto, zdaniem Spółki, nie bez znaczenia jest fakt, że postanowienia dotyczące opłaty licencyjnej i sposobu jej zapłaty znalazły się w umowie licencyjnej, zawartej między Spółką a Licencjodawcą, a której warunki zostały ustalone bez udziału Usługodawcy. W konsekwencji, postanowienie umowne dotyczące zapłaty opłaty licencyjnej „ do Usługodawcy ” zamiast do Licencjodawcy Spółka odczytuje wyłącznie jako dyspozycję podmiotu uzyskującego przychód z tytułu opłat licencyjnych w zakresie technicznej czynności wpłaty na rachunek Usługodawcy, który dokonuje rozliczeń ze Spółką, jako pośrednik między Licencjodawcą a Spółką. Pozwala to przyjąć, że to Licencjodawca jest podmiotem uprawnionym do otrzymania opłaty licencyjnej, a tym samym podatnikiem (podmiotem uzyskującym przychód) z tytułu opłaty licencyjnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2016
21
kwi

Istota:
W zakresie ustalenia, komu Spółka, działając jako płatnik, powinna przesłać informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
W związku z tym, Spółka zawarła umowę licencyjną z Licencjodawcą, która przewiduje, że: z tytułu otrzymanej Licencji Spółka jest zobowiązana do zapłaty rocznej opłaty licencyjnej w wysokości 0,2% rocznego obrotu netto, osiągniętego przez Spółkę przy użyciu znaku towarowego objętego Licencją (z wyłączeniem transakcji między Spółką a spółkami należącymi do jej grupy kapitałowej) w roku obrotowym poprzedzającym rok, do którego opłata licencyjna się odnosi (dalej: „ opłata licencyjna ”); opłata licencyjna powinna być zapłacona do Usługodawcy (umowa nie wskazuje, że płatność ma być dokonana „ na rzecz Usługodawcy ” tylko „ do Usługodawcy ”). Ponadto podkreślić należy, że postanowienia umów Spółki z Usługodawcą lub Licencjodawcą nie wskazują na to, że Usługodawca dysponuje prawami do znaku towarowego. Prawami do znaku towarowego dysponuje natomiast Licencjodawca. Spółka otrzymała fakturę datowaną na 25 sierpnia 2015 r., wystawioną przez Usługodawcę, za Licencję za okres od grudnia 2014 r. do sierpnia 2015 r., płatną w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury. Obecnie Spółka obciążana jest za okresy miesięczne. Spółka posiada aktualny certyfikat rezydencji podatkowej Usługodawcy oraz Licencjodawcy, potwierdzający, że są oni niemieckimi rezydentami podatkowymi. Spółka posiada „ łamany ” rok podatkowy, tj. od 1 grudnia danego roku kalendarzowego do 30 listopada następnego roku kalendarzowego.
2016
21
kwi

Istota:
Czy opłaty licencyjne podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki w dacie ich poniesienia
Fragment:
W ocenie Spółki, w związku z faktem, że opłat licencyjnych nie można w sposób jednoznaczny i bezpośredni powiązać z osiągnięciem konkretnego przychodu, powinny być one rozpoznane jako koszt uzyskania przychodów inny niż bezpośrednio związany z przychodami. Koszt taki, na podstawie art. 15 ust. 4d updop, należy potrącić zasadniczo w dacie jego poniesienia. W związku z tym, że poszczególne opłaty licencyjne ponoszone przez Spółkę dotyczą okresu nie dłuższego aniżeli rok podatkowy Spółki (obecnie miesięcznie), nie będzie mieć zastosowania art. 15 ust. 4d zdanie drugie, a tym samym opłaty licencyjne powinny być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Stanowisko Spółki w zakresie braku możliwości ustalenia wartości początkowej Licencji i rozpoznania opłat licencyjnych za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, potrącalne w dacie ich poniesienia, znajduje przykładowo potwierdzenie w następujących interpretacjach indywidualnych, odnoszących się do opłat licencyjnych z tytułu licencji na korzystanie ze znaku towarowego: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 lipca 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-410/14/BG ; Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 stycznia 2013 r., sygn.
2016
20
kwi

Istota:
Czy odbiorcą należności w rozumieniu art. 21 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest Licencjodawca
Fragment:
Jak już bowiem Spółka uzasadniała, należy zauważyć, że podmiotem uprawnionym do opłat licencyjnych jest Licencjodawca, a ponadto, umowa licencyjna wskazuje na wpłacanie opłaty licencyjnej do Usługodawcy, nie przewidując jednak w żadnym miejscu, że Usługodawca jest podmiotem uprawnionym do tej opłaty. Prowadzi to do wniosku, że opłata licencyjna jest, co do zasady, należna Licencjodawcy (przysługuje mu), a jedynie ze względu na Usługodawcę, działającego w charakterze pośrednika, Licencjodawca zleca wpłacanie tej opłaty do Usługodawcy. Ponadto, Spółka podkreśla, że postanowienia dotyczące opłaty licencyjnej i sposobu jej zapłaty znalazły się w umowie licencyjnej, zawartej między Spółką a Licencjodawcą, co potwierdza pogląd, że Usługodawca odgrywa tylko rolę pomocniczą, właściwą dla powiernika. Spółka nie widzi podstaw, aby różnicować skutki podatkowe w zależności od tego, czy opłata licencyjna jest wypłacana bezpośrednio do podmiotu uprawnionego (Licencjodawcy), czy pośrednika (Usługodawcy). Równie dobrze bowiem, Licencjodawca mógłby zażądać wpłacenia opłaty licencyjnej na swoje konto, a następnie przekazać tę kwotę Usługodawcy. W związku z tym, Spółka postrzega zawarte w umowie postanowienie o wypłacie opłaty licencyjnej do Usługodawcy jako mające charakter wyłącznie techniczny, niezmieniające faktu, że podmiotem otrzymującym należność jest de facto Licencjodawca, przez co to Licencjodawca winien być uznany za odbiorcę należności w rozumieniu art. 21 ust. 3 pkt 4 updop.
2016
20
kwi

Istota:
Czy odbiorcą należności w rozumieniu art. 21 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest Licencjodawca
Fragment:
Jak już bowiem Spółka uzasadniała, należy zauważyć, że podmiotem uprawnionym do opłat licencyjnych jest Licencjodawca, a ponadto, umowa licencyjna wskazuje na wpłacanie opłaty licencyjnej do Usługodawcy, nie przewidując jednak w żadnym miejscu, że Usługodawca jest podmiotem uprawnionym do tej opłaty. Prowadzi to do wniosku, że opłata licencyjna jest, co do zasady, należna Licencjodawcy (przysługuje mu), a jedynie ze względu na Usługodawcę, działającego w charakterze pośrednika, Licencjodawca zleca wpłacanie tej opłaty do Usługodawcy. Ponadto, Spółka podkreśla, że postanowienia dotyczące opłaty licencyjnej i sposobu jej zapłaty znalazły się w umowie licencyjnej, zawartej między Spółką a Licencjodawcą, co potwierdza pogląd, że Usługodawca odgrywa tylko rolę pomocniczą, właściwą dla powiernika. Spółka nie widzi podstaw, aby różnicować skutki podatkowe w zależności od tego, czy opłata licencyjna jest wypłacana bezpośrednio do podmiotu uprawnionego (Licencjodawcy), czy pośrednika (Usługodawcy). Równie dobrze bowiem, Licencjodawca mógłby zażądać wpłacenia opłaty licencyjnej na swoje konto, a następnie przekazać tę kwotę Usługodawcy. W związku z tym, Spółka postrzega zawarte w umowie postanowienie o wypłacie opłaty licencyjnej do Usługodawcy jako mające charakter wyłącznie techniczny, niezmieniające faktu, że podmiotem otrzymującym należność jest de facto Licencjodawca, przez co to Licencjodawca winien być uznany za odbiorcę należności w rozumieniu art. 21 ust. 3 pkt 4 updop.
2016
20
kwi

Istota:
W zakresie ustalenia, komu Spółka, działając jako płatnik, powinna przesłać informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
W związku z tym, Spółka zawarła umowę licencyjną z Licencjodawcą, która przewiduje, że: z tytułu otrzymanej Licencji Spółka jest zobowiązana do zapłaty rocznej opłaty licencyjnej w wysokości 0,2% rocznego obrotu netto, osiągniętego przez Spółkę przy użyciu znaku towarowego objętego Licencją (z wyłączeniem transakcji między Spółką a spółkami należącymi do jej grupy kapitałowej) w roku obrotowym poprzedzającym rok, do którego opłata licencyjna się odnosi (dalej: „ opłata licencyjna ”); opłata licencyjna powinna być zapłacona do Usługodawcy (umowa nie wskazuje, że płatność ma być dokonana „ na rzecz Usługodawcy ” tylko „ do Usługodawcy ”). Ponadto podkreślić należy, że postanowienia umów Spółki z Usługodawcą lub Licencjodawcą nie wskazują na to, że Usługodawca dysponuje prawami do znaku towarowego. Prawami do znaku towarowego dysponuje natomiast Licencjodawca. Spółka otrzymała fakturę datowaną na 25 sierpnia 2015 r., wystawioną przez Usługodawcę, za Licencję za okres od grudnia 2014 r. do sierpnia 2015 r., płatną w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury. Obecnie Spółka obciążana jest za okresy miesięczne. Spółka posiada aktualny certyfikat rezydencji podatkowej Usługodawcy oraz Licencjodawcy, potwierdzający, że są oni niemieckimi rezydentami podatkowymi. Spółka posiada „ łamany ” rok podatkowy, tj. od 1 grudnia danego roku kalendarzowego do 30 listopada następnego roku kalendarzowego.
2016
20
kwi

Istota:
W zakresie prawidłowości doliczenia do ceny sprzedaży licencjonowanych sadzonek opłat licencyjnych.
Fragment:
Zatem Wnioskodawca obciąża nabywcę kosztem płaconych opłat licencyjnych. W świetle przedstawionych okoliczności Wnioskodawca nie dokonuje na rzecz nabywcy różnych świadczeń, w szczególności dostawy towarów (sadzonek) i sprzedaży licencji. Tym samym, w przedmiotowej sprawie nie dochodzi do świadczenia złożonego. Na brak w analizowanych okolicznościach świadczenia kompleksowego wskazuje to, że nie dochodzi tu do sprzedaży licencji/sublicencji. Zatem koszt opłat licencyjnych nie może stanowić wynagrodzenia za czynność, która podlegać będzie dalszej odsprzedaży. Opłaty te mają więc charakter cenotwórczy związany z dokonywaną sprzedażą sadzonek. W niniejszej sprawie Wnioskodawca dokonuje jedynie sprzedaży licencjonowanych sadzonek, których cenę zwiększa o płacone opłaty licencyjne obciążając nabywcę kosztem uiszczanych opłat licencyjnych. Koszt ten uwzględnia w cenie sprzedawanych sadzonek. Doliczane do ceny sadzonek opłaty licencyjne stanowią w efekcie kwotę żądaną od nabywcy z tytułu dokonanej sprzedaży sadzonek. Tym samym, Wnioskodawca płacone opłaty licencyjne dotyczące kupowanych sadzonek „ przerzuca ” na nabywcę. Kwota ta stanowi element należności z tytułu łączącej strony umowy sprzedaży.
2016
20
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.