Opłata licencyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata licencyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
gru

Istota:

Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do Opłaty licencyjnej wypłacanej przez Spółkę na rzecz Licencjodawcy

Fragment:

Zgodnie z postanowieniami Umowy, wynagrodzenie za prawo do korzystania ze Znaków zostało ustalone w formie opłaty licencyjnej, które kalkulowane jest w oparciu o wartość dokonanej sprzedaży paliwa przez Spółkę (dalej: „ Opłata licencyjna ”). Mianowicie, Wnioskodawca zobowiązany jest płacić Licencjodawcy wynagrodzenie w postaci Opłaty licencyjnej w wysokości iloczynu ilości sprzedanego paliwa (litrów paliwa) oraz określonej kwoty przypadającej na litr paliwa. Co istotne, sprzedaż paliwa następuj poprzez wykorzystanie Znaków będących przedmiotem Umowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, Opłata licencyjna wypłacana przez Spółkę na rzecz Licencjodawcy podlega ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy CIT? Stanowisko Wnioskodawcy. Zdaniem Spółki, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, Opłata licencyjna wypłacana przez Spółkę na rzecz Licencjodawcy nie podlega ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.

2018
13
gru

Istota:

Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do Opłaty licencyjnej wypłacanej przez Spółkę na rzecz Licencjodawcy

Fragment:

Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami Umowy, wynagrodzenie za prawo do korzystania ze Znaków zostało ustalone w formie opłaty licencyjnej, które kalkulowane jest w oparciu o wartość dokonanej sprzedaży towarów i usług przez Spółkę (dalej: „ Opłata licencyjna ”). Mianowicie, Wnioskodawca zobowiązany jest płacić Licencjodawcy wynagrodzenie w postaci Opłaty licencyjnej w wysokości określonego procentu od rocznej sprzedaży towarów i usług z wykorzystaniem Znaków, która oznacza wartość sprzedaży brutto towarów (z wyjątkiem paliwa) i usług, pomniejszoną o udzielone klientom bonifikaty i skonta, oraz o dokonane zwroty i roszczenia z tytułu szkód do wysokości rzeczywistej wartości sprzedaży towarów i usług (dalej: „ Roczna Sprzedaż ”). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, Opłata licencyjna wypłacana przez Spółkę na rzecz Licencjodawcy podlega ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy CIT? Stanowisko Wnioskodawcy. Zdaniem Spółki, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, Opłata licencyjna wypłacana przez Spółkę na rzecz Licencjodawcy nie podlega ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2018
8
gru

Istota:

W zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy Licencyjnej stanowią koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, opłaty licencyjne ponoszone przez Wnioskodawcę stanowią część składową Bazy Kosztowej służącej do obliczenia ceny finalnej produktów. Wnioskodawca dysponuje możliwością zidentyfikowania dokładnej wysokości opłaty licencyjnej inkorporowanej w cenie Produktu. Opłata licencyjna jest również czynnikiem kształtującym cenę Produktów wytwarzanych przez Wnioskodawcę – jej zwiększenie wpływa w bezpośredni sposób na wzrost ceny zbywanych Produktów. Biorąc pod uwagę powyższe rozważenia, a w szczególności okoliczność, że: (i) poniesienie wydatków na opłaty licencyjne za Know-how oraz Patenty jest niezbędne do wytworzenia Produktów, (ii) wysokość opłat licencyjnych jest uzależniona bezpośrednio od sprzedanych Produktów oraz (iii) fakt, że opłaty licencyjne stanowią element kalkulacyjny ceny Produktów, zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że między poniesionymi wydatkami, a wytworzeniem Produktów występuje bezpośredni związek o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a tym samym ograniczenia wynikające z art. 15e ust. 1 nie znajdą zastosowania. Końcowo, należy także wskazać, że stanowisko o uznaniu opłat licencyjnych (...)

2018
28
lis

Istota:

W zakresie ustalenia czy ponoszone przez Spółkę opłaty licencyjne są objęte ograniczeniami określonymi w art. 15e ust. 1 ustawy CIT

Fragment:

Wysokość ponoszonych przez Spółkę opłat licencyjnych stanowi ustalony procent wartości przychodu netto osiąganego przez Wnioskodawcę ze sprzedaży Produktów danego typu. Wysokość przedmiotowych opłat jest więc wprost zależna od wielkości i ceny sprzedaży Produktów, wobec czego Wnioskodawca musi odpowiednio skalkulować swoją marżę tak, aby możliwe było wypracowanie zysku po uwzględnieniu kosztu opłat licencyjnych, które Spółka jest zobowiązana zapłacić. Istnieje zatem pewien związek kwotowy pomiędzy kosztami Licencji a produkowanymi i sprzedawanymi przez Spółkę Produktami, a koszty te stanowią czynnik kształtujący cenę Produktów (cena ta uwzględnia konieczność ponoszenia opłat za Licencję), co w świetle przywołanego fragmentu omówienia Ministerstwa Finansów także przesądza, że przedmiotowe opłaty licencyjne stanowią koszty, o których mowa w przepisie art. 15e ust 11 pkt 1 ustawy CIT (należy dodatkowo zauważyć, iż w wyjaśnieniach tych jako przykład kosztów bezpośrednio związanych z wytwarzaniem wyrobów podane zostały koszty opłat licencyjnych za znak towarowy, kalkulowane jako procent od przychodów ze sprzedaży produktów opatrzonych tym znakiem). Reasumując, koszty ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu nabywania Licencji nie podlegają ograniczeniom w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z art. 15e ust. 1 ustawy, jako bezpośrednio związane z wytwarzaniem przez Spółkę Produktów w ramach prowadzonej przez nią działalności.

2018
16
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca prawidłowo zalicza i powinien zaliczać wydatki ponoszone na rzecz licencjodawcy tytułem opłat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego przez Sp. K. (której jest wspólnikiem) w tym opłat zaliczkowych w koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału Wnioskodawcy w zysku Sp. K. w części przypadającej proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku w dacie ich poniesienia?

Fragment:

K. uiszcza na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - licencjodawcy zgodnie z umową opłaty licencyjne, w postaci równowartości wyrażonej procentowo części przychodów licencjobiorcy ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów, etc. oznaczonych znakiem towarowym będącym przedmiotem licencji. Przy czym na poczet ww. opłaty licencyjnej licencjobiorca uiszcza raz w roku (po upływie pierwszych sześciu miesięcy roku kalendarzowego) opłatę zaliczkową w stałej kwocie ustalonej przez strony umowy licencyjnej. Po zakończeniu roku wyliczana jest ewentualna różnica pomiędzy opłatą licencyjną (ustaloną odpowiednio do wysokości przychodu w danym roku kalendarzowym), a kwotą opłaty zaliczkowej uiszczonej w tym roku kalendarzowym. Po wyliczeniu licencjobiorca „ dopłaca ” brakującą z ww. wyliczenia kwotę na rzecz licencjodawcy (ewentualnie licencjodawca zwraca różnicę, jeżeli wartość należnej opłaty licencyjnej w stosunku do uiszczonej opłaty zaliczkowej jest ujemna). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca prawidłowo zalicza i powinien zaliczać wydatki ponoszone na rzecz licencjodawcy tytułem opłat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego przez Sp. K. (której jest wspólnikiem) w tym opłat zaliczkowych w koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału Wnioskodawcy w zysku Sp.

2018
3
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy przyjmując wpłaty członków klubu z tytułu opłat licencyjnych przekazywanych do Z Wnioskodawca świadczy usługi podlegające opodatkowaniu.

Fragment:

Fizycznie więc opłaty licencyjne będą wpłacane przez członków klubu Zainteresowanego do Wnioskodawcy (na rachunek bankowy lub w kasie Spółki), który następnie będzie przekazywał te opłaty licencyjne do Z. Wnioskodawca z tytułu poboru opłaty licencyjnej na rzecz Z nie planuje pobierać od członków, ani od Z żadnego wynagrodzenia. Zainteresowany każdą wpłaconą Wnioskodawcy przez członka klubu opłatę licencyjną na rzecz Z przekaże w pełnej wysokości Z. Wpłaty dokonywane przez zawodników ubiegających się o licencje Z, będą przekazywane przez Wnioskodawcę wyłącznie Z i w całości. Wnioskodawca nie otrzyma od Z żadnego świadczenia zwrotnego w związku z przekazywaniem opłat licencyjnych na rzecz Z. Wnioskodawca nie będzie pobierać od Z jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu przekazywania opłat licencyjnych na rzecz Z. Zawodnicy nie będą mieli wpływu na przeznaczenie wpłacanych przez nich opłat licencyjnych. Dokonywane wpłaty przez zawodników będą przekazywane na rzecz Z w tej wysokości, w której zawodnik dokonał wpłaty i bez możliwości zadysponowania środkami w inny sposób. Zawodnicy w zamian za wpłatę opłaty licencyjnej nie otrzymają od Wnioskodawcy żadnych korzyści (żadnych towarów lub usług).

2017
18
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania wynagrodzenia najemcy z tytułu Opłaty licencyjnej oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze VAT dokumentującej wynagrodzenie z tytułu Opłaty licencyjnej

Fragment:

Niniejszy wniosek dotyczy poniesienia przez Spółkę jednorazowej Opłaty licencyjnej. Kwestie dotyczące wypłaty Premii pieniężnej oraz Kosztów Relokacji są przedmiotem odrębnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. Spółka załącza do niniejszego wniosku bazowy wzór umowy o świadczenie usług, na podstawie której Opłata licencyjna będzie płatna na rzecz potencjalnego najemcy przez Spółkę w związku z zawarciem umowy najmu. Spółka pragnie podkreślić, że szczegółowe brzmienie załączonej umowy może ulec zmianie w toku negocjacji z poszczególnymi najemcami, ale jednocześnie jej kluczowe założenia z perspektywy niniejszego wniosku pozostaną niezmienione. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wynagrodzenie najemcy z tytułu Opłaty licencyjnej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%? Czy Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego, wykazanego na fakturze VAT dokumentującej wynagrodzenie z tytułu Opłaty licencyjnej, wystawionej przez najemcę? Zdaniem Wnioskodawcy: Wynagrodzenie z tytułu Opłaty licencyjnej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (dalej: „ ustawa o VAT ”) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2016
21
kwi

Istota:

Czy opłaty licencyjne podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki w dacie ich poniesienia?

Fragment:

W ocenie Spółki, w związku z faktem, że opłat licencyjnych nie można w sposób jednoznaczny i bezpośredni powiązać z osiągnięciem konkretnego przychodu, powinny być one rozpoznane jako koszt uzyskania przychodów inny niż bezpośrednio związany z przychodami. Koszt taki, na podstawie art. 15 ust. 4d updop, należy potrącić zasadniczo w dacie jego poniesienia. W związku z tym, że poszczególne opłaty licencyjne ponoszone przez Spółkę dotyczą okresu nie dłuższego aniżeli rok podatkowy Spółki (obecnie miesięcznie), nie będzie mieć zastosowania art. 15 ust. 4d zdanie drugie, a tym samym opłaty licencyjne powinny być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Stanowisko Spółki w zakresie braku możliwości ustalenia wartości początkowej Licencji i rozpoznania opłat licencyjnych za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, potrącalne w dacie ich poniesienia, znajduje przykładowo potwierdzenie w następujących interpretacjach indywidualnych, odnoszących się do opłat licencyjnych z tytułu licencji na korzystanie ze znaku towarowego: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 lipca 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-410/14/BG ; Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 stycznia 2013 r., sygn.

2016
21
kwi

Istota:

Czy uzyskującym przychody z opłaty licencyjnej w rozumieniu art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest Licencjodawca?

Fragment:

Jedynym podmiotem uprawnionym do udzielenia licencji jest Licencjodawca; w związku z tym, wyłącznie Licencjodawcę można uznać za podmiot uprawniony do otrzymywania opłat licencyjnych, należy więc również uznać Licencjodawcę za podatnika z tytułu zapłaconych opłat licencyjnych. Ponadto, zdaniem Spółki, nie bez znaczenia jest fakt, że postanowienia dotyczące opłaty licencyjnej i sposobu jej zapłaty znalazły się w umowie licencyjnej, zawartej między Spółką a Licencjodawcą, a której warunki zostały ustalone bez udziału Usługodawcy. W konsekwencji, postanowienie umowne dotyczące zapłaty opłaty licencyjnej „ do Usługodawcy ” zamiast do Licencjodawcy Spółka odczytuje wyłącznie jako dyspozycję podmiotu uzyskującego przychód z tytułu opłat licencyjnych w zakresie technicznej czynności wpłaty na rachunek Usługodawcy, który dokonuje rozliczeń ze Spółką, jako pośrednik między Licencjodawcą a Spółką. Pozwala to przyjąć, że to Licencjodawca jest podmiotem uprawnionym do otrzymania opłaty licencyjnej, a tym samym podatnikiem (podmiotem uzyskującym przychód) z tytułu opłaty licencyjnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2016
21
kwi

Istota:

Czy uzyskującym przychody z opłaty licencyjnej w rozumieniu art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest Licencjodawca?

Fragment:

Jedynym podmiotem uprawnionym do udzielenia licencji jest Licencjodawca; w związku z tym, wyłącznie Licencjodawcę można uznać za podmiot uprawniony do otrzymywania opłat licencyjnych, należy więc również uznać Licencjodawcę za podatnika z tytułu zapłaconych opłat licencyjnych. Ponadto, zdaniem Spółki, nie bez znaczenia jest fakt, że postanowienia dotyczące opłaty licencyjnej i sposobu jej zapłaty znalazły się w umowie licencyjnej, zawartej między Spółką a Licencjodawcą, a której warunki zostały ustalone bez udziału Usługodawcy. W konsekwencji, postanowienie umowne dotyczące zapłaty opłaty licencyjnej „ do Usługodawcy ” zamiast do Licencjodawcy Spółka odczytuje wyłącznie jako dyspozycję podmiotu uzyskującego przychód z tytułu opłat licencyjnych w zakresie technicznej czynności wpłaty na rachunek Usługodawcy, który dokonuje rozliczeń ze Spółką, jako pośrednik między Licencjodawcą a Spółką. Pozwala to przyjąć, że to Licencjodawca jest podmiotem uprawnionym do otrzymania opłaty licencyjnej, a tym samym podatnikiem (podmiotem uzyskującym przychód) z tytułu opłaty licencyjnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.