Opłata legalizacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata legalizacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
29
mar

Istota:

Otrzymany przez Spółkę zwrot opłaty legalizacyjnej, nie będzie stanowił dla niej wynagrodzenia za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ani świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ nie wiąże się ona z żadnym świadczeniem na rzecz wypłacającego (Korzystającego). Tym samym, czynność ta nie może być udokumentowana fakturą VAT, a co za tym idzie Wnioskodawca nie musi ujmować w rozliczeniu podatku VAT za miesiąc, w którym zwrot otrzyma.

Fragment:

(...) będzie zobowiązana do wystawienia z tego tytułu na Korzystającego fakturę VAT. Zwrot opłaty legalizacyjnej, nie może być uznany za świadczenie usług w zamian za wynagrodzenie, w rozumieniu powołanego art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż aby można było mówić o świadczeniu usług muszą zostać łącznie spełnione ww. przesłanki. Natomiast w przedmiotowej sprawie nie występuje określone świadczenie, a tym samym konkretny beneficjent tego świadczenia. Opłata legalizacyjna nie stanowi odpłatności (wynagrodzenia) za skonkretyzowane świadczenie. W przypadku tej opłaty brak jest związku pomiędzy świadczeniem a wynagrodzeniem. Wobec powyższego, zwrot opłaty legalizacyjnej nie mieści się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 7 i 8 ust. 1 ustawy, zatem nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu. Nie występuje w tych przypadkach dostawa towarów (przedmiotem tej czynności jest pieniądz, a pieniądz (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy opłata legalizacyjna nakładana w trybie przepisów prawa budowlanego jest kosztem uzyskania przychodów to znaczy, powiększa wartość wybudowanego w ten sposób środka trwałego?

Fragment:

(...) wytworzenia nie zalicza się wartości pracy własnej podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż opłata legalizacyjna ma charakter kary nałożonej w postępowaniu administracyjnym, która zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 15 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Zatem nie może również stanowić elementu kosztu wytworzenia środka trwałego, tj. powiększać jego wartości początkowej zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ww. ustawy, będącej podstawą naliczania odpisów (...)

2011
1
maj

Istota:

Jaką należy zastosować stawkę VAT w przypadku obciążania kontrahenta kosztami opłat za czynności legalizacji urządzeń wykonywane przez Urzędy Miar? Czy Spółka wystawiając fakturę VAT na kontrahenta może wykazać dwie pozycje – usługa legalizacji dokonana przez Urząd Miar jako usługa zwolniona (zgodnie z załącznikiem 4 poz. 6 -ex 75) oraz usługa dodatkowa ze stawką 22%, czy raczej powinna zastosować jedną stawkę podatkową?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.08.2006r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 5, art. 8 i art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. UzasadnieniePodany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Umowa z kontrahentem przewiduje, że obowiązek zgłoszenia do legalizacji urządzeń, będących własnością kontrahenta, spoczywa na Spółce. Wiąże się to z koniecznością uczestnictwa pracownika Spółki przy legalizacji urządzeń, dokonywaną przez pracownika Urzędu Miar – przygotowania dokumentacji, urządzenia itp. Spółka jako jednostka zgłaszająca (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy opłata legalizacyjna dotycząca samowoli budowlanej w wysokości 50.000 zł jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) postanowienia, na które przysługuje zażalenie (art. 59g ust. 1 ww. ustawy). Organem właściwym w ww. zakresie jest zgodnie z art. 83 ust. 1 ww. ustawy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (jako organ pierwszej instancji) będący organem zespolonej administracji publicznej. Kara powyższa nakładana jest przy tym w trybie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż opłata legalizacyjna ma charakter kary nałożonej w postępowaniu administracyjnym. W związku z powyższym, nie może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Wobec powyższego przedstawione we wniosku stanowisko wnioskodawcy uznać należy za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy zasadnym jest nie naliczanie podatku VAT od opłaty legalizacyjnej odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan oraz odmierzaczy paliw ?

Fragment:

(...) usługi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 pażdziernika 2004r w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im Urzędy( Dz.U.Nr 229 poz. 2309 oraz z 2005r Nr 182 poz.1530). Opłata ta wystawiana jest na zleceniodawcę legalizacji czyli na Pana firmę,(jest Pan pośrednikiem pomiędzy Urzędem Miar a właścicielem stacji gazowej czy paliwowej) a nie na właściciela odmierzacza,choć to jego odmierzacz jest legalizowany. Opłata legalizacyjna zwolniona jest z podatku VAT.(symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU 75.13.18-00.80)i obwodowe Urzędy Miar podatku od tej opłaty nie pobierają. Jako pośrednik przeprowadzonej legalizacji,nie płacąc podatku VAT od tej opłaty, którą wyszczególnia Pan oddzielnie na fakturze, również nie pobiera podatku VAT.Podatek VAT pobierany jest jedynie od sumy za wykonywane czynności naprawcze czy pomiarowe(jako czynności serwisowe). Pytanie podatnika: Czy zasadnym jest nie (...)