Opłata leasingowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata leasingowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Czy Spółka prawidłowo pierwszą opłatę leasingową zalicza w całości do kosztów podatkowych w dacie poniesienia, tj. w dacie ujęcia w księgach, na kontach rozrachunkowych faktury za pierwszą opłatę leasingową?

Fragment:

Zgodnie z prawem bilansowym przedmioty leasingu zaliczane są do aktywów trwałych podlegających amortyzacji, a pierwsza opłata leasingowa (opłata wstępna/inicjalna) stanowi element ich wartości początkowej. Kosztem bilansowym są zatem odpisy amortyzacyjne naliczane przez okres trwania leasingu, natomiast koszt podatkowy stanowią raty leasingowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka prawidłowo pierwszą opłatę leasingową zalicza w całości do kosztów podatkowych w dacie poniesienia, tj. w dacie ujęcia w księgach, na kontach rozrachunkowych faktury za pierwszą opłatę leasingową? Zdaniem Zainteresowanych, w świetle aktualnej linii orzeczniczej i interpretacyjnej, pierwsze opłaty leasingowe/opłaty wstępne (bez względu na nazewnictwo) mogą być zaliczone do kosztów podatkowych jednorazowo w momencie poniesienia, bez konieczności rozliczania proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu. Przedmiotowe opłaty są wydatkiem jednorazowym, związanym z realizacją umowy leasingu, a ich wniesienie warunkuje realizację umów i wydanie przedmiotu leasingu. Charakter opłat wskazuje, że są to pośrednie koszty podatkowe zaliczane jednorazowo do kosztów w dacie poniesienia, tj. w dniu ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie faktury. W dniu 14 czerwca 2016 r.

2017
6
gru

Istota:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, momentem powstania przychodu w podatku CIT dla Spółki z tytułu odsetkowej części opłat leasingowych (tj. opłat leasingowych w części w jakiej przekraczają one spłatę Wartości początkowej ŚT lub WNiP) będzie ostatni dzień okresu, za który należna jest ta opłata?

Fragment:

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, momentem powstania przychodu w podatku CIT dla Spółki z tytułu odsetkowej części opłat leasingowych (tj. opłat leasingowych w części w jakiej przekraczają one spłatę Wartości początkowej ŚT lub WNiP) będzie ostatni dzień okresu, za który należna jest ta opłata? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy: W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, momentem powstania przychodu w podatku CIT dla Spółki z tytułu odsetkowej części opłat leasingowych (tj. opłat leasingowych w części w jakiej przekraczają one spłatę Wartości początkowej ŚT lub WNiP) będzie ostatni dzień okresu za który należna jest ta opłata. W myśl art. 12 ust. 3 Ustawy CIT, za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jednocześnie, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 Ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się należnego podatku VAT. Spółka wskazała w uzasadnieniu swojego stanowiska w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1, że przychodem będzie dla niej część odsetkowa opłat leasingowych (tj. opłaty leasingowe w części w jakiej przekraczają one spłatę Wartości początkowej ŚT lub WNiP).

2016
28
lis

Istota:

Wydatek związany z uiszczeniem wstępnej opłaty leasingowej, o której mowa we wniosku, powinien zostać zaewidencjonowany przez Wnioskodawcę w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo - w dacie jego poniesienia, zgodnie z treścią art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w dacie wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu, a nie jak wskazuje Wnioskodawczyni w momencie otrzymania faktury dokumentującej konieczność poniesienia opłaty leasingowej.

Fragment:

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że pierwsza opłata leasingowa ma charakter opłaty samoistnej bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, natomiast jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu. Opłata ta jest wydatkiem jednorazowym związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nie można tego kosztu bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez podatnika, gdyż jest ona na ogół uiszczana jednorazowo. Reasumując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż wydatek związany z uiszczeniem wstępnej opłaty leasingowej, o której mowa we wniosku, powinien zostać zaewidencjonowany przez Wnioskodawcę w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo - w dacie jego poniesienia, zgodnie z treścią art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w dacie wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu, a nie jak wskazuje Wnioskodawczyni w momencie otrzymania faktury dokumentującej konieczność poniesienia opłaty leasingowej. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2016
1
lip

Istota:

Czy Spółka prawidłowo pierwszą opłatę leasingową zalicza w całości do kosztów podatkowych w dacie poniesienia, tj. w dacie ujęcia w księgach, na kontach rozrachunkowych faktury za pierwszą opłatę leasingową?

Fragment:

Zgodnie z prawem bilansowym przedmioty leasingu zaliczane są do aktywów trwałych podlegających amortyzacji, a pierwsza opłata leasingowa (opłata wstępna/inicjalna) stanowi element ich wartości początkowej. Kosztem bilansowym są zatem odpisy amortyzacyjne naliczane przez okres trwania leasingu, natomiast koszt podatkowy stanowią raty leasingowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka prawidłowo pierwszą opłatę leasingową zalicza w całości do kosztów podatkowych w dacie poniesienia, tj. w dacie ujęcia w księgach, na kontach rozrachunkowych faktury za pierwszą opłatę leasingową... Zdaniem Wnioskodawcy w świetle aktualnej linii orzeczniczej i interpretacyjnej, pierwsze opłaty leasingowe/opłaty wstępne (bez względu na nazewnictwo) mogą być zaliczone do kosztów podatkowych jednorazowo w momencie poniesienia, bez konieczności rozliczania proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu. Przedmiotowe opłaty są wydatkiem jednorazowym, związanym z realizacją umowy leasingu, a ich wniesienie warunkuje realizację umów i wydanie przedmiotu leasingu. Charakter opłat wskazuje, że są to pośrednie koszty podatkowe zaliczane jednorazowo do kosztów w dacie poniesienia, tj. w dniu ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie faktury. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2016
24
kwi

Istota:

Czy koszt opłaty wstępnej, która będzie poniesiona jako warunek prawnie skutecznej umowy leasingowej Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, jako koszt okresu?

Fragment:

Umowy z leasingodawcą będą tak skonstruowane, że warunkiem realizacji umowy leasingu, jest zapłata umownych opłat wstępnych tj. wstępnej opłaty leasingowej, opłat manipulacyjnych oraz opłaty z góry kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu za pierwszy rok. W odniesieniu do kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu leasingodawca zawrze umowę ubezpieczenia we własnym imieniu (będzie ubezpieczającym i ubezpieczonym), gdzie leasingobiorca będzie jedynie korzystającym, po czym leasingodawca przeniesie na korzystającego koszty ubezpieczenia notą obciążeniową lub fakturą vat. Opłaty wstępne tj. wstępna opłata leasingowa, opłaty manipulacyjne oraz opłaty za ubezpieczenie przedmiotu, które będą poniesione przez korzystającego mają charakter opłat samoistnych, bezzwrotnych względem rat leasingowych, niezależnych od pozostałych opłat leasingowych, a ich poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu. W rezultacie należy je wiązać nie tyle z całą umową leasingową rozumianą w wymiarze czasowym, co z momentem jej zawarcia, dotyczą one bowiem nie tyle samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego, skoro od uiszczenia ww. opłat uzależnione jest zawarcie umowy i wydanie przedmiotu leasingu. Ponieważ opłaty wstępne mają charakter samoistny, nie są należnością z tytułu używania przedmiotu leasingu, w przeciwieństwie do rat leasingowych, a ponieważ dotyczą prawa do skorzystania z usługi leasingu, wiążą się z momentem zawarcia umowy leasingowej.

2015
6
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

Wstępne opłaty leasingowe Wnioskodawca zalicza do kosztów proporcjonalnie do okresu na jaki została zawarta umowa leasingowa. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca może wstępne opłaty leasingowe zaliczyć do kosztów podatkowych jednorazowo w dacie ich poniesienia... Zdaniem Wnioskodawcy, wstępna opłata leasingowa ma charakter samoistny i bezzwrotny względem rat leasingowych uiszczanych w okresie trwania umowy. W rezultacie należy ją wiązać nie tyle z całą umową rozumianą w wymiarze czasowym, co z momentem jej zawarcia. Dotyczy ona bowiem nie tyle samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego, skoro od jej uiszczenia uzależnione jest zawarcie umowy i wydanie przedmiotu leasingu. Jest to zatem opłata jednorazowa o odmiennym charakterze aniżeli raty leasingowe - dlatego należy zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo a nie proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu. Wnioskodawca uważa, że wstępna opłata leasingowa jest zatem opłatą jednorazową o odmiennym charakterze aniżeli raty leasingowe - dlatego należy zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, a nie proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu.

2015
29
mar

Istota:

Czy jednostka może zaliczyć opłatę leasingową wstępną/czynsz inicjalny w koszty podatkowe jednorazowo w momencie poniesienia, czy tez winna rozliczyć je w czasie, proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej?

Fragment:

Do rozliczeń dla celów podatkowych służy wyodrębnione konto rozliczeniowe - „ rozliczenie z tytułu opłat leasingowych ”. Obroty na tym koncie odpowiadają sumie opłat leasingowych, wynikających z wystawionych faktur wartości netto, otrzymanych w ciągu roku obrotowego. Opłaty te obejmują zwykłe opłaty leasingowe oraz opłatę wstępną, czy też czynsz inicjalny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy jednostka może zaliczyć opłatę leasingową wstępną/czynsz inicjalny w koszty podatkowe jednorazowo w momencie poniesienia, czy też winna rozliczyć je w czasie, proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej... Zdaniem Wnioskodawcy, opłata wstępna/czynsz inicjalny winien być zaliczony do kosztów podatkowych jednorazowo, gdyż opłaty te nie dotyczą tylko samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego. Opłata ta związana jest z zawarciem umowy leasingowej i w konsekwencji z wydaniem samego przedmiotu leasingu. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty pośrednie, w tym wstępna opłata leasingowa/czynsz inicjalny winny być uznane za koszt podatkowy w dacie poniesienia, czyli ujęcia tych kosztów w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanych faktur, z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszt rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

2015
11
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

Polityka rachunkowości została uzupełniona o zapis: „ wstępne opłaty leasingowe zalicza się do kosztów bilansowych (oraz podatkowych) jednorazowo w momencie poniesienia ”. Wnioskodawca złożył korektę rozliczenia rocznego PIT-36L za 2013 rok. Wobec powyższego, stwierdzić należy, że związek poniesionego wydatku w postaci wstępnej opłaty leasingowej z uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę przychodami nie ma charakteru bezpośredniego. Tym samym, przedmiotowa opłata będzie stanowić pośrednie koszty podatkowe. Skoro zatem Wnioskodawca opłatę tę rozlicza bilansowo jednorazowo, tj. w momencie poniesienia, to w tym samym czasie winien ją rozliczać także w ujęciu podatkowym. Zatem, w sytuacji, gdy Wnioskodawca rachunkowo rozlicza opłatę wstępną jednorazowo, to również podatkowo - powinien rozliczać ją w tym samym czasie. Zatem, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym stanie faktycznym mógł zaliczyć wstępną opłatę leasingową do kosztów podatkowych roku 2013. Końcowo tut. Organ zauważa, że w niniejszej interpretacji nie odniósł się co do poprawności zasad księgowania dokonywanych przez Wnioskodawcę w prowadzonych księgach rachunkowych, ponieważ kwestię tę regulują przepisy ustawy o rachunkowości, do których analizy Organ nie jest uprawniony.

2014
23
mar

Istota:

Podatku od towarów i usług w zakresie uznania za usługę korzystania z przedmiotu leasingu od rozwiązania umowy do wznowienia umowy oraz obowiązku podatkowego i wystawienia faktury VAT dla opłat leasingowych uzyskanych w spornym okresie - w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.

Fragment:

(...) opłat leasingowych. Wpłaty dokonywane przez Korzystającego po rozwiązaniu Umowy z tytułu korzystania z przedmiotu leasingu w okresie od rozwiązania do wznowienia Umowy, w momencie ich otrzymania, są zaliczane na poczet kwoty rozliczeniowej stanowiącej odszkodowanie za stratę powstałą w majątku Spółki w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy. Zmiana klasyfikacji tych wpłat na należności z tytułu usługi leasingu świadczonej przez X następuje natomiast dopiero z momentem zaliczenia tych wpłat przez Spółkę na poczet opłaty leasingowej należnej za okres od rozwiązania do wznowienia Umowy. Tym samym, mając na uwadze, że z momentem zaliczenia wpłat na poczet opłaty leasingowej, powstaje należność z tytułu świadczonej przez Spółkę usługi leasingu, obowiązek podatkowy w podatku VAT powinien zostać określony na zasadach przewidzianych dla usług leasingu. W konsekwencji, w odniesieniu do wpłat, które zostaną zaliczone na poczet opłat leasingowych po 1 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy powstanie - zgodnie z wprowadzonym Ustawą zmieniającą art. 10a ust. 5 pkt 4 lit. b) tiret trzecie ustawy o VAT (regulującym moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu m.in. usług leasingu) - z chwilą wystawienia faktury dokumentującej te wpłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności.

2013
8
paź

Istota:

Czy zapłacona pierwsza opłata w kwocie 23.414,63 PLN, w tym również opłata przygotowawcza, stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia wydatku?

Fragment:

Pierwsza opłata leasingowa wyniosła netto 23.414,63 PLN - 10% wartości ofertowej - i zawiera ona w sobie opłatę przygotowawczą w wysokości 1%, to jest 2.341,46 PLN. Zgodnie z umową, za używanie przedmiotu leasingu Wnioskodawca płaci - poza powyższą pierwszą opłatą - 35 opłat po 6.600,59. Okres leasingu wynosi zatem 3 lata. Wartość końcowa - cena zbycia przedmiotu leasingu, ustalona została na 2.341,46 PLN netto. Umowa leasingu spełnia wymogi zawarte w art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzone są księgi rachunkowe – księgi handlowe. Pierwsza rata, o której mowa w zapytaniu została ujęta w księgach rachunkowych w całości w dacie poniesienia, to jest zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zapłacona pierwsza opłata w kwocie 23.414,63 PLN, w tym również opłata przygotowawcza, stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia wydatku... Zdaniem Wnioskodawcy, pierwsza opłata leasingowa w tym również część tej opłaty stanowiąca opłatę przygotowawcza, jest kosztem innym niż koszt bezpośredni i zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega potrąceniu w dacie poniesienia wydatku.