Opłata ewidencyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata ewidencyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy pobierana opłata ewidencyjna przy dokonywaniu badań technicznych pojazdów podlega zaewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie przychodów i kosztów?

Fragment:

(...) art. 24 ust. 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności gospodarczej jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania (...). Jak wynika z cytowanych przepisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy ewidencjonować tylko przychody podlegające opodatkowaniu oraz koszty ich uzyskania. W związku z tym, że pobierana opłata ewidencyjna nie stanowi przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu a więc nie bierze udziału przy ustaleniu dochodu nie podlega wpisaniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zarówno jako przychód jak też koszt podatkowy. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że stanowisko Pani wyrażone we wniosku jest prawidłowe. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług opłata ewidencyjna z tytułu badania diagnostycznego pojazdu?

Fragment:

(...) udzielanie licencji lub upoważnianie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego - w odniesieniu do programu komputerowego. Z powyższych definicji wynika, iż pobór podatków oraz opłat lokalnych będących zobowiązaniami podatkowymi pobieranymi przez jednostki budżetowe nie mieści się w pojęciu definicji towarów i usług, a zatem nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Tak więc jeżeli pobierana przez Urząd opłata ewidencyjna, której sposób pobierania, ewidencjonowania i przekazywania został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 227, poz. 2254) - zaliczana jest do kategorii podatków bądź opłat lokalnych będących zobowiązaniami podatkowymi to wówczas nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy opłata ewidencyjna pobrana za wpisanie do dowodu rejestracyjnego wyniku pozytywnego badania technicznego pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 2254), nie podlegająca ustawie o podatku VAT , winna być wykazana na paragonach kasy rejestrującej jako sprzedaż zwolniona. Uważamy , że pobieranie opłaty ewidencyjnej w wysokości 2 zł i wykazanie jej w kasie fiskalnej jako sprzedaż zwolniona z innymi opłatami jest zgodna z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 2254), § 3 pkt 5.

Fragment:

(...) kolejnego terminu badania technicznego. Powyższy wpis nierozerwalnie łączy się ze świadczonymi przez Państwa usługami dotyczącymi przeglądów pojazdów. Jak wynika z dołączonej przez Państwo opinii klasyfikacyjnej nr OK-5672/KU-42/06-1767/04 z dnia 25.03.2004 r. wydanej przez Urząd Statystyczny w Łodzi – Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, usługa polegająca na wpisie do dowodu rejestracyjnego kolejnego terminu badania technicznego (za którą pobierana jest opłata ewidencyjna) nie stanowi kryterium klasyfikacyjnego wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Z uwagi na fakt, iż wpisywanie wyniku badani technicznego nie stanowi usługi w rozumieniu klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej nie stosuje się więc do nich ustawy o VAT. Odpowiadając na Państwa zapytanie należy wskazać iż zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy o VAT , podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi w tym również w zakresie handlu i (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy opłata ewidencyjna pobierana za pozytywne badanie techniczne jest zwolniona z VAT?

Fragment:

(...) w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego informuję: w ww. piśmie Spółka pyta czy:- prowadząc stację diagnostyczną ( badanie pojazdów), za każde pozytywne badanie pojazdu jest doliczana opłata ewidencyjna w wysokości 2,00 zł - jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też sprzedażą zwolnioną; Ponadto Spółka pisze, że opłata ewidencyjna , została ujęta przez Spółkę jako sprzedaż zwolniona z symbolem PKWiU ex 75 - usługi w zakresie administracji publicznej wg zał. nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującej do 30.04.2004 r. (Dz. U. Z 1993 r. Nr 11 poz. 50 ze zm.) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem” podlega między innymi odpłatna (...)