Opłata eksploatacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata eksploatacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
mar

Istota:

Czy świadczenie na rzecz Spółki usług o których mowa w poz. 2 - 48 załącznika 14 do ustawy o VAT, które nie są refakturowane i wpływają wyłącznie na wysokość elementów kalkulacyjnych związanych ze świadczeniem usługi najmu (Opłata Eksploatacyjna), powinno być rozliczone na zasadach ogólnych?

Fragment:

Jednocześnie, zaliczkowo ustalone koszty Opłat Eksploatacyjnych są, zgodnie z umowami najmu, korygowane do wartości kosztów faktycznie poniesionych. Opłaty Eksploatacyjne rozliczane są bowiem w okresach rocznych. Po zakończeniu każdego okresu rocznego Spółka doręcza danemu najemcy wykaz wydatków poniesionych w danym roku przez Spółkę związanych z utrzymaniem budynku oraz wyliczeniem należnych Opłat Eksploatacyjnych, pomniejszonych o uiszczone zaliczki. Spółka wystawiając faktury na rzecz najemców, dokumentujące wynagrodzenie z tytułu umów najmu wyodrębnia na nich wszystkie elementy kalkulacyjne, tj. np. wystawiana faktura zawiera następujące pozycje: Czynsz podstawowy(powierzchnia magazynowa)/ Warehouse Rent; Opłata Eksploatacyjna /Service Charge; Następnie w przypadku rocznego rozliczenia Opłaty Eksploatacyjnej Spółka wystawia odrębną fakturę rozliczeniową, np. z opisem: Rozliczenie roczne opłaty ekploatacyjnej/Annual Service charge reconciliation. Biorąc powyższe pod uwagę, nabywane przez Spółkę usługi budowlane związane z utrzymaniem wynajmowanych nieruchomości, które stanowią integralny element kalkulacyjny kosztów eksploatacyjnych pokrywanych przez najemców w ramach Opłat Eksploatacyjnych, są związane ze świadczeniem przez Spółkę usług najmu.

2017
6
gru

Istota:

W sytuacji ponoszenia kosztów w ramach zarządu nieruchomością wspólną Wspólnota nie świadczy żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług na rzecz właścicieli odrębnych lokali. Zatem Wnioskodawca nie świadczy usług budowlanych jako podwykonawca o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy. W konsekwencji w fakturach wystawianych na rzecz Wspólnoty w zakresie w jakim faktury dotyczą prac wykonywanych na rzecz zarządu nieruchomości wspólnej (np. prace dotyczące instalacji zasilania rozdzielnic wentylacyjnych tj. usługi przyporządkowanej do wszystkich lokali w budynku, bez względu na wyodrębnienie własności lokali) Spółka powinna wykazać podatek należny według właściwej stawki, gdyż rozliczenie w tym zakresie między Spółką a Wspólnotą odbywa się według zasad ogólnych.

Fragment:

W zawieranych przez Spółkę umowach najmu najemcy zobowiązują się do okresowego uiszczania kwot czynszu, obejmującego tzw. czynsz podstawowy oraz dodatkowe opłaty eksploatacyjne, kalkulowane na podstawie metrażu wynajętej powierzchni, stanowiące partycypację najemców w kosztach funkcjonowania Inwestycji i utrzymania jej wysokiego standardu zgodnego z oczekiwaniami najemców (dalej: Opłaty eksploatacyjne). Opłaty eksploatacyjne pokrywają m. in. koszty stałe danej Inwestycji (np. obciążające ją podatki i opłaty publiczne), jak również koszty innych świadczeń zapewnianych przez Wnioskodawcę (a realizowanych zwykle przez zewnętrznych dostawców), które mogą obejmować m.in. dostawę mediów, utrzymanie czystości i bezpieczeństwa, koszty niezbędnych napraw i konserwacji systemów wewnętrznych Inwestycji itp. Wysokość Opłat eksploatacyjnych należnych Spółce ustalana jest na podstawie prognoz kosztów utrzymania danej Inwestycji (elementy składowe prognozy oraz sposób jej kalkulacji określone są w umowach najmu) i rozliczane z najemcami po zakończeniu danego roku przy uwzględnieniu kosztów faktycznie poniesionych. Obciążenie z tytułu Opłat eksploatacyjnych jest przez Spółkę dokumentowane fakturą, na której widnieje jedna pozycja dotycząca ogółu Opłat eksploatacyjnych z zastosowaniem podstawowej stawki VAT.

2017
6
paź

Istota:

W zakresie rozliczenia i udokumentowania niedopłaty/nadpłaty powstałej po stronie Najemców z tytułu różnicy pomiędzy Opłatami Eksploatacyjnymi a Kosztami Eksploatacyjnymi w Okresie Rozliczeniowym

Fragment:

Niedopłata to kwota przysługująca Zbywcy od Najemców, którzy ponieśli opłaty w wysokości niższej niż rzeczywiste koszty Opłat Eksploatacyjnych i które – jak wskazano we wniosku – Nabywca wyodrębni na fakturze dotyczącej bieżących Opłat Eksploatacyjnych wystawionej przez Nabywcę dla Najemców. Natomiast konieczność dokonania rozliczenia niedopłaty z Najemcami z tytułu wyrównania Opłat Eksploatacyjnych przez Wnioskodawcę wynika z umowy. Analogicznie, powstałe w wyniku dokonanego rozliczenia Opłat Eksploatacyjnych nadpłaty Najemców nie będą stanowić wynagrodzenia należnego Nabywcy od Zbywcy. Nadpłata to kwota przysługująca Najemcom od Zbywcy, którzy ponieśli opłaty w wysokości wyższej niż rzeczywiste koszty Opłat Eksploatacyjnych i które – jak wskazano we wniosku – Nabywca wyodrębni na fakturze dotyczącej bieżących Opłat Eksploatacyjnych wystawionej przez Nabywcę dla Najemców. Natomiast konieczność dokonania rozliczenia nadpłaty z Najemcami z tytułu wyrównania Opłat Eksploatacyjnych przez Wnioskodawcę wynika z umowy. Strony umowy, które zgodnie z umową zobowiązane będą dokonać rozliczenia Opłat Eksploatacyjnych dotyczących Okresu Rozliczeniowego nie będą nawzajem beneficjentami żadnej usługi. W konsekwencji, zarówno powstała w wyniku rozliczenia niedopłata jak i nadpłata Opłat Eksploatacyjnych za Okres Rozliczeniowy nie może być dokumentowana fakturą VAT, wystawioną przez odpowiednio przez Zbywcę na rzecz Nabywcy, ani przez Nabywcę na rzecz Zbywcy, jako wynagrodzenie za świadczoną usługę.

2017
6
paź

Istota:

W zakresie rozliczenia i udokumentowania niedopłaty/nadpłaty powstałej po stronie Najemców z tytułu różnicy pomiędzy Opłatami Eksploatacyjnymi a Kosztami Eksploatacyjnymi w Okresie Rozliczeniowym

Fragment:

Niedopłata to kwota przysługująca Zbywcy od Najemców, którzy ponieśli opłaty w wysokości niższej niż rzeczywiste koszty Opłat Eksploatacyjnych i które – jak wskazano we wniosku – Nabywca wyodrębni na fakturze dotyczącej bieżących Opłat Eksploatacyjnych wystawionej przez Nabywcę dla Najemców. Natomiast konieczność dokonania rozliczenia niedopłaty z Najemcami z tytułu wyrównania Opłat Eksploatacyjnych przez Wnioskodawcę wynika z umowy. Analogicznie, powstałe w wyniku dokonanego rozliczenia Opłat Eksploatacyjnych nadpłaty Najemców nie będą stanowić wynagrodzenia należnego Nabywcy od Zbywcy. Nadpłata to kwota przysługująca Najemcom od Zbywcy, którzy ponieśli opłaty w wysokości wyższej niż rzeczywiste koszty Opłat Eksploatacyjnych i które – jak wskazano we wniosku – Nabywca wyodrębni na fakturze dotyczącej bieżących Opłat Eksploatacyjnych wystawionej przez Nabywcę dla Najemców. Natomiast konieczność dokonania rozliczenia nadpłaty z Najemcami z tytułu wyrównania Opłat Eksploatacyjnych przez Wnioskodawcę wynika z umowy. Strony umowy, które zgodnie z umową zobowiązane będą dokonać rozliczenia Opłat Eksploatacyjnych dotyczących Okresu Rozliczeniowego nie będą nawzajem beneficjentami żadnej usługi. W konsekwencji, zarówno powstała w wyniku rozliczenia niedopłata jak i nadpłata Opłat Eksploatacyjnych za Okres Rozliczeniowy nie może być dokumentowana fakturą VAT, wystawioną przez odpowiednio przez Zbywcę na rzecz Nabywcy, ani przez Nabywcę na rzecz Zbywcy, jako wynagrodzenie za świadczoną usługę.

2017
10
lut

Istota:

W zakresie stawki podatku VAT dla opłat eksploatacyjnych w części dotyczącej zużycia wody i odprowadzania ścieków

Fragment:

W świetle przytoczonej analizy przepisów ustawy o VAT i przywołanego orzecznictwa, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że usługi dostawy wody i usługi odprowadzania ścieków nie stanowią dla niego odrębnego świadczenia od usługi najmu dla pierwszego sposobu rozliczania się z najemcami, a otrzymywane przez niego od tych najemców opłaty eksploatacyjne stanowią część obrotu z tytułu najmu na podstawie art. 29a ust. 1 i 6 ustawy o VAT. Ad. 2 W świetle stanowiska opisanego w pytaniu nr 1 należy przyjąć iż opłaty eksploatacyjne stanowią część obrotu Wnioskodawcy z tytułu najmu, w przypadku sprzedaży na rzecz najemców rozliczających się pierwszą metodą. Dlatego też w tym przypadku powinna mieć do nich zastosowanie stawka właściwa dla usług najmu, czyli 23%. Takie stanowisko wynika wprost z uzasadnienia wspomnianego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2015 r., sygn. akt I FSK 944/15. Skoro na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość z najmem, gdy pobierana jest za nie kwota bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów), dla najemców rozliczających się pierwszą metodą i są one elementem kalkulacyjnym ceny za korzystanie przez nich z wynajmowanych powierzchni. W związku z powyższym, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że otrzymywane przez niego od rozliczających się pierwszym sposobem najemców opłaty eksploatacyjne, również w części uwzględniającej zużycie wody i odprowadzanie ścieków, jako część obrotu z tytułu najmu opodatkowane są stawką 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

2017
11
sty

Istota:

W zakresie stawki podatku VAT dla opłat eksploatacyjnych w części dotyczącej zużycia wody i odprowadzania ścieków

Fragment:

W świetle przytoczonej analizy przepisów ustawy o VAT i przywołanego orzecznictwa, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że usługi dostawy wody i usługi odprowadzania ścieków nie stanowią dla niego odrębnego świadczenia od usługi najmu dla pierwszego sposobu rozliczania się z najemcami, a otrzymywane przez niego od tych najemców opłaty eksploatacyjne stanowią część obrotu z tytułu najmu na podstawie art. 29a ust. 1 i 6 ustawy o VAT. 2. W świetle stanowiska opisanego w pytaniu nr 1 należy przyjąć iż opłaty eksploatacyjne stanowią część obrotu Wnioskodawcy z tytułu najmu, w przypadku sprzedaży na rzecz najemców rozliczających się pierwszą metodą. Dlatego też w tym przypadku powinna mieć do nich zastosowanie stawka właściwa dla usług najmu, czyli 23%. Takie stanowisko wynika wprost z uzasadnienia wspomnianego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2015 r., sygn. akt I FSK 944/15. Skoro na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość z najmem, gdy pobierana jest za nie kwota bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów), dla najemców rozliczających się pierwszą metodą są one elementem kalkulacyjnym ceny za korzystanie przez nich z wynajmowanych powierzchni. W związku z powyższym, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że otrzymywane przez niego od rozliczających się pierwszym sposobem najemców opłaty eksploatacyjne, również w części uwzględniającej zużycie wody i odprowadzanie ścieków, jako część obrotu z tytułu najmu opodatkowane są stawką 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT. 3.

2017
11
sty

Istota:

W zakresie stawki podatku VAT dla opłat eksploatacyjnych w części dotyczącej zużycia wody i odprowadzania ścieków

Fragment:

W świetle przytoczonej analizy przepisów ustawy o VAT i przywołanego orzecznictwa, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że usługi dostawy wody i usługi odprowadzania ścieków nie stanowią dla niego odrębnego świadczenia od usługi najmu dla pierwszego sposobu rozliczania się z najemcami, a otrzymywane przez niego od tych najemców opłaty eksploatacyjne stanowią część obrotu z tytułu najmu na podstawie art. 29a ust. 1 i 6 ustawy o VAT. 2. W świetle stanowiska opisanego w pytaniu nr 1 należy przyjąć iż opłaty eksploatacyjne stanowią część obrotu Wnioskodawcy z tytułu najmu, w przypadku sprzedaży na rzecz najemców rozliczających się pierwszą metodą. Dlatego też w tym przypadku powinna mieć do nich zastosowanie stawka właściwa dla usług najmu, czyli 23%. Takie stanowisko wynika wprost z uzasadnienia wspomnianego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2015 r., sygn. akt I FSK 944/15. Skoro na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość z najmem, gdy pobierana jest za nie kwota bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów), dla najemców rozliczających się pierwszą metodą są one elementem kalkulacyjnym ceny za korzystanie przez nich z wynajmowanych powierzchni. W związku z powyższym, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że otrzymywane przez niego od rozliczających się pierwszym sposobem najemców opłaty eksploatacyjne, również w części uwzględniającej zużycie wody i odprowadzanie ścieków, jako część obrotu z tytułu najmu opodatkowane są stawką 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT. 3.

2017
3
sty

Istota:

W zakresie stawki podatku dla opłat eksploatacyjnych w częsci dotyczacej zużycia wody i odprowadzania ścieków

Fragment:

W świetle przytoczonej analizy przepisów ustawy o VAT i przywołanego orzecznictwa, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że usługi dostawy wody i usługi odprowadzania ścieków nie stanowią dla niego odrębnego świadczenia od usługi najmu dla pierwszego sposobu rozliczania się z najemcami, a otrzymywane przez niego od tych najemców opłaty eksploatacyjne stanowią część obrotu z tytułu najmu na podstawie art. 29a ust. 1 i 6 ustawy o VAT. 2. W świetle stanowiska opisanego w pytaniu nr 1 należy przyjąć iż opłaty eksploatacyjne stanowią część obrotu Wnioskodawcy z tytułu najmu, w przypadku sprzedaży na rzecz najemców rozliczających się pierwszą metodą. Dlatego też w tym przypadku powinna mieć do nich zastosowanie stawka właściwa dla usług najmu, czyli 23%. Takie stanowisko wynika wprost z uzasadnienia wspomnianego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2015 r. sygn. akt I FSK 944/15. Skoro na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość z najmem, gdy pobierana jest za nie kwota bez względu na ilość zużycia mediów (innymi słowy bez uwzględnienia kryterium zużycia mediów), dla najemców rozliczających się pierwszą metodą są one elementem kalkulacyjnym ceny za korzystanie przez nich z wynajmowanych powierzchni. W związku z powyższym, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że otrzymywane przez niego od rozliczających się pierwszym sposobem najemców opłaty eksploatacyjne, również w części uwzględniającej zużycie wody i odprowadzanie ścieków, jako część obrotu z tytułu najmu opodatkowane są stawką 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT. 3.

2016
12
maj

Istota:

Rozliczenie i udokumentowanie niedopłaty/nadpłaty powstałej po stronie Najemców z tytułu różnicy pomiędzy opłatami eksploatacyjnymi, a kosztami eksploatacyjnymi w okresie rozliczeniowym oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego

Fragment:

Wobec powyższego, zależnie od relacji kwoty Kosztów Eksploatacyjnych i Opłat Eksploatacyjnych Umowa Sprzedaży przewiduje dwa warianty rozliczenia Opłat Eksploatacyjnych dotyczących Okresu Rozliczeniowego pomiędzy Nabywcą i Zbywcą: Rozliczenie niedopłaty W przypadku gdy wartość Kosztów Eksploatacyjnych rzeczywiście poniesionych przez Zbywcę w Okresie Rozliczeniowym okazałaby się wyższa od kwoty Opłat Eksploatacyjnych zafakturowanej na Najemców w Okresie Rozliczeniowym przez Zbywcę, Nabywca zapłaci Zbywcy kwotę równą wyrównaniu Opłat Eksploatacyjnych na podstawie faktury VAT lub noty księgowej wystawionej przez Zbywcę. Rozliczenie nadpłaty W przypadku gdy kwota Opłat Eksploatacyjnych zafakturowana na Najemców przez Zbywcę w Okresie Rozliczeniowym okazałaby się wyższa od rzeczywiście poniesionych przez Zbywcę w Okresie Rozliczeniowym Kosztów Eksploatacyjnych, Zbywca zapłaci Nabywcy kwotę równą wyrównaniu Opłat Eksploatacyjnych na podstawie faktury VAT lub noty księgowej wystawionej przez Nabywcę. W związku z powyższym, z rozliczenia Opłat Eksploatacyjnych Okresu Rozliczeniowego dokonanego przez Zbywcę i Nabywcę może wyniknąć, że: Opłaty Eksploatacyjne zapłacone przez Najemców Zbywcy na podstawie wystawionych przez Zbywcę faktur w Okresie Rozliczeniowym, których wartość wynika z prognozy sporządzonej przez Zbywcę, okażą się niższe niż faktycznie poniesione przez Zbywcę Koszty Eksploatacyjne dotyczące Okresu Rozliczeniowego — wystąpi niedopłata na poziomie Najemców („ Przypadek I ”).

2015
24
wrz

Istota:

Czy koszty opłaty eksploatacyjnej są kosztem uzyskania przychodu na dzień zaksięgowania w księgach, tj. 30 czerwca i 31 grudnia danego roku czy też na dzień zapłaty?

Fragment:

Ustalenie wysokości opłaty eksploatacyjnej ciąży na Spółce. Nie otrzymuje Ona faktur dla udokumentowania wysokości opłat. Ww. opłaty ustalone przez Spółkę ujmowane są w księgach rachunkowych w ciężar kosztów na dzień 30 czerwca i dzień 31 grudnia danego roku na podstawie dokumentu wewnętrznego. Zgodnie z art. 137 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, Spółka dokonuje zapłaty opłaty eksploatacyjnej – w terminie jednego miesiąca po upływie półrocza, za które jest naliczana opłata, tj. do dnia 31 lipca za pierwsze półrocze danego roku i do dnia 31 stycznia następnego roku za drugie półrocze. Koszty ponoszone z tytułu opłaty eksploatacyjnej nie są bezpośrednio związane z przychodami, stanowią koszt pośredni. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy koszty opłaty eksploatacyjnej są kosztem uzyskania przychodu na dzień zaksięgowania w księgach, tj. 30 czerwca i 31 grudnia danego roku czy też na dzień zapłaty... Zdaniem Wnioskodawcy, koszty poniesionej opłaty eksploatacyjnej stanowią pośredni koszt uzyskania przychodów i jako takie kosztem uzyskania przychodów są w dacie zaksięgowania, czyli 30 czerwca i 31 grudnia danego roku, a nie w dacie zapłaty.