Opłata eksploatacyjna | Interpretacje podatkowe

Opłata eksploatacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata eksploatacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Rozliczenie i udokumentowanie niedopłaty/nadpłaty powstałej po stronie Najemców z tytułu różnicy pomiędzy opłatami eksploatacyjnymi, a kosztami eksploatacyjnymi w okresie rozliczeniowym oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
Wobec powyższego, zależnie od relacji kwoty Kosztów Eksploatacyjnych i Opłat Eksploatacyjnych Umowa Sprzedaży przewiduje dwa warianty rozliczenia Opłat Eksploatacyjnych dotyczących Okresu Rozliczeniowego pomiędzy Nabywcą i Zbywcą: Rozliczenie niedopłaty W przypadku gdy wartość Kosztów Eksploatacyjnych rzeczywiście poniesionych przez Zbywcę w Okresie Rozliczeniowym okazałaby się wyższa od kwoty Opłat Eksploatacyjnych zafakturowanej na Najemców w Okresie Rozliczeniowym przez Zbywcę, Nabywca zapłaci Zbywcy kwotę równą wyrównaniu Opłat Eksploatacyjnych na podstawie faktury VAT lub noty księgowej wystawionej przez Zbywcę. Rozliczenie nadpłaty W przypadku gdy kwota Opłat Eksploatacyjnych zafakturowana na Najemców przez Zbywcę w Okresie Rozliczeniowym okazałaby się wyższa od rzeczywiście poniesionych przez Zbywcę w Okresie Rozliczeniowym Kosztów Eksploatacyjnych, Zbywca zapłaci Nabywcy kwotę równą wyrównaniu Opłat Eksploatacyjnych na podstawie faktury VAT lub noty księgowej wystawionej przez Nabywcę. W związku z powyższym, z rozliczenia Opłat Eksploatacyjnych Okresu Rozliczeniowego dokonanego przez Zbywcę i Nabywcę może wyniknąć, że: Opłaty Eksploatacyjne zapłacone przez Najemców Zbywcy na podstawie wystawionych przez Zbywcę faktur w Okresie Rozliczeniowym, których wartość wynika z prognozy sporządzonej przez Zbywcę, okażą się niższe niż faktycznie poniesione przez Zbywcę Koszty Eksploatacyjne dotyczące Okresu Rozliczeniowego — wystąpi niedopłata na poziomie Najemców („ Przypadek I ”).
2016
12
maj

Istota:
Czy koszty opłaty eksploatacyjnej są kosztem uzyskania przychodu na dzień zaksięgowania w księgach, tj. 30 czerwca i 31 grudnia danego roku czy też na dzień zapłaty?
Fragment:
Ustalenie wysokości opłaty eksploatacyjnej ciąży na Spółce. Nie otrzymuje Ona faktur dla udokumentowania wysokości opłat. Ww. opłaty ustalone przez Spółkę ujmowane są w księgach rachunkowych w ciężar kosztów na dzień 30 czerwca i dzień 31 grudnia danego roku na podstawie dokumentu wewnętrznego. Zgodnie z art. 137 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, Spółka dokonuje zapłaty opłaty eksploatacyjnej – w terminie jednego miesiąca po upływie półrocza, za które jest naliczana opłata, tj. do dnia 31 lipca za pierwsze półrocze danego roku i do dnia 31 stycznia następnego roku za drugie półrocze. Koszty ponoszone z tytułu opłaty eksploatacyjnej nie są bezpośrednio związane z przychodami, stanowią koszt pośredni. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy koszty opłaty eksploatacyjnej są kosztem uzyskania przychodu na dzień zaksięgowania w księgach, tj. 30 czerwca i 31 grudnia danego roku czy też na dzień zapłaty... Zdaniem Wnioskodawcy, koszty poniesionej opłaty eksploatacyjnej stanowią pośredni koszt uzyskania przychodów i jako takie kosztem uzyskania przychodów są w dacie zaksięgowania, czyli 30 czerwca i 31 grudnia danego roku, a nie w dacie zapłaty.
2015
24
wrz

Istota:
Uznanie nadpłaty związanej z rozliczeniem Opłat Eksploatacyjnych za wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi i dokumentowania jej fakturą VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej od Sprzedającego faktury VAT dokumentującej czynność polegającą na powstrzymaniu się od rozliczenia Opłat Eksploatacyjnych
Fragment:
Niezależnie od wystąpienia niedopłaty lub nadpłaty Opłat Eksploatacyjnych rozliczenia z Najemcami z tytułu wyrównania Opłat Eksploatacyjnych Roku sprzedaży dokona Wnioskodawca, przy czym rozliczenie z tego tytułu między Sprzedającym a Kupującym uzależnione jest od relacji wartości Kosztów Eksploatacyjnych i Opłat Eksploatacyjnych dotyczących Roku sprzedaży. Zależnie od relacji kwoty Kosztów Eksploatacyjnych i Opłat Eksploatacyjnych przewidywane są dwa warianty rozliczenia Opłat Eksploatacyjnych dotyczących Roku sprzedaży pomiędzy Wnioskodawcą a Sprzedającym: w przypadku gdy kwota Opłat Eksploatacyjnych zafakturowana na rzecz Najemców przez Sprzedającego w Roku sprzedaży do Miesiąca X włącznie okazałaby się być wyższa od rzeczywiście poniesionych przez Sprzedającego w Roku sprzedaży Kosztów Eksploatacyjnych, Sprzedający zapłaci Wnioskodawcy kwotę równą wyrównaniu Opłat Eksploatacyjnych powiększoną o należny podatek VAT na podstawie faktury wystawionej przez Kupującego. W przypadku gdy wartość Kosztów Eksploatacyjnych rzeczywiście poniesionych przez Sprzedającego w Roku sprzedaży do Miesiąca X włącznie okazałaby się wyższa od kwoty Opłat Eksploatacyjnych zafakturowanej na rzecz Najemców w Roku sprzedaży przez Sprzedającego, Spółka zapłaci Sprzedającemu kwotę równą wyrównaniu Opłat Eksploatacyjnych powiększoną o należny podatek VAT na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego.
2014
26
paź

Istota:
W zakresie uznania nadpłaty związanej z rozliczeniem opłat eksploatacyjnych za wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi, udokumentowanej fakturą VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury oraz w zakresie uznania niedopłaty związanej z rozliczeniem opłat eksploatacyjnych za świadczenie usługi i wystawienie z tego tytułu faktury VAT
Fragment:
Zgodnie z zapisami projektu Umowy sprzedaży sposób rozliczenia różnicy pomiędzy Kosztami Eksploatacyjnymi i Opłatami Eksploatacyjnymi dotyczącymi Roku Sprzedaży uzależniony jest od tego, czy rzeczywiste Koszty Eksploatacyjne poniesione przez Wnioskodawcę w Roku Sprzedaży do Miesiąca X włącznie były niższe (nadpłata) czy wyższe (niedopłata) od zafakturowanej kwoty Opłat Eksploatacyjnych na rzecz Najemców w Roku Sprzedaży do Miesiąca X włącznie. Projekt Umowy sprzedaży przewiduje, że niezależnie od wystąpienia niedopłaty lub nadpłaty Opłat Eksploatacyjnych rozliczenia z Najemcami z tytułu wyrównania Opłat Eksploatacyjnych Roku sprzedaży dokona Kupujący, przy czym rozliczenie z tego tytułu między Wnioskodawcą a Kupującym uzależnione jest od relacji wartości Kosztów Eksploatacyjnych i Opłat Eksploatacyjnych dotyczących Roku sprzedaży. Wobec powyższego, zależnie od relacji kwoty Kosztów Eksploatacyjnych i Opłat Eksploatacyjnych projekt Umowy sprzedaży przewiduje dwa warianty rozliczenia Opłat Eksploatacyjnych dotyczących Roku sprzedaży pomiędzy Kupującym a Wnioskodawcą: 1. Rozliczenie nadpłaty W przypadku gdy kwota Opłat Eksploatacyjnych zafakturowana na rzecz Najemców przez Wnioskodawcę w Roku sprzedaży do Miesiąca X włącznie okazałaby się być wyższa od rzeczywiście poniesionych przez Wnioskodawcę w Roku sprzedaży Kosztów Eksploatacyjnych, Wnioskodawca zapłaci Kupującemu kwotę równą wyrównaniu Opłat Eksploatacyjnych powiększoną o należny podatek VAT na podstawie faktury wystawionej przez Kupującego. 2.
2014
17
paź

Istota:
Uznanie nadpłaty związanej z rozliczeniem opłat eksploatacyjnych za wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi i dokumentowania jej fakturą VAT oraz w zakresie uznania niedopłaty związanej z rozliczeniem opłat eksploatacyjnych za świadczenie usługi dokumentowane fakturą VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury.
Fragment:
Zgodnie z zapisami projektu Umowy sprzedaży sposób rozliczenia różnicy pomiędzy Kosztami Eksploatacyjnymi i Opłatami Eksploatacyjnymi dotyczącymi Roku Sprzedaży uzależniony jest od tego, czy rzeczywiste Koszty Eksploatacyjne poniesione przez Sprzedającego w Roku Sprzedaży do Miesiąca X włącznie były niższe (nadpłata) czy wyższe (niedopłata) od zafakturowanej kwoty Opłat Eksploatacyjnych na rzecz Najemców w Roku Sprzedaży do Miesiąca X włącznie. Projekt Umowy sprzedaży przewiduje, że niezależnie od wystąpienia niedopłaty lub nadpłaty Opłat Eksploatacyjnych rozliczenia z Najemcami z tytułu wyrównania Opłat Eksploatacyjnych Roku sprzedaży dokona Wnioskodawca, przy czym rozliczenie z tego tytułu między Sprzedającym a Kupującym uzależnione jest od relacji wartości Kosztów Eksploatacyjnych i Opłat Eksploatacyjnych dotyczących Roku sprzedaży. Wobec powyższego, zależnie od relacji kwoty Kosztów Eksploatacyjnych i Opłat Eksploatacyjnych wzorzec Umowy sprzedaży przewiduje dwa warianty rozliczenia Opłat Eksploatacyjnych dotyczących Roku sprzedaży pomiędzy Wnioskodawcą a Sprzedającym: Rozliczenie nadpłaty W przypadku gdy kwota Opłat Eksploatacyjnych zafakturowana na rzecz Najemców przez Sprzedającego w Roku sprzedaży do Miesiąca X włącznie okazałaby się być wyższa od rzeczywiście poniesionych przez Sprzedającego w Roku sprzedaży Kosztów Eksploatacyjnych, Sprzedający zapłaci Wnioskodawcy kwotę równą wyrównaniu Opłat Eksploatacyjnych powiększoną o należny podatek VAT na podstawie faktury wystawionej przez Kupującego.
2014
17
paź

Istota:
Uznanie nadpłaty związanej z rozliczeniem opłat eksploatacyjnych za wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi, udokumentowanej fakturą VAT oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury oraz w zakresie uznania niedopłaty związanej z rozliczeniem opłat eksploatacyjnych za świadczenie usługi i wystawienie z tego tytułu faktury VAT.
Fragment:
Zgodnie z zapisami projektu Umowy sprzedaży sposób rozliczenia różnicy pomiędzy Kosztami Eksploatacyjnymi i Opłatami Eksploatacyjnymi dotyczącymi Roku Sprzedaży uzależniony jest od tego, czy rzeczywiste Koszty Eksploatacyjne poniesione przez Wnioskodawcę w Roku Sprzedaży do Miesiąca X włącznie były niższe (nadpłata) czy wyższe (niedopłata) od zafakturowanej kwoty Opłat Eksploatacyjnych na rzecz Najemców w Roku Sprzedaży do Miesiąca X włącznie. Projekt Umowy sprzedaży przewiduje, że niezależnie od wystąpienia niedopłaty lub nadpłaty Opłat Eksploatacyjnych rozliczenia z Najemcami z tytułu wyrównania Opłat Eksploatacyjnych Roku sprzedaży dokona Kupujący, przy czym rozliczenie z tego tytułu między Wnioskodawcą a Kupującym uzależnione jest od relacji wartości Kosztów Eksploatacyjnych i Opłat Eksploatacyjnych dotyczących Roku sprzedaży. Wobec powyższego, zależnie od relacji kwoty Kosztów Eksploatacyjnych i Opłat Eksploatacyjnych projekt Umowy sprzedaży przewiduje dwa warianty rozliczenia Opłat Eksploatacyjnych dotyczących Roku sprzedaży pomiędzy Kupującym a Wnioskodawcą: 1. Rozliczenie nadpłaty W przypadku gdy kwota Opłat Eksploatacyjnych zafakturowana na rzecz Najemców przez Wnioskodawcę w Roku sprzedaży do Miesiąca X włącznie okazałaby się być wyższa od rzeczywiście poniesionych przez Wnioskodawcę w Roku sprzedaży Kosztów Eksploatacyjnych, Wnioskodawca zapłaci Kupującemu kwotę równą wyrównaniu Opłat Eksploatacyjnych powiększoną o należny podatek VAT na podstawie faktury wystawionej przez Kupującego. 2.
2014
15
paź

Istota:
Uznanie nadpłaty związanej z rozliczeniem opłat eksploatacyjnych za wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi, udokumentowanej fakturą VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury oraz w zakresie uznania niedopłaty związanej z rozliczeniem opłat eksploatacyjnych za świadczenie usługi i wystawienie z tego tytułu faktury VAT
Fragment:
Zgodnie z zapisami projektu Umowy sprzedaży sposób rozliczenia różnicy pomiędzy Kosztami Eksploatacyjnymi i Opłatami Eksploatacyjnymi dotyczącymi Roku Sprzedaży uzależniony jest od tego, czy rzeczywiste Koszty Eksploatacyjne poniesione przez Wnioskodawcę w Roku Sprzedaży do Miesiąca X włącznie były niższe (nadpłata) czy wyższe (niedopłata) od zafakturowanej kwoty Opłat Eksploatacyjnych na rzecz Najemców w Roku Sprzedaży do Miesiąca X włącznie. Projekt Umowy sprzedaży przewiduje, że niezależnie od wystąpienia niedopłaty lub nadpłaty Opłat Eksploatacyjnych rozliczenia z Najemcami z tytułu wyrównania Opłat Eksploatacyjnych Roku sprzedaży dokona Kupujący, przy czym rozliczenie z tego tytułu między Wnioskodawcą a Kupującym uzależnione jest od relacji wartości Kosztów Eksploatacyjnych i Opłat Eksploatacyjnych dotyczących Roku sprzedaży. Wobec powyższego, zależnie od relacji kwoty Kosztów Eksploatacyjnych i Opłat Eksploatacyjnych projekt Umowy sprzedaży przewiduje dwa warianty rozliczenia Opłat Eksploatacyjnych dotyczących Roku sprzedaży pomiędzy Kupującym a Wnioskodawcą: 1. Rozliczenie nadpłaty W przypadku gdy kwota Opłat Eksploatacyjnych zafakturowana na rzecz Najemców przez Wnioskodawcę w Roku sprzedaży do Miesiąca X włącznie okazałaby się być wyższa od rzeczywiście poniesionych przez Wnioskodawcę w Roku sprzedaży Kosztów Eksploatacyjnych, Wnioskodawca zapłaci Kupującemu kwotę równą wyrównaniu Opłat Eksploatacyjnych powiększoną o należny podatek VAT na podstawie faktury wystawionej przez Kupującego. 2.
2014
15
paź

Istota:
Rozliczenie opłat eksploatacyjnych związanych z najmem,
Fragment:
Umowa sprzedaży przewiduje, że niezależnie od wystąpienia niedopłaty lub nadpłaty Opłat Eksploatacyjnych rozliczenia z Najemcami z tytułu wyrównania Opłat Eksploatacyjnych roku 2013 dokona Wnioskodawca, przy czym rozliczenie z tego tytułu między Sprzedającym a Wnioskodawcą uzależnione jest od relacji wartości Kosztów Eksploatacyjnych i Opłat Eksploatacyjnych roku 2013. Wobec powyższego Umowa sprzedaży przewidywała dwa warianty rozliczenia Opłat Eksploatacyjnych dotyczących roku 2013 pomiędzy Sprzedającym a Wnioskodawcą: 1. Rozliczenie nadpłaty W przypadku gdy kwota Opłat Eksploatacyjnych zafakturowana na rzecz Najemców przez Sprzedającego w roku 2013 okazałaby się być wyższa od rzeczywiście poniesionych przez Sprzedającego w roku 2013 Kosztów Eksploatacyjnych, Sprzedający zapłaci Wnioskodawcy kwotę równą wyrównaniu Opłat Eksploatacyjnych powiększoną o należny podatek VAT na podstawie faktury wystawionej przez Wnioskodawcę. 2. Rozliczenie niedopłaty W przypadku gdy wartość rzeczywiście poniesionych przez Sprzedającego w roku 2013 Kosztów Eksploatacyjnych okazałaby się wyższa od kwoty Opłat Eksploatacyjnych zafakturowanej na rzecz Najemców w roku 2013 przez Sprzedającego, Wnioskodawca zapłaci Sprzedającemu kwotę równą wyrównaniu Opłat Eksploatacyjnych powiększoną o należny podatek VAT na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego. Sprzedający i Wnioskodawca dokonali rozliczenia Opłat Eksploatacyjnych dotyczących roku 2013, z którego wynika, że Opłaty Eksploatacyjne zapłacone przez Najemców na rzecz Sprzedającego na podstawie wystawionych przez Sprzedającego faktur, których wartość wynika z prognozy sporządzonej przez Sprzedającego były wyższe niż faktycznie poniesione przez Sprzedającego Koszty Eksploatacyjne.
2014
15
paź

Istota:
Rozliczenie opłat eksploatacyjnych związanych z najmem, prawo do odliczenia;
Fragment:
Umowa sprzedaży przewiduje, że niezależnie od wystąpienia niedopłaty lub nadpłaty Opłat Eksploatacyjnych rozliczenia z Najemcami z tytułu wyrównania Opłat Eksploatacyjnych roku 2013 dokona Kupujący, przy czym rozliczenie z tego tytułu między Wnioskodawcą a Kupującym uzależnione jest od relacji wartości Kosztów Eksploatacyjnych i Opłat Eksploatacyjnych roku 2013. Wobec powyższego Umowa sprzedaży przewidywała dwa warianty rozliczenia Opłat Eksploatacyjnych dotyczących roku 2013 pomiędzy Kupującym a Wnioskodawcą: 1. Rozliczenie nadpłaty W przypadku gdy kwota Opłat Eksploatacyjnych zafakturowana na rzecz Najemców przez Wnioskodawcę w roku 2013 okazałaby się być wyższa od rzeczywiście poniesionych przez Wnioskodawcę w roku 2013 Kosztów Eksploatacyjnych, Wnioskodawca zapłaci Kupującemu kwotę równą wyrównaniu Opłat Eksploatacyjnych powiększoną o należny podatek VAT na podstawie faktury wystawionej przez Kupującego. 2. Rozliczenie niedopłaty W przypadku gdy wartość rzeczywiście poniesionych przez Wnioskodawcę w roku 2013 Kosztów Eksploatacyjnych okazałaby się wyższa od kwoty Opłat Eksploatacyjnych zafakturowanej na rzecz Najemców w roku 2013 przez Wnioskodawcę, Kupujący zapłaci Wnioskodawcy kwotę równą wyrównaniu Opłat Eksploatacyjnych powiększoną o należny podatek VAT na podstawie faktury wystawionej przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca i Kupujący dokonali rozliczenia Opłat Eksploatacyjnych dotyczących roku 2013, z którego wynika, że Opłaty Eksploatacyjne zapłacone przez Najemców na rzecz Wnioskodawcy na podstawie wystawionych przez Wnioskodawcę faktur, których wartość wynika z prognozy sporządzonej przez Wnioskodawcę były wyższe niż faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę Koszty Eksploatacyjne.
2014
9
paź

Istota:
Brak zastosowania zwolnienia dla opłat eksploatacyjnych pobieranych od członków oczekujących na ustanowienie odrębnej własności lokalu
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy opłaty eksploatacyjne, które będą pobierane przez Spółdzielnię od członków oczekujących na ustanowienie odrębnej własności lokali do czasu przeniesienia w własność odrębną powinny być opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 23%, czy też powinny być zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 lub na podstawie innego przepisu... Zdaniem Wnioskodawcy opłaty eksploatacyjne naliczone dla mieszkań, do których będzie ustanowiona odrębna własność nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w związku z art. 43 ust. 1 pkt 11 lub w związku z § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia MF z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Na mocy art. 4 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia powinna pobierać opłaty eksploatacyjne już od momentu postawienia lokali do dyspozycji członka a nie od chwili ustanowienia na jego rzecz odrębnej własności lokalu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą o VAT ”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2014
28
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.