Opłata drogowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata drogowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
24
sty

Istota:

Dokumentowanie obciążeń kontrahenta kosztami opłat.

Fragment:

Wynagrodzenie należne za wykonywaną usługę jest kalkulowane z uwzględnieniem wielu elementów np. liczba przejechanych km pełnych, pustych, masa przewożonego towaru, korekta paliwowa, dodatki z tytułu opłat drogowych. Wnioskodawca ponosi koszty opłaty drogowej Viatoll, za które jest obciążany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w formie noty obciążeniowej. W przedstawionej sprawie przedmiotem interpretacji jest kwestia obciążenia kontrahenta Wnioskodawcy kosztami opłaty drogowej Viatoll, która jak wskazuje Zainteresowany związana jest z konkretną usługą transportu drogowego. Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że wnoszenie opłat drogowych związane jest z możliwością korzystania z przejazdu drogami, w odniesieniu do których przepisy określają obowiązek wnoszenia opłat. Opłaty te stanowią nieodłączny element składowy kosztów ponoszonych w związku ze świadczeniem usług transportu drogowego. Zatem kosztu tych opłat nie można traktować w oderwaniu od świadczonych usług transportowych i obciążać zleceniodawcę odrębnym dokumentem, gdyż stanowią jeden z elementów kwoty należnej od nabywcy z tytułu wykonania usługi. Przeniesienie kosztów opłat drogowych przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta jest świadczeniem, za które Zainteresowany pobiera opłatę w wysokości równej kwocie zapłaconej przez niego na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad opłaty drogowej.

2012
15
gru

Istota:

Czy - w sytuacji opisanej w stanie faktycznym jako „Sposób pierwszy” rozliczenia z Przewoźnikiem - prawidłowe jest dokonanie zwrotu przez Spółkę Przewoźnikowi opłaty drogowej Viatoll poprzez uwzględnienie (całości lub odpowiedniej części) tej opłaty w wynagrodzeniu należnym Przewoźnikowi (jako element kalkulacyjny wynagrodzenia), udokumentowanym w wystawionej przez Przewoźnika fakturze VAT za usługi przewozowe, a w konsekwencji czy prawidłowe jest odliczenie przez Spółkę podatku naliczonego określonego w tej fakturze, gdzie wartość netto faktury (czyli podstawa opodatkowania VAT) obejmuje również kwoty opłat Viatoll poniesionych uprzednio przez Przewoźnika w związku ze świadczeniem usług na rzecz Spółki?

Fragment:

(...) opłat drogowych”). Wynagrodzenie Dodatkowe przysługuje w odniesieniu do Pojazdów Przewoźnika rozliczanych według systemu kilometrowego, dla których Dodatek z tytułu opłat drogowych przewidziano w Karcie Pojazdu. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień, Dodatek z tytułu opłat drogowych będzie odpowiadać ponoszonym przez Przewoźnika, w związku z wykonywaniem Przewozów na podstawie Umowy, kosztom: opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych lub ich odcinkach, określonych we właściwych przepisach oraz opłat za przejazd płatnymi autostradami i drogami ekspresowymi eksploatowanymi w systemie koncesyjnym. Opłaty, o których mowa powyżej w ppkt 1) i 2), dalej zwane są łącznie „Opłatami Drogowymi”. Dodatek z tytułu opłat drogowych może być wypłacany: w wariancie A, w wariancie B.” Dalej Wnioskodawca szczegółowo rozpisał zasady ustalania „Dodatku z tytułu opłat drogowych” w poszczególnych wariantach, przy czym, wskazał, że podstawowym wariantem rozliczenia jest wariant B. Jak zatem wynika z ww. załącznika, jednym z dodatkowych elementów wpływających na rozliczenia z Przewoźnikami jest koszt opłat za przejazdy po drogach publicznych pobieranych drogą elektroniczną (tzw.

2012
15
gru

Istota:

Czy - w sytuacji opisanej w stanie faktycznym jako „Sposób drugi” rozliczenia z Przewoźnikiem - prawidłowe będzie dokonanie zwrotu przez Spółkę Przewoźnikowi opłaty drogowej Viatoll (w kwocie ustalonej z zastosowaniem e-mapy oraz ewentualnych korekt wynikających ze stosowanych standardów, co do norm emisji spalin) poprzez uwzględnienie (całości lub odpowiedniej części) tej opłaty w wynagrodzeniu należnym Przewoźnikowi, udokumentowanym w wystawionej przez Przewoźnika fakturze VAT za usługi przewozowe, a w konsekwencji czy prawidłowe będzie odliczenie przez Spółkę podatku naliczonego określonego w tej fakturze, gdzie wartość netto faktury (czyli podstawa opodatkowania VAT) będzie obejmowała również kwoty opłat Viatoll poniesionych uprzednio przez Przewoźnika (technicznie poprzez zasilenie konta Viatoll z użyciem karty paliwowej) w związku ze świadczeniem usług na rzecz Spółki?

Fragment:

(...) opłat drogowych”). Wynagrodzenie Dodatkowe przysługuje w odniesieniu do Pojazdów Przewoźnika rozliczanych według systemu kilometrowego, dla których Dodatek z tytułu opłat drogowych przewidziano w Karcie Pojazdu. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień, Dodatek z tytułu opłat drogowych będzie odpowiadać ponoszonym przez Przewoźnika, w związku z wykonywaniem Przewozów na podstawie Umowy, kosztom: opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych lub ich odcinkach, określonych we właściwych przepisach oraz opłat za przejazd płatnymi autostradami i drogami ekspresowymi eksploatowanymi w systemie koncesyjnym. Opłaty, o których mowa powyżej w ppkt 1) i 2), dalej zwane są łącznie „Opłatami Drogowymi”). Dodatek z tytułu opłat drogowych może być wypłacany: w wariancie A, w wariancie B.” Dalej Wnioskodawca szczegółowo rozpisał zasady ustalania „Dodatku z tytułu opłat drogowych” w poszczególnych wariantach, przy czym, wskazał, że podstawowym wariantem rozliczenia jest wariant B. Jak zatem wynika z ww. załącznika, jednym z dodatkowych elementów wpływających na rozliczenia z Przewoźnikami jest koszt opłat za przejazdy po drogach publicznych pobieranych drogą elektroniczną (tzw.

2012
15
gru

Istota:

Czy - w sytuacji opisanej w stanie faktycznym jako „Sposób drugi” rozliczenia z Przewoźnikiem - prawidłowe będzie obciążanie Przewoźników przez Spółkę pełną kwotą doładowania (w systemie Viatoll, z użyciem karty paliwowej) na podstawie wystawionej przez Spółkę noty obciążeniowej, a w konsekwencji czy prawidłowe będzie traktowanie przez Spółkę otrzymywanych od Przewoźników kwot jako należności z tytułu czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT?

Fragment:

(...) opłat drogowych”). Wynagrodzenie Dodatkowe przysługuje w odniesieniu do Pojazdów Przewoźnika rozliczanych według systemu kilometrowego, dla których Dodatek z tytułu opłat drogowych przewidziano w Karcie Pojazdu. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień, Dodatek z tytułu opłat drogowych będzie odpowiadać ponoszonym przez Przewoźnika, w związku z wykonywaniem Przewozów na podstawie Umowy, kosztom: opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych lub ich odcinkach, określonych w we właściwych przepisach oraz opłat za przejazd płatnymi autostradami i drogami ekspresowymi eksploatowanymi w systemie koncesyjnym. Opłaty, o których mowa powyżej w ppkt 1) i 2), dalej zwane są łącznie „Opłatami Drogowymi”. Dodatek z tytułu opłat drogowych może być wypłacany: w wariancie A, w wariancie B.” Dalej Wnioskodawca szczegółowo rozpisał zasady ustalania „Dodatku z tytułu opłat drogowych” w poszczególnych wariantach, przy czym, wskazał, że podstawowym wariantem rozliczenia jest wariant B. Jak zatem wynika z ww. załącznika, jednym z dodatkowych elementów wpływających na rozliczenia z Przewoźnikami jest koszt opłat za przejazdy po drogach publicznych pobieranych drogą elektroniczną (tzw.

2012
12
kwi

Istota:

Obciążanie kontrahentów kosztami opłat drogowych w związku z usługą transportową.

Fragment:

Przeniesienie kosztów opłat drogowych przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahentów jest świadczeniem, za które Zainteresowany pobiera opłatę w wysokości równej kwocie zapłaconej przez niego na rzecz generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad opłaty drogowej. Wnioskodawca obciążając kosztami opłaty kontrahentów przenosi na ww. podmioty poniesione przez siebie wydatki. Przeniesienie powyższych kosztów jest związane bezpośrednio z usługą świadczoną przez Zainteresowanego, bowiem brak uiszczenia opłaty drogowej, nie pozwoliłby na wykonanie usług transportu drogowego. Pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentem istnieje zatem więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca podejmuje określone działania, za które otrzymuje wynagrodzenie w wysokości kwoty opłaty drogowej, które to zostaje wypłacone przez kontrahentów Wnioskodawcy. Opłata, o której mowa w niniejszym wniosku mieści się w ramach wynagrodzenia za świadczone usługi, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy. Ze względu na to, iż w niniejszym przypadku nie będą miały zastosowania ani obniżone, ani preferencyjne stawki podatku od towarów i usług, jak również zwolnienie od podatku VAT, usługa świadczona przez Wnioskodawcę będzie opodatkowana 23% stawką tego podatku.

2012
13
mar

Istota:

Czy opłata drogowa, której kosztami Wnioskodawca obciąża kontrahenta, zgodnie z zapisami umowy, podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług i w związku z tym należy zastosować stawkę podatku taką, jak przy świadczeniu głównym, tj. usługi transportowej (23%), czy w związku z tym, że opłata drogowa pobierana przez Dyrekcję Dróg niepodlega opodatkowaniu podatkiem VAT, wartość przerzuconej przez spółkę na kontrahenta opłaty drogowej jest również poza podatkiem VAT?

Fragment:

Koszt opłaty drogowej, zgodnie z zapisem umownym, musi zostać odrębnie wykazany, w osobnej pozycji faktury VAT. Kontrahentowi, do refakturowanej opłaty nie doliczane są żadne dodatkowe narzuty. Wartość wykazanej opłaty odpowiada wyłącznie poniesionemu przez Spółkę kosztowi opłaty drogowej. Koszty opłaty drogowej ponoszone są bez podatku naliczonego - opłata nie podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy opłata drogowa, której kosztami Wnioskodawca obciąża kontrahenta, zgodnie z zapisami umowy, podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług i w związku z tym należy zastosować stawkę podatku taką, jak przy świadczeniu głównym, tj. usługi transportowej (23%), czy w związku z tym, że opłata drogowa pobierana przez Dyrekcję Dróg nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, wartość przerzuconej przez Spółkę na kontrahenta opłaty drogowej jest również poza podatkiem VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, opłata drogowa, która zgodnie z zapisami umowy w całości - bez dodatkowych narzutów ze strony Spółki, obciąża kontrahenta, tak jak ponoszona przez Zainteresowanego opłata, powinna być wykazana bez należnego podatku VAT, jest poza podatkiem od towarów i usług.

2012
10
lut

Istota:

Czy opłata drogowa, której kosztami Wnioskodawca obciąża kontrahenta, zgodnie z zapisami umowy, podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług i w związku z tym należy zastosować stawkę podatku taką, jak przy świadczeniu głównym, tj. usługi transportowej (23% i 8%), czy w związku z tym, że opłata drogowa pobierana przez „A” nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, wartość przerzuconej przez Zainteresowanego na kontrahenta opłaty drogowej jest również poza podatkiem VAT?

Fragment:

Koszt opłaty drogowej, zgodnie z zapisem umownym, musi zostać odrębnie wykazany, w osobnej pozycji faktury VAT. Zainteresowany nie dolicza kontrahentowi do poniesionej opłaty żadnych dodatkowych narzutów. Wartość wykazanej opłaty odpowiada wyłącznie poniesionemu przez niego kosztowi opłaty drogowej. Koszt opłaty drogowej Wnioskodawca ponosi bez naliczonego podatku naliczonego – opłata nie podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy opłata drogowa, której kosztami Wnioskodawca obciąża kontrahenta, zgodnie z zapisami umowy, podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług i w związku z tym należy zastosować stawkę podatku taką, jak przy świadczeniu głównym, tj. usługi transportowej (23% i 8%), czy w związku z tym, że opłata drogowa pobierana przez „A” nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, wartość przerzuconej przez Zainteresowanego na kontrahenta opłaty drogowej jest również poza podatkiem VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, opłata drogowa, która zgodnie z zapisami umowy w całości, bez dodatkowych narzutów ze strony Zainteresowanego, obciąża kontrahenta, tak jak ponoszona przez Wnioskodawcę opłata powinna być wykazana bez należnego podatku VAT, jest poza podatkiem od towarów i usług.

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług pobieranej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego opłaty drogowej z tytułu parkowania pojazdów na drogach publicznych.

Fragment:

Decydujące znaczenie przy rozstrzygnięciu prawidłowości stanowiska Strony, będzie miało ustalenie, czy przedmiotowe opłaty drogowe stanowią daninę publiczną, a jeśli stanowią, to czy tracą przymiot opłat publicznoprawnych w sytuacji, gdy pobierane są przez inny podmiot niż wskazany w ustawie o drogach publicznych. Pojęcie opłaty publicznoprawnej zostało szczegółowo omówione w przytoczonym przez Stronę uzasadnieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002r. (P 6/02 OTK - A z 2002r. Nr 7 poz. 91), stwierdzającym niezgodność art. 13 ust. 4 ustawy o drogach publicznych (przed zmianami) z art. 217 Konstytucji RP w zakresie, w którym przepis tego artykułu upoważnił Radę Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz organu właściwego do ustalania tych opłat. Zgodnie z treścią uzasadnienia: ,,Opłata jest daniną publicznoprawną charakteryzującą się cechami podobnymi do podatku i cła, z tym, że w przeciwieństwie do podatków i ceł, opłata jest świadczeniem odpłatnym. Opłaty pobierane są bowiem w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanymi w interesie konkretnych podmiotów.

2011
1
lut

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy sposobu dokumentowania wydatków poniesionych za korzystanie z autostrady w Niemczech, pozwalającego zaliczyć te wydatki w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

Regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określają wprost zasad i sposobu dokumentowania wydatków ponoszonych przez podatników, nie narzucają żadnych technicznych rozwiązań co do sposobu dokumentowania kosztów, podkreślają natomiast, że prowadzona ewidencja rachunkowa ma zapewnić określenie dochodu i podstawy opodatkowania oraz należnego podatku. W zakresie ponoszonych przez Spółkę wydatków, dla zakwalifikowania ich do kosztów uzyskania przychodów, najważniejsze jest, aby spełnić wymagania ustawy podatkowej w tym zakresie. Należy więc ustalić istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wydatkami a przychodami. Niezbędne jest bowiem, aby wydatek zaliczony do kosztów uzyskania przychodów poniesiony był w celu osiągnięcia przychodów. Koniecznym jest zarazem zgromadzenie dowodów, które realizację owego celu potwierdzą. Zgodnie z przepisami art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005r. Nr 6, poz. 80 ze zm.), jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, zaś organ podatkowy ocenia, na podstawie całego zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona (art. 191 ww. ustawy). Pokreślić należy, iż prawidłowo i rzetelnie sporządzone dowody księgowe posiadają szczególną rangę dowodową, której nie mają dokumenty wadliwe.