Opłata czynszowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata czynszowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
28
cze

Istota:

Obowiązki Wnioskodawcy jako płatnika w związku z częściowym zwrotem wydatków poniesionych przez mieszkańców na wymianę wodomierzy w formie zaliczenia na poczet opłat czynszowych..

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 29 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika w związku z częściowym zwrotem wydatków poniesionych przez mieszkańców na wymianę wodomierzy w formie zaliczenia na poczet opłat czynszowych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Podatnicy – dysponenci lokali Wnioskodawcy (Spółdzielni Mieszkaniowej) wymienili na własny koszt wodomierze. Okres legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat. Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonuje wymiany wodomierzy na radiowe i w związku z tym zwraca im część poniesionych na ten cel wydatków w formie zaliczenia na poczet opłat czynszowych. Zwrot poniesionych wydatków będzie rozliczony proporcjonalnie do końca okresu legalizacji. Dysponenci lokali posiadają: spółdzielcze prawo do lokali, odrębną własność. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy na przekazaną dysponentowi lokalu kwotę Wnioskodawca ma obowiązek wystawić PIT-8C w sytuacji, gdy kwota zwrotu nie będzie wypłacona lecz zostanie zaliczona na poczet zmniejszenia opłaty czynszowej? Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot dysponentom lokali części wydatków na wymianę wodomierzy, który zostanie zaliczony na zmniejszenie opłat czynszowych nie powinien być potraktowany jako przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu. W związku z tym Wnioskodawca nie powinien wystawić PIT-8C. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2014
18
wrz

Istota:

1. Czy odpracowywanie przez dłużnika - lokatora zaległości z tytułu opłat czynszowych nie będzie skutkowało powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Spółka postąpi prawidłowo nie dokonując poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz nie wystawiając dłużnikowi PIT-8C?

Fragment:

Czy odpracowywanie przez dłużnika - lokatora zaległości z tytułu opłat czynszowych nie będzie skutkowało powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy Spółka postąpi prawidłowo nie dokonując poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz nie wystawiając dłużnikowi PIT-8C... Zdaniem Wnioskodawcy, odpracowane przez lokatorów długi z tytułu opłat czynszowych, nie będą stanowiły dla dłużników przychodu podlegającego opodatkowaniu i nie będą podlegały obowiązkowi naliczenia i odprowadzenia od nich zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek wystawienia dłużnikom informacji PIT-8C. Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przy czym, przepisy Kodeksu cywilnego dopuszczają formę zapłaty umówionego czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w postaci świadczeń innego rodzaju niż pieniądze. Jest to instytucja prawna zwana datio in solutum (świadczenie zamiast wykonania).

2011
1
lip

Istota:

Zwolnienia z pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dokonania płatności opłaty czynszowej za palety

Fragment:

Spółka zaznacza, że wszystkie płatności z tytułu opłaty czynszowej oraz opłaty serwisowej dokonywane są na rzecz spółek z grupy C posiadających siedziby dla celów podatkowych w państwach, będących stronami umów o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu (dalej: „ umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ”) zawartych z Rzecząpospolitą Polską. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy płatności z tytułu opłat czynszowych związanych z korzystaniem przez spółkę z palet będących własnością spółek z grupy C, nieposiadających siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny być zaklasyfikowane jako przychody za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego w rozumieniu postanowień art. 21 ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz.U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: „ updop ”)... W konsekwencji, czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dokonania płatności opłaty czynszowej... Zdaniem wnioskodawcy, analiza czy opłata czynszowa dokonywana na rzecz innych spółek z grupy C podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (dalej: „ podatek zryczałtowany ”) w Polsce powinna zostać dokonana w oparciu o postanowienia art. 21 ust. 1 pkt 1) oraz art. 21 ust. 2 updop.

2011
1
maj

Istota:

Czy są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są przychody spółdzielni mieszkaniowej z tytułu gospodarki lokalami posiadajacymi status spółdzielczego wlasnościowego prawa do lokalu , odsetek od zaległości z tytułu czynszu, odsetek od lokat na rachunkach bankowych .

Fragment:

W ocenie tutejszego organu podatkowego, przychody Spółdzielni z opłat czynszowych, wpłat na fundusz remontowy oraz z odsetek od zaległości z tytułu czynszu stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Ewentualny dochód z tej działalności będzie podlegał, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnieniu z podatku dochodowego pod warunkiem przeznaczenia go ( bez względu na termin wydatkowania) na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz opłacenie podatków nie stanowiących kosztu uzyskania przychodów. Przychody Spółdzielni Mieszkaniowej pochodzące z odsetek od lokat bankowych nie mogą być uznane za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W przypadku, gdy po uwzględnieniu kosztów uzyskania ww. przychodów, określonych zgodnie z art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wystąpi dochód- będzie podlegał on opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie. A zatem ewentualny dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi nie podlega zwolnieniu co do zasady, lecz warunkowo- tylko w przypadku jeżeli zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

2011
1
mar

Istota:

Czy jednoskładnikowa opłata czynszowa wynikająca z umowy najmu lokalu mieszkalnego, w którą wliczone są opłaty eksploatacyjne (m. in. media) podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług?

Fragment:

Z umowy najmu wynika, że najemca płaci jednoskładnikową opłatę czynszową, w której wliczone są m. in. koszty z tytułu mediów rozliczane co miesiąc na podstawie zestawienia. Wg Podatnika opisana powyżej opłata podlega zwolnieniu z podatku VAT, gdyż jest jednoskładnikową opłatą czynszową, w której przedmiotowe opłaty stanowią jedną z pozycji kalkulacyjnych czynszu ustalonego przez wynajmującego i dlatego zastosowanie przedmiotowego zwolnienia z podatku VAT jest możliwe. Zdaniem Strony opłata czynszowa powinna być zakwalifikowana jako usługa w zakresie wynajmowania nieruchomości, lokali na cele mieszkalne. Zgodnie z opisanym przez Stronę stanem faktycznym, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, wg załącznika Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - zwanej dalej ustawą o VAT) usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe są zwolnione z podatku od towarów i usług. Umowa najmu należy do umów cywilnoprawnych i jest uregulowana w art. 680-692 Kodeksu Cywilnego. Kwotą należną z tytułu wynajęcia lokalu jest czynsz stanowiący wynagrodzenie za możliwość korzystania z cudzej rzeczy.

2011
1
lut

Istota:

Czy należności otrzymane z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak je rozliczać ?

Fragment:

Z przedstawionego przez Pana opisu stanu faktycznego wynika, że w należącej do Pana nieruchomości były najemca zajmował lokal użytkowy bez tytułu prawnego. W wyniku procesu sądowego na Pana rzecz została zasądzona od pozwanego kwota należności, wraz z ustawowymi odsetkami, za bezumowne korzystanie z lokalu. Dnia 16 kwietnia 2003 r. zawarł Pan z pozwanym, w formie aktu notarialnego, ugodę co do spłaty zasądzonych kwot. W związku z powyższym wypłacone, na mocy wyroku sądowego i zawartej ugody kwoty nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2001 i 2002.W uchwale z dnia 2-07-85 Sygn. akt III AZP 5/85 Sąd Najwyższy uznał, że pojęcie należności z tytułu najmu lokali, obejmujące przede wszystkim czynsz najmu, stosuje się odpowiednio do bezumownego korzystania z lokalu. Podobne stanowisko można spotkać w innych wyrokach, uchwałach i postanowieniach Sądu. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż wypłacane stronom kwoty pieniężne za bezumowne korzystanie z lokalu są opłatami za czynsz a nie odszkodowaniem. W związku z powyższym przychód z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z lokalu winien być wykazany w deklaracjach na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy w pozycji "przychód z najmu" wraz z innymi przychodami osiąganymi z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

2011
1
lut

Istota:

Czy pobierane przez Spółdzielnię Mieszkaniową opłaty za CO, ciepłą wodę, wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków są zwolnione od podatku VAT ?

Fragment:

W świetle cytowanego wyżej przepisu należy uznać, iż zwolnione są od podatku od towarów i usług czynności, które na rzecz w/w osób realizuje spółdzielnia pobierając w związku z tym na podstawie statutu tzw. opłaty czynszowe lecz zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt. 11 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy wyłącznie opłat w zakresie lokali mieszkalnych. Spółdzielnia z tytułu tych czynności (opłat) ma obowiązek zaewidencjonować je i zadeklarować jako sprzedaż zwolnioną od podatku zgodnie z obowiązkiem podatkowym określonym w cytowanym wyżej przepisie zawartym w art. 19 ust. 13 pkt. 11 w/w ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast realizowane przez spółdzielnię mieszkaniową czynności na rzecz w/w osób w zakresie pobierania przedmiotowych opłat / eksploatacyjne /, np. za lokale użytkowe, podlegają opodatkowaniu wg właściwej dla danej usługi stawki. Dodać przy tym należy, że podatek naliczony, związany ze zwolnionymi czynnościami wykonywanymi przez Spółdzielnię nie podlega odliczeniu zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Na podstawie art. 14b § 1 i § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.