ITPB3/4510-268/15/MJ | Interpretacja indywidualna

W którym momencie Spółka powinna rozpoznawać przychód podatkowy z tytułu miesięcznej opłaty administracyjnej?
ITPB3/4510-268/15/MJinterpretacja indywidualna
  1. moment powstania przychodów
  2. okres rozliczeniowy
  3. opłata administracyjna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodów podatkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie rozpoznania przychodów podatkowych.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na jej terytorium.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu pożyczek osobom fizycznym. Spółka udziela pożyczek na okres od 12 do 36 miesięcy, które pożyczkobiorcy spłacają wraz z należnymi odsetkami i opłatami w miesięcznych okresach rozliczeniowych, zgodnie z ustalonym przy zawieraniu umowy pożyczki harmonogramem spłat. Jedną z opłat należnych Wnioskodawcy z tytułu udzielenia pożyczki, jest miesięczna opłata administracyjna należna Wnioskodawcy przez cały okres na jaki pożyczka jest udzielona. Miesięczna opłata administracyjna w wysokości ustalonej w umowie pożyczki jest wynagrodzeniem Wnioskodawcy za czynności związane z obsługą pożyczki przez Wnioskodawcę w trakcie jej trwania obejmującą obsługę spłat rat pożyczki i monitorowanie ich terminowości, ustanowienie zabezpieczeń oraz inne czynności związane z administrowaniem pożyczką przez Wnioskodawcę w okresie jej udzielenia. Opłata administracyjna jest rozliczana w miesięcznych okresach rozliczeniowych w ten sposób, że jest ona należna co miesiąc w takiej samej wysokości i jest płatna przez pożyczkobiorcę wraz z upływem terminu płatności każdej raty pożyczki zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki. Pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy rozpoczyna się w momencie wypłaty środków pożyczkobiorcy i kończy się wraz z terminem płatności pierwszej miesięcznej raty. Natomiast kolejne miesięczne okresy rozliczeniowe trwają od następnego dnia po dniu, w którym upływa termin płatności raty i trwają do dnia, w którym upływa termin płatności kolejnej raty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka powinna rozpoznawać przychód podatkowy z tytułu miesięcznej opłaty administracyjnej w ostatnim dniu przyjętego w umowie pożyczki okresu rozliczeniowego, tj. w dniu, w którym zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat upływa termin płatności każdej raty pożyczki...

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka powinna rozpoznawać przychód podatkowy z tytułu miesięcznej opłaty administracyjnej w ostatnim dniu przyjętego w umowie pożyczki okresu rozliczeniowego, tj. w dniu, w którym upływa termin płatności każdej raty pożyczki. Kwestia momentu rozpoznawania przychodów podatkowych w przypadku osób prawnych została uregulowana w art. 12 ust. 3-3g ustawy CIT. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy CIT, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Stosownie do art. 12 ust. 3a ustawy CIT za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu opłaty administracyjnej jest związany z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy CIT. Przychody z działalności gospodarczej, co do zasady podlegają natomiast opodatkowaniu w momencie zaistnienia najwcześniejszego z następujących zdarzeń:

  1. wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi,
  2. wystawienia faktury,
  3. uregulowania należności przez usługobiorcę.

Spółka podkreśliła, że ustawodawca przewidział wyjątki od powyższej zasady ogólnej, wskazując, że ma ona zastosowanie z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3c-3g. Natomiast w myśl art. 12 ust. 3c ustawy CIT jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z przedstawianym przez organy podatkowe rozumieniem terminu „okres rozliczeniowy”, należy rozumieć umownie zdefiniowany powtarzalny przedział czasowy, którego upłynięcie pociąga za sobą obowiązek uregulowania przez dane podmioty wzajemnych zobowiązań finansowych, np. miesiąc, kwartał, rok (przykładowo: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 grudnia 2014 r., sygn. akt IBPBI/2/423-1280/14/SD, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 listopada 2014 r. svgn. akt ITPB3/473-397/14/KK).

Zdaniem Wnioskodawcy, odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego należy uznać, iż ustalone w umowie pożyczki zasady na jakich Wnioskodawcy należne są opłaty administracyjne odpowiadają powyższemu rozumieniu okresu rozliczeniowego. Opłaty te są bowiem należne przez cały okres obowiązywania umowy pożyczki wraz z płatnością każdej miesięcznej raty pożyczki, są więc one należne w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Uwzględniając powyższe, zdaniem Spółki fakt, że zgodnie z umową pożyczki opłaty administracyjne są należne Spółce w okresach miesięcznych, wraz z każdą miesięczną ratą pożyczki skutkuje tym, że należy uznać, iż opłaty administracyjne są należne Spółce w miesięcznych okresach rozliczeniowych, o których mowa w art. 12 ust. 3c ustawy CIT. W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy CIT Spółka powinna rozpoznawać przychód z tytułu miesięcznej opłaty administracyjnej w ustalonych okresach rozliczeniowych, a więc ostatniego dnia każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego zgodnie z przyjętym w umowie pożyczki harmonogramem spłat pożyczki.

Podobne podejście zostało zaprezentowane w interpretacjach indywidualnych dotyczących rozliczanego w okresach rozliczeniowych wynagrodzenia za usługę zabezpieczenia (poręczenia) pożyczki, przykładowo w:

  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 grudnia 2014 r., sygn. akt IBPBI/2/423-1280/14/SD,
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 kwietnia 2014 r., sygn. akt ITPB3/423-44/14/PS.

Zdaniem Wnioskodawcy wnioski przedstawione w tych interpretacjach mogą mieć zastosowanie w przedmiotowym stanie faktycznym. W szczególności jest to związane z faktem, iż wynagrodzenie, jakie pobierały spółki w powołanych interpretacjach za usługę zabezpieczenia pożyczki również było rozliczane w okresach rozliczeniowych.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz wyroków sądowych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

moment powstania przychodów
ILPB4/4510-1-11/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

okres rozliczeniowy
ILPB1/4511-1-716/15-2/AN | Interpretacja indywidualna

opłata administracyjna
IPPP1/443-1075/14-2/KC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.