Opłata administracyjna | Interpretacje podatkowe

Opłata administracyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata administracyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Przeniesienie na Wnioskodawcę kosztów uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz kosztów poniesionych w związku z częściowym wykonaniem decyzji administracyjnych stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem 23% stawki podatku i w konsekwencji wykazany przez Sprzedającego na fakturze podatek stanowi podatek naliczony podlegający odliczeniu po stronie Wnioskodawcy.
Fragment:
Sprzedający i Inwestor poinformowali Wnioskodawcę, że dokonają opłat administracyjnych z ww. decyzji i zażądali od niego podwyższenia ceny sprzedaży nieruchomości o koszty związane z ich wykonaniem. Ze względu na umowę kredytową i wysokość uzyskanego przez Wnioskodawcę kredytu przeznaczonego na zakup nieruchomości wraz z majątkowymi prawami autorskimi do dokumentacji projektowej nie było to możliwe i strony ustaliły, że zwrot kosztów decyzji administracyjnych nastąpi na podstawie odrębnie wystawionej przez Sprzedawcę faktury. Wnioskodawca i Sprzedający uzgodnili termin zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na dzień 13 kwietnia 2016 r. Zapłaty opłaty administracyjnej z tytułu decyzji nr 42/2016 dokonano dnia 12 kwietnia 2016 r., w dniu jej wymagalności. W tej samej dacie, przed dniem wymagalności, dokonano również opłaty administracyjnej z tytułu decyzji nr 48/2016. Wprawdzie terminem wymagalności tej ostatniej opłaty był dzień 20 kwietnia 2016 r., ale do tego dnia nie udałoby się przenieść w trybie administracyjnym decyzji nr 48/2016 na Wnioskodawcę i roszczenie o dokonanie opłaty administracyjnej wraz z odsetkami przysługiwałoby przeciwko dotychczasowemu beneficjentowi decyzji. Z tego powodu Sprzedawca i Inwestor zdecydowali o dokonaniu zapłaty przed dniem wymagalności.
2016
4
sie

Istota:
W którym momencie Spółka powinna rozpoznawać przychód podatkowy z tytułu miesięcznej opłaty administracyjnej?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego należy uznać, iż ustalone w umowie pożyczki zasady na jakich Wnioskodawcy należne są opłaty administracyjne odpowiadają powyższemu rozumieniu okresu rozliczeniowego. Opłaty te są bowiem należne przez cały okres obowiązywania umowy pożyczki wraz z płatnością każdej miesięcznej raty pożyczki, są więc one należne w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Uwzględniając powyższe, zdaniem Spółki fakt, że zgodnie z umową pożyczki opłaty administracyjne są należne Spółce w okresach miesięcznych, wraz z każdą miesięczną ratą pożyczki skutkuje tym, że należy uznać, iż opłaty administracyjne są należne Spółce w miesięcznych okresach rozliczeniowych, o których mowa w art. 12 ust. 3c ustawy CIT. W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy CIT Spółka powinna rozpoznawać przychód z tytułu miesięcznej opłaty administracyjnej w ustalonych okresach rozliczeniowych, a więc ostatniego dnia każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego zgodnie z przyjętym w umowie pożyczki harmonogramem spłat pożyczki. Podobne podejście zostało zaprezentowane w interpretacjach indywidualnych dotyczących rozliczanego w okresach rozliczeniowych wynagrodzenia za usługę zabezpieczenia (poręczenia) pożyczki, przykładowo w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 grudnia 2014 r., sygn. akt IBPBI/2/423-1280/14/SD , interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 kwietnia 2014 r., sygn. akt ITPB3/423-44/14/PS .
2015
22
gru

Istota:
W zakresie określenia obowiązku opodatkowania zwrotu opłat administracyjnych przez leasingobiorców/najemców na rzecz Wnioskodawcy.
Fragment:
Jednocześnie, zgodnie z treścią zawieranych umów leasingu bądź najmu, to korzystający/ najemcy zobowiązani są do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z pojazdami, w tym do ponoszenia kosztów Opłat administracyjnych związanych z przerejestrowaniem pojazdów, wydaniem wtórnika lub wymianą tablic rejestracyjnych, a także kosztów mandatów karnych dotyczących wykroczeń, których są sprawcami. Tym samym, Wnioskodawca przenosi na korzystających/najemców koszt ponoszonych Opłat administracyjnych w dokładnej kwocie poniesienia bez doliczania jakiejkolwiek marży z tego tytułu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów opłat administracyjnych od korzystających/ najemców powinien podlegać opodatkowaniu VAT... Zdaniem Wnioskodawcy; Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów Opłat administracyjnych od korzystających/ najemców nie powinien podlegać opodatkowaniu VAT i w konsekwencji, powinien być dokumentowany notami obciążeniowymi. Uzasadnienie Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowość powyższego stanowiska wynika z charakteru pobieranych Opłat administracyjnych. Charakter Opłat administracyjnych Aspekt podmiotowy - organ władzy publicznej jako podatnik VAT Przed przystąpieniem do analizy przedmiotowego charakteru Opłat administracyjnych tj. możliwości potraktowania ich jako wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług na gruncie VAT, zdaniem Wnioskodawcy, w pierwszej kolejności należy się zastanowić nad ich aspektem podmiotowym.
2015
15
lut

Istota:
Opodatkowanie zwrotu opłat administracyjnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
Należy również zauważyć, że niezależnie czy Opłaty Administracyjne byłyby wskazane jako element Wynagrodzenia czy też odrębny od wynagrodzenia koszt (świadczenie) przenoszone na Spółkę, stanowi w istocie wraz Wynagrodzeniem jedno niepodzielne świadczenie. Zapłata Wynagrodzenia i Opłat Administracyjnych stanowi więc wszystko to, co stanowi zapłatę w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym zwrot Opłat Administracyjnych stanowi element podstawy opodatkowania VAT. W szczególności należy zaznaczyć, że nie znajdzie w niniejszej sprawie zastosowania art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT, który stanowi, że podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Przepis ten nie znajdzie zastosowania, gdyż Inwestor Zastępczy, jako strona postępowania administracyjnego, ponosi Opłaty Administracyjne w swoim imieniu i na swój koszt. Tym samym, zwrot Opłat Administracyjnych poniesionych przez Inwestora Zastępczego będzie podlegać opodatkowaniu VAT, a Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT zawartego na tej fakturze.
2014
30
gru

Istota:
W zakresie stawki podatku dla pobieranej opłaty administracyjnej
Fragment:
Nałożenie Opłaty Administracyjnej wynika z faktu, że składanie w ciągu miesiąca dużej ilości drobnych zamówień w porównaniu do jednego większego zamówienia składanego w dłuższych odstępach czasu, oznacza zwiększenie obciążenia administracyjnego po stronie Spółki. Dodatkowa opłata ma pokryć związane z tym koszty Spółki. Obciążenie Klienta Opłatą Administracyjną jest uzależnione od całkowitej wartości pojedynczego zamówienia, jednak nie jest ona bezpośrednio związana z dokonywanymi przez Spółkę konkretnymi dostawami towarów. Opłata Administracyjna wynika bowiem z konieczności pokrycia zwiększonych kosztów administracyjnych Spółki, nie zaś z ilości i ceny poszczególnych towarów. Opłata Administracyjna nie jest również wliczana do wynagrodzenia z tytułu realizacji konkretnego zamówienia, lecz jest ujmowana osobno, jako odrębne wynagrodzenie z tytułu obsługi administracyjnej zamówienia. Na tle przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca ma wątpliwość czy nakładana na klienta Opłata Administracyjna stanowi odrębną od dostawy towarów transakcję opodatkowaną 23% stawką VAT. W ocenie Wnioskodawcy Opłata Administracyjna, nakładana na Klienta w przypadku, gdy wartość pojedynczego zamówienia jest niższa niż 150 złotych, stanowi odrębną od dostawy towarów transakcję dla celów VAT opodatkowaną 23% stawką podatku VAT.
2014
19
paź

Istota:
Opodatkowanie opłat administracyjnych poniesionych w imieniu i na rzecz klientów
Fragment:
Zatem udokumentowane opłaty administracyjne dokonane w imieniu i na rzecz klienta Wnioskodawcy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji należy stwierdzić, że zwrot wydatków z tytułu opisanych opłat administracyjnych, poniesionych w imieniu i na rzecz klienta, zarówno przed jak i po 1 stycznia 2014 r. stosownie do art. 79 lit. c) Dyrektywy oraz art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy, nie powinien być wliczany do podstawy opodatkowania z tytułu świadczonych usług prawniczych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2014
10
wrz

Istota:
Czy w przypadku wyżej wymienionej umowy leasingu wstępną opłatę leasingową oraz jednorazową opłatę administracyjną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów korzystającego w dniu poniesienia wydatku, czy też wymienione wyżej opłaty należy rozliczać w czasie, proporcjonalnie do okresu trwania umowy?
Fragment:
Na podstawie tej umowy została wystawione następujące faktury: faktura z dnia X listopada 2011 r. na opłatę wstępną o wartości netto 37.398,37 zł, brutto 46.000,00 zł, faktura z dnia X listopada 2011 r. na opłatę administracyjną o wartości netto 327,87 zł, brutto 403,28 zł. Odpisów amortyzacyjnych od ww. samochodu dokonuje finansujący. Ponieważ Wnioskodawca wykonuje jedynie usługi zwolnione z podatku od towarów i usług to podatek VAT nie podlega odliczeniu, a wartość tego podatku zwiększa koszty. Zainteresowany prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów według metody uproszczonej (kasowej). Wymienione wyżej faktury w całości Zainteresowany zaliczył do kosztów uzyskania przychodów pod datą ich wystawienia, czyli na dzień X listopada 2011 r. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż suma ustalonych opłat w umowie leasingu z dnia X listopada 2011 r., której przedmiotem jest samochód osobowy, pomniejszona o należny podatek od towarów usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego, o której mowa w art. 23b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przypadku wyżej wymienionej umowy leasingu, wstępną opłatę leasingową oraz jednorazową opłatę administracyjną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów korzystającego w dniu poniesienia wydatku, czy też wymienione wyżej opłaty należy rozliczać w czasie, proporcjonalnie do okresu trwania umowy...
2013
12
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie mógł jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę administracyjną?
Fragment:
Dodatkowo Wnioskodawca został zobowiązany do uiszczenia jednorazowej opłaty administracyjnej w kwocie 800 zł. Wartość początkowa środka trwałego, od której finansujący rozpoczął amortyzację pojazdu, to zgodnie z informacjami uzyskanymi od finansującego 286.885 zł 24 gr. Suma rat leasingowych pozostałych do zapłaty (po cesji) to 121.277 zł 16 gr netto. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone numerem czwartym). 4.Czy Wnioskodawca będzie mógł jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę administracyjną... W ocenie Wnioskodawcy przysługuje mu prawo do jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty administracyjnej związanej z cesją umowy leasingu w dacie poniesienia kosztu, a więc w dacie ujęcia go w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl ogólnej zasady dotyczącej kosztów uzyskania przychodów, wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
2011
1
wrz

Istota:
Zgodnie z art. 22 ust. 5c ww. ustawy opłata wstępna i opłata administracyjna podlegają rozliczeniu proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczą, tj. okresu trwania umowy leasingu
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i ww. przepisy należy stwierdzić, że wstępna opłata leasingowa i opłata administracyjna są kosztami pośrednimi. Ww. opłat nie można bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez podatnika, gdyż są one na ogół uiszczane jednorazowo, przed wydaniem przedmiotu leasingu, a ich zapłata jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji umowy leasingu. Opłata wstępna i opłata administracyjna, pomimo że ponoszone są jednorazowo, to dotyczą ściśle określonego czasu trwania umowy leasingowej zawartej na czas oznaczony. Tak więc zgodnie z art. 22 ust. 5c ww. ustawy opłata wstępna i opłata administracyjna podlegają rozliczeniu proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczą, tj. okresu trwania umowy leasingu. W świetle powyższego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla wspólników spółki cywilnej, bowiem interpretacja wywiera skutek wyłącznie w stosunku do tego podmiotu, do którego jest skierowana. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Końcowo należy dodać, iż dokumenty dołączone przez Spółkę do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji.
2011
1
cze

Istota:
Czy opłata administracyjna z tytułu rejestracji działalności gospodarczej może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Działalność ta została zarejestrowana w Urzędzie Miejskim w miesiącu październiku i w tym miesiącu poniesiono opłatę administracyjną z tytułu rejestracji działalności gospodarczej. W urzędzie skarbowym strona zgłosiła rozpoczęcie działalności gospodarczej od dnia 02.11.2006 r. Jako formę opodatkowania wybrano zasady ogólne i założono podatkową księgę przychodów i rozchodów. We wniosku strona pyta czy ww. opłata administracyjna może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. W ocenie strony, koszt rejestracji działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim stanowi koszt uzyskania przychodów. Mając na uwadze powyższy stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna wskazuje jak niżej. Problem przedstawiony w zapytaniu regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku (jednolity tekst z 2000 roku Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zmian.), zwanej dalej „ustawą”. Art. 22 ust. 1 ustawy mówi, że kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23, który zawiera cały katalog wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów. W katalogu tym nie zostały ujęte opłaty związane z rejestracją działalności gospodarczej.
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.