Opłata administracyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata administracyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
4
sie

Istota:

Przeniesienie na Wnioskodawcę kosztów uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz kosztów poniesionych w związku z częściowym wykonaniem decyzji administracyjnych stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem 23% stawki podatku i w konsekwencji wykazany przez Sprzedającego na fakturze podatek stanowi podatek naliczony podlegający odliczeniu po stronie Wnioskodawcy.

Fragment:

Sprzedający i Inwestor poinformowali Wnioskodawcę, że dokonają opłat administracyjnych z ww. decyzji i zażądali od niego podwyższenia ceny sprzedaży nieruchomości o koszty związane z ich wykonaniem. Ze względu na umowę kredytową i wysokość uzyskanego przez Wnioskodawcę kredytu przeznaczonego na zakup nieruchomości wraz z majątkowymi prawami autorskimi do dokumentacji projektowej nie było to możliwe i strony ustaliły, że zwrot kosztów decyzji administracyjnych nastąpi na podstawie odrębnie wystawionej przez Sprzedawcę faktury. Wnioskodawca i Sprzedający uzgodnili termin zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na dzień 13 kwietnia 2016 r. Zapłaty opłaty administracyjnej z tytułu decyzji nr 42/2016 dokonano dnia 12 kwietnia 2016 r., w dniu jej wymagalności. W tej samej dacie, przed dniem wymagalności, dokonano również opłaty administracyjnej z tytułu decyzji nr 48/2016. Wprawdzie terminem wymagalności tej ostatniej opłaty był dzień 20 kwietnia 2016 r., ale do tego dnia nie udałoby się przenieść w trybie administracyjnym decyzji nr 48/2016 na Wnioskodawcę i roszczenie o dokonanie opłaty administracyjnej wraz z odsetkami przysługiwałoby przeciwko dotychczasowemu beneficjentowi decyzji. Z tego powodu Sprzedawca i Inwestor zdecydowali o dokonaniu zapłaty przed dniem wymagalności.

2015
22
gru

Istota:

W którym momencie Spółka powinna rozpoznawać przychód podatkowy z tytułu miesięcznej opłaty administracyjnej?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego należy uznać, iż ustalone w umowie pożyczki zasady na jakich Wnioskodawcy należne są opłaty administracyjne odpowiadają powyższemu rozumieniu okresu rozliczeniowego. Opłaty te są bowiem należne przez cały okres obowiązywania umowy pożyczki wraz z płatnością każdej miesięcznej raty pożyczki, są więc one należne w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Uwzględniając powyższe, zdaniem Spółki fakt, że zgodnie z umową pożyczki opłaty administracyjne są należne Spółce w okresach miesięcznych, wraz z każdą miesięczną ratą pożyczki skutkuje tym, że należy uznać, iż opłaty administracyjne są należne Spółce w miesięcznych okresach rozliczeniowych, o których mowa w art. 12 ust. 3c ustawy CIT. W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy CIT Spółka powinna rozpoznawać przychód z tytułu miesięcznej opłaty administracyjnej w ustalonych okresach rozliczeniowych, a więc ostatniego dnia każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego zgodnie z przyjętym w umowie pożyczki harmonogramem spłat pożyczki. Podobne podejście zostało zaprezentowane w interpretacjach indywidualnych dotyczących rozliczanego w okresach rozliczeniowych wynagrodzenia za usługę zabezpieczenia (poręczenia) pożyczki, przykładowo w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 grudnia 2014 r., sygn. akt IBPBI/2/423-1280/14/SD , interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 kwietnia 2014 r., sygn. akt ITPB3/423-44/14/PS .

2015
15
lut

Istota:

W zakresie określenia obowiązku opodatkowania zwrotu opłat administracyjnych przez leasingobiorców/najemców na rzecz Wnioskodawcy.

Fragment:

Jednocześnie, zgodnie z treścią zawieranych umów leasingu bądź najmu, to korzystający/ najemcy zobowiązani są do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z pojazdami, w tym do ponoszenia kosztów Opłat administracyjnych związanych z przerejestrowaniem pojazdów, wydaniem wtórnika lub wymianą tablic rejestracyjnych, a także kosztów mandatów karnych dotyczących wykroczeń, których są sprawcami. Tym samym, Wnioskodawca przenosi na korzystających/najemców koszt ponoszonych Opłat administracyjnych w dokładnej kwocie poniesienia bez doliczania jakiejkolwiek marży z tego tytułu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów opłat administracyjnych od korzystających/ najemców powinien podlegać opodatkowaniu VAT... Zdaniem Wnioskodawcy; Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów Opłat administracyjnych od korzystających/ najemców nie powinien podlegać opodatkowaniu VAT i w konsekwencji, powinien być dokumentowany notami obciążeniowymi. Uzasadnienie Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowość powyższego stanowiska wynika z charakteru pobieranych Opłat administracyjnych. Charakter Opłat administracyjnych Aspekt podmiotowy - organ władzy publicznej jako podatnik VAT Przed przystąpieniem do analizy przedmiotowego charakteru Opłat administracyjnych tj. możliwości potraktowania ich jako wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług na gruncie VAT, zdaniem Wnioskodawcy, w pierwszej kolejności należy się zastanowić nad ich aspektem podmiotowym.

2014
30
gru

Istota:

Opodatkowanie zwrotu opłat administracyjnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego

Fragment:

Należy również zauważyć, że niezależnie czy Opłaty Administracyjne byłyby wskazane jako element Wynagrodzenia czy też odrębny od wynagrodzenia koszt (świadczenie) przenoszone na Spółkę, stanowi w istocie wraz Wynagrodzeniem jedno niepodzielne świadczenie. Zapłata Wynagrodzenia i Opłat Administracyjnych stanowi więc wszystko to, co stanowi zapłatę w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym zwrot Opłat Administracyjnych stanowi element podstawy opodatkowania VAT. W szczególności należy zaznaczyć, że nie znajdzie w niniejszej sprawie zastosowania art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT, który stanowi, że podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Przepis ten nie znajdzie zastosowania, gdyż Inwestor Zastępczy, jako strona postępowania administracyjnego, ponosi Opłaty Administracyjne w swoim imieniu i na swój koszt. Tym samym, zwrot Opłat Administracyjnych poniesionych przez Inwestora Zastępczego będzie podlegać opodatkowaniu VAT, a Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT zawartego na tej fakturze.

2014
19
paź

Istota:

W zakresie stawki podatku dla pobieranej opłaty administracyjnej

Fragment:

Nałożenie Opłaty Administracyjnej wynika z faktu, że składanie w ciągu miesiąca dużej ilości drobnych zamówień w porównaniu do jednego większego zamówienia składanego w dłuższych odstępach czasu, oznacza zwiększenie obciążenia administracyjnego po stronie Spółki. Dodatkowa opłata ma pokryć związane z tym koszty Spółki. Obciążenie Klienta Opłatą Administracyjną jest uzależnione od całkowitej wartości pojedynczego zamówienia, jednak nie jest ona bezpośrednio związana z dokonywanymi przez Spółkę konkretnymi dostawami towarów. Opłata Administracyjna wynika bowiem z konieczności pokrycia zwiększonych kosztów administracyjnych Spółki, nie zaś z ilości i ceny poszczególnych towarów. Opłata Administracyjna nie jest również wliczana do wynagrodzenia z tytułu realizacji konkretnego zamówienia, lecz jest ujmowana osobno, jako odrębne wynagrodzenie z tytułu obsługi administracyjnej zamówienia. Na tle przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca ma wątpliwość czy nakładana na klienta Opłata Administracyjna stanowi odrębną od dostawy towarów transakcję opodatkowaną 23% stawką VAT. W ocenie Wnioskodawcy Opłata Administracyjna, nakładana na Klienta w przypadku, gdy wartość pojedynczego zamówienia jest niższa niż 150 złotych, stanowi odrębną od dostawy towarów transakcję dla celów VAT opodatkowaną 23% stawką podatku VAT.

2014
10
wrz

Istota:

Opodatkowanie opłat administracyjnych poniesionych w imieniu i na rzecz klientów

Fragment:

Zatem udokumentowane opłaty administracyjne dokonane w imieniu i na rzecz klienta Wnioskodawcy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji należy stwierdzić, że zwrot wydatków z tytułu opisanych opłat administracyjnych, poniesionych w imieniu i na rzecz klienta, zarówno przed jak i po 1 stycznia 2014 r. stosownie do art. 79 lit. c) Dyrektywy oraz art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy, nie powinien być wliczany do podstawy opodatkowania z tytułu świadczonych usług prawniczych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2013
12
mar

Istota:

Czy w przypadku wyżej wymienionej umowy leasingu wstępną opłatę leasingową oraz jednorazową opłatę administracyjną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów korzystającego w dniu poniesienia wydatku, czy też wymienione wyżej opłaty należy rozliczać w czasie, proporcjonalnie do okresu trwania umowy?

Fragment:

Na podstawie tej umowy została wystawione następujące faktury: faktura z dnia X listopada 2011 r. na opłatę wstępną o wartości netto 37.398,37 zł, brutto 46.000,00 zł, faktura z dnia X listopada 2011 r. na opłatę administracyjną o wartości netto 327,87 zł, brutto 403,28 zł. Odpisów amortyzacyjnych od ww. samochodu dokonuje finansujący. Ponieważ Wnioskodawca wykonuje jedynie usługi zwolnione z podatku od towarów i usług to podatek VAT nie podlega odliczeniu, a wartość tego podatku zwiększa koszty. Zainteresowany prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów według metody uproszczonej (kasowej). Wymienione wyżej faktury w całości Zainteresowany zaliczył do kosztów uzyskania przychodów pod datą ich wystawienia, czyli na dzień X listopada 2011 r. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż suma ustalonych opłat w umowie leasingu z dnia X listopada 2011 r., której przedmiotem jest samochód osobowy, pomniejszona o należny podatek od towarów usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego, o której mowa w art. 23b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przypadku wyżej wymienionej umowy leasingu, wstępną opłatę leasingową oraz jednorazową opłatę administracyjną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów korzystającego w dniu poniesienia wydatku, czy też wymienione wyżej opłaty należy rozliczać w czasie, proporcjonalnie do okresu trwania umowy...

2011
1
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie mógł jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę administracyjną?

Fragment:

Dodatkowo Wnioskodawca został zobowiązany do uiszczenia jednorazowej opłaty administracyjnej w kwocie 800 zł. Wartość początkowa środka trwałego, od której finansujący rozpoczął amortyzację pojazdu, to zgodnie z informacjami uzyskanymi od finansującego 286.885 zł 24 gr. Suma rat leasingowych pozostałych do zapłaty (po cesji) to 121.277 zł 16 gr netto. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone numerem czwartym). 4.Czy Wnioskodawca będzie mógł jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę administracyjną... W ocenie Wnioskodawcy przysługuje mu prawo do jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty administracyjnej związanej z cesją umowy leasingu w dacie poniesienia kosztu, a więc w dacie ujęcia go w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl ogólnej zasady dotyczącej kosztów uzyskania przychodów, wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

2011
1
cze

Istota:

Zgodnie z art. 22 ust. 5c ww. ustawy opłata wstępna i opłata administracyjna podlegają rozliczeniu proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczą, tj. okresu trwania umowy leasingu

Fragment:

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i ww. przepisy należy stwierdzić, że wstępna opłata leasingowa i opłata administracyjna są kosztami pośrednimi. Ww. opłat nie można bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez podatnika, gdyż są one na ogół uiszczane jednorazowo, przed wydaniem przedmiotu leasingu, a ich zapłata jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji umowy leasingu. Opłata wstępna i opłata administracyjna, pomimo że ponoszone są jednorazowo, to dotyczą ściśle określonego czasu trwania umowy leasingowej zawartej na czas oznaczony. Tak więc zgodnie z art. 22 ust. 5c ww. ustawy opłata wstępna i opłata administracyjna podlegają rozliczeniu proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczą, tj. okresu trwania umowy leasingu. W świetle powyższego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla wspólników spółki cywilnej, bowiem interpretacja wywiera skutek wyłącznie w stosunku do tego podmiotu, do którego jest skierowana. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Końcowo należy dodać, iż dokumenty dołączone przez Spółkę do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji.

2011
1
maj

Istota:

Czy opłata administracyjna z tytułu rejestracji działalności gospodarczej może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Działalność ta została zarejestrowana w Urzędzie Miejskim w miesiącu październiku i w tym miesiącu poniesiono opłatę administracyjną z tytułu rejestracji działalności gospodarczej. W urzędzie skarbowym strona zgłosiła rozpoczęcie działalności gospodarczej od dnia 02.11.2006 r. Jako formę opodatkowania wybrano zasady ogólne i założono podatkową księgę przychodów i rozchodów. We wniosku strona pyta czy ww. opłata administracyjna może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. W ocenie strony, koszt rejestracji działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim stanowi koszt uzyskania przychodów. Mając na uwadze powyższy stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna wskazuje jak niżej. Problem przedstawiony w zapytaniu regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku (jednolity tekst z 2000 roku Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zmian.), zwanej dalej „ustawą”. Art. 22 ust. 1 ustawy mówi, że kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23, który zawiera cały katalog wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów. W katalogu tym nie zostały ujęte opłaty związane z rejestracją działalności gospodarczej.