Opłata adiacencka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata adiacencka. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
4
gru

Istota:

Skutki podatkowe umorzenia opłaty adiacenckiej.

Fragment:

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prezydent miasta umorzył Zainteresowanej opłatę adiacencką. W rozpatrywanej sprawie pozytywną wolą świadczeniodawcy jest fakt podjęcia decyzji o umorzeniu opłaty adiacenckiej. W tym przypadku otrzymujący świadczenie (Wnioskodawczyni) odnosi określoną korzyść nie świadcząc nic w zamian. Należy podkreślić, że w wyniku umorzenia opłat adiacenckich osoby te odnoszą rzeczywistą korzyść. Natomiast osoby, którym tej opłaty nie umorzono ponoszą wydatek kosztem swojego majątku. Wskazuje to jednoznacznie, że osoby, którym zostanie umorzona opłata adiacencka odnoszą z tego tytułu korzyść. Przedstawione powyżej okoliczności powodują, że kwota umorzonych ww. opłat stanowi nieodpłatne świadczenie prezydenta miasta na rzecz ww. osób. Tak więc kwota umorzonej przez prezydenta miasta należności z ww. tytułu opłaty adiacenckiej stanowi dla osoby fizycznej przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo potwierdzeniem powyższego jest fakt, że ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) nie jest ustawą podatkową w rozumieniu art. 3 pkt 1 ww. Ordynacji podatkowej.

2015
4
gru

Istota:

Skutki podatkowe umorzenia opłaty adiacenckiej.

Fragment:

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prezydent miasta umorzył Zainteresowanej opłatę adiacencką. W rozpatrywanej sprawie pozytywną wolą świadczeniodawcy jest fakt podjęcia decyzji o umorzeniu opłaty adiacenckiej. W tym przypadku otrzymujący świadczenie (Wnioskodawczyni) odnosi określoną korzyść nie świadcząc nic w zamian. Należy podkreślić, że w wyniku umorzenia opłat adiacenckich osoby te odnoszą rzeczywistą korzyść. Natomiast osoby, którym tej opłaty nie umorzono ponoszą wydatek kosztem swojego majątku. Wskazuje to jednoznacznie, że osoby, którym zostanie umorzona opłata adiacencka odnoszą z tego tytułu korzyść. Przedstawione powyżej okoliczności powodują, że kwota umorzonych ww. opłat stanowi nieodpłatne świadczenie prezydenta miasta na rzecz ww. osób. Tak więc kwota umorzonej przez prezydenta miasta należności z ww. tytułu opłaty adiacenckiej stanowi dla osoby fizycznej przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo potwierdzeniem powyższego jest fakt, że ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) nie jest ustawą podatkową w rozumieniu art. 3 pkt 1 ww. Ordynacji podatkowej.

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowania opłat dokonywanych przez mieszkańców na rzecz Wnioskodawcy na podstawie umów cywilno-prawnych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości z tytułu wybudowania sieci kanalizacyjnej

Fragment:

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika, że decyzja ustalająca opłatę adiacencką ma charakter konstytutywny. Oznacza to, że opłata adiacencka jest jednym z elementów administracyjnego rozstrzygnięcia. Między podmiotami czynności występuje relacja zobowiązania o charakterze administracyjno-prawnym, a nie cywilno-prawnym. Jeżeli zatem opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości pobierane są w związku z wydaniem stosownej decyzji administracyjnej i ich pobór związany jest z wykonywaniem zadań nałożonych na gminę na podstawie odrębnych przepisów, do realizacji których została ona powołana, czynności związane z poborem opłat są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Z przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż wpłaty dokonywane przez mieszkańców dokonywane są na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych a nie decyzji administracyjnych. A zatem, skoro Wnioskodawca realizuje inwestycję polegającą na budowie przyłączy do sieci kanalizacyjnej, jednocześnie w związku z wykonywaną inwestycją wzrosła wartość nieruchomości poszczególnych właścicieli i na podstawie umów cywilnoprawnych właściciele nieruchomości zobowiązali się do wpłaty na rzecz Wnioskodawcy kwot pieniężnych z tytułu zwiększenia wartości nieruchomości na skutek działań Wnioskodawcy stwierdzić należy, iż wpłaty te jako należności za określone działania Wnioskodawcy ujęte w dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

2011
1
lip

Istota:

Czy decyzję o umorzeniu opłaty adiacenckiej Burmistrz Gminy wydaje na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, czy w oparciu o art. 43 ust. 1 ustawy o finansach publicznych?

Fragment:

W myśl art. 145 ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi. W świetle definicji opłaty adiacenckiej zawartej w art. 4 pkt 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami należy stwierdzić, iż opłata ta nie jest podatkiem w rozumieniu art. 6 Ordynacji podatkowej. Ponadto z treści art. 98a ust. 1 i art. 145 ust. 1 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, iż ustalenie opłaty adiacenckiej nie jest obowiązkowe. Natomiast obowiązek podatkowy o charakterze publicznoprawnym nie może być dowolny; musi wynikać wprost z przepisów prawa. Wobec powyższego opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłata ustalona w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości, o której mowa w art. 98a ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie jest podatkiem i wobec tego nie mają do niej zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej.

2011
1
maj

Istota:

Czy pobierana przez Gminę opłata adiacencka podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) pobiera opłatę adiacencką. Opłata ta wynika ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem gminy w infrastrukturę nieruchomości gruntowych i ustalana jest w formie decyzji administracyjnej. Wysokość opłaty adiacenckiej została ustalona w Uchwale Rady Miejskiej i wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości po podziale. Podstawą do naliczenia opłaty jest wycena rzeczoznawcy majątkowego. Opłata ta może być rozłożona na 10 lat. W ocenie Gminy opłata adiacencka korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), gdyż jej pobór następuje poprzez wydanie stosownej decyzji i związany jest z wykonywaniem zadań nałożonych na Gminę na podstawie odrębnych przepisów, dla realizacji których została ona powołana. Analizując opisaną sprawę, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie stwierdza, co następuje: Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2011
1
maj

Istota:

Czy poniesiona przez F. Sp. z o.o. opłata adiacencka stanowi koszt uzyskania przychodu czy też podwyższa wartość nieruchomości?

Fragment:

Przedmiotowa droga nie będzie również wprowadzona do ewidencji środków trwałych, gdyż nie jest własnością Wnioskodawcy, ponadto Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opłata adiacencka stanowi koszt uzyskania przychodów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy poniesiona przez Spółkę opłata adiacencka stanowi koszt uzyskania przychodu czy też podwyższa ona wartość nieruchomości... Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym we wniosku, poniesiona opłata adiacencka podwyższa wartość nieruchomości. W uzupełnieniu wniosku, o którym mowa powyżej, Spółka zmieniła swoje stanowisko i uznała, iż poniesiona przez nią opłata adiacencka powinna być zakwalifikowana jako koszt uzyskania przychodu. Nie jest możliwe wpisanie drogi do ewidencji środków trwałych, ponieważ nie stanowi własności Wnioskodawcy. Poniesiony przez Wnioskodawcę koszt w postaci opłaty adiacenckiej powinien stanowić koszt uzyskania przychodu, ponieważ bez wybudowania drogi nie miał on możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Droga była więc w znaczeniu przedmiotowym jednym ze składników prowadzonej inwestycji budowlanej, polegającej na budowie magazynu oraz zaplecza biurowego i to składnikiem niezbędnym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
mar

Istota:

Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez Gminę w zakresie ustalania opłat adiacenckich.

Fragment:

(...) opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w formie decyzji administracyjnej właścicielom lub użytkownikom nieruchomości położonych wzdłuż wybudowanego urządzenia infrastruktury technicznej. Zdaniem podatnika ww. czynność jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarcce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm) wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Zgodnie z art. 15 ust. 6 cyt. ustawy z dna 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.