Opłata abonamentowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata abonamentowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

1. W związku z wejściem w życie z dniem 1.05.2004 r. przepisów ustawy z 11.03.2004 r. powstały wątpliwości odnośnie stosowania podatku od towarów i usług od pobieranych przezSpółkę opłat za przyłączanie do sieci.2. Taryfa dla energii elektrycznej zatwierdzona dla ZKE SA określa stawki opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej na podstawie cen i stawek zawartych w taryfie, pomniejszonych o podatek od towarów i usług - czyli w wartości netto.3. W razie nie dotrzymania umownych warunków zakupu i sprzedaży energii elektrycznej na rynku dobowo - godzinowym Spółka może otrzymywać odszkodowania lub też sama płacić kontrahentom, jako rekompensatę za poniesione dodatkowe koszty związane z alternatywnym zakupem lub sprzedażą energii na rynku bilansującym.4. W razie wystąpienia szkód w majątku spowodowanych przez osoby postronne Spółka obciąża sprawców w wysokości wydatków poniesionych dla przywrócenia stanu poprzedniego. Przykładem takich zdarzeń są kradzieże przewodów z linii energetycznych, uszkodzenie słupów energetycznych w wyniku kolizji komunikacyjnych itp.5. Wobec określenia w art. 29 ust. 1 ustawy, że obrotem jest także "inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usługi" powstała wątpliwość odnośnie wystąpienia podatku od towarów i usług od kwot pieniężnych otrzymywanych od kontrahentów na budowę urządzeń energetycznych.6. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 2 ustawy obowiązującej do 30.04.2004 r. nie podlegało nieodpłatne przekazanie (przyjęcie) środków trwałych.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. wg stanu na dzień 31.12.2004r.) – po zweryfikowaniu informacji Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie zawartych w piśmie Nr PP.2-443/48/04 z dnia 12 lipca 2004 r. na złożone zapytanie wyjaśniam, co następuje. W przypadku nielegalnego pobierania energii elektrycznej z sieci zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 roku Nr 153 poz. 1504 z późn. zm.) przedsiębiorstwo energetyczne pobiera opłaty za nielegalnie pobraną energię elektryczną w wysokości określonej w taryfach. Wobec czego czynnościami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług jest również dostawa energii elektrycznej, której pobranie zostało dokonane m.in. Bez umowy zawartej ze sprzedawcą bądź niezgodnie z warunkami określonymi w umowie, za które pobierane są (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej można zaliczyć opłatę za abonament telefoniczny i pakiet internetowy?

Fragment:

(...) Z treści zapytania wynika, że telefon stacjonarny oraz pakiet internetowy TP SA zarejestrowany jest na Pani nazwisko i adres zamieszkania, pod którym znajduje się również siedziba firmy. W związku z tym uważa Pani, że opłatę za abonament telefoniczny oraz pakiet internetowy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r., Nr. 14, poz. 176 z późn. zm. ), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 cyt. ustawy. W przypadku gdy podatnik dysponuje telefonem stacjonarnym we własnym miejscu zamieszkania, gdzie zarejestrowana jest również siedziba firmy, to do kosztów działalności gospodarczej nie można zaliczyć opłat za abonament telefoniczny. Telefon w miejscu zamieszkania z założenia służy przede (...)