Opłata | Interpretacje podatkowe

Opłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy pobieranie przez miasto opłat za pobyt i wyżywienie w żłobkach podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a jeśli tak to czy korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy o VAT
Fragment:
Z jednej strony bowiem brak jest swobody Gminy w zakresie wykonywania świadczeń z zakresu opieki nad dziećmi, a z drugiej strony Gmina i rodzice nie są podmiotami równorzędnymi w ramach opisanego stosunku; opłata o charakterze publicznoprawnym: Wysokość opłat za pobyt w Żłobku w Gminie jest regulowana uchwałą Rady Miejskiej z dnia 20 maja 2011 r. W konsekwencji powyższych rozważań należy uznać, że opłaty pobierane w związku z realizacją zadań Gminy z zakresu wykonywania opieki nad dziećmi, w tym wyżywienia, w postaci opłat miesięcznych za pobyt dziecka w żłobku (przy czym opłata ta dotyczy pierwszych 10 godzin pobytu), opłat dodatkowych za opiekę nad dzieckiem w żłobku w czasie wydłużonym ponad 10 godzin dziennie oraz opłaty za wyżywienie, mają charakter opłat publicznoprawnych. Pobieranie przez samorząd opłat publicznych natomiast należy uznać za wykonywanie władztwa publicznego, które pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT; brak działania w ramach działalności gospodarczej: Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie wykonywania czynności dot. opieki nad dziećmi Gmina nie działa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Działalność Gminy nie jest bowiem nastawiona na osiąganie zysków i jest jedynie realizacją jej obowiązkowych zadań własnych. Gmina nie określa opłat za pobyt w żłobku w taki sposób, aby osiągać dochód (tak jak czynią to inni przedsiębiorcy), lecz jedynie, aby pokryć bieżące koszty funkcjonowania żłobka.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie:
sposobu ustalania przychodów z tytułu pobieranych opłat za usługi przechowywania krwi pępowinowej
Fragment:
W przypadku opłaty rocznej (płatnej z dołu) wyliczona opłata jest uiszczana przez rodziców (klientów), zaś w przypadku opłat wieloletnich (uiszczonych z góry) różnica pomiędzy kwotą już wpłaconą a kwotą ustaloną jako należna jest rodzicom (klientom) zwracana. W świetle powyższego, skoro faktyczna wysokość ponoszonych przez klientów opłat (faktyczna wysokość uzyskiwanego przez podatnika przychodu) zależna jest od ilości rozpoczętych miesięcy przechowywania krwi pępowinowej, to przychód winien on uwzględniać w odpowiedniej (wynikającej z podzielenia odpowiedniej opłaty na ilość miesięcy na jaką ta opłata przypada) wysokości z początkiem każdego miesiąca przechowywania. Z początkiem każdego kolejnego miesiąca staje się bowiem pewne, że opłata za dany miesiąc zostanie przez podatnika otrzymana (w wariancie opłat z dołu) lub też nie będzie podlegała zwrotowi (w wariancie opłat z góry). W przypadku opłat wieloletnich, sam fakt pobrania (z góry) wynagrodzenia od klientów nie przesądza jeszcze o tym czy całość opłaty rzeczywiście będzie Podatnikowi należna. Przez cały okres trwania takiego z góry opłaconego okresu, Podatnik w rzeczywistości przechowuje w depozycie środki klientów, do których (w częściach) nabywa prawo wraz z rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca przechowywania.
2017
15
lut

Istota:
Opodatkowanie opłat należnych z tytułu udostępnienia przystanków przewoźnikom
Fragment:
Jednocześnie, zgodnie ze wskazanymi regulacjami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Gmina jest zobowiązana do określenia w drodze stosownej uchwały organu Gminy warunków oraz zasad korzystania z Przystanków, w tym opłat za korzystanie z Przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina. Opłaty uzyskiwane przez Gminę z tytułu udostępniania Przystanków na rzecz Przewoźników, zgodnie z przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, stanowią dochód Gminy z przeznaczeniem na cele wskazane w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, a w szczególności na utrzymanie przystanków komunikacyjnych. Gmina nie ma w tym zakresie swobody wydatkowania dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z przystanków. Mając na uwadze powyższe, opłaty pobierane od Przewoźników za korzystanie z przystanków mają charakter należności publicznoprawnych, których wysokość i zasady pobierania są ustalane w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, a dochód uzyskany z poboru takich opłat w całości służy celom publicznym. Z tytułu pobierania opłat o charakterze daniny publicznoprawnej za korzystanie z przystanków Gmina wykonuje czynności administracyjne, działając w interesie publicznym, a w konsekwencji Gmina występuje w tym przypadku jako organ władzy publicznej w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy. Powyższe potwierdza w szczególności wyrok NSA z dnia 20 marca 2013 r., sygn. akt I FSK 687/12, w którym Sąd uznał, iż „ Pobieranie przez samorząd opłat (daniny publicznej) za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców jest bez wątpienia przejawem wykonywania władztwa publicznego.
2017
11
lut

Istota:
Wliczanie opłaty za wywóz nieczystości stałych do limitu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ustawy.
Fragment:
Zgodnie z art. 6j ust. 1 ww. ustawy, w przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub powierzchni lokalu mieszkalnego – oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. W myśl art. 6j ust. 3 cyt. ustawy, w przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2. Na podstawie art. 6m ust. 1 powołanej ustawy, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Z powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że obowiązek deklarowania i uiszczania na rzecz gminy opłat za wywóz nieczystości co do zasady ciąży na właścicielu nieruchomości, za którego – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – uznaje się również m.in. współwłaścicieli, podmioty posiadające nieruchomości w zarządzie oraz inne podmioty władające nieruchomością oraz wspólnoty mieszkaniowe.
2017
28
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku opłat pobieranych przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w rozgrywkach, rejestracji, wyrejestrowania zawodników, uprawnienia zawodnika do gry, dokonywanych transferów zawodników, przyznania licencji oraz przesunięcia terminu zawodów.
Fragment:
Oprócz składek członkowskich, które przeznaczone są na potrzeby związane z utrzymaniem samego Stowarzyszenia „ A ”, z jego bieżącą działalnością i realizowaniem jego celów statutowych, i na których przeznaczenie członkowie „ A ” nie mają wpływu, „ A ” pobiera od swoich członków inne opłaty, a mianowicie: Opłaty za udział w rozgrywkach; Opłaty za rejestrację zawodników nowo zgłoszonych oraz na oświadczenie, że zawodnik nie uczestniczył w okresie ostatnich 12-stu miesięcy w żadnych oficjalnych rozgrywkach; Opłaty za uprawnienie zawodnika do gry; Opłaty przesunięcia terminu zawodów, w którym nie zachowano 14-dniowego okresu powiadomienia, pod warunkiem przedłożenia pisemnej zgody przeciwnika; Opłaty z tytułu dokonywanych transferów zawodników; Opłaty za wyrejestrowanie zawodnika z „ A ” do innego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej; Opłaty za przyznanie licencji klubowej. Powyższe opłaty zostały wprowadzone Uchwałą nr 1 Zarządu „ A ” z dnia 23 lipca 2013 r., ze zmianami: zm. U nr 2 z dnia 26 lutego 2014 r., zm. U nr 3 z dnia 16 lipca 2014 r., zm. U nr 4 z dnia 4 sierpnia 2015 r. Uchwała ta podaje jako oczywiste, bez zbędnej definicji podstawowe z ww. opłat, a co do niektórych reguluje je w sposób następujący: § 8 Opłaty z tytułu dokonywanych transferów zawodników: Opłaty z tytułu zmiany barw klubowych przez zawodników amatorów, i profesjonalistów dokonywane są na rzecz „ A ” przez kluby Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi, IV ligi, Klasy Okręgowej, Klasy „ A ”, I ligi juniorów oraz pozostałych klas rozgrywkowych.
2017
5
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi najmu lokalu mieszkalnego oraz stwierdzenia, czy dokonywane przez Wnioskodawcę obciążenie Spółki opłatami uiszczanymi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (opłatami za media bezpośrednio związane z lokalem mieszkalnym, czynszem administracyjnym i opłatami za media związane z częściami wspólnymi) stanowi samodzielną czynność opodatkowaną VAT, czy też jest częścią świadczenia złożonego w postaci usługi wynajmu lokalu mieszkalnego.
Fragment:
W zakresie czynszu należnego zarządcy budynku oraz opłat za media przyłączone do lokalu mieszkalnego należy wskazać, że Wnioskodawca otrzymuje od wspólnoty mieszkaniowej: fakturę VAT w zakresie opłat za media związane bezpośrednio z lokalem mieszkalnym obejmującą: opłatę za wodę i ścieki (wg zużycia), opłatę za podgrzanie wody (wg zużycia), opłatę za zamówioną moc cieplną (wg powierzchni lokalu), opłatę za ciepło pobrane (wg zużycia), opłatę za straty ciepła (wg powierzchni lokalu), opłatę za energię elektryczną (wg zużycia), opłatę stałą za chłód VRV (wg powierzchni lokalu), opłatę zmienną za chłód VRV (wg zużycia). notę obciążeniową w zakresie czynszu administracyjnego i opłat za media związane z częściami wspólnymi; wartość przypadająca na Wnioskodawcę jest ustalana w oparciu o wartość opłaty przypadającej na sumę powierzchni lokalu mieszkalnego i przynależnej do niego komórki lokatorskiej; nota obejmuje: opłatę za energię elektryczną, opłatę za konserwację, opłatę za dźwig (windy), opłatę za dozory techniczne, opłatę za przeglądy techniczne, opłatę za utrzymanie czystości i porządku, opłatę za utrzymanie terenów zielonych, opłatę za ochronę, opłatę za usługi bankowe, opłatę za usługi ubezpieczeniowe, wynagrodzenie zarządcy, pozostałe koszty. Wnioskodawca nie posiada zarejestrowanej działalności gospodarczej (wpis do CEiDG).
2016
31
gru

Istota:
W zakresie momentu zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych opłaty zapasowej
Fragment:
(...) opłaty zapasowej. Opłata ta została wprowadzona w Ustawie o zapasach ropy naftowej w artykule 21b. Zgodnie z zapisami art. 21b ust. 1 ww. ustawy, koszty tworzenia i finansowania zapasów agencyjnych ponoszą producenci i handlowcy, uiszczając opłatę zapasową. Stosownie do art. 21b ust. 2 tej ustawy, opłatę zapasową dla paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) oblicza się według wzoru: Oz = (Wh lub Wpr) * U gdzie poszczególne symbole oznaczają: Oz - opłatę zapasową dla paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG); Wh - sumę wielkości przywozu paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) dokonanego w danym miesiącu kalendarzowym, pomniejszoną o ilości wymienione w art. 5 ust. 6 w danym miesiącu kalendarzowym wyrażoną w jednostkach wagowych, z uwzględnieniem współczynników określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 4 pkt 3, przeliczoną na ekwiwalent ropy naftowej przez pomnożenie jej przez współczynnik 1,065; Wpr - wielkość produkcji paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) w danym miesiącu kalendarzowym, pomniejszoną o ilości wymienione w art. 5 ust. 6 w danym miesiącu kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych, z uwzględnieniem współczynników określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 4 pkt 3, przeliczoną na ekwiwalent ropy naftowej przez pomnożenie jej przez współczynnik 1,065; U - stawkę opłaty za tonę ekwiwalentu ropy naftowej określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 9.
2016
23
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT otrzymanych od najemcy w ramach usługi najmu opłat za gaz, energię elektryczną, wodę, co, opłat za wywóz śmieci oraz zaliczek eksploatacyjnych i remontowo inwestycyjnych.
Fragment:
Odnosząc się natomiast do zaliczek eksploatacyjnych i remontowo-inwestycyjnych pobieranych przez wspólnotę mieszkaniową należy zwrócić uwagę, że zgodnie z umową Najemca oprócz stałego czynszu ponosi wszelkie koszty i świadczenia związane z eksploatacją przedmiotu najmu tzw. opłaty eksploatacyjne. Opłatę eksploatacyjną Wnioskodawca reguluje do 10-go dnia każdego miesiąca w wysokości określonej na otrzymanym zawiadomieniu. Wnioskodawca podał też, że opłata eksploatacyjna i zaliczka remontowo inwestycyjna zależna jest od powierzchni lokalu. Należy zauważyć, że tego typu opłaty nie zostały w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ujęte w katalogu opłat niezależnych od właściciela. Są to natomiast opłaty określone jako wydatki związane z utrzymaniem lokalu, przez które należy rozumieć wydatki ustalane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w stosunku do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku obciążające właściciela obejmujące opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od nieruchomości oraz koszty: konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości oraz przeprowadzonych remontów, zarządzania nieruchomością, utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, windy, anteny zbiorczej, domofonu oraz zieleni, ubezpieczenia nieruchomości, inne, o ile wynikają z umowy. Tego typu wydatki należy zatem uznać za ściśle związane z danym lokalem, więc jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa najmu lokalu mieszkalnego, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny i Wnioskodawca obciąża najemcę tego rodzaju opłatami ściśle związanymi z utrzymaniem samego lokalu to nie mogą one stanowić odrębnej od samego najmu usługi.
2016
22
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Spółka powinna dokonać korekty zeznania podatkowego za 2013 r. i 2014 r. rozpoznając wydatek z tytułu opłaty zastępczej jako koszt bezpośrednio związany z przychodami
Fragment:
Stosownie do art. 12 ust. 6 ww. ustawy, wpływy z opłaty zastępczej stanowiły przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwotę opłaty zastępczej należało uiścić na rachunek bankowy tego funduszu do dnia 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Odnosząc przedstawiony wyżej stan prawny do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku stwierdzić należy, że uiszczenie opłaty zastępczej zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej związane było niewątpliwie z uzyskaniem przychodów, a zatem wydatek poniesiony z tego tytułu spełnia przesłanki, o których mowa w art. 15 ust. 1 updop. Osiągnięcie przychodu z tytułu przesyłu i dystrybucji ciepła było możliwe wyłącznie w przypadku zakupu określonej ilości świadectw lub uiszczenia opłaty zastępczej. Widoczny jest więc związek funkcjonalny wskazujący na niezbędność i celowość ponoszonych kosztów. Przyjmując zatem definicję kosztu bezpośredniego przedstawioną powyżej należy stwierdzić, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na opłatę zastępczą stanowią koszt bezpośredni i są potrącalne w roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4b i 4c updop.
2016
21
gru

Istota:
Opodatkowanie opłat za korzystanie z przystanków i dworców przez operatorów i przewoźników.
Fragment:
Natomiast, do dnia dzisiejszego, Rada Miasta K. nie uchwaliła stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców, stosownie do art. 16 ust. 4 u.p.t.z. W związku z realizowanymi inwestycjami na terenie Miasta K. rozważane jest pobieranie opłat za udostępnianie stanowisk odjazdowych na dworcu. Pobieranie opłat może zostać powierzone Wnioskodawcy. Rada Miasta K. planuje podjęcie uchwały w sprawie stawek opłat za korzystanie z przystanków i dworców przez operatorów i przewoźników komunikacyjnych, w której możliwe są dwa warianty: w ww. uchwale Rada Miasta określi konkretną wysokość stawek, mając na uwadze art. 16 ust. 4 i 5 u.p.t.z., w ww. uchwale Rada Miasta wskaże, że opłaty będą uzgadniane w umowach z danymi operatorami lub przewoźnikami, uwzględniając stawki maksymalne przewidziane w art. 16 ust. 5 u.p.t.z. Opłaty te będą stanowić dochód Miasta K. zgodnie z art. 16 ust. 7 u.p.t.z. w zw. z art. 18 u.p.t.z. W związku z tym pobieranie opłat jest zadaniem własnym Miasta K. w zakresie publicznego transportu zbiorowego i będzie ewidencjonowane na rachunku dochodów MZUM, a następnie na rachunku dochodów Miasta K. W związku z powyższym należy wskazać, że myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Opłata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.