Opłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
gru

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT opłat za udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie.

Fragment:

Ich wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku. Opłaty te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Są dochodem własnym Powiatu. Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego i jednocześnie ma obowiązek pobierania opłat wynika z ustawy w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie zwolnienie od podatku w związku z tym należy uznać, że opłaty za udostępnianie informacji o środowisku, są zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy opłaty za udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Istota problemu sprowadza się zatem do ustalenia, czy Wnioskodawca wykonując czynności z obszaru publicznoprawnego, spełnia obie wskazane w art. 15 ust. 6 ustawy przesłanki, tj. czy jest organem władzy publicznej oraz czy pobieranie określonych opłat, danin, subwencji, dofinansowań jest czynnością ze sfery cywilnoprawnej, czy publicznoprawnej. Na wstępie należy zaznaczyć, że takie pojęcia jak „ organ władzy publicznej ”, czy „ urzędy obsługujące te organy ” nie zostały zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług. Choć w wielu aktach normatywnych ustawodawca posługuje się pojęciem „ władza publiczna ”, czy „ organy władzy publicznej ”, to jednocześnie nigdzie nie definiuje tych pojęć.

2018
29
lis

Istota:

1) Czy w zakresie korzystania przez dzieci z wyżywienia w stołówce szkolnej podczas pobytu w szkole, za które pobiera się opłatę, Gmina prowadzi działalność gospodarczą zwolnioną od podatku w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czy wykonuje czynności statutowe, niepodlegające podatkowi VAT?
2) Czy w zakresie korzystania przez pracowników pedagogicznych z wyżywienia w stołówce podczas świadczenia pracy w szkole, za które pobiera się opłatę, Gmina prowadzi działalność gospodarczą zwolnioną od podatku w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czy wykonuje czynności statutowe, niepodlegające podatkowi VAT?
3) Czy w zakresie korzystania przez pracowników niepedagogicznych z wyżywienia w stołówce podczas świadczenia pracy w szkole, za które pobiera się opłatę, Gmina prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną lub zwolnioną od podatku w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czy wykonuje czynności statutowe, niepodlegające podatkowi VAT?

Fragment:

Warunki korzystania i wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Wysokość miesięcznej opłaty za wyżywienie jest iloczynem dziennej stawki żywieniowej i liczby dni roboczych w danym miesiącu roku szkolnego. Do opłat za korzystanie z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania kuchni. Przy kalkulowaniu wysokości opłaty uwzględnia się jedynie tzw. „ wsad do kotła ”. Dyrektor placówki może zwolnić rodziców ucznia z całości lub części opłat w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Wysokość opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań edukacyjnych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju dzieci, z wyżywienia w stołówkach korzystają odpłatnie również pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni danej szkoły. Wysokość opłat za posiłki pracowników ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym jednostkę. Wysokość miesięcznej opłaty za wyżywienie jest iloczynem dziennej stawki żywieniowej ucznia powiększonej o 50% i liczby dni roboczych w danym miesiącu roku szkolnego (np. dzienna stawka żywieniowa za ucznia = 3 zł, dzienna stawka żywieniowa za pracownika = 4,50 zł).

2018
18
lis

Istota:

Czy opisane w zaistniałym stanie faktycznym Opłaty, ponoszone przez Spółkę na rzecz Podmiotu powiązanego, będą uznawane za bezpośrednio związane z wytworzeniem przez Spółkę towarów w ramach prowadzonej działalności w sektorze motoryzacyjnym w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 Ustawy CIT, a tym samym ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy CIT, nie znajdzie do nich zastosowania?

Fragment:

W sytuacji, gdy dojdzie do obniżenia poziomu sprzedaży Produktów, również wynagrodzenie poniesione przez Spółkę na rzecz podmiotu powiązanego ulegnie zmniejszeniu, bowiem współczynnik sprzedaży determinuje wysokość Opłat ponoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego. Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ww. Opłaty będą stanowić koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT i tym samym ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, nie znajdzie do nich zastosowania. Rozważając, czy opłaty związane z korzystaniem z przedmiotowych wartości niematerialnych stanowią koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem wyrobu będącego przedmiotem sprzedaży, należy uwzględnić również specyfikę działalności prowadzonej przez podatnika. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że Opłaty stanowią wynagrodzenie za korzystanie z wartości, które warunkują produkcję części i komponentów do pojazdów mechanicznych prowadzoną przez Spółkę. Konieczność nabywania ww. praw własności wynika ze specyfiki branży motoryzacyjnej, cechującej się silną konkurencją, konsolidacją i globalizacją produkcji oraz znacznymi kosztami wytworzenia i rozwoju własnych technologii produkcji.

2018
4
lis

Istota:

Gmina działa jako podatnik VAT z tytułu świadczenia usług pobytu i wyżywienia dzieci w żłobku

Fragment:

Opłaty, które będą pobierane od rodziców/opiekunów prawnych za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobka będą uiszczane na rachunek bankowy żłobka. Opłaty te będą następnie odprowadzane do budżetu Gminy. Zgodnie z art. 58 ust. 1 UOND, wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala w drodze uchwały rada gminy, natomiast opłaty z tytułu korzystania ze żłobka i wyżywienia są wnoszone przez rodziców na rzecz gminy (art. 59 UOND). Dodatkowo rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia powyższych opłat. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego opłaty pobierane przez żłobek po zakończeniu realizacji projektu tj. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego opłaty pobierane przez żłobek po zakończeniu realizacji projektu, tj. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018
24
paź

Istota:

Wyłączenie z podstawy opodatkowania opłat interchange i systemowych pobieranych od Wnioskodawcy przez Organizacje kartowe i następnie zwracanych Wnioskodawcy przez Akceptantów.

Fragment:

Należy w tym miejscu podkreślić, że Spółka dokonując tego rozliczenia jest jedynie pośrednikiem pomiędzy Organizacją kartową a Akceptantem, dlatego też przekazuje Akceptantowi kwoty transakcji potrącone już o opłaty interchange oraz opłaty systemowe pobierane przez Organizacje kartowe. Agenci rozliczeniowi na żadnym etapie rozliczeń obsługiwanych transakcji nie są beneficjentami opłat interchange oraz opłat systemowych związanych z realizacją tych transakcji. Opłaty interchange i opłaty systemowe ponoszone przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz Akceptantów, które są następnie zwracane Wnioskodawcy przez tychże Akceptantów, są ewidencjonowane przez Spółkę w prowadzonej przez nią na potrzeby podatkowe ewidencji. Obecnie Spółka traktuje przedstawioną opłatę interchange oraz opłatę systemową jako własny przychód oraz koszt, a także uwzględnia te opłaty w podstawie opodatkowania podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy opłaty interchange oraz opłaty systemowe, pobierane od Wnioskodawcy przez Organizacje kartowe i następnie zwracane Wnioskodawcy przez Akceptantów, powinny być wyłączone z podstawy opodatkowania VAT z tytułu usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Akceptantów? Zdaniem Wnioskodawcy, opłaty interchange oraz opłaty systemowe, pobierane przez Organizacje kartowe powinny być wyłączone z podstawy opodatkowania VAT usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Akceptantów.

2018
13
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku opłat za udział konferencji.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku – pytanie nr 2) Czy opłaty za udział w konferencji korzystają ze zwolnienia od podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, opłaty za udział w konferencji nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT gdyż nie spełniają w jego ocenie art. 43 ust. 1 pkt 26. Udział w konferencji polega raczej na wymianie doświadczeń, nie jest usługą o charakterze edukacyjnym, kształcenie nie ma tu zasadniczego udziału, a zatem nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Gdyby była to usługa szkoleniowa korzystałaby ze zwolnienia z podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów rozumieniu art. 7 (...).

2018
12
paź

Istota:

Ustalenie, czy opłaty, o których mowa we wniosku, będą uznawane za bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 tej ustawy nie znajdzie do nich zastosowania, na gruncie znowelizowanych przepisów ww. ustawy

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy Opłata powinna być uznawana za koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ: Opłata stanowi wynagrodzenie za korzystanie z wartości, które są związane/warunkują produkcję. Bez Praw Własności Przemysłowej, nie byłoby możliwe wyprodukowanie i sprzedaż towarów wytwarzanych przez Spółkę. Opłata wpływa na finalną cenę wyprodukowanych towarów gdyż jest element kosztowym wytworzenia produktu i determinuje wysokość ceny sprzedaży wyrobu i marży, stanowiąc jeden z kosztów zmiennych branych obok, np. kosztów surowców i materiałów, pod uwagę przy kalkulacji całkowitego kosztu wytworzenia i ustalenia zysku na sprzedaży. Wysokość Opłaty uzależniona będzie od wartości sprzedaży wyrobów/towarów wyprodukowanych przez Spółkę - stanowić będzie określony w umowie % (procent) obrotu tymi wyrobami. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy Opłata jest bezpośrednio powiązana z wytworzonym produktem przeznaczonym do sprzedaży. Tym samym, Opłata może zostać uznana za koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem produktu w rozumieniu art. 15e ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a ograniczenie w zaliczaniu niektórych wydatków do kosztów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie zastosowania do Opłat.

2018
10
paź

Istota:

Opłaty pobierane za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu publicznym nie podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT.

Fragment:

Warunki korzystania ze stołówki oraz określenie wysokości opłaty ustala dyrektor jednostki. Opłaty za posiłek w stołówce przedszkolnej obejmują koszty samego posiłku, tzw. wsad do kotła. Nie wlicza się wynagrodzeń pracowników oraz składek naliczanych od tych wynagrodzeń, a także kosztów utrzymania stołówki. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, Wnioskodawca nabrał wątpliwości w zakresie prawidłowego interpretowania art. 52 ust. 15 dotyczącego opodatkowania opisanych wyżej świadczeń, wykonywanych w ramach zadań publicznych. Do momentu wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz jego wyżywienie miały charakter cywilnoprawny. Od 1 stycznia opłaty te mają charakter publicznoprawny. W odróżnieniu od opłat cywilnoprawnych, które pobieraną są na podstawie umowy, opłaty publicznoprawne pobierane są na podstawie przepisów prawa. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca, przy pomocy jednostek budżetowych oświaty, pobierając opłaty za pobyt w przedszkolu ponad postawę programową stanowiące dochód gminy, a także opłaty za korzystanie przez dzieci (...)

2018
1
paź

Istota:

Opodatkowanie czynności, za które Spółdzielnia pobiera opłaty od podmiotów posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego oraz opodatkowanie czynności, za które Spółdzielnia pobiera opłaty od podmiotów dysponujących lokalami użytkowymi na podstawie umowy najmu.

Fragment:

Zwolnienie dotyczy wyłącznie czynności (za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) związanych z lokalami mieszkalnymi. Przy czym, dotyczy to również kosztów mediów zużywanych przez poszczególne lokale, jeżeli są rozliczane przez Spółdzielnię w ramach opłat tzw. czynszowych, wnoszonych przez osoby władające lokalami mieszkalnymi, jako że opłaty te są de facto ściśle związane z eksploatacją tych lokali. Powyższe zwolnienie nie dotyczy natomiast czynności związanych z lokalami użytkowymi. Wobec powyższego, wykonywanie przez Spółdzielnię czynności, za które pobierane są opłaty na pokrycie kosztów utrzymania lokali użytkowych, nie może korzystać ze zwolnienia od VAT na podstawie ww. tytułów. W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że czynności realizowane przez Spółdzielnię, za które pobierane są następujące opłaty: opłata eksploatacyjna, fundusz remontowy, podatek od nieruchomości, opłata c.o., opłata z tytułu wywozu śmieci (stanowiące opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1, 2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) wnoszone na rzecz Spółdzielni przez podmioty posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, podlegają opodatkowaniu według 23% stawki VAT.

2018
15
wrz

Istota:

Ustalenie czy otrzymana spłata wartości początkowej aktywa trwałego określonej w umowie leasingowej, jako suma ustalonych w umowie leasingowej kapitałowych części opłat, w tym ewentualnej opłaty wstępnej, oraz ewentualnej opłaty końcowej, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, nie będzie stanowić przychodu po stronie Wnioskodawcy oraz czy przychodem Wnioskodawcy z tytułu umowy leasingu finansowego będzie wyłącznie część odsetkowa opłaty, a momentem jego uzyskania będzie ostatni dzień okresu, za który należna jest ta opłata.

Fragment:

Zgodnie bowiem z art. 17j ust. 1 ustawy o PDOP, jeżeli w umowie leasingu została określona cena, po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej umowy, cenę tę uwzględnia się w sumie opłat, o których mowa w art. 17f ust. 1 pkt 2 (winno być: w art. 17b ust. 1 pkt 3 i art. 17f ust. 1 pkt 2) ustawy o PDOP. Z kolei zgodnie z art. 17j ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP do sumy opłat, o której mowa w ust. 1, nie zalicza się płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, o ile są one wyodrębnione z opłat leasingowych. Z uwagi jednak na fakt, że ewentualny czynsz inicjalny (opłata wstępna) oraz ewentualna cena wykupu nie będą stanowiły płatności na rzecz Finansującego za świadczenia dodatkowe, opłaty te należy zakwalifikować jako spłatę wartości początkowej Aktywów (o której mowa w art. 17f ust. 1 ustawy o PDOP). Zdaniem Wnioskodawcy, z przytoczonych powyżej przepisów wynika specyficzna metoda rozliczania leasingu finansowego na cele podatkowe. Istotą tych przepisów jest bowiem to, że: po stronie korzystającego część kapitałowa opłat ustalonych w umowie leasingowej, w tym ewentualnej opłaty wstępnej oraz ewentualnej ceny wykupu, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, niemniej - suma ustalonych w umowie leasingu kapitałowych części opłat (w tym ewentualnej opłaty wstępnej) oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup (...)