Opłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
wrz

Istota:

Ustalenie czy otrzymana spłata wartości początkowej aktywa trwałego określonej w umowie leasingowej, jako suma ustalonych w umowie leasingowej kapitałowych części opłat, w tym ewentualnej opłaty wstępnej, oraz ewentualnej opłaty końcowej, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, nie będzie stanowić przychodu po stronie Wnioskodawcy oraz czy przychodem Wnioskodawcy z tytułu umowy leasingu finansowego będzie wyłącznie część odsetkowa opłaty, a momentem jego uzyskania będzie ostatni dzień okresu, za który należna jest ta opłata.

Fragment:

Zgodnie bowiem z art. 17j ust. 1 ustawy o PDOP, jeżeli w umowie leasingu została określona cena, po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej umowy, cenę tę uwzględnia się w sumie opłat, o których mowa w art. 17f ust. 1 pkt 2 (winno być: w art. 17b ust. 1 pkt 3 i art. 17f ust. 1 pkt 2) ustawy o PDOP. Z kolei zgodnie z art. 17j ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP do sumy opłat, o której mowa w ust. 1, nie zalicza się płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, o ile są one wyodrębnione z opłat leasingowych. Z uwagi jednak na fakt, że ewentualny czynsz inicjalny (opłata wstępna) oraz ewentualna cena wykupu nie będą stanowiły płatności na rzecz Finansującego za świadczenia dodatkowe, opłaty te należy zakwalifikować jako spłatę wartości początkowej Aktywów (o której mowa w art. 17f ust. 1 ustawy o PDOP). Zdaniem Wnioskodawcy, z przytoczonych powyżej przepisów wynika specyficzna metoda rozliczania leasingu finansowego na cele podatkowe. Istotą tych przepisów jest bowiem to, że: po stronie korzystającego część kapitałowa opłat ustalonych w umowie leasingowej, w tym ewentualnej opłaty wstępnej oraz ewentualnej ceny wykupu, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, niemniej - suma ustalonych w umowie leasingu kapitałowych części opłat (w tym ewentualnej opłaty wstępnej) oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup (...)

2018
30
sie

Istota:

Dotyczy ustalenia, czy Wnioskodawca może zaliczać do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia SSE, opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, poniesione do terminu zakończenia inwestycji.

Fragment:

Należy wskazać, że gdyby Spółka nie realizowała przedmiotowej inwestycji, nie ponosiłaby kosztu w postaci opłat za odrolnienie. Opłata jest faktycznie ponoszona przez Wnioskodawcę w trakcie obowiązywania zezwolenia strefowego w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy - wzniesienia budynku mającego służyć rozwojowi działalności produkcyjnej określonej w zezwoleniu. Wydatek ten jest nadto przeznaczony na cele określone w § 6 ust. 1 Rozporządzenia SSE - stanowi on bowiem koszt wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych (opłata zostanie bowiem dla celów rachunkowych zaliczona do wartości początkowej budynku). Mając na względzie treść przywołanych uregulowań, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku zaliczenia opłaty rocznej dla celów bilansowych do wartości początkowej środka trwałego, opłata ta stanowi koszt wytworzenia środka trwałego na potrzeby regulacji Rozporządzenia SSE (niezależnie od jej ujęcia na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych). Tym samym, w świetle przytoczonego przepisu § 6 ust. 1 pkt 2 w związku z § 6 ust. 4 Rozporządzenia SSE, niniejsza opłata może stanowić koszt inwestycji będący wydatkiem kwalifikującym się do objęcia pomocą. Na poparcie swojego stanowiska, Wnioskodawca zwraca uwagę na tezy sformułowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 20 lipca 2016 r. (sygn.

2018
26
sie

Istota:

Opodatkowanie pobieranych Opłat.

Fragment:

Szeroki zakres zadań edukacji publicznej realizowany przez Szkoły zawiera m.in. zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki i wiąże się z ponoszeniem przez rodziców dzieci (opiekunów prawnych) szeregu opłat: Opłaty z tytułu korzystania przez dzieci z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Opłaty za wydawane przez szkoły duplikaty dokumentów identyfikujących uczniów. Opłaty za udział w wyciecze lub imprezie szkolnej. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia, czy ww. Opłaty podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Odnośnie pobieranych przez Wnioskodawcę opłat z tytułu korzystania przez dzieci z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego należy wskazać co następuje. W pierwszej kolejności należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna czynność (dostawa towaru lub usługa), a nie zapłata (opłata). W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy należy wskazać, że w myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. zm.), system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

2018
24
sie

Istota:

Ustalenie czy w odniesieniu do opłat, o których mowa we wniosku, zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Spółka ponosi na rzecz Podmiotów Powiązanych Opłaty za możliwość korzystania z nabywanych Wartości Niematerialnych. Zgonie z zawartymi Umowami wysokość Opłat jest kalkulowana w oparciu o całościowy przychód Spółki z tytułu sprzedaży Produktów, przy uwzględnieniu ustalonego przez Strony udziału procentowego. Tym samym, ilość sprzedanych przez Spółkę Produktów stanowi czynnik determinujący wysokość Opłaty należnej Licencjodawcy. Bez takiej Opłaty Spółka nie miałaby prawa do korzystania z nabywanych technologii w ramach procesu produkcji oraz późniejszej sprzedaży Produktów wytworzonych za jej pomocą, a w konsekwencji nie miałaby możliwości uzyskiwania przychodów z prowadzonej działalności. W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy w odniesieniu do Opłat ponoszonych przez Spółkę zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o pdop. Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stosunku do ww. opłat, ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o pdop, nie znajdzie zastosowania. Rozważając, czy opłaty związane z korzystaniem z przedmiotowych wartości niematerialnych stanowią koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem wyrobu będącego przedmiotem sprzedaży, należy uwzględnić również specyfikę działalności prowadzonej przez podatnika.

2018
13
sie

Istota:

Ustalenie czy w odniesieniu do opłat za uzyskanie licencji, o których mowa we wniosku, zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Z części umów wynika także, że od przychodów będących podstawą do ustalenia wartości opłaty licencyjnej odejmuje się koszty zakupu materiałów od podmiotu udzielającego licencji oraz od klientów Wnioskodawcy. Opłaty licencyjne są obliczane, fakturowane i płacone przez Spółkę okresowo, tj. dwa razy w roku. Spółka uwzględnia opłaty, które poniosła w związku z uzyskaniem licencji, przy kalkulowaniu ceny za dany produkt - stanowią one nieodłączny element wytworzenia produktu. Innymi słowy, opłaty licencyjne stanowią koszt związany z wytworzeniem finalnego wyrobu i ich wartość brana jest pod uwagę przy ustalaniu ceny sprzedaży wyrobów gotowych produkowanych przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie wyklucza, że umowy licencyjne o podobnej konstrukcji będą także zawierane w przyszłości. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że opłaty za uzyskanie licencji, o których mowa we wniosku mieszczą się co do zasady w katalogu kosztów podlegających ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Jednakże ograniczenie to, zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 1, nie ma zastosowania do kosztów usług, opłat i należności, o których mowa w art. 15e ust. 1, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi.

2018
11
sie

Istota:

Opodatkowanie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.

Fragment:

(...) opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2. Na mocy art. 64 ustawy o pomocy społecznej, osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty (...). Art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, stanowi, że opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (art. 97 ust. 5 ww. ustawy o pomocy społecznej).

2018
8
sie

Istota:

Ustalenie, czy do kwoty odsetek od nieterminowego uregulowania opłaty za zajecie pasa drogowego nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) opłatę skarbową oraz opłaty, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych (art. 2 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej); jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III Ordynacji podatkowej stosuje się również do opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, do których ustalenia lub określenia uprawnione są organy inne niż wskazane w pkt 1 (art. 2 § 2 Ordynacji podatkowej). Tym samym, wyróżnić można trzy typy należności budżetowych: podatki, opłaty oraz inne należności budżetowe. Analizując powyższe regulacje należy podkreślić, że opłaty z tytułu zajmowania pasa drogowego nie mieszczą się w pojęciu „ podatek ” o którym mowa w art. 2 § 1 pkt 1, art. 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Zgodnie bowiem z art. 2 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przepisy tej ustawy stosuje się do podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe. Zaś w myśl art. 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej pod pojęciem podatków rozumie się również opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe.

2018
5
sie

Istota:

Czy nadwyżka opłaty stanowi przychód zwolniony w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 52 updop?

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (dalej także: „ Spółka ”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek w programach J i otrzymuje za tę działalność płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego tytułem opłaty za realizację umowy operacyjnej D. Opłatę stanowią środki Funduszu Powierniczego - instrumentu inżynierii finansowej w rozumieniu Rozporządzenia 1083/2006 (Fundusz Powierniczy stanowi środki unijne). W ramach otrzymanej opłaty Spółka rozlicza poniesione koszty w związku z realizacją programu. Spółka raz w kwartale roku wnioskuje o taką opłatę. Aktualnie Spółka otrzymuje opłaty w ramach których rozlicza koszty. Koszty te na podstawie art. art. 16 ust. 1 pkt 58 updop Spółka wyłącza z kosztów podatkowych. W wyniku rozliczenia kosztów, co miesiąc powstaje nadwyżka opłaty nad poniesionymi kosztami. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy nadwyżka opłaty stanowi przychód zwolniony w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 52 updop? Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o źródło pochodzenia środków na opłatę (środki z funduszy UE) całość otrzymanej opłaty winna zostać uznana jako zwolniona z opodatkowania (według art. 17 ust. 1 pkt 52) bez względu na kwotę poniesionych kosztów w związku z programem. Ponadto program będzie realizowany przez 17 lat (204 miesiące). Kwota opłaty z biegiem lat będzie malała gdyż algorytm jej wyliczenia zależny jest od spłat udzielonych w ramach programu pożyczek.

2018
3
sie

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy za podatnika z tytułu wykonywanych czynności oraz uznanie, że pobierane opłaty podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkolę. W związku z zapewnieniem wyżywienia Przedszkola pobierają zatem opłaty za wyżywienie (tzw. dzienne opłaty za wyżywienie). Przy kalkulacji opłat za wyżywienie bierze się pod uwagę koszt produktów niezbędnych do wytworzenia posiłków. Zgodnie z art. 106 ust. 4 UPO do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Opłata za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin oraz opłata za wyżywienie (dalej łącznie: Opłaty Przedszkolne) pobierane są na podstawie w szczególności art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 12 UFO oraz art. 106 UPO. Jak już wskazano, czas pobytu dziecka w Przedszkolach, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez Przedszkola oraz zasady pobierania Opłat Przedszkolnych, regulują przepisy ustaw, stosownej uchwały rady gminy oraz ustalenia dyrektora i organu prowadzącego placówkę. Opłaty Przedszkolne pobierane przez Przedszkola nie odzwierciedlają w całości wydatków jakie byłyby uwzględniane w rachunku ekonomicznym przez przedsiębiorcę, w sytuacji profesjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.

2018
1
sie

Istota:

Prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony wynikający z faktur wystawianych przez Dystrybutorów lub Kontrahentów.

Fragment:

Czynnikiem motywującym do powyższych działań są ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Dystrybutorów (w przypadku Sprzedaży pośredniej) i Kontrahentów (w przypadku Sprzedaży bezpośredniej) jednorazowe opłaty (dalej: Opłaty motywacyjne). Wysokość Opłat motywacyjnych ustalana jest każdorazowo na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy określonym Dystrybutorem lub Kontrahentem (dalej: Porozumienie). Opłaty motywacyjne wypłacane są przez Wnioskodawcę na podstawie wystawionej przez Dystrybutora lub Kontrahenta faktury VAT (dalej: Faktura VAT). Wydatki poniesione w postaci Opłaty motywacyjnej mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Opłaty motywacyjne mają na celu wzrost obrotów Wnioskodawcy. Z przyjęciem Opłat motywacyjnych wiążą się określone skutki i zachowanie Dystrybutorów (w przypadku Sprzedaży pośredniej) i Kontrahentów (w przypadku Sprzedaży bezpośredniej) w postaci zawarcia lub przedłużenia Umów na dalsze okresy. Zgodnie z zawartym Porozumieniem, jeżeli z przyczyn nieleżących po stronie Wnioskodawcy, Umowy zostaną rozwiązane przed upływem okresu ich obowiązywania, odpowiednio Dystrybutor (w przypadku Sprzedaży pośredniej) lub Kontrahent (w przypadku Sprzedaży bezpośredniej) zobowiązani są do rozliczenia i zwrotu otrzymanej Opłaty motywacyjnej. Rozliczenie to następuje na podstawie wystawionej Faktury VAT korygującej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy.