Opłata | Interpretacje podatkowe

Opłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółka prawidłowo przyjmuje, że:przychód z tytułu Czynszu Podstawowego i Opłat na poczet Opłaty Dodatkowej powstaje, zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, którym jest miesiąc za który ten Czynsz Podstawowy i Opłata na poczet Opłaty Dodatkowej są należne, przychód z tytułu Czynszu Uzupełniającego powstaje, zgodnie z art. 12 ust. 3c wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, którym jest miesiąc następujący, w zależności od umowy, po miesiącu, kwartale, półroczu, roku, za który czynsz jest należny, wynik korygujący przychód należny stanowiący roczną sumę miesięcznych Opłat będący rezultatem rozliczenia tej sumy Opłat z przypadającą na danego najemcę rzeczywistą Opłatą Dodatkową powinien być uwzględniony na bieżąco zgodnie z art. 12 ust. 3j wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przychód z tytułu opłat za media powstaje w dniu wystawienia faktury za zużyte przez najemcę media, zgodnie z art. 12 ust. 3a wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Wraz z Czynszem Podstawowym, czyli co miesiąc, najemca jest zobowiązany płacić wynajmującemu Opłatę na poczet Opłaty Dodatkowej. Miesięczne Opłaty na poczet Opłaty Dodatkowej są ustalane raz w roku na podstawie budżetu na dany rok. Z treści zawieranych umów najmu wynika, że jeśli, przy rozliczaniu kosztów Opłat Dodatkowych okaże się, że kwota uiszczona przez najemcę na poczet jego udziału w Opłatach Dodatkowych, jest większa niż rzeczywista kwota wynikająca z jego udziału w Opłatach Dodatkowych, wynajmujący zatrzyma tę różnicę i zaliczy ją na poczet udziału najemcy w Opłatach należnych za następne miesiące. Jeżeli natomiast najemca zapłaci na poczet jego udziału w Opłatach Dodatkowych kwotę mniejszą niż rzeczywista kwota wynikająca z jego udziału w Opłatach Dodatkowych, najemca zapłaci na rzecz wynajmującego różnicę pomiędzy tymi kwotami. Wynajmujący, po rozliczeniu należnej Opłaty Dodatkowej z uiszczonymi przez najemcę, w trakcie roku, miesięcznymi Opłatami wystawia fakturę, w której koryguje wartość sumy należnych za rok miesięcznych Opłat uiszczonych przez najemcę do wysokości przypadającej na niego wartości rzeczywistej Opłaty Dodatkowej. Obciążenia najemców za media Spółka dokonuje zgodnie ze stawkami, którymi sama jest obciążana przez dostawców mediów.
2016
7
sie

Istota:
Czy Spółka prawidłowo przyjmuje, że:przychód z tytułu Czynszu Podstawowego i Opłat na poczet Opłaty Dodatkowej powstaje, zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, którym jest miesiąc za który ten Czynsz Podstawowy i Opłata na poczet Opłaty Dodatkowej są należne, przychód z tytułu Czynszu Uzupełniającego powstaje, zgodnie z art. 12 ust. 3c wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, którym jest miesiąc następujący, w zależności od umowy, po miesiącu, kwartale, półroczu, roku, za który czynsz jest należny, wynik korygujący przychód należny stanowiący roczną sumę miesięcznych Opłat będący rezultatem rozliczenia tej sumy Opłat z przypadającą na danego najemcę rzeczywistą Opłatą Dodatkową powinien być uwzględniony na bieżąco zgodnie z art. 12 ust. 3j wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przychód z tytułu opłat za media powstaje w dniu wystawienia faktury za zużyte przez najemcę media, zgodnie z art. 12 ust. 3a wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Wraz z Czynszem Podstawowym, czyli co miesiąc, najemca jest zobowiązany płacić wynajmującemu Opłatę na poczet Opłaty Dodatkowej. Miesięczne Opłaty na poczet Opłaty Dodatkowej są ustalane raz w roku na podstawie budżetu na dany rok. Z treści zawieranych umów najmu wynika, że jeśli przy rozliczaniu Opłat Dodatkowych okaże się, że kwota uiszczona przez najemcę na poczet jego udziału w Opłatach Dodatkowych jest większa niż rzeczywista kwota wynikająca z jego udziału w Opłatach Dodatkowych, wynajmujący zatrzyma tę różnicę i zaliczy ją na poczet udziału najemcy w Opłatach należnych za następne miesiące. Jeżeli natomiast najemca zapłaci na poczet jego udziału w Opłatach Dodatkowych kwotę mniejszą niż rzeczywista kwota wynikająca z jego udziału w Opłatach Dodatkowych, najemca zapłaci na rzecz wynajmującego różnicę pomiędzy tymi kwotami. Wynajmujący, po rozliczeniu należnej Opłaty Dodatkowej z uiszczonymi przez najemcę miesięcznymi Opłatami wystawia faktury, w których koryguje wartość sumy należnych za rok miesięcznych Opłat uiszczonych przez najemcę do wysokości przypadającej na niego wartości rzeczywistej Opłaty Dodatkowej. Obciążenia najemców za media Spółka dokonuje zgodnie ze stawkami, którymi sama jest obciążana przez dostawców mediów.
2016
7
sie

Istota:
W którym momencie Spółka X ma prawo rozpoznać jako koszt uzyskania przychodów zapłaconą opłatę za dostępność, opłatę agenta oraz opłatę za koordynację (za wyjątkiem części dotyczącej finansowania z kredytu wypłaty dywidendy)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
(...) opłata za gotowość (w związku z możliwością uruchamiania kredytu poprzez transze, których wysokość określa Spółka X według zapotrzebowania w danym okresie. Opłaty za gotowość płatne są w ostatnim dniu każdego kolejnego okresu trzech miesięcy, który kończy się w okresie dostępności kredytu, a w przypadku anulowania danej kwoty kredytu - w dacie anulowania. Opłaty te są ustalane według stopy %, która jest znacznie niższa od oprocentowania stosowanego dla wykorzystanych transz kredytu; opłata agenta kredytu płatna corocznie z góry do czasu aż wszystkie kwoty kredytu zostaną spłacone; opłata ta ponoszona jest na rzecz podmiotu wyznaczonego w ramach Konsorcjum-Kredytodawcy do wykonywania wszelkich transakcji związanych z umową kredytową, tj. wszelkich płatności związanych z udzielaniem oraz spłatą kredytu poprzez rachunek agenta. Pierwsza opłata agenta kredytu została zapłacona z lipcu 2014 r., zaś kolejne opłaty w każdą rocznicę umowy o kredyt; opłata za koordynację - płatna jednorazowo z góry za cały okres obowiązywania umowy kredytowej; opłata ta została zapłacona przez Spółkę X w lipcu 2014 r. Wskazane powyżej opłaty, ujmowane (księgowane) są w księgach rachunkowych Spółki X, w okresie - miesiącu, w którym zostały zapłacone na rzecz Kredytodawcy.
2016
4
sie

Istota:
W którym momencie Spółka X ma prawo rozpoznać jako koszt uzyskania przychodów zapłaconą opłatę za dostępność, opłatę agenta oraz opłatę za koordynację (za wyjątkiem części dotyczącej finansowania z kredytu wypłaty dywidendy)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
(...) opłata za gotowość (w związku z możliwością uruchamiania kredytu poprzez transze, których wysokość określa Spółka X według zapotrzebowania w danym okresie. Opłaty za gotowość płatne są w ostatnim dniu każdego kolejnego okresu trzech miesięcy, który kończy się w okresie dostępności kredytu, a w przypadku anulowania danej kwoty kredytu - w dacie anulowania. Opłaty te są ustalane według stopy %, która jest znacznie niższa od oprocentowania stosowanego dla wykorzystanych transz kredytu; opłata agenta kredytu płatna corocznie z góry do czasu aż wszystkie kwoty kredytu zostaną spłacone; opłata ta ponoszona jest na rzecz podmiotu wyznaczonego w ramach Konsorcjum-Kredytodawcy do wykonywania wszelkich transakcji związanych z umową kredytową, tj. wszelkich płatności związanych z udzielaniem oraz spłatą kredytu poprzez rachunek agenta. Pierwsza opłata agenta kredytu została zapłacona z lipcu 2014 r., zaś kolejne opłaty w każdą rocznicę umowy o kredyt; opłata za koordynację - płatna jednorazowo z góry za cały okres obowiązywania umowy kredytowej; opłata ta została zapłacona przez Spółkę X w lipcu 2014 r. Wskazane powyżej opłaty, ujmowane (księgowane) są w księgach rachunkowych Spółki X, w okresie - miesiącu, w którym zostały zapłacone na rzecz Kredytodawcy.
2016
4
sie

Istota:
W jakiej wysokości (części) Spółka X będzie miała prawo alokować koszty opłaty za dostępność, opłaty agenta oraz opłaty za koordynację do kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)?
Fragment:
(...) opłata za gotowość (w związku z możliwością uruchamiania kredytu poprzez transze, których wysokość określa Spółka X według zapotrzebowania w danym okresie. Opłaty za gotowość płatne są w ostatnim dniu każdego kolejnego okresu trzech miesięcy, który kończy się w okresie dostępności kredytu, a w przypadku anulowania danej kwoty kredytu - w dacie anulowania. Opłaty te są ustalane według stopy %, która jest znacznie niższa od oprocentowania stosowanego dla wykorzystanych transz kredytu; opłata agenta kredytu płatna corocznie z góry do czasu aż wszystkie kwoty kredytu zostaną spłacone; opłata ta ponoszona jest na rzecz podmiotu wyznaczonego w ramach Konsorcjum-Kredytodawcy do wykonywania wszelkich transakcji związanych z umową kredytową, tj. wszelkich płatności związanych z udzielaniem oraz spłatą kredytu poprzez rachunek agenta. Pierwsza opłata agenta kredytu została zapłacona z lipcu 2014 r., zaś kolejne opłaty w każdą rocznicę umowy o kredyt; opłata za koordynację - płatna jednorazowo z góry za cały okres obowiązywania umowy kredytowej; opłata ta została zapłacona przez Spółkę X w lipcu 2014 r. Wskazane powyżej opłaty, ujmowane (księgowane) są w księgach rachunkowych Spółki X, w okresie - miesiącu, w którym zostały zapłacone na rzecz Kredytodawcy.
2016
4
sie

Istota:
W jakiej wysokości (części) Spółka X będzie miała prawo alokować koszty opłaty za dostępność, opłaty agenta oraz opłaty za koordynację do kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)?
Fragment:
(...) opłata za gotowość (w związku z możliwością uruchamiania kredytu poprzez transze, których wysokość określa Spółka X według zapotrzebowania w danym okresie. Opłaty za gotowość płatne są w ostatnim dniu każdego kolejnego okresu trzech miesięcy, który kończy się w okresie dostępności kredytu, a w przypadku anulowania danej kwoty kredytu - w dacie anulowania. Opłaty te są ustalane według stopy %, która jest znacznie niższa od oprocentowania stosowanego dla wykorzystanych transz kredytu; opłata agenta kredytu płatna corocznie z góry do czasu aż wszystkie kwoty kredytu zostaną spłacone; opłata ta ponoszona jest na rzecz podmiotu wyznaczonego w ramach Konsorcjum-Kredytodawcy do wykonywania wszelkich transakcji związanych z umową kredytową, tj. wszelkich płatności związanych z udzielaniem oraz spłatą kredytu poprzez rachunek agenta. Pierwsza opłata agenta kredytu została zapłacona z lipcu 2014 r., zaś kolejne opłaty w każdą rocznicę umowy o kredyt; opłata za koordynację - płatna jednorazowo z góry za cały okres obowiązywania umowy kredytowej; opłata ta została zapłacona przez Spółkę X w lipcu 2014 r. Wskazane powyżej opłaty, ujmowane (księgowane) są w księgach rachunkowych Spółki X, w okresie - miesiącu, w którym zostały zapłacone na rzecz Kredytodawcy.
2016
4
sie

Istota:
Sposobu opodatkowania zwrotu opłat ponoszonych w związku ze świadczonymi usługami prawnymi.
Fragment:
Na podstawie umowy Wnioskodawca uiszcza za swojego klienta opłaty wnoszone do sądów powszechnych oraz organów administracji publicznej, Wpłacając te opłaty Wnioskodawca działa w imieniu i na rzecz klienta a nie w swoim Własnym. Na dowodach uiszczenia przez Wnioskodawcę opłat znajduje się wskazanie tytułu opłaty (np. „ opłata od pozwu ” klienta lub nazwę) ze wskazaniem danych identyfikujących, np. sygnaturę sprawy klienta. Za uiszczone za klienta podczas sprawy sądowej opłaty skarbowe od pełnomocnictw, opłaty sądowe od pozwów, opłaty za wszelkiego rodzaju wpisy, opłaty od apelacji i zażaleń, opłaty za skrócony odpis aktów stanu cywilnego, zaliczki na biegłych wystawiane są rachunki a dodatkowo także faktura jeśli klient sobie tego życzy. Wnoszone opłaty stanowią koszt Wnioskodawcy i są księgowane na stosownym koncie w księgach rachunkowych Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie dolicza do wartości opłaty żadnej marży własnej obciążając klienta dokładnie taką samą kwotą opłaty i doliczając do paragonu podatek od towarów i usług. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw, opłaty sądowe od pozwów, opłaty za wszelkiego rodzaju wpisy, opłaty od apelacji i zażaleń, opłaty za skrócony odpis aktów stanu cywilnego, zaliczki na biegłych są niezbędne w celu świadczenia usług pomocy prawnej.
2016
3
sie

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT opłat za korzystania z przystanków.
Fragment:
(...) opłaty za korzystanie z przystanków działa na ustawowo uregulowanych zasadach, a wiec nie jest w stanie dokonać modyfikacji jakie mogą być dopuszczalne w stosunkach cywilnoprawnych w ramach swobody zawierania umów. Również z poglądów wyrażonych przez sądy wynika, że opłata pobierana przez przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ma charakter opłaty publicznoprawnej. Stanowi ona bowiem pewnego rodzaju świadczenie odpłatne (ekwiwalentne), ściśle powiązane z zakresem usług świadczonych przez samorząd, nadto wykazuje pewne cechy podatków - ma charakter pieniężny, powszechny, bezzwrotny ustalany jednostronnie przez organy jednostki samorządu terytorialnego - w drodze uchwały organu stanowiącego. Niewątpliwe ustalanie i pobieranie opłat (a więc danin publicznych) za korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest formą sprawowania władztwa publicznego(...). W tym miejscu zasadnym jest zauważyć istniejące podobieństwo pomiędzy przedmiotową opłatą a opłatą pobieraną za parkowanie, która była analizowana w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 grudnia 2002 r. sygn. P 6/02, w którym tenże Trybunał wskazał, że opłaty pobierane są w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywane w interesie konkretnych podmiotów.
2016
2
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
Fragment:
Stosownie natomiast do art. 71 ust. 1-4 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej można rozłożyć na oprocentowane raty. W sprawach tych stosuje się odpowiednio przepis art. 70 ust. 2-4 ww. ustawy. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Jednym z nich jest przekazanie nieruchomości na cele szczególne, tj. w związku z wyposażaniem państwowych osób prawnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych lub samorządowych osób prawnych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych (art. 51 i art. 56 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
2016
2
sie

Istota:
W zakresie braku opodatkowania opłaty manipulacyjnej za anulowanie części lub całości zamówienia.
Fragment:
Opłata manipulacyjna jest pokrywana z uprzednio uiszczonych przez klienta, który rezygnuje, pieniędzy lub wpłacana dodatkowo. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty manipulacyjnej. Odnosząc się do kwestii opodatkowania podatkiem VAT opłaty za anulowanie części lub całości zamówienia, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz powołane regulacje prawne stwierdzić należy, że opłata pobierana od klienta, który za późno zrezygnuje z części lub całości zamówienia nie jest ekwiwalentem za świadczoną przez Wnioskodawczynię usługę. W przedmiotowym przypadku opłata ta nie stanowi wynagrodzenia za świadczoną usługę lecz pełni funkcję odszkodowawczą. Zatem pobierana przez Wnioskodawczynię opłata manipulacyjna z tytułu anulowania części lub całości zamówienia jako pełniąca funkcję odszkodowawczą, stanowi rekompensatę za poniesione przez Wnioskodawczynię koszty, bądź też utracone korzyści spowodowane późniejszym niż wynikającym z umowy anulowaniem części lub całości zamówienia. Podkreślić należy, że pobierana opłata nie ma związku ze świadczonymi przez Wnioskodawczynię usługami wstępu do parku rozrywki, gdyż jest pobierana wyłącznie w przypadku, gdy do wyświadczenia usługi wstępu nie dochodzi.
2016
2
sie

Istota:
Nieuznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT oraz braku opodatkowania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców
Fragment:
Podstawą nałożenia tej opłaty jest przepis prawa miejscowego – Uchwała Rady Miasta – którego uchwalenie należy do uprawnień organów administracji publicznej. Wskazane przepisy dokładnie określają podmiot, spoczywające na nim obowiązki oraz ich treść. Ustalona w wyżej opisany sposób opłata stanowi dochód własny jednostki samorządu terytorialnego przeznaczony na utrzymanie, budowę, rozbudowę przystanków komunikacyjnych i dworców. Dodatkowo ustawodawca rozróżnia zasady ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków, gdy umieszczone są na terenie stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego od tych usytuowanych na terenie należącym do innych podmiotów. W ocenie Wnioskodawcy, powyższa argumentacja uzasadnia stanowisko, że opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców położonych na terenie stanowiącym własność lub będących w zarządzie jednostki samorządu terytorialnego jest opłatą administracyjną, podlegającą przepisom prawa administracyjnego, w tym egzekucji administracyjnej. Na potwierdzenie stanowiska, że opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest opłatą administracyjną i nie podlega podatkowi VAT, Zainteresowany (...)
2016
2
sie

Istota:
Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat z tytułu udostępniania przystanków na rzecz przewoźników
Fragment:
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz uchwały Nr X Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których zarządcą jest Gmina, Wnioskodawca pobiera opłatę od przewoźników za możliwość zatrzymania się na przystankach komunikacyjnych oraz na dworcu autobusowym. Opłaty za korzystanie z przystanków są ustalane z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad dla wszystkich operatorów i przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy. Opłaty są ustalone zgodnie z art. 16 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13). Dla wszystkich przewoźników pobierane opłaty są jednakowe. Opłaty za korzystanie z przystanków pobierane od przewoźników przez Gminę są wydatkowane wyłącznie na cele wskazane w ww. ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Przedstawiona przez Wnioskodawcę wątpliwość dotyczy kwestii, czy pobieranie opłat za udostępnianie przystanków podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym należy wskazać, że myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2016
29
lip

Istota:
Czy kwota umorzonych opłat stanowi przychód z innych źródeł skutkujący obowiązkiem wystawienia informacji o jego osiągnięciu na druku PIT-8C przez płatnika?
Fragment:
Zgodnie z brzmieniem art. 193 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, „ za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej ”. Za ponoszenie ww. opłaty, zgodnie z ust. 2, rodzice odpowiadają solidarnie. Jak stanowi ust. 6a, „ opłatę, o której mowa w ust. 1, nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywa u rodziców ”. Opłatę, o której mowa w art. 193 ust. 1 ww. ustawy ustala w drodze decyzji starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W tej sytuacji obowiązkiem Organu I instancji było ustalenie opłaty za pobyt małoletniego w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Miasta ..... Ponieważ zgodnie z zapisem zawartym w art. 193 ust. 2 ww. ustawy za ponoszenie opłaty za pobyt dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej rodzice odpowiadają solidarnie, a strona jest samotną matką (co zostało potwierdzone oświadczeniem, że były małżonek nie jest ojcem dziecka oraz odpisem zupełnym aktu urodzenia dziecka, w którym zostały mu nadane tzw. dane kryjące). W takim stanie prawnym i faktycznym osobą zobowiązaną do ponoszenia opłat za pobyt małoletniego w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 ..... jest wyłącznie strona postpowania tj. matka małoletniego.
2016
22
lip

Istota:
Czy opłata z tytułu udziału w konferencji (opłaty konferencyjnej) stanowi przychód doktoranta i podlega opodatkowaniu?
Fragment:
W skardze z dnia 6 sierpnia 2014 r. na ww. interpretację, Uniwersytet zarzucił, że wydana interpretacja narusza art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym poprzez jego niewłaściwą wykładnię skutkującą uznaniem, że koszty opłat za uczestnictwo (tzw. opłaty fee) doktorantów w konferencjach naukowych stanowią ich przychód i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, nie korzystają bowiem ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyrokiem z dnia 22 października 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 1076/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił zaskarżoną interpretację, stwierdzając że w jego ocenie wydana została z naruszeniem przepisów postępowania w stopniu uzasadniającym jej uchylenie. Rozpoznanie wniosku o jej wydanie nastąpiło bowiem z pominięciem badania jego formalnej dopuszczalności. Biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w powołanym wyroku, wezwaniem z dnia 10 marca 2015 r. nr ITPB2/415-141/14-2/MM Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwrócił się do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku, poprzez wyjaśnienie, czy Uniwersytet wystąpił z ww. wnioskiem, w imieniu doktorantów za których opłaca opłatę konferencyjną w zakresie ich sytuacji prawnopodatkowej, czy we własnym imieniu – jako płatnik podatku dochodowego lub podmiot zobowiązany do wystawienia informacji, o której mowa o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie jego obowiązków podatkowych.
2016
19
lip

Istota:
Czy kwota ponoszona przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki dominującej tytułem partycypacji Wnioskodawcy w Opłacie Motywacyjnej ponoszonej przez Spółkę dominującą na rzecz Odbiorcy, stanowi dla Wnioskodawcy pośredni koszt uzyskania przychodów, potrącalny jednorazowo w dacie jego poniesienia, tj. w dniu, na który został on ujęty w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na podstawie dowodu księgowego
Fragment:
Sąd stwierdził, że potwierdzenia powyższego stanowiska można również szukać w wypracowanym i utrwalonym orzecznictwie, dotyczącym wstępnej opłaty leasingowej, na które również powołuje się skarżąca. Opłata ta, choć ponoszona z tytułu innej czynności aniżeli opłata motywacyjna, posiada cechy, które bardzo zbliżają ją opłaty motywacyjnej. Podobnie jak opłata motywacyjna również wstępna opłata leasingowa stanowi warunek sine qua non zawarcia właściwej umowy, ma tak jak ona charakter samoistny, bezzwrotny dotyczy prawa do skorzystania z leasingu, a nie samego okresu trwania leasingu. Mając na uwadze tak opisane cechy wstępnej opłaty leasingowej, Sądy zgodnie przyjmowały, że opłata ta stanowi wydatek o jednorazowym charakterze, podlegający zaliczeniu w koszty w dacie poniesienia. Wskazywano przy tym, że jakkolwiek przychody uzyskiwane z wykorzystaniem przedmiotu leasingu będą osiągane w dłuższym okresie, jednakże nie jest możliwe wykazanie, że wstępna opłata leasingowa będzie dotyczyć poszczególnych okresów korzystania z przedmiotu leasingu. Przeciwnie, podkreślano, że wydatek z tytułu wstępnej opłaty leasingowej, zgodnie z intencjami stron umowy, będzie związany z samym zawarciem i rozpoczęciem umowy leasingu (jako warunek przystąpienia do jej wykonania), nie zaś z (...)
2016
13
lip

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych od Domu Maklerskiego.
Fragment:
Dany dom maklerski może bowiem pokryć opłatę zastępczą z zablokowanych na rachunku środków klienta lub też, w przypadku uzyskania zgody klienta, nie uiszczać opłaty zastępczej w ogóle i przedstawić do umorzenia należące do tego klienta świadectwa. Przeniesienie ekonomicznego ciężaru pokrycia opłaty zastępczej na klienta jest uzasadnione między innymi dlatego, że jej wysokość jest niezależna od Domu Maklerskiego. Dom Maklerski jest zobowiązany do uiszczenia opłaty zastępczej jedynie od energii/gazu, które odbiorca końcowy zużywa na własny użytek. Nie ma natomiast takiego obowiązku na przykład w stosunku do energii/gazu, które klient odsprzedał. Również wysokość ewentualnej opłaty zastępczej, którą Dom Maklerski musi uiścić, zależy od decyzji biznesowych klienta. Do momentu złożenia przez klienta oświadczenia o ilości zużytych na własne potrzeby energii/gazu tj. również w momencie blokady równowartości opłaty na rachunku klienta, Dom Maklerski nie ma wiedzy co do wysokości opłaty zastępczej, jaką będzie zobowiązany uiścić. Co więcej, nawet dysponując taką wiedzą, Dom Maklerski może być zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty zastępczej, jeżeli klient zdecyduje się na upoważnienie Domu Maklerskiego do umorzenia należących do klienta świadectw.
2016
8
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Opłata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.