Opłata | Interpretacje podatkowe

Opłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie momentu powstania przychodu z tytułu opłat za bezumowny (nielegalny) pobór energii/ciepła
Fragment:
U. z 2017 r. poz. 1988), zgodnie z którym, w przypadku gdy ciepło jest pobierane bez zawarcia umowy sprzedaży ciepła lub umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji ciepła albo umowy kompleksowej, przedsiębiorstwo energetyczne obciąża nielegalnie pobierającego ciepło opłatami w wysokości wynikającej z pięciokrotności miesięcznej raty za zamówioną moc cieplną i miesięcznej opłaty za ciepło oraz miesięcznej raty opłaty stałej za usługi przesyłowe i miesięcznej opłaty zmiennej za usługi przesyłowe, określonych na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla grupy taryfowej, której kryteria odpowiadają nielegalnie pobierającemu ciepło, oraz: wielkości nielegalnie pobranej przez niego mocy cieplnej, ustalonej na podstawie wielkości obiektów, w których ciepło jest pobierane bez zawarcia umowy, oraz zamówionej mocy cieplnej dla podobnych obiektów; wielkości nielegalnie pobranego przez niego ciepła, ustalonej na podstawie wielkości nielegalnie pobranej mocy cieplnej, o której mowa w pkt 1, i średniego czasu jej wykorzystania dla podobnych obiektów. Rozliczenie przychodów i kosztów podatkowych w Spółce wchodzącej w skład PGK wpływa na dochód PGK. Wnioskodawca pragnie poinformować, że zostanie również złożony wniosek w zakresie VAT, a podmiotem składającym będzie T. SA. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w stosunku do opłat, które będą pobierane przez Spółkę wchodzącą w skład PGK na podstawie § 46 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.
2018
9
mar

Istota:
W zakresie momentu powstania przychodu z tytułu opłat za bezumowny (nielegalny) pobór energii/ciepła
Fragment:
U. z 2017 r. poz. 1988), zgodnie z którym, w przypadku gdy ciepło jest pobierane bez zawarcia umowy sprzedaży ciepła lub umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji ciepła albo umowy kompleksowej, przedsiębiorstwo energetyczne obciąża nielegalnie pobierającego ciepło opłatami w wysokości wynikającej z pięciokrotności miesięcznej raty za zamówioną moc cieplną i miesięcznej opłaty za ciepło oraz miesięcznej raty opłaty stałej za usługi przesyłowe i miesięcznej opłaty zmiennej za usługi przesyłowe, określonych na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla grupy taryfowej, której kryteria odpowiadają nielegalnie pobierającemu ciepło, oraz: wielkości nielegalnie pobranej przez niego mocy cieplnej, ustalonej na podstawie wielkości obiektów, w których ciepło jest pobierane bez zawarcia umowy, oraz zamówionej mocy cieplnej dla podobnych obiektów; wielkości nielegalnie pobranego przez niego ciepła, ustalonej na podstawie wielkości nielegalnie pobranej mocy cieplnej, o której mowa w pkt 1, i średniego czasu jej wykorzystania dla podobnych obiektów. Rozliczenie przychodów i kosztów podatkowych w Spółce wchodzącej w skład PGK wpływa na dochód PGK. Wnioskodawca pragnie poinformować, że zostanie również złożony wniosek w zakresie VAT, a podmiotem składającym będzie T. SA. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w stosunku do opłat, które będą pobierane przez Spółkę wchodzącą w skład PGK na podstawie § 46 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.
2018
9
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu pobierania opłat za pobyt i nauczanie w przedszkolach powyżej pięciu godzin dziennie oraz opieki nad dzieckiem w żłobku (zarówno w wymiarze do 10 godzin dziennie, jak i w wymiarze wyższym).
Fragment:
Dodatkowo, przedszkola zapewniają korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym ustawowy limit, tj. powyżej 5 godzin dziennie, z czym związany jest obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty, określonej w uchwale Rady Miejskiej. Opłata pobierana jest od każdej nowo rozpoczętej godziny, powyżej limitu 5 godzin. Dnia 16 lutego 2017 r. Rada Miejska ustaliła uchwałą wysokość opłaty w kwocie 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie. Z kolei w odniesieniu do żłobków, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy żłobkowej, w żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą (art. 12 ust. 3 ustawy żłobkowej). W świetle art. 58 ust. 1 ustawy żłobkowej, wysokość opłaty oraz opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 3, za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę ustala rada gminy w drodze uchwały. Dnia 23 czerwca 2016 r. Rada Miejska ustaliła uchwałą: wysokość opłaty za opiekę nad dziećmi w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie w kwocie 160 zł za każdy miesiąc pobytu dziecka w żłobku w ramach opieki do 10 godzin dziennie; wysokość opłaty za opiekę nad dziećmi w żłobku w kwocie 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem po przekroczeniu 10 godzinnej normy opieki nad dzieckiem.
2018
17
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat serwisowych w pełnej wysokości.
Fragment:
Zatem koszty używania należy wiązać z eksploatacją pojazdu, a opłaty serwisowe są związane właśnie z wykorzystaniem pojazdu. Dlatego też wydatek z tytułu obsługi serwisowej wynajmowanego samochodu osobowego zawiera się w „ kosztach używania ” tego pojazdu i powinien być rozliczony, jako koszt uzyskania przychodów, z uwzględnieniem limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu. Brak jest podstaw do uznania wydatków na opłaty serwisowe za równorzędne z kosztami związanymi z uzyskaniem możliwości używania samochodu (np. czynszem). Opłata serwisowa niewątpliwie stanowi „ wydatek z tytułu używania samochodu ” (wydatek eksploatacyjny), o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem wysokość wydatków z tytułu takiej opłaty stanowiących koszt podatkowy powinna być obliczana z uwzględnieniem limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu. Reasumując – podpisanie umowy na długoterminowy wynajem samochodu osobowego (czas trwania umowy 24 miesiące), który będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej, nakłada na Wnioskodawcę obowiązek rozliczania miesięcznych ryczałtowych opłat serwisowych na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówki), celem zaliczenia ich w koszty uzyskania przychodu.
2018
27
sty

Istota:
Wnioskodawca przy spełnieniu wszystkich przesłanek formalnych do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, z uwzględnieniem przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 tej ustawy, ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z uiszczaną Opłatą stałą za udokumentowane fakturą czynności likwidacyjne wynikające z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego wykonywane przez zakłady ubezpieczeń.
Fragment:
W ramach rozliczeń z zakładem ubezpieczeń likwidującym szkodę, Y. uiszcza na jego rzecz również stałą opłatę (dalej jako: „ Opłata ”). Istnienie Opłaty jest konsekwencją podjęcia przez organy Wnioskodawcy odpowiednich decyzji wewnętrznych dotyczących odpłatności za czynności likwidacyjne przeprowadzane przez zakłady ubezpieczeń. Opłata ma formę ryczałtu i wynosi 200 zł za likwidację jednej szkody wynikającej z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego. Kwota Opłaty nie zmieniła się od 1997 r. i jest przekazywana przez Wnioskodawcę jednocześnie z wypłatą odszkodowania (świadczenia) poszkodowanemu lub wydaniem decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania (świadczenia). Obowiązek uiszczenia przez Wnioskodawcę Opłaty na rzecz zakładu ubezpieczeń nie wynika z przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i jednocześnie nie wynika z żadnego stosunku umownego pomiędzy Y. a zakładami ubezpieczeń. Tym samym, przekazanie Opłaty zakładom ubezpieczeń stanowi jednostronne, dobrowolne działanie Wnioskodawcy, co oznacza, że zakłady ubezpieczeń nie mają podstaw prawnych do żądania dokonywania takich płatności przez Y. Z uwagi na fakt, iż członkami Y. są zarówno polskie, jak i zagraniczne zakłady ubezpieczeń i Y. przekazuje Opłatę wyłącznie w przypadku faktycznej likwidacji szkody przez dany zakład, adresatami Opłaty są w praktyce jedynie polskie zakłady ubezpieczeń.
2018
19
sty

Istota:
Opodatkowanie usług wyżywienia wychowanków SOSW i MOS świadczonych przez jednostki oświatowe Powiatu, za które odpłatności ponoszą ich rodzice/opiekunowie prawni.
Fragment:
Odpłatność dokonywana za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów przebywających w internacie przy Ośrodku nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ zgodnie z art. 76 ust. 1 ww. rozporządzenia, rodzice dzieci i młodzieży przebywających w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii wnoszą „ opłatę ” za posiłki w stołówce ośrodka. Posiłki wydawane w stołówce stanowią statutową działalność MOS, a tym samym mieszczą się w czynnościach związanych z prowadzeniem Ośrodka, a więc w zadaniach własnych Powiatu. Dlatego też wnoszone opłaty należy traktować jako opłatę publiczno-prawną. Poza tym, zgodnie z art. 76 ust. 4 rozporządzenia, wysokość opłat za posiłki jest ustalana odgórnie: termin i sposób wnoszenia opłat za posiłki ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Ma tu również zastosowanie przepis art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Usługa wyżywienia wychowanków MOS jest bowiem świadczona przez organ władzy publicznej, a odpłatność za nią jest pobierana w formie opłaty i regulowana odrębnymi przepisami prawa. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z póżn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2018
13
sty

Istota:
Czy w stanie faktycznym sprawy okoliczność, że suma miesięcznych opłat ponoszonych przez pracowników Wnioskodawcy za parking jest mniejsza od miesięcznej wysokości czynszu płaconego przez Wnioskodawcę z tytułu dzierżawy placu przeznaczonego na miejsca postojowe dla samochodów służbowych powoduje powstanie podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu po stronie tychże pracowników?
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe, zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie pracownicy Wnioskodawcy, którzy złożyli deklaracje chęci parkowania prywatnych samochodów na placu dzierżawionym przez Wnioskodawcę w związku z dojazdem do pracy, ponoszą z tego tytułu ustaloną opłatę w kwocie 30 zł. Zatem, nie można przyjąć, że kwota stanowiąca różnicę między sumą miesięcznych opłat ponoszonych przez pracowników Wnioskodawcy za korzystanie z parkingu w celach prywatnych a wysokością miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy płaconego przez Wnioskodawcę stanowi dla tych pracowników przysporzenie powodujące powstanie przychodu. Podkreślić należy, że Wnioskodawca dzierżawi za opłatą parking z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla własnych samochodów służbowych i dodatkowo udostępnia m.in. swoim pracownikom część miejsc parkingowych, za które Wnioskodawca pobiera od tych pracowników określone kwoty opłaty. Wnioskodawca nie udostępnia tym pracownikom miejsc parkingowych nieodpłatnie, a tym samym nie osiągają oni wymiernych korzyści z tego tytułu, co oznacza, że pracownicy nie osiągają przychodów z nieodpłatnych świadczeń. Reasumując, stwierdzić należy, że po stronie ww. pracowników nie wystąpi przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku powstałą różnicą między sumą miesięcznych opłat ponoszonych przez pracowników Wnioskodawcy za korzystanie z parkingu w celach prywatnych a wysokością miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy płaconego przez Wnioskodawcę, a co za tym idzie na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
9
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży obiadów dla uczniów, za które pobierane są opłaty oraz opodatkowania czynności wydania duplikatu legitymacji szkolnej oraz wydania duplikatu lub odpisu świadectwa, za które pobierane są opłaty.
Fragment:
Opłata wnoszona za korzystanie przez ucznia z posiłku równa jest wysokości kosztów surowca zużytego do przygotowania tego posiłku. Pozostałe koszty związane z przygotowaniem obiadu dla ucznia pokrywane są z budżetu szkoły. Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dokonywana jest wyłącznie na rzecz uczniów w celu osobistego spożycia. Stołówka nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos. Nie prowadzi w tym zakresie działalności gospodarczej. Szkoła wydaje duplikaty legitymacji szkolnych dla uczniów i słuchaczy oraz duplikaty świadectw dla uczniów i absolwentów. Za te usługi Szkoła pobiera opłatę, którą zainteresowani (lub rodzice, krewni itp.) wpłacają na konto szkoły. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji = opłacie skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, a za duplikat lub odpis świadectwa opłata = opłacie skarbowej od legalizacji dokumentu na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. opodatkowania sprzedaży obiadów dla uczniów, za które pobierane są opłaty. W tym miejscu należy zauważyć, że w myśl art. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, z późn. zm.) – system oświaty zapewnia w szczególności: realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.
2018
6
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT pobieranych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i żłobku oraz pobieranych opłat za wyżywienie w tych jednostkach.
Fragment:
Zastosowanie mają tu przepisy art. 58 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, na podstawie których Uchwałą Rada Miejska w dniu 28 kwietnia 2011 r., zmienioną 12 czerwca 2014 r. ustaliła wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską, maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie oraz określiła warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku, która ponoszona jest przez rodziców, na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem żłobka a rodzicami, określona została wysokości 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu, przy zapewnieniu opieki względem każdego dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie. Od wydłużonego wymiaru opieki pobytu nad dzieckiem w żłobku przekraczającym 10 godzin pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 2% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą rozpoczętą godzinę opieki. Maksymalna miesięczna opłata za wyżywienie dziecka w żłobku stanowi iloczyn liczby dni obecności dziecka w żłobku i dziennej stawki żywieniowej w wysokości 0,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wymienione opłaty w całości finansowane są przez rodziców dzieci przebywających w żłobku. Obecnie opłata za pobyt dziecka w żłobku oraz wyżywienie świadczone na jego rzecz traktowane jest jako świadczenie usług oraz dostawę towarów zwolnioną od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
30
gru

Istota:
Dotyczy ustalenia, czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymana spłata wartości początkowej ŚT/WNiP określonej w Umowie, jako suma ustalonych w Umowie kapitałowych części opłat, w tym opłaty wstępnej, oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, nie będzie stanowić przychodu dla Wnioskodawcy.
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 17j ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP do sumy opłat, o której mowa w ust. 1, nie zalicza się płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, o ile są one wyodrębnione z opłat leasingowych. Z uwagi zatem na fakt, że wstępna opłata leasingowa nie będzie stanowiła płatności na rzecz Wnioskodawcy za świadczenia dodatkowe, a ponadto nie będzie ona wyodrębniona z opłat leasingowych, gdyż zostanie ujęta jako spłata części kapitałowej przedmiotu leasingu, opłatę tę należy zakwalifikować jako spłatę wartości początkowej ŚT/WNiP. W konsekwencji, do sumy opłat w rozumieniu art. 17f ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP, tj. określonej w Umowie, należy zaliczyć oprócz części kapitałowej rat leasingowych także opłatę wstępną, jako element zapłaty ceny za przedmiot leasingu (ŚT/WNiP) należnej Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, z przytoczonych powyżej przepisów wynika specyficzna metoda rozliczania leasingu finansowego na cele podatkowe. Istotą tych przepisów jest bowiem to, że: po stronie korzystającego część kapitałowa opłat ustalonych w umowie leasingowej, w tym opłaty wstępnej, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, niemniej - suma ustalonych w umowie leasingu kapitałowych części opłat oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, stanowi ustaloną w oparciu o art. 17a pkt 7 w zw. z art. 16g ustawy o PDOP wartość początkową leasingowanych składników majątku, na cele amortyzacji podatkowej; po stronie finansującego część kapitałowa opłat ustalonych w umowie leasingowej, w tym czynszu wstępnego, odpowiadająca ww. wartości początkowej ŚT/WNiP nie stanowi przychodu.
2017
22
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Opłata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.