Opłata | Interpretacje podatkowe

Opłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku opłat pobieranych przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w rozgrywkach, rejestracji, wyrejestrowania zawodników, uprawnienia zawodnika do gry, dokonywanych transferów zawodników, przyznania licencji oraz przesunięcia terminu zawodów.
Fragment:
Oprócz składek członkowskich, które przeznaczone są na potrzeby związane z utrzymaniem samego Stowarzyszenia „ A ”, z jego bieżącą działalnością i realizowaniem jego celów statutowych, i na których przeznaczenie członkowie „ A ” nie mają wpływu, „ A ” pobiera od swoich członków inne opłaty, a mianowicie: Opłaty za udział w rozgrywkach; Opłaty za rejestrację zawodników nowo zgłoszonych oraz na oświadczenie, że zawodnik nie uczestniczył w okresie ostatnich 12-stu miesięcy w żadnych oficjalnych rozgrywkach; Opłaty za uprawnienie zawodnika do gry; Opłaty przesunięcia terminu zawodów, w którym nie zachowano 14-dniowego okresu powiadomienia, pod warunkiem przedłożenia pisemnej zgody przeciwnika; Opłaty z tytułu dokonywanych transferów zawodników; Opłaty za wyrejestrowanie zawodnika z „ A ” do innego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej; Opłaty za przyznanie licencji klubowej. Powyższe opłaty zostały wprowadzone Uchwałą nr 1 Zarządu „ A ” z dnia 23 lipca 2013 r., ze zmianami: zm. U nr 2 z dnia 26 lutego 2014 r., zm. U nr 3 z dnia 16 lipca 2014 r., zm. U nr 4 z dnia 4 sierpnia 2015 r. Uchwała ta podaje jako oczywiste, bez zbędnej definicji podstawowe z ww. opłat, a co do niektórych reguluje je w sposób następujący: § 8 Opłaty z tytułu dokonywanych transferów zawodników: Opłaty z tytułu zmiany barw klubowych przez zawodników amatorów, i profesjonalistów dokonywane są na rzecz „ A ” przez kluby Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi, IV ligi, Klasy Okręgowej, Klasy „ A ”, I ligi juniorów oraz pozostałych klas rozgrywkowych.
2017
5
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi najmu lokalu mieszkalnego oraz stwierdzenia, czy dokonywane przez Wnioskodawcę obciążenie Spółki opłatami uiszczanymi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (opłatami za media bezpośrednio związane z lokalem mieszkalnym, czynszem administracyjnym i opłatami za media związane z częściami wspólnymi) stanowi samodzielną czynność opodatkowaną VAT, czy też jest częścią świadczenia złożonego w postaci usługi wynajmu lokalu mieszkalnego.
Fragment:
W zakresie czynszu należnego zarządcy budynku oraz opłat za media przyłączone do lokalu mieszkalnego należy wskazać, że Wnioskodawca otrzymuje od wspólnoty mieszkaniowej: fakturę VAT w zakresie opłat za media związane bezpośrednio z lokalem mieszkalnym obejmującą: opłatę za wodę i ścieki (wg zużycia), opłatę za podgrzanie wody (wg zużycia), opłatę za zamówioną moc cieplną (wg powierzchni lokalu), opłatę za ciepło pobrane (wg zużycia), opłatę za straty ciepła (wg powierzchni lokalu), opłatę za energię elektryczną (wg zużycia), opłatę stałą za chłód VRV (wg powierzchni lokalu), opłatę zmienną za chłód VRV (wg zużycia). notę obciążeniową w zakresie czynszu administracyjnego i opłat za media związane z częściami wspólnymi; wartość przypadająca na Wnioskodawcę jest ustalana w oparciu o wartość opłaty przypadającej na sumę powierzchni lokalu mieszkalnego i przynależnej do niego komórki lokatorskiej; nota obejmuje: opłatę za energię elektryczną, opłatę za konserwację, opłatę za dźwig (windy), opłatę za dozory techniczne, opłatę za przeglądy techniczne, opłatę za utrzymanie czystości i porządku, opłatę za utrzymanie terenów zielonych, opłatę za ochronę, opłatę za usługi bankowe, opłatę za usługi ubezpieczeniowe, wynagrodzenie zarządcy, pozostałe koszty. Wnioskodawca nie posiada zarejestrowanej działalności gospodarczej (wpis do CEiDG).
2016
31
gru

Istota:
W zakresie momentu zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych opłaty zapasowej
Fragment:
(...) opłaty zapasowej. Opłata ta została wprowadzona w Ustawie o zapasach ropy naftowej w artykule 21b. Zgodnie z zapisami art. 21b ust. 1 ww. ustawy, koszty tworzenia i finansowania zapasów agencyjnych ponoszą producenci i handlowcy, uiszczając opłatę zapasową. Stosownie do art. 21b ust. 2 tej ustawy, opłatę zapasową dla paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) oblicza się według wzoru: Oz = (Wh lub Wpr) * U gdzie poszczególne symbole oznaczają: Oz - opłatę zapasową dla paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG); Wh - sumę wielkości przywozu paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) dokonanego w danym miesiącu kalendarzowym, pomniejszoną o ilości wymienione w art. 5 ust. 6 w danym miesiącu kalendarzowym wyrażoną w jednostkach wagowych, z uwzględnieniem współczynników określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 4 pkt 3, przeliczoną na ekwiwalent ropy naftowej przez pomnożenie jej przez współczynnik 1,065; Wpr - wielkość produkcji paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) w danym miesiącu kalendarzowym, pomniejszoną o ilości wymienione w art. 5 ust. 6 w danym miesiącu kalendarzowym, wyrażoną w jednostkach wagowych, z uwzględnieniem współczynników określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 4 pkt 3, przeliczoną na ekwiwalent ropy naftowej przez pomnożenie jej przez współczynnik 1,065; U - stawkę opłaty za tonę ekwiwalentu ropy naftowej określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 9.
2016
23
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT otrzymanych od najemcy w ramach usługi najmu opłat za gaz, energię elektryczną, wodę, co, opłat za wywóz śmieci oraz zaliczek eksploatacyjnych i remontowo inwestycyjnych.
Fragment:
Odnosząc się natomiast do zaliczek eksploatacyjnych i remontowo-inwestycyjnych pobieranych przez wspólnotę mieszkaniową należy zwrócić uwagę, że zgodnie z umową Najemca oprócz stałego czynszu ponosi wszelkie koszty i świadczenia związane z eksploatacją przedmiotu najmu tzw. opłaty eksploatacyjne. Opłatę eksploatacyjną Wnioskodawca reguluje do 10-go dnia każdego miesiąca w wysokości określonej na otrzymanym zawiadomieniu. Wnioskodawca podał też, że opłata eksploatacyjna i zaliczka remontowo inwestycyjna zależna jest od powierzchni lokalu. Należy zauważyć, że tego typu opłaty nie zostały w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ujęte w katalogu opłat niezależnych od właściciela. Są to natomiast opłaty określone jako wydatki związane z utrzymaniem lokalu, przez które należy rozumieć wydatki ustalane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w stosunku do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku obciążające właściciela obejmujące opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od nieruchomości oraz koszty: konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości oraz przeprowadzonych remontów, zarządzania nieruchomością, utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, windy, anteny zbiorczej, domofonu oraz zieleni, ubezpieczenia nieruchomości, inne, o ile wynikają z umowy. Tego typu wydatki należy zatem uznać za ściśle związane z danym lokalem, więc jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa najmu lokalu mieszkalnego, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny i Wnioskodawca obciąża najemcę tego rodzaju opłatami ściśle związanymi z utrzymaniem samego lokalu to nie mogą one stanowić odrębnej od samego najmu usługi.
2016
22
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Spółka powinna dokonać korekty zeznania podatkowego za 2013 r. i 2014 r. rozpoznając wydatek z tytułu opłaty zastępczej jako koszt bezpośrednio związany z przychodami
Fragment:
Stosownie do art. 12 ust. 6 ww. ustawy, wpływy z opłaty zastępczej stanowiły przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwotę opłaty zastępczej należało uiścić na rachunek bankowy tego funduszu do dnia 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Odnosząc przedstawiony wyżej stan prawny do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku stwierdzić należy, że uiszczenie opłaty zastępczej zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej związane było niewątpliwie z uzyskaniem przychodów, a zatem wydatek poniesiony z tego tytułu spełnia przesłanki, o których mowa w art. 15 ust. 1 updop. Osiągnięcie przychodu z tytułu przesyłu i dystrybucji ciepła było możliwe wyłącznie w przypadku zakupu określonej ilości świadectw lub uiszczenia opłaty zastępczej. Widoczny jest więc związek funkcjonalny wskazujący na niezbędność i celowość ponoszonych kosztów. Przyjmując zatem definicję kosztu bezpośredniego przedstawioną powyżej należy stwierdzić, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na opłatę zastępczą stanowią koszt bezpośredni i są potrącalne w roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4b i 4c updop.
2016
21
gru

Istota:
Opodatkowanie opłat za korzystanie z przystanków i dworców przez operatorów i przewoźników.
Fragment:
Natomiast, do dnia dzisiejszego, Rada Miasta K. nie uchwaliła stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców, stosownie do art. 16 ust. 4 u.p.t.z. W związku z realizowanymi inwestycjami na terenie Miasta K. rozważane jest pobieranie opłat za udostępnianie stanowisk odjazdowych na dworcu. Pobieranie opłat może zostać powierzone Wnioskodawcy. Rada Miasta K. planuje podjęcie uchwały w sprawie stawek opłat za korzystanie z przystanków i dworców przez operatorów i przewoźników komunikacyjnych, w której możliwe są dwa warianty: w ww. uchwale Rada Miasta określi konkretną wysokość stawek, mając na uwadze art. 16 ust. 4 i 5 u.p.t.z., w ww. uchwale Rada Miasta wskaże, że opłaty będą uzgadniane w umowach z danymi operatorami lub przewoźnikami, uwzględniając stawki maksymalne przewidziane w art. 16 ust. 5 u.p.t.z. Opłaty te będą stanowić dochód Miasta K. zgodnie z art. 16 ust. 7 u.p.t.z. w zw. z art. 18 u.p.t.z. W związku z tym pobieranie opłat jest zadaniem własnym Miasta K. w zakresie publicznego transportu zbiorowego i będzie ewidencjonowane na rachunku dochodów MZUM, a następnie na rachunku dochodów Miasta K. W związku z powyższym należy wskazać, że myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
2016
17
gru

Istota:
Opodatkowanie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
Fragment:
W myśl art. 16 ust. 1 ww. ustawy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców mogą być pobierane opłaty. Stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz standardy, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3 lit. a są ustalane w drodze negocjacji między gminą, na obszarze której jest usytuowany przystanek komunikacyjny lub dworzec, i właścicielem albo zarządzającym przystankiem komunikacyjnym lub dworcem (art. 16 ust. 2 ustawy). Z art. 16 ust. 3 ww. ustawy wynika, że stawki opłat, o których mowa w ust. 2, powinny być ustalane z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad dla wszystkich operatorów i przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy na obszarze właściwości organizatora. W art. 16 ust. 4 cyt. ustawy ustanowiono, że za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad. Stosownie do treści art. 16 ust. 5 ww. ustawy, stawka opłaty o której mowa w ust. 4, nie może być (...)
2016
17
gru

Istota:
Uznanie, że Wnioskodawca – pobierając opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym – nie korzysta z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy
Fragment:
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 czerwca 2010 r., sygn. akt I OSK 204/10, przyjął stanowisko, że obowiązek wnoszenia opłaty przez konkretną osobę spośród kręgu podmiotów zobowiązanych na mocy art. 61 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy kreuje nie umowa, o jakiej mowa w art. 103 ust. 2, ale decyzja administracyjna o ustaleniu opłaty za pobyt w DPS przewidziana w art. 59 ust. 1 ustawy. Wskazał, że w ocenie Naczelnego Sadu Administracyjnego przyjętej w powołanym wyroku, stosunek prawny nawiązywany pomiędzy małżonkiem mieszkańca DPS, zstępnymi i wstępnymi, zobligowanymi do ponoszenia opłaty w myśl art. 61 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, ma charakter kombinowany, po części bowiem ustalony jest decyzją administracyjną, o jakiej mowa w art. 59 ust. l, a po części umową zawieraną w trybie art. 103 ust. 2 ustawy, określającą wysokość opłaty wnoszonej przez ww. osoby. Umowa zawierana pomiędzy kierownikiem OPS, a małżonkiem albo zstępnymi bądź wstępnymi mieszkańca DPS, nie jest wyłącznym źródłem obowiązku ponoszenia opłaty przez te osoby. Z samego brzmienia art. 103 ust. 2 wynika, że celem takiej umowy nie jest nawiązywanie cywilnoprawnego stosunku zobowiązaniowego do ponoszenia opłaty za pobyt z DPS, ale ustalenie wysokości opłaty wnoszonej przez te osoby, a więc opłaty, której obowiązek ponoszenia został już ustalony. Zawarcie umowy przewidzianej w art. 103 ust. 2 ustawy, ma na celu umożliwienie rodzinie zadeklarowanie opłacania wyższego odsetka opłaty, aniżeli wynika to z przepisów o minimalnych obciążeniach wynikających z art. 61 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy.
2016
17
gru

Istota:
Opodatkowanie opłat z tytułu udostępniania dworca autobusowego.
Fragment:
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina, pobierane są opłaty od przewoźników za możliwość zatrzymania się na dworcu autobusowym. Gmina zawiera z przewoźnikami umowy cywilnoprawne w sprawie ustalenia zasad wnoszenia opłat za korzystanie z dworca autobusowego w P. Na podstawie tych umów przewoźnicy uiszczają opłaty na konto Urzędu Miasta zgodnie z wystawionymi przez Gminę fakturami VAT. Od tych opłat Gmina odprowadza do Urzędu Skarbowego podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Stawki opłat za korzystanie z dworca autobusowego dla operatorów i przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy na obszarze właściwości organizatora - Miasta nie są dyskryminujące, dla wszystkich przewoźników i operatorów jest jednakowa opłata, której stawka wynika z uchwały Rady Miejskiej będącej aktem prawa miejscowego. Pobierane od przewoźników opłaty za korzystanie z dworca autobusowego są wydatkowane wyłącznie na cele wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2001 r. o publicznym transporcie zbiorowym. W związku z powyższym należy wskazać, że myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2016
17
gru

Istota:
Koszt związany z zakupem świadectw efektywności energetycznej oraz koszty opłaty zastępczej są kosztem bezpośrednio związanym z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalności, czyli kosztem który został poniesiony w celu osiągnięcia (uzyskania) przychodów ze sprzedaży gazu oraz w przyszłości energii elektrycznej.
Fragment:
Jednostka ma prawo wyboru czy z obowiązku nałożonego cytowanym przepisem wywiąże się przedstawiając świadectwa do umorzenia na całą dostawę gazu lub energii elektrycznej zrealizowaną w danym roku czy też od całej dostawy uiści opłatę zastępczą, czy też w części uiści opłatę zastępczą, a w pozostałej części przedstawi świadectwa do umorzenia. Wnioskodawca planuje tak przedstawiać świadectwa do umorzenia, jak również uiszczać opłaty zastępcze z tytułu dokonywanych przez siebie dostaw. Z powyższego zdaniem Wnioskodawcy wynika, że niewątpliwie wydatki związane z nabyciem świadectw oraz wydatki związane z ponoszoną opłatą zastępczą mają taki sam charakter. Ponadto są one w ścisły sposób związane ze sprzedawanym towarem w postaci gazu lub energii elektrycznej bowiem ilość sprzedanej energii lub gazu determinuje bezpośrednio wysokość opłaty czy ilość koniecznych do umorzenia certyfikatów, inaczej mówiąc, można je powiązać z konkretną częścią uzyskiwanych przez Spółkę przychodów pochodzących ze sprzedaży gazu lub energii elektrycznej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy koszt związany z zakupem świadectw efektywności energetycznej oraz koszty związane z opłatą zastępczą należy traktować jako koszty podatkowe bezpośrednie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, które w konsekwencji ujmowane są w następujący sposób: - jeżeli zakup świadectw lub poniesienie opłaty zastępczej dotyczy sprzedaży z roku X to koszty takie poniesione są w roku X lub do 31 marca roku następującym po X to wchodzą do kosztów uzyskania przychodu roku X.
2016
16
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Opłata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.