Opłata | Interpretacje podatkowe

Opłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie usług wyżywienia wychowanków SOSW i MOS świadczonych przez jednostki oświatowe Powiatu, za które odpłatności ponoszą ich rodzice/opiekunowie prawni.
Fragment:
Odpłatność dokonywana za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów przebywających w internacie przy Ośrodku nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ zgodnie z art. 76 ust. 1 ww. rozporządzenia, rodzice dzieci i młodzieży przebywających w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii wnoszą „ opłatę ” za posiłki w stołówce ośrodka. Posiłki wydawane w stołówce stanowią statutową działalność MOS, a tym samym mieszczą się w czynnościach związanych z prowadzeniem Ośrodka, a więc w zadaniach własnych Powiatu. Dlatego też wnoszone opłaty należy traktować jako opłatę publiczno-prawną. Poza tym, zgodnie z art. 76 ust. 4 rozporządzenia, wysokość opłat za posiłki jest ustalana odgórnie: termin i sposób wnoszenia opłat za posiłki ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Ma tu również zastosowanie przepis art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Usługa wyżywienia wychowanków MOS jest bowiem świadczona przez organ władzy publicznej, a odpłatność za nią jest pobierana w formie opłaty i regulowana odrębnymi przepisami prawa. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z póżn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2018
13
sty

Istota:
Czy w stanie faktycznym sprawy okoliczność, że suma miesięcznych opłat ponoszonych przez pracowników Wnioskodawcy za parking jest mniejsza od miesięcznej wysokości czynszu płaconego przez Wnioskodawcę z tytułu dzierżawy placu przeznaczonego na miejsca postojowe dla samochodów służbowych powoduje powstanie podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu po stronie tychże pracowników?
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe, zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie pracownicy Wnioskodawcy, którzy złożyli deklaracje chęci parkowania prywatnych samochodów na placu dzierżawionym przez Wnioskodawcę w związku z dojazdem do pracy, ponoszą z tego tytułu ustaloną opłatę w kwocie 30 zł. Zatem, nie można przyjąć, że kwota stanowiąca różnicę między sumą miesięcznych opłat ponoszonych przez pracowników Wnioskodawcy za korzystanie z parkingu w celach prywatnych a wysokością miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy płaconego przez Wnioskodawcę stanowi dla tych pracowników przysporzenie powodujące powstanie przychodu. Podkreślić należy, że Wnioskodawca dzierżawi za opłatą parking z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla własnych samochodów służbowych i dodatkowo udostępnia m.in. swoim pracownikom część miejsc parkingowych, za które Wnioskodawca pobiera od tych pracowników określone kwoty opłaty. Wnioskodawca nie udostępnia tym pracownikom miejsc parkingowych nieodpłatnie, a tym samym nie osiągają oni wymiernych korzyści z tego tytułu, co oznacza, że pracownicy nie osiągają przychodów z nieodpłatnych świadczeń. Reasumując, stwierdzić należy, że po stronie ww. pracowników nie wystąpi przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku powstałą różnicą między sumą miesięcznych opłat ponoszonych przez pracowników Wnioskodawcy za korzystanie z parkingu w celach prywatnych a wysokością miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy płaconego przez Wnioskodawcę, a co za tym idzie na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
9
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży obiadów dla uczniów, za które pobierane są opłaty oraz opodatkowania czynności wydania duplikatu legitymacji szkolnej oraz wydania duplikatu lub odpisu świadectwa, za które pobierane są opłaty.
Fragment:
Opłata wnoszona za korzystanie przez ucznia z posiłku równa jest wysokości kosztów surowca zużytego do przygotowania tego posiłku. Pozostałe koszty związane z przygotowaniem obiadu dla ucznia pokrywane są z budżetu szkoły. Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dokonywana jest wyłącznie na rzecz uczniów w celu osobistego spożycia. Stołówka nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos. Nie prowadzi w tym zakresie działalności gospodarczej. Szkoła wydaje duplikaty legitymacji szkolnych dla uczniów i słuchaczy oraz duplikaty świadectw dla uczniów i absolwentów. Za te usługi Szkoła pobiera opłatę, którą zainteresowani (lub rodzice, krewni itp.) wpłacają na konto szkoły. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji = opłacie skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, a za duplikat lub odpis świadectwa opłata = opłacie skarbowej od legalizacji dokumentu na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. opodatkowania sprzedaży obiadów dla uczniów, za które pobierane są opłaty. W tym miejscu należy zauważyć, że w myśl art. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, z późn. zm.) – system oświaty zapewnia w szczególności: realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.
2018
6
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT pobieranych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i żłobku oraz pobieranych opłat za wyżywienie w tych jednostkach.
Fragment:
Zastosowanie mają tu przepisy art. 58 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, na podstawie których Uchwałą Rada Miejska w dniu 28 kwietnia 2011 r., zmienioną 12 czerwca 2014 r. ustaliła wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską, maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie oraz określiła warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku, która ponoszona jest przez rodziców, na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem żłobka a rodzicami, określona została wysokości 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu, przy zapewnieniu opieki względem każdego dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie. Od wydłużonego wymiaru opieki pobytu nad dzieckiem w żłobku przekraczającym 10 godzin pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 2% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą rozpoczętą godzinę opieki. Maksymalna miesięczna opłata za wyżywienie dziecka w żłobku stanowi iloczyn liczby dni obecności dziecka w żłobku i dziennej stawki żywieniowej w wysokości 0,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wymienione opłaty w całości finansowane są przez rodziców dzieci przebywających w żłobku. Obecnie opłata za pobyt dziecka w żłobku oraz wyżywienie świadczone na jego rzecz traktowane jest jako świadczenie usług oraz dostawę towarów zwolnioną od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
30
gru

Istota:
Dotyczy ustalenia, czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymana spłata wartości początkowej ŚT/WNiP określonej w Umowie, jako suma ustalonych w Umowie kapitałowych części opłat, w tym opłaty wstępnej, oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, nie będzie stanowić przychodu dla Wnioskodawcy.
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 17j ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP do sumy opłat, o której mowa w ust. 1, nie zalicza się płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, o ile są one wyodrębnione z opłat leasingowych. Z uwagi zatem na fakt, że wstępna opłata leasingowa nie będzie stanowiła płatności na rzecz Wnioskodawcy za świadczenia dodatkowe, a ponadto nie będzie ona wyodrębniona z opłat leasingowych, gdyż zostanie ujęta jako spłata części kapitałowej przedmiotu leasingu, opłatę tę należy zakwalifikować jako spłatę wartości początkowej ŚT/WNiP. W konsekwencji, do sumy opłat w rozumieniu art. 17f ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP, tj. określonej w Umowie, należy zaliczyć oprócz części kapitałowej rat leasingowych także opłatę wstępną, jako element zapłaty ceny za przedmiot leasingu (ŚT/WNiP) należnej Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, z przytoczonych powyżej przepisów wynika specyficzna metoda rozliczania leasingu finansowego na cele podatkowe. Istotą tych przepisów jest bowiem to, że: po stronie korzystającego część kapitałowa opłat ustalonych w umowie leasingowej, w tym opłaty wstępnej, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, niemniej - suma ustalonych w umowie leasingu kapitałowych części opłat oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, stanowi ustaloną w oparciu o art. 17a pkt 7 w zw. z art. 16g ustawy o PDOP wartość początkową leasingowanych składników majątku, na cele amortyzacji podatkowej; po stronie finansującego część kapitałowa opłat ustalonych w umowie leasingowej, w tym czynszu wstępnego, odpowiadająca ww. wartości początkowej ŚT/WNiP nie stanowi przychodu.
2017
22
gru

Istota:
Dotyczy ustalenia, czy po ulepszeniu ŚT, zmiany warunków Umowy w zakresie zwiększenia opłat tak, aby suma nowo ustalonych kapitałowych części opłat, w tym opłaty wstępnej, oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, była co najmniej równa wartości rynkowej ŚT z dnia zawarcia Umowy powiększonej o wartość dokonanego ulepszenia, nie wpłyną na kwalifikacje Umowy dla celów PDOP.
Fragment:
W takim wypadku dokonana zostanie zmiana warunków Umowy tak, aby suma nowo ustalonych kapitałowych części opłat (w tym opłaty wstępnej) oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, była co najmniej równa wartości rynkowej ŚT z dnia zawarcia Umowy powiększonej o wartość dokonanego ulepszenia. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy po ulepszeniu ŚT, zmiany warunków Umowy w zakresie zwiększenia opłat tak, aby suma nowo ustalonych kapitałowych części opłat, w tym opłaty wstępnej, oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, była co najmniej równa wartości rynkowej ŚT z dnia zawarcia Umowy powiększonej o wartość dokonanego ulepszenia, nie wpłyną na kwalifikacje Umowy dla celów PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) Zdaniem Wnioskodawcy, po ulepszeniu ŚT, zmiany warunków Umowy w zakresie zwiększenia opłat tak, aby suma nowo ustalonych kapitałowych części opłat (w tym opłaty wstępnej) oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, była co najmniej równa wartości rynkowej ŚT z dnia zawarcia Umowy powiększonej o wartość dokonanego ulepszenia, nie wpłyną na kwalifikację Umowy dla celów PDOP.
2017
21
gru

Istota:
Wyłączenie z podstawy opodatkowania opłat za wnioski patentowe i przedłużenie ochrony patentu.
Fragment:
Za tak wykonaną usługę zagraniczna kancelaria wystawia na Podatnika fakturę obejmującą wykonaną usługę oraz poniesione opłaty urzędowe. Podatnik obciąża swojego zleceniodawcę za wykonaną usługę, doliczając do kosztów usługi własną prowizję. Na fakturze Podatnik w oddzielnej pozycji ujmuje koszty zagranicznych opłat urzędowych, które nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Opłaty urzędowe są ponoszone w imieniu i na rzecz zleceniodawców Wnioskodawcy. Opłaty ponoszone w formie przelewu z rachunku bankowego oraz z rachunku depozytowego Wnioskodawcy są ewidencjonowane w formie wyciągu z rachunku bankowego. Opłaty ponoszone za pośrednictwem kancelarii zagranicznej są ewidencjonowane na podstawie faktury wystawionej przez kancelarię zagraniczną z wyszczególnioną kwotą wniesionych opłat. Podatnik od początku bieżącego roku rozpoczął prowadzenie odrębnej ewidencji ponoszonych w imieniu i na rzecz zleceniodawców opłat urzędowych. Ad 1 i 2 Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy opłaty urzędowe za zgłoszenia patentowe oraz przedłużenie okresu ochrony ponoszone bezpośrednio przez Wnioskodawcę w Urzędzie Patentowym RP lub Europejskim Urzędzie Patentowym oraz opłaty urzędowe za zgłoszenia patentowe oraz przedłużenie okresu ochrony ponoszone pierwotnie przez kancelarię zagraniczną w zagranicznym urzędzie patentowym mogą być przez Stronę wyłączone z obrotu podlegającego opodatkowaniu VAT w sytuacji ujmowania ich przejściowo w prowadzonej przez Wnioskodawcę ewidencji na potrzeby podatku VAT.
2017
20
gru

Istota:
Powiat podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu czynności żywienia uczniów w placówkach szkolnych oraz wydawania duplikatów legitymacji i świadectw, za które pobierane są opłaty.
Fragment:
Za wydawanie duplikatu świadectwa pobierana jest opłata odpowiadająca kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, natomiast za wydanie duplikatu legitymacji – opłata równa kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Powiat nie ma dowolności w ustaleniu wysokości opłat. Osoby zainteresowane wydaniem duplikatu nie mają możliwości uzyskania dokumentu od innego podmiotu niż dana placówka oświatowa, której uczniami są lub byli w przeszłości. Powiat realizując zadania w tym zakresie nie jest w żaden sposób konkurencyjny względem innych podmiotów gospodarczych, gdyż zadanie to może być realizowane wyłącznie przez uprawnione do tego, na mocy regulacji prawa, placówki oświatowe. Powiat stoi na stanowisku, że w zakresie opisywanych świadczeń z zakresu edukacji działa jako organ władzy publicznej i, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie można go uznać za podatnika, gdyż nie działa jako podmiot biorący udział w obrocie gospodarczym. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT tylko z tytułu czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zdaniem Powiatu, opłaty za wyżywienie uczniów oraz opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego czy legitymacji nie będą podlegały ustawie o podatku od towarów i usług, a tym samym nie będą wykazywane w rejestrach i deklaracjach VAT.
2017
20
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania martwego frachtu oraz opłaty demurrage
Fragment:
(...) opłatą demurrage (opłata za przetrzymanie kontenerów/za postojowe) Wnioskodawcę (nabywcę/odbiorcę towarów) a nie sprzedawcę towarów (podmiot czarterujący statek i organizujący transport), wskazanie czy z umowy (innego dokumentu) bądź ustnych ustaleń wynika zgoda Wnioskodawcy na obciążenie go przez armatora tzw. opłatą demurrage (opłata za przetrzymanie kontenerów/za postojowe), wskazanie czy z umowy (innego dokumentu) bądź ustnych ustaleń wynika zgoda sprzedawcy na obciążenie go przez Wnioskodawcę tzw. opłatą demurrage (opłata za przetrzymanie kontenerów/za postojowe), wskazanie w jaki sposób jest ustalona/skalkulowana wysokość tzw. opłaty demurrage (opłata za przetrzymanie kontenerów/za postojowe) w tym czy wynika ona z cennika itp. wskazanie czy Wnioskodawca obciąża sprzedawcę tzw. opłatą demurrage (opłata za przetrzymanie kontenerów/za postojowe) w tej samej wysokości, w której armator obciąża Wnioskodawcę, jeśli nie należy wskazać jak są kalkulowane te koszty czy z tytułu przetrzymania kontenerów/postojowego armator ponosi jakąś szkodę, jeśli tak należy opisać jaką Wnioskodawca wskazał: „Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w Polsce.
2017
14
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazu, ogrzewania lokalu, a także opłat za wodę zimną i ciepłą oraz odbiór nieczystości płynnych (media) jako świadczeń odrębnych i niezależnych od usługi najmu oraz uznania opłat za odbiór nieczystości stałych jako świadczeń kompleksowych z usługą najmu, prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu mediów, obejmujących dostawę energii elektrycznej, gazu, ogrzewania lokalu, a także zimnej i ciepłej wody oraz odbiór nieczystości płynnych. UZASADNIENIE
Fragment:
(...) opłaty za ogrzewanie lokalu wg stanu licznika (o ile nie została zawarta odrębna umowa z dostawcą), opłaty za wodę zimną i ciepłą oraz odbiór nieczystości płynnych wg stanu licznika (o ile nie została zawarta odrębna umowa z dostawcą), czyli tzw. opłaty za media, a także opłaty za odbiór nieczystości stałych (tzw. śmieci). Możliwość odrębnego obciążania najemców lokali mieszkalnych ww. opłatami wynika z art. 9 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie praw lokatorów. Z niniejszych przepisów wynika, iż oprócz czynszu wynajmujący lub właściciel lokalu mieszkalnego może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela. Opłaty te mogą być pobierane tylko w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług. Zarówno w przypadku lokali mieszkalnych, jak i lokali użytkowych zmiany czynszu najmu następują niezależnie od zmian opłat za media. W trakcie roku najemca wnosi zaliczki na poczet opłat za energię elektryczną, gaz, ogrzewanie lokalu, a także opłat za wodę zimną i ciepłą oraz odbiór nieczystości płynnych. Opłaty te po zakończeniu roku są rozliczane z uwzględnieniem faktycznego zużycia.
2017
6
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Opłata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.