Opłata | Interpretacje podatkowe

Opłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie opłat, stanowiących zwrot części opłat za korzystanie ze środowiska w ramach umowy cywilnoprawnej.
Fragment:
Powiat ... (jako właściciel) składa deklarację o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i ją opłaca w całości. Na podstawie umowy, Powiat ... obciąża GDDKiA fakturą VAT za świadczoną odpłatną usługę, która – jego zdaniem – zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy nie może być w drodze umowy przeniesiona na inną osobę ze skutkiem zwalniającym z obowiązku podatkowego, wobec czego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki, w tym przypadku 23%. Obowiązek uiszczenia tej opłaty w postaci zwrotu jej części stanowi zobowiązanie cywilnoprawne, wynikające z zawartej umowy. Należy je zatem traktować jako część składową, związaną ze świadczoną usługą. Tym samym, opłata ta staje się elementem kalkulacyjnym przy ustalaniu opłaty za usługę główną, wobec czego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powiat ... traktuje zatem opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska jako podstawę opodatkowania (netto) i do tej opłaty dolicza 23% VAT, który następnie na podstawie deklaracji VAT-7 oraz ewidencji sprzedaży VAT przekazany jest na konto Urzędu Skarbowego. W związku z tym zwrot opłaty następuje w kwocie, którą Powiat opłacił na rzecz GDDKiA. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2016
3
gru

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, uwzględnienia przychodów z opłat za korzystanie z przystanków pobieranych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2015 r. w celu ustalenia wskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT na 2016 r.
Fragment:
W zamian za możliwość zatrzymywania się na przystankach, Gmina pobiera opłaty od przewoźników. Wysokość stawki opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu przewoźnika na przystanku komunikacyjnym została określona w Uchwale Nr XXIII/XXX/12 Rady Gminy z dnia 27 września 2012 roku, w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina. Stawka opłaty została ustalona z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad dla wszystkich operatorów, przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy. Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych stanowią dochody Gminy i są przeznaczane na utrzymanie przystanków komunikacyjnych. Gmina zawiera z przewoźnikami umowy cywilnoprawne, regulujące w szczególności zasady wnoszenia opłat za korzystanie z przedmiotowych przystanków a także sposób informowania Gminy o bieżącym rozkładzie jazdy oraz regulaminie korzystania z przystanków. Zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną wydaną, na wniosek Gminy, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (Nr IBPP1/443-473/14/DK , z dnia 18 sierpnia 2014 roku), Gmina wystawiała przewoźnikom faktury VAT, pobierając opłatę zawierającą VAT w wysokości 23%.
2016
2
gru

Istota:
Czy pobieranie przez miasto opłat za pobyt i wyżywienie w żłobkach podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
Fragment:
W myśl art. 58 ust. 1, 2 i 3 ww. ustawy wysokość opłaty oraz opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 3, za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały. W przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość opłat określa podmiot, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy. W przypadku zatrudniania dziennego opiekuna przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3, wysokość opłat określa podmiot, który zatrudnia dziennego opiekuna. Na mocy art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – opłaty, o których mowa w art. 58 ust. 1, wnoszone przez rodziców z tytułu korzystania ze żłobka i klubu dziecięcego utworzonych przez gminę oraz z usług dziennego opiekuna, są wnoszone na rzecz gminy. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.
2016
1
gru

Istota:
Czy Opłata pobierana przez Spółkę (jako pośrednika w przekazywaniu Opłaty na rzecz OSP) od Odbiorców, pozostanie dla niej neutralna z perspektywy rozliczeń CIT, tj. nie będzie dla niej stanowić przychodu podatkowego?
Fragment:
Zgodnie z przepisami ustawy o OZE od 1 lipca 2016 r., na podmioty wskazane w art. 95 ust. 3 niniejszej ustawy (tj. w szczególności odbiorców końcowych energii elektrycznej; dalej: „ Odbiorcy ”) ma być nakładana opłata za dostępność energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym (dalej: „ Opłata ” lub „ Opłata OZE ”). Na podstawie art. 95 ust. 2 i 3 Opłatę OZE oblicza oraz pobiera operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (dalej: „ OSD ”) zwany dalej „ płatnikiem opłaty OZE ”. Jednocześnie, zgodnie z art. 100 ust. 3 płatnik OZE przekazuje operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: „ OSP ”) środki z tytułu opłaty OZE należne za dany okres rozliczeniowy. Spółka – jako płatnik Opłaty – będzie również zobowiązana, na podstawie art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm., dalej: „ ustawa PE ”), do uwzględnienia przedmiotowej Opłaty w taryfie za świadczone przez siebie usługi dystrybucji energii elektrycznej. W myśl przywołanego przepisu, Opłata pomniejszona o kwotę podatku VAT stanowi u OSD podstawę opodatkowania świadczonych przez niego usług w rozumieniu art. 29a ustawy o VAT. Natomiast, zgodnie z art. 185 ustawy o OZE, od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących Opłaty, stawka netto Opłaty wynosi 2,51 złotych za 1 MWh i obowiązuje do końca roku kalendarzowego, w którym te przepisy weszły w życie.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie momentu zaliczenia tzw. opłaty za podwyższoną produktywność do kosztów podatkowych
Fragment:
W ramach zawartej pomiędzy Spółką UE, a Firmą W Umowy Projektowej, Spółka UE zobowiązała się wypłacić na rzecz Firmy W, tzw. opłatę za podwyższoną produktywność (dalej: „ Opłata ”). Na podstawie Umowy Projektowej Spółka UE oraz Firma W ustaliły wysokość opłaty za zwiększoną produktywność, której zapłata została podzielona na trzy części. Rozliczenia z tytułu opłaty dokonywane są poprzez wystawienie przez Spółkę UE noty uznaniowej z tytułu opłat za zwiększoną produktywność na rzecz Firmy W i dokonanie płatności na rzecz Firmy W, w ustalonych terminach. Opłata stanowi wynagrodzenie za czynność, która może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Zasady rozliczania Opłaty pomiędzy Spółką UE i Wnioskodawcą zostały szczegółowo unormowane w umowie w zakresie rozliczenia opłat za powiększoną produktywność. Zatem, obciążana przez Firmę W opłatami Spółka UE, przenosić będzie ich wartość na Wnioskodawcę oraz Spółkę NUE. Spółka UE obciąża Wnioskodawcę Opłatą w wysokości ściśle ustalonej w zawartej umowie. Wysokość ta odpowiada udziałowi Wnioskodawcy w realizowanym projekcie. Podział opłaty za zwiększoną produktywność, którą w odpowiedniej proporcji obciążone zostaną Wnioskodawca i Spółka NUE, będzie opierał się na szacowanej ilości sprzedanych na rzecz Firmy W części, wytworzonych przez odpowiednio Wnioskodawcę, bądź Spółkę NUE.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie wyłączenia Gminy z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT w związku z prowadzeniem żłobka oraz brakiem konieczności ujmowania w deklaracji VAT pobieranych opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku.
Fragment:
Wysokość opłat za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku jest narzucona ustawowo i nie jest rynkowa. Opłaty za pobyt dzieci w żłobku w oparciu o art. 58 ust. 1 ww. ustawy pobieranie są zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 8 luty 2013 r. Opłaty są pobierane z góry, po zakończeniu miesiąca rozliczane z rodzicami. W opłatę za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie nie jest wkalkulowany zysk, stanowi ona jedynie część zwrotu kosztów poniesionych w związku z realizowanymi zadaniami, z kolei opłata za wyżywienie dzieci jest wyłącznie zwrotem kosztów poniesionych na zakup żywności (koszt tzw. wsadu do kotła). Przygotowywanie i wydawanie posiłków odbywa się na terenie żłobka i skierowane jest do dzieci uczęszczających do żłobka, a co za tym idzie, nie stanowią konkurencji dla przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne dla ogółu ludności. Ponadto, do opłat wnoszonych za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń. Opłaty pobierane przez Miasto za pośrednictwem żłobka są związane z konkretnymi usługami świadczonymi na rzecz dzieci, związanymi z realizacją przedmiotowego zadania publicznego.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania usług sporządzania i wydawania uczniom zespołu szkół duplikatów legitymacji i świadectw
Fragment:
(...) opłaty skarbowej za uwierzytelnienie dokumentu, określonej w przepisach o opłacie skarbowej. Na mocy powyższej delegacji ustawowej, zostało wydane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 893 ze zm.). Zgodnie z § 26 ust. 3 ww. rozporządzenia, za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły lub komisji okręgowej, kuratora oświaty albo inny organ dokonujący odpowiedniej czynności. W tym miejscu wskazać należy, warunki, które powinny być spełnione, aby zwolnienie mogło zostać zastosowane: usługi te są wykonywane przez podmiot korzystający ze zwolnienia, usługi te są niezbędne do wykonania usługi podstawowej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.
2016
29
lis

Istota:
Opodatkowanie opłat za korzystanie z przystanków.
Fragment:
W myśl art. 16 ust. 1 ww. ustawy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców mogą być pobierane opłaty. Stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz standardy, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3 lit. a są ustalane w drodze negocjacji między gminą, na obszarze której jest usytuowany przystanek komunikacyjny lub dworzec, i właścicielem albo zarządzającym przystankiem komunikacyjnym lub dworcem (art. 16 ust. 2 ustawy). Z art. 16 ust. 3 ww. ustawy wynika, że stawki opłat, o których mowa w ust. 2, powinny być ustalane z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad dla wszystkich operatorów i przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy na obszarze właściwości organizatora. W art. 16 ust. 4 cyt. ustawy ustanowiono, że za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad. Stosownie do treści art. 16 ust. 5 ww. ustawy, stawka opłaty o której mowa w ust. 4, nie może być (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy pobieranie przez miasto opłat za pobyt i wyżywienie w żłobkach podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
Fragment:
Są nimi m.in. pobór opłaty za pobyt w żłobkach oraz opłaty za wyżywienie w żłobkach. Przedmiotowe opłaty określane są na podstawie uchwał Rady Miasta. Wskazać należy, co istotne w niniejszej sprawie, że wyżywienie w żłobkach oraz pobyt dzieci w żłobkach – jak wskazał sam Wnioskodawca – są odpłatne, a wysokość opłaty jest określana na podstawie uchwał Rady Miasta. Przy tym istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonaną płatnością a świadczoną przez żłobek usługą. W konsekwencji należy stwierdzić, że Wnioskodawca (Miasto) świadcząc dane usługi jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącym działalność gospodarczą, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 15 ust. 6 ustawy. Stąd opłaty za usługi żywieniowe w żłobkach oraz opłaty za pobyt dzieci w żłobkach podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że pobieranie opłat za pobyt w żłobkach oraz opłat za wyżywienie dzieci w żłobkach nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT – należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
28
lis

Istota:
Czy Spółka prawidłowo przyjmuje, że:przychód z tytułu Czynszu Podstawowego i Opłat na poczet Opłaty Dodatkowej powstaje, zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, którym jest miesiąc za który ten Czynsz Podstawowy i Opłata na poczet Opłaty Dodatkowej są należne, przychód z tytułu Czynszu Uzupełniającego powstaje, zgodnie z art. 12 ust. 3c wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, którym jest miesiąc następujący, w zależności od umowy, po miesiącu, kwartale, półroczu, roku, za który czynsz jest należny, wynik korygujący przychód należny stanowiący roczną sumę miesięcznych Opłat będący rezultatem rozliczenia tej sumy Opłat z przypadającą na danego najemcę rzeczywistą Opłatą Dodatkową powinien być uwzględniony na bieżąco zgodnie z art. 12 ust. 3j wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przychód z tytułu opłat za media powstaje w dniu wystawienia faktury za zużyte przez najemcę media, zgodnie z art. 12 ust. 3a wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Wraz z Czynszem Podstawowym, czyli co miesiąc, najemca jest zobowiązany płacić wynajmującemu Opłatę na poczet Opłaty Dodatkowej. Miesięczne Opłaty na poczet Opłaty Dodatkowej są ustalane raz w roku na podstawie budżetu na dany rok. Z treści zawieranych umów najmu wynika, że jeśli, przy rozliczaniu kosztów Opłat Dodatkowych okaże się, że kwota uiszczona przez najemcę na poczet jego udziału w Opłatach Dodatkowych, jest większa niż rzeczywista kwota wynikająca z jego udziału w Opłatach Dodatkowych, wynajmujący zatrzyma tę różnicę i zaliczy ją na poczet udziału najemcy w Opłatach należnych za następne miesiące. Jeżeli natomiast najemca zapłaci na poczet jego udziału w Opłatach Dodatkowych kwotę mniejszą niż rzeczywista kwota wynikająca z jego udziału w Opłatach Dodatkowych, najemca zapłaci na rzecz wynajmującego różnicę pomiędzy tymi kwotami. Wynajmujący, po rozliczeniu należnej Opłaty Dodatkowej z uiszczonymi przez najemcę, w trakcie roku, miesięcznymi Opłatami wystawia fakturę, w której koryguje wartość sumy należnych za rok miesięcznych Opłat uiszczonych przez najemcę do wysokości przypadającej na niego wartości rzeczywistej Opłaty Dodatkowej. Obciążenia najemców za media Spółka dokonuje zgodnie ze stawkami, którymi sama jest obciążana przez dostawców mediów.
2016
7
sie
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Opłata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.