Opłata | Interpretacje podatkowe

Opłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy opłat wnoszonych przez użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach Spółdzielni z tytułu zamontowania stanowiących jej mienie wiat – osłon śmietnikowych oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego poniesionego w związku z zamontowaniem tych wiat.
Fragment:
Zauważyć bowiem należy, w zakresie czynności, za które Spółdzielnia pobiera opłaty, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług odsyłają do art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ogólnie formułując rodzaje tych opłat można stwierdzić, że są one związane z pokryciem wydatków na eksploatację i utrzymanie nieruchomości w częściach przypadających na poszczególne lokale a także stanowiących mienie spółdzielni, wydatków dotyczących zobowiązań spółdzielni, wpłat na fundusz remontowy. Z przepisu art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika zatem, że osoby w nim określone pokrywają wydatki za czynności, które na ich rzecz realizuje spółdzielnia, pobierając w związku z tym opłaty tzw. czynszowe. Uwzględniając powyższe należy również zwrócić uwagę, że czynności, za które są/będą pobierane przez Spółdzielnię przedmiotowe opłaty od osób, z którymi zawarto umowy najmu lokali mieszkalnych będą pobierane w związku z wcześniejszym zawarciem tych umów, które – w świetle przywołanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – należy traktować jako usługę, której celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. W związku z powyższym przedmiotowe opłaty, jak już wskazano, będą zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.
2017
20
wrz

Istota:
Opodatkowanie opłaty na pokrycie kosztów funkcjonowania kasy, wnoszone przez członków Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Pożyczkowo-Zapomogowej niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy
Fragment:
Ad. 3) Z tytułu udzielanych pożyczek poza opłatami wynikającymi ze statutu oraz jednorazowej opłaty wnoszonej przez osobę przystępującą do MPKZP nie ma żadnych dodatkowych opłat. Decyzją walnego zebrania i zgodnie ze Statutem MPKPZ z tytułu udzielonych pożyczek są pobierane opłaty jednorazowo, od każdej udzielonej pożyczki za każde 1500 zł 3 zł opłaty, która tworzy fundusz specjalny. Jednorazowe opłaty wnoszone są również przez osoby przystępujące do MPKPZ tzw. wpisowe. Tworzą one fundusz rezerwowy, Wszyscy członkowie MPKPZ, których stan wkładów przekracza lub przekroczy 1/3 górnej granicy pożyczki, mogą z nadpłaty pokryć aktualnie spłacaną pożyczkę lub wybrać kwotę tej nadpłaty, jednak nie częściej niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. W każdej chwili mogą również wystąpić o wypłatę całego wkładu i tym samym przestają być członkiem MPKPZ. Ad. 4) Wnioskodawca ani jego jednostka budżetowa (ZSO nr 1) nie może korzystać z wkładów pieniężnych dokonanych na MPKPZ. Ad. 5) Właścicielami środków zgromadzonych na odrębnym rachunku bankowym obsługiwanym przez MPKPZ są uprawnieni członkowie należący do MPKPZ. Ad. 6) Środki zgromadzone na funduszu specjalnym przeznaczane są na: zakup sprzętu elektronicznego, zakup drobnego wyposażenia, zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia członków zarządu, zakup artykułów spożywczych związanych z posiedzeniami zarządu i walnym zebraniem delegatów.
2017
19
wrz

Istota:
Brak opodatkowania wydawania za pośrednictwem placówek oświatowych duplikatów legitymacji oraz świadectw.
Fragment:
W myśl § 27 ust. 3 rozporządzenia, za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły lub komisji okręgowej, kuratora oświaty albo inny organ dokonujący odpowiedniej czynności. Jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, realizujące usługi w zakresie kształcenia i wychowania zobowiązane są przepisami prawa wykonać określone czynności, tj. wydać duplikat legitymacji szkolnej, bądź duplikat świadectwa. Ww. czynności są ściśle związane z usługami edukacyjnymi świadczonymi przez Wnioskodawcę za pośrednictwem placówki oświatowej (zakończenie nauki wiąże się z otrzymaniem świadectwa, w przypadku jego zgubienia otrzymuje się duplikat; wystawienie legitymacji szkolnej potwierdza okoliczność nauki w szkole). Analiza przedstawionego stanu faktycznego w kontekście powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca – w odniesieniu do opisanych czynności wydawania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw szkolnych – wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
15
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku opłat startowych, opłat za udział w rozgrywkach, biletów wstępu; w zakresie opodatkowania stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT opłat startowych, opłat za udział w rozgrywkach, biletów wstępu oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów i usług związanych z przedstawionymi wydarzeniami.
Fragment:
Jak wyjaśniono, Wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, a zatem nie ma podstaw prawnych do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT do ww. usług organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych świadczonych na rzecz społeczeństwa czy też innych instytucji, jak również Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w stosunku do pobieranych opłat startowych, opłaty za udział w rozgrywkach, biletów wstępu od zawodników/uczestników za uczestnictwo ww. zawodach/rozgrywkach/imprezach. Reasumując, pobierane przez Wnioskodawcę (za pośrednictwem CS) opłaty, o których mowa we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (opłaty startowe, opłaty za udział w rozgrywkach, bilety wstępu) nie korzystają/nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym stanowisko w powyższym zakresie uznano za nieprawidłowe. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii czy opłaty, o których mowa w opisie sprawy (opłaty startowe, opłaty za udział w rozgrywkach, bilety wstępu), korzystają z opodatkowania stawką, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.
2017
9
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania świadczenia usługi reklamowej w zamian za pobieranie opłat reklamowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
Opłata licencyjna i Opłata reklamowa W związku ze świadczeniem usług na rzecz M w ramach Umowy strony ustaliły miesięczne okresy rozliczeniowe. W konsekwencji, M jest zobowiązana do uiszczania na rzecz Franczyzodawcy miesięcznych opłat licencyjnych, kalkulowanych jako określony udział (procent) wartości sprzedaży w danej restauracji M, działającej pod marką A (dalej: „ Opłata licencyjna ”). Ponadto, zgodnie z postanowieniami Umowy, M jest zobowiązana do ponoszenia miesięcznej opłaty, na rzecz Franczyzodawcy lub podmiotu przez niego wskazanego, która jest przeznaczona na reklamę, promocję i działania „ public relations ” związane z restauracjami funkcjonującymi pod marką A (tzw. advertising contribution; dalej: „ Opłata reklamowa ”). Wysokość Opłaty reklamowej jest kalkulowana jako określony udział (procent) wartości sprzedaży zrealizowanej przez daną restaurację M działającą pod marką A. Umowa przewiduje możliwość połączenia Opłat reklamowych uiszczanych przez franczyzobiorców (w tym M) w celu utworzenia funduszu marketingowego, przeznaczanego na reklamę, promocję i działania „ public relations ” na rynku zbytu, na którym funkcjonują restauracje tych franczyzobiorców (dalej: „ Fundusz ”).
2017
7
wrz

Istota:
Uznanie, że Wnioskodawca - pobierając opłaty wnoszone w oparciu o art. 422 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – nie jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy
Fragment:
Warto również podkreślić, że w orzecznictwie sądów administracyjnych zwraca się uwagę, w kontekście wykładni art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, na dwie istotne kwestie: źródło i charakter stosunku prawnego łączącego organ władzy publicznej z podmiotem na rzecz którego spełniane jest świadczenie (wykonywana czynność) oraz charakter prawny pobieranej opłaty (czy jest to opłata zbliżona do daniny publicznej czy też jest to cena ustalana w realiach rynkowych). Istotne także jest, czy strony danego stosunku prawnego mają pełną swobodę co do ustalania jego treści, czy też swoboda ta ograniczona jest przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa administracyjnego (por. wyrok NSA z dnia 6 listopada 2014 r., I FSK 1644/13). Charakter opłaty, o której mowa w pytaniu, oraz wytyczne, co do jej wysokości, wynikają z treści ustawy. Wytyczne takie znaleźć można w art. 42(2) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487), z której wynika, że za pobyt w izbie wytrzeźwień [...] od osoby przyjętej pobierana jest opłata. Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień lub placówce - stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego. Norma ta wskazuje, iż opłata ma bezsprzecznie charakter opłaty publicznej. Wysokość opłaty jest określana przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały. Wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin określa Uchwała Rady Miasta ...
2017
5
wrz

Istota:
Zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty za skrócenie okresu obowiązywania umowy leasingu operacyjnego
Fragment:
Należy zatem rozważyć, czy poniesienie przez Wnioskodawcę ww. opłaty za skrócenie okresu obowiązywania umowy leasingowej, na rzecz leasingodawcy realizuje cele wskazane w przepisie art. 15 ust. 1 updop. Dokonując rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy należy mieć na uwadze, iż tut. Organ wezwał Wnioskodawcę aby jednoznacznie wyjaśnił związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesieniem ww. opłaty a osiągnięciem (zachowaniem albo zabezpieczeniem) przychodu z działalności gospodarczej. W uzupełnieniu wniosku wskazano, że okres obowiązywania umowy leasingu zostanie skrócony ze względów ekonomicznych. Leasingowane przez Spółkę samochody jako nowe i z małym przebiegiem km bardziej opłaca się sprzedać, ponieważ można osiągnąć większy zysk. Jednakże, należy mieć na uwadze, opis zdarzenia przyszłego, z którego jednoznacznie wynika, iż Wnioskodawca jedynie rozważa możliwość sprzedaży leasingowanych samochodów. W konsekwencji pozostaje to wyłącznie w sferze potencjalnych i niepewnych działań Wnioskodawcy. Zatem, poniesienie opłaty za skrócenie umowy leasingu nie ma na celu uzyskania przychodu. Ponadto Wnioskodawca wskazał również, że: w przypadku zdarzenia drogowego koszty naprawy leasingowanego samochodu w autoryzowanych warsztatach samochodowych (bo zgodnie z warunkami leasingu należy oddawać samochód tylko do autoryzowanych stacji) są bardzo wysokie.
2017
26
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu czynności, za które pobierane są opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku.
Fragment:
Żłobek pobiera opłaty miesięczne za pobyt dziecka, na które składa się opłata stała oraz opłata dodatkowa za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie. Ponadto Żłobek pobiera stałą opłatę za wyżywienie dziecka, która pokrywa jedynie koszt wytworzenia posiłków. Zarówno w opłatę za pobyt dziecka w żłobku, jak również w opłatę za wyżywienie nie jest wkalkulowany zysk. Opłaty stanowią jedynie częściowy zwrot kosztów poniesionych przez Żłobek w związku z realizacją zadań z zakresu opieki nad dziećmi. Do wysokości Opłat nie wlicza się ani wynagrodzenia pracowników, ani składek naliczanych od tych wynagrodzeń. Wysokość Opłat nie ma charakteru rynkowego, bowiem jest określana w sposób władczy. Opłaty, zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy o żłobkach, pobierane są zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Żłobka, których nie pokrywają kwoty uzyskiwane z tytułu wpłat Opłat są finansowane przez Gminę, ponieważ prowadząc Żłobek wypełnia ona swoje zadania własne z zakresu pomocy społecznej.
2017
26
sie

Istota:
Brak opodatkowania dopłat z OZE do sprzedanej energii tytułem pokrycia Ujemnego Salda
Fragment:
Na potrzeby finansowania powyższego systemu, Operator pobiera tzw. opłatę OZE przeznaczaną na pokrycie Ujemnego Salda oraz swoich kosztów działalności (dalej „ Opłata OZE ”). Opłata OZE jest pobierana od tzw. płatników Opłaty OZE - operatorów systemów elektroenergetycznych dystrybucyjnych i systemu przesyłowego - którzy z kolei pobierają ją od określonych w przepisach ustawy o OZE kategorii odbiorców końcowych energii elektrycznej. Płatnicy OZE obliczają należną Opłatę OZE jako iloczyn stawki opłaty OZE oraz sumy ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych. Stawka Opłaty OZE jest kalkulowana przez Prezesa URE w oparciu o wzór określony w art. 98-99 ustawy o OZE. Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy prawo energetyczne, Płatnik OZE uwzględnia Opłatę OZE w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy kwota przeznaczona na pokrycie Ujemnego Salda otrzymywana przez Spółkę od Operatora powinna być uwzględniana przez nią w podstawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług? W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, w którym momencie powstaje po stronie Spółki obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w stosunku do kwoty opłaty przeznaczonej na pokrycie Ujemnego Salda? Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, kwota przeznaczona na pokrycie Ujemnego Salda otrzymywana przez Spółkę od Operatora nie powinna być uwzględniana przez nią w podstawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
2017
18
sie

Istota:
Czy wykonywana przez Powiat działalność statutowa obejmująca pobyt w DPS podlega opodatkowaniu .
Fragment:
Konkluzja, iż Powiat wykonując Działalność Statutową występuje w charakterze władzy publicznej, wynika również z publicznego charakteru opłaty pobieranej przez Powiat za pobyt w DPS, tj. opłata ta ma charakter opłaty administracyjnej, a nie wynagrodzenia za świadczoną przez Powiat usługę. Odpłatność ponoszona przez Mieszkańca Domu wynika bowiem z decyzji administracyjnej, w której organ publiczny jednostronnie, tj. bez udziału adresatów decyzji, określa wysokość opłaty. Świadczy o tym również m.in. sposób określania tej opłaty, który został ściśle określony w ustawie o pomocy społecznej i w żadnej mierze nie może zostać on zmodyfikowany przez Powiat, jak to ma miejsce w przypadku zwykłego przedsiębiorcy. Jednocześnie opłaty należne Powiatowi za pobyt w DPS stanowią dochody publiczne (odprowadzone są do budżetu Powiatu) i mogą być pobrane również w drodze egzekucji administracyjnej. Dodatkowo, stosownie do art. 64 ustawy o pomocy społecznej osoby wnoszące opłatę za pobyt w DPS można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty – uregulowanie to potwierdza administracyjny charakter opłaty za pobyt w DPS. Końcowo należy wskazać, że nie występuje konieczność opodatkowania Działalności Statutowej prowadzonej przez Powiat poprzez DPS w kontekście zapewnienia konkurencyjności na rynku usług pomocy społecznej.
2017
29
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Opłata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.