Opłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy VAT zajęć kulturalno-oświatowych, zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy VAT półkolonii letnich i zimowych, które odbywają się w Domach Kultury należących do Wnioskodawcy, opodatkowanie stawką podatku w wysokości 8% obozów organizowanych w ośrodkach będących własnością Wnioskodawcy, opodatkowanie stawką podatku w wysokości 8% imprez biletowanych.

Fragment:

Jak wynika z opisu sprawy, za wszystkie zajęcia kulturalno-oświatowe organizowane w Domach Kultury oraz za zajęcia odbywające się w ramach półkolonii letnich lub zimowych pobierane są od uczestników opłaty. Pobierane należności nie są zatem opłatami, o których mowa w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ponieważ są one „ opłatami indywidulnymi ” pobieranymi od uczestników tych zajęć. Zatem wykraczają one poza opłaty wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia. Dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia nie ma znaczenia to, że opłaty pobierane od osób korzystających z zajęć prowadzonych przez Domy Kultury są jedynie zwrotem w części ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów oraz, że Spółdzielnia nie czerpie zysków z tytułu prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej. Zwolnienie od podatku wskazane w powyższych przepisach przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy za wykonywane czynności są pobierane opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Pobieranie od uczestników zajęć opłat innych niż wskazane w tym przepisie uniemożliwia zastosowanie zwolnienia od podatku dla tych czynności. W konsekwencji należy stwierdzić, że zajęcia kulturalno-oświatowe (...)

2018
31
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy do pobieranych przez placówki oświatowe opłat za pobyt dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach publicznych ponad 5-godzinny bezpłatny limit ma zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT oraz ustalenia, czy do pobieranych opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej uczniów, dzieci przedszkolnych oraz nauczycieli ma zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Fragment:

Opłaty pobierane za nauczanie i pobyt dzieci w przedszkolu w swym charakterze zbliżone są do daniny publicznej, a strony analizowanego to stosunku prawnego nie mają pełnej swobody w ustaleniu jej wysokości (wysokość opłat za pobyt i świadczenia ustalana jest w drodze stosownej uchwały rady gminy, podejmowanej w wykonaniu ustawowych obowiązków wynikających z ustawy u.s.o.) ”. Jednocześnie wprowadzono przepis art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2023) mający na celu doprecyzowanie charakteru prawnego opłat z tytułu wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach, stanowiący o nieopodatkowanych należnościach budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Mając powyższe na uwadze, Gmina stoi na stanowisku, że opłaty pobierane przez placówki oświatowe od 1 stycznia 2018 r. za pobyt dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych ponad 5-godzinny bezpłatny limit (tj. opłaty za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne) oraz za wyżywienie w stołówce szkolnej uczniów, dzieci przedszkolnych oraz nauczycieli stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym i tym samym muszą być traktowane jako niepodlegające podatkowi VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Jednocześnie od dnia 1 stycznia 2018 r. opłaty te nie muszą być wykazywane w deklaracji VAT-7 w poz. 10 jako zwolnione od podatku VAT.

2018
26
maj

Istota:

Opodatkowanie opłat pobieranych przez wspólnotę mieszkaniową z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli gminnych lokali usługowych.

Fragment:

Zgodnie z art. 6j ust. 1 ww. ustawy, w przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub powierzchni lokalu mieszkalnego – oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. W myśl art. 6j ust. 3 cyt. ustawy, w przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2. Na podstawie art. 6m ust. 1 powołanej ustawy, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Z powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że obowiązek deklarowania i uiszczania na rzecz gminy opłat za wywóz nieczystości co do zasady ciąży na właścicielu nieruchomości, za którego – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – uznaje się również m.in. współwłaścicieli, podmioty posiadające nieruchomości w zarządzie oraz inne podmioty władające nieruchomością oraz wspólnoty mieszkaniowe.

2018
26
maj

Istota:

Opodatkowanie opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach

Fragment:

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, żłobek działa na podstawie statutu, a podmiot który utworzył żłobek ustala statut żłobka określając w szczególności zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku. W żłobku zapewnia się wyżywienie przebywającym w nim dzieciom (art. 22), a rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku (art. 23). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy pobieranie opłat za pobyt w żłobkach oraz opłat za wyżywienie dzieci w żłobkach podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Gminy, pobieranie opłat za pobyt w żłobkach oraz opłat za wyżywienie dzieci w żłobkach nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Opłaty pobierane za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku stanowią jedynie część zwrotu kosztów poniesionych w związku z realizowanymi zadaniami. Wysokość tych opłat jest regulowana uchwałą Rady Gminy. Opłaty pobierane przez Gminę za pośrednictwem żłobków są związane z konkretnymi czynnościami wykonywanymi na rzecz mieszkańców gminy w ramach realizacji zadań publicznych. W rezultacie pobieranie przez Gminę opłat za pobyt oraz opłat za wyżywienie dzieci w żłobkach stanowi czynności podlegające reżimowi publicznoprawnemu. Gmina działa zatem w zakresie realizowanych zadań nałożonych na nie odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana, a tym samym w zakresie tych czynności nie jest podatnikiem VAT.

2018
26
maj

Istota:

Opodatkowanie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach

Fragment:

(...) opłaty pobierane są na pokrycie kosztów zadań wykonywanych w ramach władztwa publicznego sprawowanego przez Gminę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy pobieranie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Gminy , pobieranie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Opłaty pobierane za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu stanowią jedynie część zwrotu kosztów poniesionych w związku z realizowanymi zadaniami. Wysokość tych opłat jest regulowana uchwałą Rady Gminy, a w przypadku wysokości opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego ustalane przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole. Opłaty pobierane przez Gminę za pośrednictwem przedszkoli są związane z konkretnymi czynnościami wykonywanymi na rzecz mieszkańców gminy w ramach realizacji zadań publicznych. W rezultacie pobieranie przez Gminę opłat za pobyt oraz opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach stanowi czynności podlegające reżimowi publicznoprawnemu.

2018
20
maj

Istota:

Wyłączenie od opodatkowania usług opieki i wyżywienia dzieci w żłobku i przedszkolu oraz wyżywienia personelu pedagogicznego, za które Wnioskodawca pobiera opłaty.

Fragment:

Zgodnie z tym przepisem, wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala w drodze uchwały rada gminy, natomiast opłaty z tytułu korzystania ze żłobka i wyżywienia są wnoszone przez rodziców na rzecz gminy (art. 59 UOND). Dodatkowo rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia powyższych opłat. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5-godzinny bezpłatny limit. Kwestie związane z wysokością opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5-godzinny bezpłatny limit reguluje ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z art. 52 ust. 1 UOFZO, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu oraz w czasie przekraczającym wymiar określony w art. 13 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego (tj. 5 godzin dziennie) ustalana jest przez radę gminy. Wysokość tej opłaty limitowana jest przepisem art. 52 ust. 3 UOFZO, zgodnie z którym nie może być ona wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. Dodatkowo, na podstawie art. 52 ust. 2 UOFZO, rada gminy może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. Opłaty za wyżywienie uczniów i personelu pedagogicznego w placówkach przedszkolnych.

2018
17
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku opłat pobieranych za pobyt dzieci w wieku do lat 6 w przedszkolach publicznych ponad 5-godzinny bezpłatny limit, zwolnienia od podatku opłat pobieranych przez Placówki oświatowe (tj. przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz szkoły publiczne) za korzystanie przez dzieci i nauczycieli zatrudnionych w tych placówkach oświatowych ze stołówek szkolnych/przedszkolnych

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy pobierane przez Placówki oświatowe opłaty za pobyt dzieci w wieku do lat 6 w przedszkolach publicznych ponad 5-godzinny bezpłatny limit podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i korzystają ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem, pomimo zmiany charakteru tych opłat z cywilnoprawnych na publicznoprawne, zgodnie z art. 52 ust. 15 UOFZO? Czy pobierane przez Placówki oświatowe (tj. przedszkola oraz szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi) opłaty za korzystanie przez dzieci i nauczycieli zatrudnionych w tych placówkach oświatowych ze stołówek szkolnych/przedszkolnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i korzystają ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem, pomimo zmiany charakteru tych opłat cywilnoprawnych na publicznoprawne, zgodnie z art. 52 ust. 15 UOFZO? Czy pobierane przez Placówki oświatowe (tj. szkoły publiczne) opłaty za korzystanie przez dzieci i nauczycieli zatrudnionych w tych Placówkach oświatowych ze stołówek szkolnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i korzystają ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem? Zdaniem Wnioskodawcy: Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, pobierane przez Placówki oświatowe opłaty za pobyt dzieci w wieku do lat 6 w przedszkolach publicznych ponad 5-godzinny bezpłatny limit podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i korzystają ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, pomimo zmiany charakteru tych opłat z cywilnoprawnych na publicznoprawne, zgodnie z art. 52 ust. 15 UOFZO.

2018
17
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy Miasto pobierając opłaty za pobyt dzieci w żłobkach oraz opłaty za wyżywienie jest podatnikiem podatku VAT.

Fragment:

Zgodnie z art. 58 ust. 1 u.o.d. wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały. Opłaty te wnoszone są na rzecz gminy (art. 59 ust. 1 u.o.d.). Rada gminy może określić w drodze uchwały warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat (art. 59 ust. 2 u.o.d.). Gmina może otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowania zadań własnych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych (vide art. 63 ust. u.o.d.). Jak wynika z powyższych uregulowań organ samorządu terytorialnego w ramach władztwa publicznego określa wysokość opłat za pobyt i wyżywienie w żłobku, przy czym wyżywienie jak wynika z wniosku pokrywa jedynie tzw. wsad do kotła. Trudno mówić więc w tym przypadku o ekwiwalentności świadczeń. Opłaty te rekompensują bowiem jedynie niewielki procent kosztów funkcjonowania tych placówek Dla oceny charakteru tych świadczeń nie ma też większego znaczenia tryb pobierania tych opłat ”. Z kolei, w wyroku z 9 września 2015 r. sygn. akt I SA/Po 578/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazał, że: „(...) ustrojodawca powierzył samorządowi terytorialnemu wykonywanie zadań administracji publicznej niezastrzeżonych do kompetencji innych organów władzy państwowej.

2018
12
maj

Istota:

Uznanie pobieranych opłat z tytułu niewywiązywania się przez klienta z zawartej ze Spółką umowy za wynagrodzenie, które nie jest/nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, brak obowiązku wystawienia faktur dokumentujących ww. opłaty, prawo do wystawienia faktur korygujących w stosunku do wystawionych faktur pierwotnych i prawo do obniżenia podatku należnego.

Fragment:

Czy opisane w stanie faktycznym opłaty stanowią wynagrodzenie z tytułu czynności opodatkowanych wykonywanych przez Spółkę, wobec czego A powinna naliczać podatek VAT od wartości otrzymywanych od klientów opłat? Czy Spółka powinna wystawiać faktury na okoliczność obciążenia klientów przedmiotowymi opłatami? Jeśli Spółka wystawiła bądź wystawi na klienta faktury, z wykazanym na nich podatkiem VAT, opiewające na wartość przedmiotowych opłat to czy Spółce przysługuje prawo do wystawienia faktur korygujących do tych faktur i pomniejszenia podatku należnego w terminach wynikających z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Opisane w stanie faktycznym opłaty nie stanowią wynagrodzenia z tytułu czynności opodatkowanych wykonywanych przez Spółkę, wobec czego A nie powinna naliczać podatku VAT od wartości otrzymanych od klientów opłat. Spółka nie powinna wystawiać faktur na okoliczność obciążenia klientów przedmiotowymi opłatami. Jeśli Spółka wystawiła bądź wystawi na klienta faktury, z wykazanym na nich podatkiem VAT, opiewające na wartość przedmiotowych opłat to Spółce przysługuje prawo do wystawienia faktur korygujących do tych faktur i pomniejszenia podatku należnego w terminach wynikających z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

2018
10
maj

Istota:

Opodatkowanie opłat pobieranych od uczestników maratonów rowerowych.

Fragment:

Numer ten jest wykorzystywany przez cały czas trwania cyklu co powoduje, że opłaty startowe za udział w kolejnych wyścigach cyklu są niższe. Uczestnictwo w każdej edycji Grand (...) (na wszystkich dystansach i we wszystkich kategoriach) jest więc odpłatne. W zależności od statusu uczestnika oraz ilości wyścigów w ramach cyklu, w których uczestnik zamierza wziąć udział, a także od formy płatności, Stowarzyszenie pobiera opłaty startowe w różnej wysokości, w szczególności: normalną opłatę za uczestnictwo; ulgową opłatę za uczestnictwo; normalną opłatę za uczestnictwo dla młodzieży do lat 16; ulgową opłatę za uczestnictwo dla młodzieży do lat 16. Ulgowe opłaty są pobierane w przypadku płatności przelewem w określonym czasie przed zawodami. Uczestnicy mogą również na preferencyjnych warunkach uiścić opłatę startową za udział w kilku wybranych imprezach cyklu Grand (...) (np. opłata za start w 6/8/10 dowolnie wybranych edycjach zawodów). Zawodnicy przy uiszczaniu opłaty startowej za start w pierwszym wyścigu muszą jednocześnie dodatkowo uiścić jednorazową opłatę za wydanie numeru startowego. W ramach opłaty za udział w wyścigu, uczestnicy otrzymują pakiet startowy obejmujący różnego rodzaju gadżety reklamowe sponsorów cyklu (np. koszulka, drobne akcesoria rowerowe), informacyjne (np. foldery informacyjne, kupon na posiłek regeneracyjny) lub inne.