Opłata | Interpretacje podatkowe

Opłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy otrzymana spłata wartości początkowej ŚT/WNiP określonej w Umowie, jako suma ustalonych w Umowie kapitałowych części opłat oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, nie będzie stanowić przychodu dla Spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Umowa będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych, bowiem zgodnie z jej postanowieniami Korzystający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki opłat leasingowych w okresach wskazanych w Umowie. W trakcie trwania Umowy ŚT mogą zostać ulepszone na życzenie Korzystającego. W takim wypadku dokonana zostanie zmiana warunków Umowy tak, aby suma nowo ustalonych kapitałowych części opłat (w tym opłaty inicjalnej) oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, była co najmniej równa wartości rynkowej ŚT z dnia zawarcia Umowy, powiększonej o wartość dokonanego ulepszenia. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymana spłata wartości początkowej ŚT/WNiP określonej w Umowie, jako suma ustalonych w Umowie kapitałowych części opłat (w tym opłaty inicjalnej) oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, nie będzie stanowić przychodu po stronie Spółki? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana spłata wartości początkowej ŚT/WNiP określonej w Umowie, jako suma ustalonych w Umowie kapitałowych części opłat oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, nie będzie stanowić przychodu dla Spółki.
2017
11
lis

Istota:
W zakresie ustalenia, czy momentem powstania dla Spółki przychodu z tytułu części odsetkowej opłaty będzie ostatni dzień okresu za który należna jest ta opłata (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).
Fragment:
Umowa będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych, bowiem zgodnie z jej postanowieniami Korzystający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki opłat leasingowych w okresach wskazanych w Umowie. W trakcie trwania Umowy ŚT mogą zostać ulepszone na życzenie Korzystającego. W takim wypadku dokonana zostanie zmiana warunków Umowy tak, aby suma nowo ustalonych kapitałowych części opłat (w tym opłaty inicjalnej) oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, była co najmniej równa wartości rynkowej ŚT z dnia zawarcia Umowy, powiększonej o wartość dokonanego ulepszenia. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy momentem powstania dla Spółki przychodu z tytułu części odsetkowej opłaty będzie ostatni dzień okresu za który należna jest ta opłata? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, momentem powstania dla Spółki przychodu z tytułu części odsetkowej opłaty leasingowej będzie ostatni dzień okresu, za który należna jest ta opłata. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm., dalej: „ ustawa o PDOP ”), za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
2017
11
lis

Istota:
W zakresie ustalenia, czy po ulepszeniu ŚT, zmiany warunków Umowy w zakresie zwiększenia opłat tak, aby suma nowo ustalonych kapitałowych części opłat (w tym opłaty inicjalnej) oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, była co najmniej równa wartości rynkowej ŚT z dnia zawarcia Umowy powiększonej o wartość dokonanego ulepszenia, nie wpłyną na kwalifikację Umowy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
Fragment:
W takim wypadku dokonana zostanie zmiana warunków Umowy tak, aby suma nowo ustalonych kapitałowych części opłat (w tym opłaty inicjalnej) oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, była co najmniej równa wartości rynkowej ŚT z dnia zawarcia Umowy, powiększonej o wartość dokonanego ulepszenia. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy po ulepszeniu ŚT, zmiany warunków Umowy w zakresie zwiększenia opłat tak, aby suma nowo ustalonych kapitałowych części opłat (w tym opłaty inicjalnej) oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, była co najmniej równa wartości rynkowej ŚT z dnia zawarcia Umowy powiększonej o wartość dokonanego ulepszenia, nie wpłyną na kwalifikację Umowy dla celów PDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) Zdaniem Wnioskodawcy, po ulepszeniu ŚT, zmiany warunków Umowy w zakresie zwiększenia opłat tak, aby suma nowo ustalonych kapitałowych części opłat (w tym opłaty inicjalnej) oraz ewentualnej opłaty końcowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług, była co najmniej równa wartości rynkowej ŚT z dnia zawarcia Umowy powiększonej o wartość dokonanego ulepszenia, nie wpłyną na kwalifikację Umowy dla celów PDOP.
2017
11
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla usług wynajmu lokali mieszkalnych; w zakresie wskazania, czy koszty eksploatacji, funduszu remontowego oraz wywozu nieczystości stałych, powinny być wliczane do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi najmu lokali; w zakresie określenia, czy pozostałe opłaty dla wspólnoty (tzn. koszty z tytułu zużycia zimnej wody i ścieków, ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania) powinny zostać wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi najmu lokali, i możliwości zastosowania zwolnienia od podatku względem pozostałych opłat dla wspólnoty oraz w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca dokonując refaktury za media powinien stosować stawki VAT identyczne jak stawki VAT na fakturze pierwotnej (wariant B).
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, Zainteresowany obciążając najemców opłatami za wywóz śmieci (tytułem rozliczania kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi) powinien całą kwotę opodatkować jednolitą stawką podatku od towarów i usług tak jak usługa najmu, czyli powinien zastosować zwolnienie od VAT na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Wnioskodawca obciążając najemców opłatami za wywóz śmieci powinien zatem wystawić jedną fakturę, która będzie zawierała kwotę usługi najmu wraz z opłatą za wywóz śmieci i w stosunku do tej kwoty zastosować zwolnienie od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Należy zauważyć, że nie ma przeszkód, aby Zainteresowany w wystawionej fakturze pod odrębnymi pozycjami wskazał opłatę za najem i opłatę za wywóz śmieci, jednakże opłata za wywóz śmieci dla celów opodatkowania musi być traktowana jako świadczenie kompleksowe wraz z usługą najmu. Opłaty z tytułu wywozu śmieci będą zatem stanowiły element kalkulacyjny usługi najmu, a zatem zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, będą wliczone do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi najmu. Opłaty za wywóz śmieci będą zatem uwzględniane w fakturze wystawianej tytułem czynszu należnego Wnioskodawcy.
2017
27
paź

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT należności Spółki wynikających z potrącenia kosztów poniesionych przez Spółkę w sytuacji rezygnacji uczestnika z imprezy turystycznej, zmiany przez uczestnika terminu imprezy turystycznej bądź zmiany uczestnika wyjazdu
Fragment:
(...) opłata pobierana od klienta, który nie odwoła w ustalonym terminie rezerwacji i/lub nie skorzysta z usług zakwaterowania, nie jest ekwiwalentem za świadczoną przez Wnioskodawcę usługę. W przedmiotowym przypadku opłata ta nie stanowi wynagrodzenia za świadczoną usługę zakwaterowania, lecz pełni funkcję odszkodowawczą. Podkreślenia wymaga fakt, że należność inkasowana od gościa, który w zbyt późnym terminie odwołał rezerwację - nie ma związku ze świadczonymi przez Wnioskodawcę usługami zakwaterowania, bowiem opłata ta pobierana jest wyłącznie w przypadku, gdy do wyświadczenia usługi hotelowej nie dochodzi ” - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 czerwca 2016 r. (sygn. IBPP2/4512-214/16/BW ), „ (...) opłata pobierana od klienta, który nie odwoła w ustalonym terminie rezerwacji nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatkiem od towarów i usług. Zaznaczyć należy, że opłata pobierana przez Wnioskodawcę pełni funkcję odszkodowawczą po przekroczeniu ustalonego terminu bez kosztowej rezygnacji ze świadczenia ” - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 lutego 2014 r. (sygn.
2017
25
paź

Istota:
Opodatkowanie opłaty motywacyjnej i prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wypłatę opłaty motywacyjnej
Fragment:
Czynnikiem motywującym do powyższych działań byłyby jednorazowe opłaty motywacyjne w określonej wysokości jakie Spółka wnosiłaby na rzecz dystrybutorów. Terminy wpłaty i wartość jednorazowych opłat motywacyjnych byłaby określona w umowie i należna dystrybutorowi na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT. Na podstawie faktury VAT otrzymanej od dystrybutora Spółka dokonywałaby zapłaty opłaty motywacyjnej z własnych środków finansowych. Wszystkie szczegóły dotyczące wypłaty opłat motywacyjnych zostaną określone w umowach z dystrybutorami. Umowa lub aneksy do umów już istniejących określą wysokość opłaty, warunki jej przyznania i termin wypłaty. Opłaty motywacyjne nie mają na celu ominięcia przepisów prawa, ani nie są sprzeczne z przepisami prawa oraz nie naruszają zasad współżycia społecznego. Opłaty motywacyjne mają na celu wzrost obrotów Spółki. W związku z powyższym Spółka uważa, że wydatki poniesione w postaci opłaty motywacyjnej, o której mowa we wniosku mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Z przyjęciem przez dystrybutorów opłat motywacyjnych wiążą się określone skutki i zachowanie się dystrybutorów w postaci zobowiązania do przedłużenia umowy o współpracy na dalsze okresy lub w postaci zobowiązania do rozszerzenia zakupu asortymentu towarów o nowe, dotychczas nienabywane od Spółki asortymenty towarów.
2017
12
paź

Istota:
W związku z treścią art. 132 ust. 7 ustawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca do składania korekt deklaracji DRA-1 powinien stosować przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Oznacza to, że Wnioskodawca w przypadku zmiany podstawy opodatkowania będącej jednocześnie podstawą do naliczenia Opłaty korekty dokonuje poprzez złożenie korekty deklaracji składanej za okres, w którym tę Opłatę wykazał.
Fragment:
Z kolei, w sytuacji wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania na skutek pomyłkowego ujęcia na fakturze pierwotnej zawyżonej kwoty wynagrodzenia (tj. przyczyna korekty istniała już w dacie wystawienia faktury pierwotnej), Wnioskodawca jest uprawniony do odpowiedniego zmniejszenia kwoty Opłaty w ramach deklaracji DRA-1 za okres, w którym wystawiona została faktura korygująca (niezależnie od daty otrzymania przez Spółkę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez usługobiorcę). W przypadku wystawienia faktury korygującej zwiększającej podstawę opodatkowania z tytułu objętych Opłatą usług, na skutek przekroczenia określonego w umowie (porozumieniu) poziomu oglądalności, wysokość należnej Opłaty ulega odpowiedniemu zwiększeniu. Wnioskodawca jest zobowiązany do zwiększenia kwoty Opłaty w ramach deklaracji DRA-1 za okres, w którym zaistniała przyczyna korekty (stwierdzono powodujące korektę wynagrodzenia przekroczenie określonego poziomu oglądalności) i została wystawiona faktura korygująca. W przypadku zaś wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania z tytułu objętych Opłatą usług na skutek niezachowania określonego w umowie (porozumieniu) poziomu oglądalności, wysokość należnej Opłaty ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, Wnioskodawca jest uprawniony do zmniejszenia kwoty Opłat w ramach deklaracji DRA-1 za okres, w którym zaistniała przyczyna korekty (stwierdzono powodujące korektę wynagrodzenia niezachowanie określonego poziomu oglądalności) i została wystawiona faktura korygująca.
2017
12
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania świadczenia w postaci zmniejszenia opłaty za miejsce w domu studenckim.
Fragment:
Zgodnie z art. 103 ust. 2 cytowanej ustawy, fundusz, o którym mowa w ust. 1, tworzy się z: dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, z wyłączeniem środków na stypendia ministra, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4; opłat za korzystanie z domu studenckiego; opłat za korzystanie ze stołówki studenckiej; innych przychodów, w tym z opłat za wynajem pomieszczeń w domach i stołówkach studenckich. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 pkt 1, przeznacza się na wypłaty stypendiów i zapomóg, a w przypadku uczelni publicznej także na remonty domów oraz stołówek studenckich. Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów nie może być mniejsza niż wynika to z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów oraz nie większa niż 6% wysokości dotacji określonej w ust. 2 pkt 1 (art. 103 ust. 3 ww. ustawy). Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 pkt 2-4, przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich, w tym na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w tych domach i stołówkach studenckich, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla tych pracowników (art. 103 ust. 4 ww. ustawy). Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że świadczenie w postaci różnicy w opłacie za pobyt w domu studenckim, o której mowa we wniosku, przyznane Wnioskodawcy przez rektora stosownie do przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, może stanowić pomoc materialną dla studentów w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
9
paź

Istota:
Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy opłat wnoszonych przez użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach Spółdzielni z tytułu zamontowania stanowiących jej mienie wiat – osłon śmietnikowych oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego poniesionego w związku z zamontowaniem tych wiat.
Fragment:
Zauważyć bowiem należy, w zakresie czynności, za które Spółdzielnia pobiera opłaty, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług odsyłają do art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ogólnie formułując rodzaje tych opłat można stwierdzić, że są one związane z pokryciem wydatków na eksploatację i utrzymanie nieruchomości w częściach przypadających na poszczególne lokale a także stanowiących mienie spółdzielni, wydatków dotyczących zobowiązań spółdzielni, wpłat na fundusz remontowy. Z przepisu art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika zatem, że osoby w nim określone pokrywają wydatki za czynności, które na ich rzecz realizuje spółdzielnia, pobierając w związku z tym opłaty tzw. czynszowe. Uwzględniając powyższe należy również zwrócić uwagę, że czynności, za które są/będą pobierane przez Spółdzielnię przedmiotowe opłaty od osób, z którymi zawarto umowy najmu lokali mieszkalnych będą pobierane w związku z wcześniejszym zawarciem tych umów, które – w świetle przywołanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – należy traktować jako usługę, której celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. W związku z powyższym przedmiotowe opłaty, jak już wskazano, będą zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.
2017
20
wrz

Istota:
Opodatkowanie opłaty na pokrycie kosztów funkcjonowania kasy, wnoszone przez członków Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Pożyczkowo-Zapomogowej niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy
Fragment:
Ad. 3) Z tytułu udzielanych pożyczek poza opłatami wynikającymi ze statutu oraz jednorazowej opłaty wnoszonej przez osobę przystępującą do MPKZP nie ma żadnych dodatkowych opłat. Decyzją walnego zebrania i zgodnie ze Statutem MPKPZ z tytułu udzielonych pożyczek są pobierane opłaty jednorazowo, od każdej udzielonej pożyczki za każde 1500 zł 3 zł opłaty, która tworzy fundusz specjalny. Jednorazowe opłaty wnoszone są również przez osoby przystępujące do MPKPZ tzw. wpisowe. Tworzą one fundusz rezerwowy, Wszyscy członkowie MPKPZ, których stan wkładów przekracza lub przekroczy 1/3 górnej granicy pożyczki, mogą z nadpłaty pokryć aktualnie spłacaną pożyczkę lub wybrać kwotę tej nadpłaty, jednak nie częściej niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. W każdej chwili mogą również wystąpić o wypłatę całego wkładu i tym samym przestają być członkiem MPKPZ. Ad. 4) Wnioskodawca ani jego jednostka budżetowa (ZSO nr 1) nie może korzystać z wkładów pieniężnych dokonanych na MPKPZ. Ad. 5) Właścicielami środków zgromadzonych na odrębnym rachunku bankowym obsługiwanym przez MPKPZ są uprawnieni członkowie należący do MPKPZ. Ad. 6) Środki zgromadzone na funduszu specjalnym przeznaczane są na: zakup sprzętu elektronicznego, zakup drobnego wyposażenia, zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia członków zarządu, zakup artykułów spożywczych związanych z posiedzeniami zarządu i walnym zebraniem delegatów.
2017
19
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Opłata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.