Opłata | Interpretacje podatkowe

Opłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu myśliwego i obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.
Fragment:
Jeżeli natomiast myśliwy zechce zabrać zwierzynę na użytek własny, wpłaca do Koła opłatę ryczałtową, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła, w wysokości: Sarna koza – 100 zł Dzik – 50 zł. Koło Łowieckie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, stąd też podatek ten nie jest doliczany do opłaty ryczałtowej za tuszę przejętą na użytek własny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. W przypadku, gdy tusza zwierzyny została wzięta na użytek własny myśliwego, a myśliwy wnosi do Koła opłatę ryczałtową, zgodnie z postanowieniem uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła (ww. uchwała dotyczy wszystkich członków Koła w równym zakresie), to czy różnica pomiędzy wartością ustaloną przez właściciela skupu, a wartością tuszy zwierzyny ustaloną przez Koło będzie stanowiła dla myśliwego przychód? Czy w takiej sytuacji Koło będzie musiało wystawić na koniec roku informację PIT-8C i wykazać w niej przychód myśliwego, jako przychód z „ innych źródeł ”? Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują jednoznacznie pojęcia nieodpłatnego świadczenia. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, pojęcie to ma szerszy (...)
2017
19
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania pobieranych opłat z tytułu niewywiązywania się przez klienta z zawartej ze Spółką umowy za wynagrodzenie, które nie jest/nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, w zakresie braku obowiązku wystawienia faktur dokumentujących ww. opłaty oraz w zakresie obowiązku wystawienia faktur korygujących w stosunku do wystawionych faktur pierwotnych i prawa do obniżenia podatku należnego.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy opisane opłaty stanowią wynagrodzenie z tytułu czynności opodatkowanych wykonywanych przez Spółkę, wobec czego SA powinna naliczać podatek VAT od wartości otrzymywanych od klientów opłat? Czy Spółka powinna wystawiać faktury na okoliczność obciążenia klientów przedmiotowymi opłatami? Jeśli Spółka wystawiła bądź wystawi na klienta faktury, z wykazanym na nich podatkiem VAT, opiewające na wartość przedmiotowych opłat, to czy Spółce przysługuje prawo do wystawienia faktur korygujących do tych faktur i pomniejszenia podatku należnego w terminach wynikających z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1 Opłaty nie stanowią wynagrodzenia z tytułu czynności opodatkowanych wykonywanych przez Spółkę, wobec czego SA nie powinna naliczać podatku VAT od wartości otrzymanych od klientów opłat. Ad 2 Spółka nie powinna wystawiać faktur na okoliczność obciążenia klientów przedmiotowymi opłatami. Ad 3 Jeśli Spółka wystawiła bądź wystawi na klienta faktury, z wykazanym na nich podatkiem VAT, opiewające na wartość przedmiotowych opłat, to Spółce przysługuje prawo do wystawienia faktur korygujących do tych faktur i pomniejszenia podatku należnego w terminach wynikających z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.
2017
8
lip

Istota:
W związku z podejmowanymi w stosunku do niego czynnościami windykacyjnymi za opłatę za usługi niepodlegające opodatkowaniu
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2017 r. (data wpływu 5 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania opłaty obciążającej klienta w związku z podejmowanymi w stosunku do niego czynnościami windykacyjnymi za opłatę za usługi niepodlegające opodatkowaniu – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 5 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania opłat obciążających klienta w związku z podejmowanymi w stosunku do niego czynnościami windykacyjnymi za opłaty za usługi podlegające opodatkowaniu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku opóźnienia z zapłatą Wnioskodawczyni wzywa klientów do zapłaty w formie pisemnej, dokumentowej lub telefonicznej. Za monit przypominający o konieczności wywiązania się z zaległych zobowiązań jest pobierana opłata. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy opłaty obciążające klienta w związku z podejmowanymi w stosunku do niego czynnościami windykacyjnymi stanowią opłatę za usługę podlegającą opodatkowaniu VAT? Zdaniem Wnioskodawczyni, opłaty za monit przypominający o konieczności wywiązania się z zaległych zobowiązań nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
7
lip

Istota:
Stawka podatku VAT dla przyjmowanych opłat akredytacyjnych wnoszonych przez uczestników warsztatów dramatopisarskich.
Fragment:
Również w szeregu innych interpretacji indywidualnych organy podatkowe potwierdzały możliwość zastosowania zwolnienia od VAT do opłat akredytacyjnych: „Zatem dokonanie opłaty, jakim jest opłata akredytacyjna – za czynne uczestnictwo w Festiwalu, nie może być utożsamiane z ((opłaceniem wstępu)). Przedmiotowa opłata (opłaty akredytacyjne) wnoszona przez uczestników Festiwalu pokrywa część poniesionych przez „ A ” wydatków na organizację świadczonej usługi i nie może być utożsamiana ze wstępem na Festiwal. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi kulturalne polegające na organizowaniu Festiwalu, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, bowiem Zainteresowany jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury. W konsekwencji również pobierane przez Zainteresowanego opłaty akredytacyjne od uczestników Festiwalu, również korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy”. (interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 12 października 2015 r., nr ILPP2/4512-1-546/15-2/JK ). Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 2 lutego 2014 r., nr IPTPP1/443-933/13-4/AK . „Zatem pojęcia usług w zakresie wstępu (o którym mowa m.in. w poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy) nie można utożsamiać z pojęciem »wstępu» uprawniającego do uczestniczenia w warsztatach, które prowadzone są na zasadzie czynnego uczestnictwa w nich.
2017
5
lip

Istota:
Opodatkowanie opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku
Fragment:
Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku (...) (art. 23) Wysokość opłaty oraz opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 3 u.o.n.d, za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę (...) oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały (art. 58). W myśl art. 59 opłaty, o których mowa w art. 58 ust. 1 u.o.n.d., wnoszone przez rodziców z tytułu korzystania ze żłobka (...) utworzonego przez gminę (...), są wnoszone na rzecz gminy. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. W zakresie tym w Gminie .... obowiązuje uchwała nr .... Rady Miasta .... w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę ....., maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Przedmiotem wniosku jest charakter - na gruncie podatkowym - opłat, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz. U. z 2016 r., poz. 157), pobieranych przez Miejski Zespół Żłobków ...., działający w formie jednostki budżetowej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina .....
2017
4
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo kwalifikując ponoszone wydatki związane z udziałem doktorantów w konferencjach lub sympozjach naukowych (opłata konferencyjna) jako nieodpłatne świadczenia stanowiące przychód doktorantów i wystawiając w związku z tym PIT-8C?
Fragment:
(...) opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się; opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia; jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów; odpłatności za usługi badawcze i specjalistyczne, specjalistyczne i wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczne, rehabilitacyjne lub lecznicze, a także opłaty licencyjne i przychody z działalności kulturalnej; przychody z działalności gospodarczej; przychody z udziałów i odsetek; przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z odpłatności za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy; przychody z tytułu darowizn, dziedziczenia, zapisów oraz ofiarności publicznej; środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi; środki, o których mowa w art. 94 ust. 6; przychody z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 86e ust. 2, oraz z części środków przysługujących uczelni z tytułu komercjalizacji dokonanej przez pracowników. Zgodnie z art. 97 ww. ustawy, zasady i tryb finansowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w uczelni, zakwalifikowanych do finansowania ze środków przewidzianych w budżecie państwa na naukę, określa ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
2017
28
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat za gospodarowanie odpadami pobieranych w ramach usługi najmu nieruchomości.
Fragment:
Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro w umowach najmu zawieranych z najemcami nieruchomości Wnioskodawca postanowił obciążać w ramach usługi najmu opłatami za gospodarowanie odpadami, to dla tych czynności Miasto jest podatnikiem w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w takim charakterze podlegają opodatkowaniu VAT w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy. Natomiast opłaty za gospodarowanie odpadami stanowią element kalkulacyjny czynszu i nie stanowią odrębnej czynności od usług najmu nieruchomości, zatem należy je opodatkować według stawki właściwej dla usług najmu nieruchomości. Należy podkreślić, że w okolicznościach wskazanych we wniosku Miasto występuje wobec najemcy jako właściciel tej nieruchomości i wynajmujący, a nie jako organ władzy nakładający na niego obowiązek uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zatem Miasto w stosunku do pobranych opłat nie będzie występować w charakterze organu władzy. W konsekwencji, Wnioskodawca obciążając najemcę kwotą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winien potraktować tę opłatę jako element kalkulacyjny usługi najmu nieruchomości . Odnośnie dokumentowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług najmu, należy wskazać, że zasady wystawiania faktur regulują przepisy art. 106a – 106q ustawy.
2017
26
cze

Istota:
Jaką stawkę podatku należy zastosować do obciążenia lokali mieszkalnych i użytkowych, dla których Spółdzielnia jest wynajmującym, opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że świadczenie dodatkowe w postaci opłaty za wywóz nieczystości, określanej przez Spółkę jako „ opłata śmieciowa ”, stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla świadczonych usług najmu. Za takim rozstrzygnięciem przemawia to, że zobowiązanie z tytułu tych opłat wobec gminy ciąży na wynajmującym jako właścicielu nieruchomości i nie może być w drodze umowy przeniesione na osobę najemcy ze skutkiem zwalniającym wynajmującego z obowiązku zapłaty tej opłaty. Strony stosunku cywilnoprawnego mogą jednak, w ramach swobody w kształtowaniu łączących je stosunków zobowiązaniowych, zawrzeć w umowie postanowienie co do zwrotu (refundacji) należności z tytułu tej opłaty. Niezależnie jednak od tego czy zwracana wynajmującemu przez najemcę kwota ww. opłaty została wyłączona z czynszu, czy też stanowi jego element kalkulacyjny, zawsze jest ona należnością obciążającą wynajmującego. Natomiast obowiązek najemcy w stosunku do wynajmującego stanowi zobowiązanie cywilnoprawne uregulowane w zawartej umowie, a więc należy je traktować jako należność otrzymaną z tytułu odpłatnego świadczenia usługi najmu nieruchomości.
2017
23
cze

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania świadczenia w postaci zmniejszenia opłaty za miejsce w domu studenckim.
Fragment:
W żadnym razie nie prowadził więc tego rodzaju działalności w związku ze zwolnieniem z opłaty, czy też w związku z ustaleniem na jego rzecz indywidualnej opłaty za pobyt w domu studenckim. Mając na uwadze powyższe, odnosząc się do zadanego pytania, należy zatem stwierdzić, że różnica w opłacie za miejsce w domu studenckim (tj. różnica pomiędzy opłatą obowiązującą dla studentów uczelni oraz opłatą ustaloną indywidualnie dla Wnioskodawcy) stanowi dla Wnioskodawcy przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie jednak, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym. Na mocy tego przepisu zwolnieniem objęto zatem świadczenia mające charakter pomocy materialnej przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
2017
22
cze

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania świadczenia w postaci zmniejszenia opłaty za miejsce w domu studenckim.
Fragment:
Zgodnie z art. 103 ust. 2 ww. ustawy, fundusz, o którym mowa w ust. 1, tworzy się z: dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, z wyłączeniem środków na stypendia ministra, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4; opłat za korzystanie z domu studenckiego; opłat za korzystanie ze stołówki studenckiej; innych przychodów, w tym z opłat za wynajem pomieszczeń w domach i stołówkach studenckich. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 pkt 1, przeznacza się na wypłaty stypendiów i zapomóg, a w przypadku uczelni publicznej także na remonty domów oraz stołówek studenckich. Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów nie może być mniejsza niż wynika to z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów oraz nie większa niż 6% wysokości dotacji określonej w ust. 2 pkt 1 (art. 103 ust. 3 ww. ustawy). Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 pkt 2-4, przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich, w tym na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w tych domach i stołówkach studenckich, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla tych pracowników (art. 103 ust. 4 ww. ustawy). Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że świadczenie w postaci różnicy w opłacie za pobyt w domu studenckim, o której mowa we wniosku, przyznane Wnioskodawcy przez rektora stosownie do przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, może stanowić pomoc materialną dla studentów w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
22
cze

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania świadczenia w postaci zmniejszenia opłaty za miejsce w domu studenckim.
Fragment:
Zgodnie z art. 103 ust. 2 ww. ustawy, fundusz, o którym mowa w ust. 1, tworzy się z: dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, z wyłączeniem środków na stypendia ministra, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4; opłat za korzystanie z domu studenckiego; opłat za korzystanie ze stołówki studenckiej; innych przychodów, w tym z opłat za wynajem pomieszczeń w domach i stołówkach studenckich. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 pkt 1, przeznacza się na wypłaty stypendiów i zapomóg, a w przypadku uczelni publicznej także na remonty domów oraz stołówek studenckich. Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów nie może być mniejsza niż wynika to z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów oraz nie większa niż 6% wysokości dotacji określonej w ust. 2 pkt 1 (art. 103 ust. 3 ww. ustawy). Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 pkt 2-4, przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich, w tym na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w tych domach i stołówkach studenckich, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla tych pracowników (art. 103 ust. 4 ww. ustawy). Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że świadczenie w postaci różnicy w opłacie za pobyt w domu studenckim, o której mowa we wniosku, przyznane Wnioskodawczyni przez rektora stosownie do przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, może stanowić pomoc materialną dla studentów w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
22
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień dla dostawy mediów do lokali gminnych położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej opłat za dostawy energii, gazu i wody oraz odbiór ścieków, a także w części dotyczącej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Fragment:
Na podstawie art. 6m ust. 1 ww. ustawy, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze – art. 6o wskazanej ustawy. Z powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że obowiązek uiszczania opłat za wywóz śmieci ciąży na właścicielu nieruchomości lub innych podmiotach władających nieruchomością. W świetle przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zarówno wynajmujący, jak i najemca nie mają możliwości dokonania wyboru świadczeniodawcy tych usług. Zobowiązanie do uiszczenia opłat z tytułu wywozu nieczystości ciąży na właścicielu nieruchomości i nie może być w drodze umowy przeniesione na najemcę ze skutkiem zwalniającym wynajmującego z obowiązku jej zapłaty.
2017
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Opłata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.