Opinia klasyfikacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opinia klasyfikacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy produkt EM- Probiotyk jest objęty 7% stawką podatku VAT w świetle ustawy o podatku od towarów i usług?.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie przepisów art.14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej określenia stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług produktu EM-Probiotyk, na podstawie załączonej do wniosku opinii klasyfikacyjnej wydanej przez Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi (PKWiU 24.41.60.50) - w świetle przepisów art. 41 ust. 1 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia uznać za nieprawidłowe stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29.01.2007r., złożonym 30.01.2007r. , uzupełnionym dn.01.03.2007r. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny i stanowisko podatnika w (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy produkt EM- Refresh jest objęty 22% stawką podatku VAT w świetle ustawy o podatku od towarów i usług?.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej określenia stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług produktu EM-Refresh (płyn do odświeżania pomieszczeń), na podstawie załączonej do wniosku opinii klasyfikacyjnej wydanej przez Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi (PKWiU 24.51.41) - w świetle przepisu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29.01.2007r., złożonym 30.01.2007r. , uzupełnionym dn.01.03.2007r. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny i stanowisko (...)

2011
1
lut

Istota:

1.Czy usługi w zakresie wydawania opinii w zakresie projektowania budowlanego, sprawowania nadzorów budowlanych, kierowania robotami budowlanymi, badania i oceny stanu technicznego budynków i budowli na rzecz sądów powszechnych, policji oraz prokuratury podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?2.Która ze stron jest płatnikiem podatku od w/w usług?3.Jaka jest stawka tego podatku i co stanowi podstawę jego naliczenia?4.W jakim termine winien być podatek naliczony i odprowadzony?5.Jak powinny być dokumentowane te czynności dla potrzeb organów skarbowych?

Fragment:

(...) AD.1. i 2 Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Jednakże, o czym mowa w pkt. 3 tegoż artykułu, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności wymienionych w art. 13 pkt. 6 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 2000 Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), tj. przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług w ramach działalności wykonywanej osobiście przez osoby, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów zlecił wykonywanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym, jeżeli: 1) z tytułu (...)