Opinia biegłego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opinia biegłego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy powołując biegłych w postępowaniach dochodzeniowych Komenda Wojewódzka Policji ma obowiązek - jako płatnik - pobrać i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od przychodu biegłych bez względu na to , czy biegły prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której wykonuje opinie w związku z postanowieniem organów wymiaru sprawiedliwości , czy też powinno się ograniczyć ten obowiązek wyłącznie do biegłych, którzy wykonują opinie w ramach działalności wykonywanej osobiście-

Fragment:

(...) Stosownie do przepisów art.13 pkt.6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 z późn. zm.) za przychody z działalności o której mowa w art.10 ust.1 pkt.2 uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art.14 ust.2 pkt.10 i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt.9.W myśl art. 10 ust.1 pkt.2 źródłami przychodów są:- działalność wykonywana osobiście. W świetle powyższego, przychody uzyskane w związku z wykonywaniem przez biegłych funkcji na (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy dochody biegłego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 20.03.2006r. przez Panią ......... dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dot. opodatkowania czynności wykonywanych przez biegłego jest prawidłowe. UZASADNIENIE We wniosku z dnia 20.03.2006r. Pani ........ przedstawiła następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni uzyskuje dochody jako biegły sądowy. Nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i za wydawane opinie wystawia rachunki, od których organ procesowy zlecający przeprowadzenie badań odprowadza podatek do wskazanego przez Wnioskodawczynię właściwego Urzędu Skarbowego, pozostałą kwotę netto przelewa na konto. Z dokonanych obliczeń wynika, że dochód brutto pochodzący z wydawanych opinii w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy można dokonać ustalenia wartości początkowej środka trwałego (budynku) jako podstawy naliczania amortyzacji, w oparciu o wycenę biegłego ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 17 lutego 2006 r., uzupełnionego pismem, które wpłynęło w dniu 17 maja 2006 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Przedmiotem złożonego wniosku jest zapytanie, czy można dokonać ustalenia wartości początkowej środka trwałego jako podstawy naliczania amortyzacji, w oparciu o wycenę biegłego. Przedstawiony został następujący stan faktyczny : w miesiącu lutym 2006r. zamierzał Pan wprowadzić na cele prowadzonej działalności gospodarczej (wynajem lokali użytkowych) budynek, jak również inwestycję niezakończoną, (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów z wnioskiem w sprawie udzielenia informacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz.535 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o VAT, w przypadku wykonywania na zlecenie sądów i prokurator opinii sądowo – psychiatrycznych prokuratur, jako lekarz medycyny – specjalista w zakresie psychiatrii. Badania te przeprowadzane są w placówkach służby zdrowia, a jeśli badany jest chory podejmowane jest jego leczenie.W ocenie wnioskodawcy, wykonywanie przedmiotowych czynności powoduje spełnienie definicji podatnika (art.15 ustawy o VAT), jednakże czynności te jako usługi związane z ochroną zdrowia (PKWiU 85) korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT (vide załącznik nr 4 poz.9 ustawy o VAT)

Fragment:

(...) Przede wszystkim podkreślenia wymaga fakt, iż możliwość stosowania w przypadku np. czynności wykonywanych jako biegły sądowy, zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT (przedmiotowego lub podmiotowego) wymaga uprzedniej kwalifikacji takiej czynności jako czynności podlegającej opodatkowaniu. Istotą każdego zwolnienia jest bowiem istnienie obowiązku podatkowego, które dopiero na etapie jego konkretyzacji objęte jest preferencją w postaci zwolnienia od opodatkowania. W tym kontekście interpretacji wymaga także przepis art.15 ustawy o VAT, definiujący pojęcie podatnika dla potrzeb cytowanej ustawy. W ramach art.15 ust.1 cytowanej na wstępie ustawy o VAT postanowiono, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wyłączone od opodatkowania podatkiem VAT są czynności wykonywane przez biegłego sądowego z dziedziny chorób wewnętrznych i medycyny pracy na zlecenie sądów?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art.216§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie stwierdza, że stanowisko Pani - przedstawione we wniosku z dnia 14.11.2005r. który wpłynął w dniu 18.11.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez biegłego sądowego z dziedziny chorób wewnętrznych i medycyny pracy na zlecenie sądów jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18.11.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wykonywanie opinii dla sądu jako biegły sądowy z zakresu geodezji, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) Podatnik zwrócił się do Naczelnika tut. Urzędu z prośbą o informację o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz.535 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o VAT, w przypadku wykonywania opinii dla sądu jako biegły sądowy z zakresu geodezji. W ocenie podatnika przedmiotowa czynność podlega obowiązkowi w zakresie podatku od towarów usług według podstawowej stawki podatku w wysokości 22%. Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz mając na uwadze obowiązujący stan prawny Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów postanowił, jak w sentencji. W ramach art. 15 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy o VAT postanowiono, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wydawanie opinii w ramach pełnienia funkcji biegłego sądowego na podstawie umowy o dzieło stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 18 stycznia 2005 r. (data wpływu: 19 stycznia 2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 3 lutego 2005 r. (data wpływu: 04 luty 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Na podstawie podanych we wniosku informacji ustalono, że jest Pan biegłym sądowym działającym na rzecz Sądu Okręgowego w X. Zajmuje się Pan wyceną nieruchomości, rozliczaniem robót budowlano - montażowych i wydawaniem opinii w tych dziedzinach. Czynności te wykonywane są na podstawie "umowy o dzieło" za co otrzymuje Pan wynagrodzenie. Stosownie do art. 15 (...)