Opinia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opinia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
23
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczeń wypłacanych biegłym za sporządzenie opinii.

Fragment:

Wnioskodawca jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym z dziedziny parkieciarstwa, podłóg drewnianych i drewnopodobnych, parkietów zabytkowych oraz podkładów podłogowych i zajmuje się sporządzaniem opinii dla sądów powszechnych, policji i prokuratury. Za sporządzone opinie wystawia faktury w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca jako biegła otrzymuje z sądów postanowienia celem sporządzenia opinii w sprawie zgodnie z postanowieniem. Po zakończeniu wszystkich czynności i sporządzeniu opinii biegła wystawia fakturę VAT na podstawie zestawienia należności i karty pracy biegłego. Karta pracy biegłego zawiera rozliczenie godzinowe czasu pracy niezbędnego na wykonanie opinii. Zestawienie należności jest zsumowaniem poniesionych wydatków – kosztów dojazdu na wizję lokalną lub do sądu, noclegu oraz pozostałych kosztów (druk opinii, oprawa, koszty wysyłki itp.). Zgodnie z postanowieniami sądów biegła na fakturze wykazuje następujące pozycje z odpowiednimi stawkami VAT: wynagrodzenie za wykonaną pracę – za opracowanie opinii, w kwocie netto, do którego naliczany jest 23% VAT; poniesione wydatki – koszty za dojazd, nocleg, druk, oprawę, wysyłkę itp. ze stawką 0% VAT. W przedmiotowej sprawie powstała wątpliwość, jaką stawkę podatku VAT należy stosować do opodatkowania poniesionych wydatków i w związku z tym Pani będąca biegłym sądowym i jednocześnie prowadząca działalność gospodarczą zadaje następujące pytania.

2017
8
lut

Istota:

Możliwość odliczenia w ramach ulgi badawczo-rozwojowej wydatków na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r., poz. 249 i 1268).

Fragment:

Użycie łącznika „ a także ” wskazuje, że konstrukcja powyżej przytoczonego przepisu, podkreśla że konieczność otrzymania świadczenia na podstawie umowy z jednostką naukową dotyczy zarówno ekspertyz, opinii, usług doradczych, usług równorzędnych jak i nabycia wyników badań naukowych na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Wobec powyższego, za koszty kwalifikowane uznaje się ekspertyzy, opinie usługi doradcze, usługi równorzędne i nabycie wyników badań naukowych na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej tylko i wyłącznie, gdy zostaną one nabyte na podstawie umowy od jednostek naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki. Podsumowując wskazać należy, że za koszty kwalifikowane opisane w art. 18d ust. 2 pkt 3 updop, nie można uznać wydatków na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej potwierdzającej jego stanowisko, stwierdzić należy, że jednolitość orzecznictwa chociaż jest cechą pożądaną nie stanowi wartości samej w sobie. Organ wydający interpretację indywidualną jest nią związany tylko w skonkretyzowanej, indywidualnej sprawie, co oznacza, że jego poglądy mogą ewoluować np. pod wpływem orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

2013
25
kwi

Istota:

Opodatkowanie stawką podatku w wysokości 23% czynności wydania opinii przez Komisję Bioetyczną

Fragment:

Podstawą przystąpienia przez Komisję Bioetyczną do prac związanych z wydaniem opinii stanowi wniosek złożony przez podmiot występujący o wydanie opinii. Uczelnia nie zawiera z podmiotem występującym o wydanie opinii umowy cywilnoprawnej. Komisja działa wyłącznie na podstawie wniosku, a opinię wydaje dopiero po otrzymaniu zapłaty. Działalność komisji bioetycznych w polskim prawie interpretuje się przy uwzględnieniu pojęcia komitetu etyki używanego w Dyrektywie 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych, przeznaczonych do stosowania przez człowieka (Dz. U. L 121 z 1 maja 2001r., ze zm.), zwanej dalej Dyrektywą. W artykule 2 lit. k Dyrektywy określono, iż w skład komitetu etyki, jako pierwowzoru komisji bioetycznej, wchodzą przedstawiciele służby zdrowia i osoby niezwiązane z naukami medycznymi a zadaniem jest ochrona praw, bezpieczeństwa i dobrobytu ludzi uczestniczących w badaniu klinicznym i poinformowanie opinii publicznej o tej ochronie, m.in. przez wyrażenie swojej opinii o protokole badania, prawidłowości doboru osób prowadzących badanie i ośrodków, w których ma ono być przeprowadzone, a także o metodach i dokumentach stosowanych do informowania osób uczestniczących w badaniu i uzyskiwaniu ich świadomej zgody na to uczestnictwo.

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku zakupu zintegrowanego programu informatycznego Rekord.ERP istnieje możliwość odliczenia wydatków na nabycie nowych technologii?

Fragment:

W świetle cytowanych wyżej przepisów dokumentem potwierdzającym innowacyjność nowej technologii jest opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej zawierająca stwierdzenie, iż nowa technologia (art. 18b ust. 2): umożliwi wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów i usług i nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat. Opinia przedstawiona przez Spółkę z o.o. z Katedry Inżynierii Produkcji Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej nie potwierdza okresu stosowania na świecie w/w technologii. Niewystarczające jest tu oświadczenie Prezesa Zarządu, gdyż jak wynika z zapisu art. 18b ust. 2 to opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej ma potwierdzać okres stosowania danej technologii na rynku światowym. Tym samym stanowisko Spółki z o.o. odnośnie prawa do odliczenia 50% wydatków na nabycie nowej technologii programu informatycznego Rekord.ERP przyjętego do użytkowania i wprowadzonego do ewidencji w dniu 29-12-2006 r. tutejszy organ podatkowy uznaje za nieprawidłowe.