ITPB1/415-927/11/WM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy przychód z wykonywanych przez Wnioskodawczynię usług opieki nad osobami starszymi (pomoc w sprzątaniu, robieniu zakupów, przygotowywaniu posiłków), sklasyfikowanych symbolem PKD pod symbolem 88.10.Z oraz 88.99.Z może być opodatkowany ryczałtem według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2011 r. (data wpływu 5 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia stawki tego podatku dla usług opieki nad osobami starszymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia stawki tego podatku dla usług opieki nad osobami starszymi.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wykonuje usługi jednoosobowych podmiotów gospodarczych zajmujących się opieką nad osobami starszymi, które to usługi opodatkowuje zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Nie zajmuje się opieką nad osobami niepełnosprawnymi, lecz jedynie starszymi, wymagającymi opieki i pomocy (pomoc w sprzątaniu, robieniu zakupów, przygotowywaniu posiłków). Działalność ta mieści pod symbolem PKD 88.10.Z (pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych) oraz symbolem 88.99.Z (Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychód z wykonywanych przez Wnioskodawczynię usług opieki nad osobami starszymi (pomoc w sprzątaniu, robieniu zakupów, przygotowywaniu posiłków), sklasyfikowanych symbolem PKD pod symbolem 88.10.Z oraz 88.99.Z może być opodatkowany ryczałtem według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne...

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzona działalność winna być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%, t.j. według stawki podstawowej w zakresie działalności usługowej w rozumieniu PKWiU. Stawka ta jest stosowana do usług, których świadczenie nie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem oraz w sytuacji, gdy nie mieszczą się w zakresie usług wymienionych w ustawie, dla których przewidziano stawkę 17%.

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, stawce 17% podlegają usługi sklasyfikowane symbolem PKWiU 88.10.11.0 jako „Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym, jeżeli w konkretnej usłudze nie występuje niższa stawka ryczałtu w innej części tabeli” oraz usługi z numerem PKWiU 88.10.12.0 jako „Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym, jeżeli w konkretnej usłudze nie występuje niższa stawka ryczałtu w innej części tabeli”.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka 17% dotyczy jednak tylko wspomnianych instytucji o charakterze doraźnym, a Wnioskodawca nie świadczy tych usług jako instytucja, lecz jako jednoosobowa firma, która nie ma charakteru doraźnego ani charakteru instytucji.

Słowo „instytucja” w słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego jest zdefiniowane jako „zakład o charakterze publicznym, działający w jakiejś dziedzinie”.

Zdaniem Wnioskodawcy instytucją w tym znaczeniu jest firma zatrudniająca pracowników, bardziej rozbudowana niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Stąd zdaniem Wnioskodawcy usługi które wykonuje objęte są niższą stawką niż 17%, mianowicie stawką podstawową dla usług, t.j. 8,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą w zakresie usług opieki nad osobami starszymi, wymagającymi opieki i pomocy (pomoc w sprzątaniu, robieniu zakupów, przygotowywaniu posiłków). Działalność ta mieści pod symbolem PKD 88.10.Z (pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych) oraz symbolem 88.99.Z (Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana).

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej.

Wyjaśnić jednak należy, że odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący tę usługę, bowiem Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług. W tym zakresie właściwymi są Urzędy Statystyczne. Urząd Statystyczny nadaje nr identyfikacyjny na podstawie wniosku podatnika, w którym to wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej działalności gospodarczej. Informacje te wskazuje sam podatnik.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej sklasyfikowane zostały w Sekcji Q Usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, w Dziale 88 ww. Sekcji - Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie pod symbolem 88.10 wymieniono: usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczone osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym, natomiast pod symbolem 88.99 wymieniono pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 2 lit. r) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17% przychodów ze świadczenia usług pomocy społecznej:

  • bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0),
  • bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.12.0),
  • bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych (PKWiU 88.10.13.0),
  • bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0),
  • doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0),
  • bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0)
  • z zastrzeżeniem pkt 1 i 3-5,

Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

Przez działalność usługową zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne rozumie się pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Analizując przytoczony uprzednio przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. r) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, należy odnieść się do jego wykładni historycznej. Treść tego przepisu znowelizowano ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 219, poz. 1442).

Nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym dotyczyła m.in. regulacji prawnych, które przed dniem 1 stycznia 2011 r., t.j. przed wejściem w życie nowelizacji, odwoływały się do klasyfikacji PKWiU z 1997 r. Po wejściu w życie tej ustawy, zmienione przepisy odwołują się do klasyfikacji PKWiU z 2008 r.

Założeniem przedmiotowej nowelizacji było, aby nowe regulacje prawne, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. nie wpłynęły w żaden sposób na zmianę statusu prawnopodatkowego podatników. Celem zmian było jedynie przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań PKWiU z 2008 r. bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych.

Należy zatem przyjąć, że obecna treść art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. r) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jest odzwierciedleniem art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j) tej ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. Przepis ten stanowił, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17% przychodów ze świadczenia usług poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 85.32.13), opieki społecznej świadczonych przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU 85.32.14), opieki społecznej związanych z przystosowaniem zawodowym (PKWiU 85.32.15)

Jeżeli zatem stawka 17% przychodów o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j) ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. dla usług opieki społecznej, dotyczyła świadczenia tych usług przez instytucje o charakterze doraźnym, to zgodnie z przedstawioną argumentacją, po 1 stycznia 2011 r. stawka ryczałtu 17% od przychodów z usług opieki społecznej dotyczy również wyłącznie instytucji świadczących tego typu usługi.

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka, Wydawnictwo PWN, tom I strona 796, instytucja, to zakład o charakterze publicznym zajmujący się określonym zakresem spraw, działający w jakiejś dziedzinie. Natomiast, zgodnie ze Współczesnym słownikiem języka polskiego pod redakcją Bogusława Dunaja, Wydawnictwo Langenscheidt, strona 531 instytucja, to wyodrębniony zakład o charakterze publicznym, zajmujący się określonym zakresem spraw, powołany do działania w ważnej dziedzinie życia społecznego.

Słownikowe znaczenie słowa „instytucja” wskazuje jednoznacznie, że indywidualna i jednoosobowa działalność gospodarcza Wnioskodawcy nie może zostać uznana jako działalność instytucji o charakterze doraźnym. Usług świadczonych przez Wnioskodawcę nie można więc kwalifikować do objętych dyspozycją art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. r) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów. Przychody z wykonywania usług opisanych przez Wnioskodawcę należy opodatkować stawką określoną w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy, t.j. stawką 8,5% przychodów z działalności usługowej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.