IPPP3/4512-149/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy oraz art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy
IPPP3/4512-149/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. opieka
 2. usługi medyczne
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy oraz art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy oraz art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną prowadzącą działalność gospodarczą m.in. w zakresie działalności leczniczej. Jest podmiotem zarejestrowanym przez właściwy organ w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca rozważa podjęcie współpracy ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym.

Zarówno Wnioskodawca, jak i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są polskimi rezydentami podatkowymi.

Współpraca ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością polegałaby na realizacji opisanej poniżej inwestycji, polegającej na budowie i prowadzeniu osiedla dla seniorów.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: spółka celowa), w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wybuduje osiedle dla seniorów. Koncepcja obejmuje budowę domu seniora, w którym będzie prowadzona zarówno opieka całodobowa nad osobami „leżącymi” i „mobilnymi”, jak też opieka dzienna. W domu seniora projektowane są pokoje 1 i 2-osobowe, gabinetowa przychodnia lekarsko-pielęgniarska, oddział rehabilitacji, terapii zajęciowej, pomieszczenia restauracyjne i klubowe, kuchnia oraz administracja osiedla.

Projektowane jest też wybudowanie na osiedlu domów jednorodzinnych i dwurodzinnych (z dwoma mieszkaniami), które będą przystosowane dla potrzeb osób w wieku podeszłym. Każdy z domów ma posiadać własny ogród. Domy i mieszkania mogą być realizowane w standardzie ekonomicznym lub według indywidualnego projektu wnętrz.

Dla wszystkich mieszkańców osiedla przewiduje się oferowanie tzw. usług „concierge”. Usługi te mogą obejmować świadczenia związane z administracją osiedla, jak też polegające na zakupie i dostarczaniu podstawowych artykułów żywnościowych i sanitarnych, zapewnienie transportu, rezerwację biletów hotelowych i lotniczych, pielęgnację ogrodu, itp.

Po wybudowaniu osiedla seniorów spółka celowa będzie prowadzić działalność polegającą na obsłudze administracyjnej osiedla oraz na świadczeniu m.in. następujących usług:

 1. Usług świadczonych na rzecz mieszkańców domu seniora, tj.:
  Usług związanych z zakwaterowaniem, w tym zakwaterowaniem długoterminowym, w ramach których będzie wynajmować pokoje osobom starszym oraz świadczyć na ich rzecz usługi towarzyszące usługom zakwaterowania (np. sprzątanie w pokojach, zmiana pościeli, ścielenie łóżek, zapewnienie podstawowego wyposażenia wynajmowanych pokoi, zapewnienie posiłków).
 2. Usług świadczonych na rzecz pozostałych mieszkańców osiedla (mieszkańców domów 1 i 2-rodzinnych), tj.:
  Usług wynajmu długoterminowego domów jednorodzinnych i mieszkań w domach dwurodzinnych (przy czym przewidywana jest też możliwość sprzedaży domów jednorodzinnych i mieszkań w domach dwurodzinnych).
 3. Usług świadczonych na rzecz wszystkich mieszkańców osiedla seniora, zarówno mieszkańców domu seniora, jak też domów 1i 2-rodzinnych, tj.:
  • usług związanych z wyżywieniem, świadczonych w restauracji znajdującej się w domu seniora (przy czym usługi te mogą być świadczone również na rzecz osób trzecich, niebędących mieszkańcami osiedla),
  • opisanych wcześniej usług „concierge”.
 4. Usług świadczonych na rzecz Wnioskodawcy, tj.:Usług wynajmu części pomieszczeń domu seniora (nie więcej niż 10% powierzchni obiektu) z przeznaczeniem na organizację przez Wnioskodawcę gabinetowej przychodni lekarsko-pielęgniarskiej, oddziału rehabilitacji oraz oddziału terapii zajęciowej.

W ramach współpracy dotyczącej prowadzenia osiedla seniora Wnioskodawca zapewni świadczenie na rzecz mieszkańców tego osiedla usług medycznych oraz związanych z opieką nad osobami starszymi. Wnioskodawca - na podstawie umów zawartych bezpośrednio z mieszkańcami osiedla seniora, będzie świadczył na ich rzecz usługi medyczne i związane z opieką (opieka lekarska, pielęgniarska oraz pielęgnacyjna, w tym opieka całodobowa, jak również usługi kosmetyczne i higieniczne, np. mycie, kąpanie, golenie, pomiary ciśnienia, cukru, rehabilitacja, przygotowanie i podawanie posiłków, realizacja recept, pomoc w prawidłowym przyjmowaniu leków, prowadzenie terapii zajęciowej, itp.). W zależności od rodzaju usług medycznych i związanych z opieką będą one świadczone bądź w gabinetach, zorganizowanych w pomieszczeniach wynajętych przez spółkę celową bądź bezpośrednio w pokojach/domach, zamieszkiwanych przez osoby starsze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz mieszkańców osiedla seniora usług medycznych i leczniczych, na podstawie zawartych z tymi osobami umów, będzie zwolnione z podatku od towarów i usług
 2. Czy świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz mieszkańców osiedla seniora usług związanych z opieką nad tymi osobami, na podstawie zawartych z nimi umów, będzie zwolnione z podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym, świadczenie przez niego usług medycznych i leczniczych na rzecz osób starszych, zamieszkujących w budynku, na podstawie zawartych z tymi osobami umów, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, j.t., ze zm.) zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca, będący podmiotem leczniczym, będzie świadczył na rzecz osób starszych - mieszkańców osiedla seniorów - usługi medyczne, m.in. takie jak opieka lekarska i pielęgniarska, rehabilitacja, pomiary ciśnienia i cukru, prowadzenie terapii zajęciowej. W ocenie Wnioskodawcy przedmiotowe usługi należy traktować jako usługi z zakresu opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Spełnione są zatem przesłanki zarówno podmiotowe (świadczenie usług przez podmiot leczniczy, w ramach działalności leczniczej) jak i przedmiotowe (świadczenie usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia).

W związku z powyższym należy uznać, ze usługi medyczne świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz osób starszych, mieszkańców osiedla seniora, będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 u.p.t.u.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym, świadczenie przez niego usług związanych z opieką nad mieszkańcami osiedla seniora, na podstawie zawartych z nimi umów, będzie zwolnione z podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 23 u.p.t.u. zwalnia się od podatku usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż wymienione w pkt 22, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

W art. 43 ust. 1 pkt 22 u.p.t.u. ustawodawca zwolnił z opodatkowania określone usługi świadczone przez:

 1. regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej,
 2. wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę:
  • domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody,
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
 3. placówki specjalistycznego poradnictwa,
 4. inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę,
 5. specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Wnioskodawca nie należy do żadnego, z powołanych w ww. podmiotów.

Jednocześnie w ocenie Wnioskodawcy opisane w stanie faktycznym usługi związane z opieką na rzecz osób w podeszłym wieku (takie jak opieka pielęgnacyjna, w tym opieka całodobowa, jak również usługi kosmetyczne i higieniczne, np. mycie, kąpanie, golenie, przygotowanie i podawanie posiłków, realizacja recept, pomoc w prawidłowym przyjmowaniu leków, itp.) - zarówno w odniesieniu do osób zamieszkujących w domu seniora, jak osób zamieszkujących w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach w domach dwurodzinnych na terenie osiedla, należy traktować jak usługi świadczone w miejscu zamieszkania odbiorców tych usług.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia miejsca zamieszkania. Stosownie zaś do art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121, j.t., ze zm., dalej: k.c.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

W związku z powyższym należy uznać, że miejscem zamieszkania osób w podeszłym wieku, na rzecz których świadczone będą usługi związane z opieką będzie miejscowość położenia osiedla seniora.

Ponadto wskazać należy, że zarówno w przypadku osób wynajmujących domy jednorodzinne (mieszkania w domach dwurodzinnych), jak też pokoje w domu seniora, najem długoterminowy domów (lub mieszkań w domach dwurodzinnych), jak też korzystanie z usług zakwaterowania, w tym zakwaterowania długoterminowego w domu seniora, będzie prowadził do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych tych osób.

W tym miejscu Wnioskodawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 2 pkt 12 u.p.t.u. Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w polskiej klasyfikacji obiektów budowlanych w dziale 11.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie polskiej klasyfikacji obiektów budowlanych (PKOB), w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania. W grupie 113 wymienione zostały m.in. budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych.

W świetle powyższego w ocenie Wnioskodawcy należy uznać, że mieszkańcy osiedla seniora będą zaspokajać swoje potrzeby mieszkaniowe zarówno w domach 1 i 2-rodzinnych, jak też w domu seniora, a świadczone na ich rzecz usługi w związane z opieką będą świadczone w miejscu ich zamieszkania.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że usługi związane z opieką świadczoną przez Wnioskodawcę na rzecz mieszkańców osiedla seniora, będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 u.p.t.u.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką akcyjną prowadzącą działalność gospodarczą m.in. w zakresie działalności leczniczej. Wnioskodawca jest podmiotem zarejestrowanym przez właściwy organ w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca rozważa podjęcie współpracy ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - podmiotem powiązanym z Wnioskodawcą. Współpraca ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością polegałaby na budowie i prowadzeniu osiedla dla seniorów. W ramach współpracy dotyczącej prowadzenia osiedla seniora Wnioskodawca zapewni świadczenie na rzecz mieszkańców tego osiedla usług medycznych oraz związanych z opieką nad osobami starszymi. Wnioskodawca na podstawie umów zawartych bezpośrednio z mieszkańcami osiedla seniora, będzie świadczył na ich rzecz usługi medyczne i związane z opieką (opieka lekarska, pielęgniarska oraz pielęgnacyjna, w tym opieka całodobowa, jak również usługi kosmetyczne i higieniczne, np. mycie, kąpanie, golenie, pomiary ciśnienia, cukru, rehabilitacja, przygotowanie i podawanie posiłków, realizacja recept, pomoc w prawidłowym przyjmowaniu leków, prowadzenie terapii zajęciowej, itp.). W zależności od rodzaju usług medycznych i związanych z opieką będą one świadczone bądź w gabinetach, zorganizowanych w pomieszczeniach wynajętych przez spółkę celową bądź bezpośrednio w pokojach/domach, zamieszkiwanych przez osoby starsze.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą między innymi ustalenia czy świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz mieszkańców osiedla seniora usług medycznych i leczniczych, na podstawie zawartych z tymi osobami umów, będzie zwolnione z podatku od towarów i usług.

Stawka podatku, stosownie do art. 41 ust. 1 wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 199 ust. 7, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie, na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

I tak, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Powyższy przepis stanowi implementację do polskiego porządku prawnego przepisu art. 132 ust. 1 lit. b) Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r., w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347), zgodnie z którym zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlegają opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze.

Z powyższego wynika, że zwolnieniu od podatku podlegają usługi opieki medycznej, które spełniają określone warunki – służą mianowicie profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz świadczone są przez konkretne, wymienione przez ustawodawcę podmioty. Zwolnienie obejmuje zatem tylko świadczenia medyczne wykonywane w określonym celu (wyłącznie te, które realizują cel związany z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia) przez określone osoby (podmioty). Zatem, zwolnienie od podatku usług w zakresie opieki medycznej ma charakter podmiotowo – przedmiotowy.

Jak wynika z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie działalności leczniczej. Wnioskodawca jest podmiotem zarejestrowanym przez właściwy organ w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Tym samym należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie została spełniona przesłanka o charakterze podmiotowym uprawniająca do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Zatem, w przedmiotowej sprawie pozostaje kwestia ustalenia czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi medyczne i lecznicze ze względu na swój cel mogą zostać uznane za usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i w konsekwencji czy usługi te mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie wskazanego powyżej przepisu.

Precyzując czynności, których celem jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawa zdrowia, pojęcia te należy interpretować z zastosowaniem wykładni językowej. „Profilaktyka” to wszelkie działania i środki stosowane w celu zapobiegania czemuś niepożądanemu, likwidowanie przyczyn niekorzystnych zjawisk, to działania i środki stosowane

w celu zapobiegania chorobom. „Zachowywanie” rozumiane jest jako dochowanie czegoś w stanie niezmienionym, nienaruszonym lub niezniszczonym mimo upływu czasu lub niesprzyjających okoliczności, utrzymywanie. Natomiast interpretując słowo „ratowanie”, należy odwołać się do słów „ratować” i „ratownictwo”. Ratować to starać się ocalić, zachować coś, ratownictwo jest rozumiane jako ogół środków i metod ratowania życia ludzkiego i niesienia pomocy w warunkach zagrożenia. Słowo „przywracać” oznacza doprowadzić coś do poprzedniego stanu, wprowadzić coś na nowo, odtworzyć coś w pierwotnej postaci, wznowić odnowić, sprawić, że ktoś się znajdzie w takiej sytuacji, w takim stanie, w jakim był poprzednio. „Poprawa” to zmiana stanu czegoś na lepsze, poprawienie czegoś, poprawianie się, polepszanie. Zatem dokonując ustalenia, czy dana usługa medyczna podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, należy ustalić, czy będzie spełniała wyżej określone warunki.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi medyczne i lecznicze, o których mowa w przedmiotowym wniosku będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Jak wynika z okoliczności sprawy Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz osób starszych usługi medyczne takie jak opieka lekarska i pielęgniarska, rehabilitacja, pomiary ciśnienia i cukru, prowadzenie terapii zajęciowej. Celem świadczonych przez Wnioskodawcę usług będzie więc profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia. W związku z powyższym przedmiotowe usługi można zakwalifikować jako usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, gdyż realizują cele, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Tym samym świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz mieszkańców osiedla seniora usług medycznych i leczniczych, na podstawie zawartych z tymi osobami umów, będzie zwolnione z podatku od towarów i usług na postawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Ponadto Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz mieszkańców osiedla seniora usług związanych z opieką nad tymi osobami, na podstawie zawartych z nimi umów, będzie zwolnione z podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy zwalnia się od podatku usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez:

 1. regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej,
 2. wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę:
  • domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody,
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
 3. placówki specjalistycznego poradnictwa,
 4. inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę,
 5. specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy zwalnia się od podatku usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż wymienione w pkt 22, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazuje, że nie jest żadnym z podmiotów, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy. Zatem należy ustalić czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi związane z opieką na mieszkańcami osiedla seniora mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „opieka”. Zatem przy dokonywaniu interpretacji art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy, należy posłużyć się wykładnią literalną odwołując się do językowego znaczenia tego wyrazu. Zgodnie z definicją zawartą we „Współczesnym słowniku języka polskiego” (Wydawnictwo Langenscheidt, Warszawa 2007 r. tom II str. 1119), „opieka” oznacza „troskliwe zajmowanie się kimś, dbanie o kogoś, zaspokajanie czyichś potrzeb; strzeżenie, pilnowanie kogoś lub czegoś; dozór, piecza, kuratela (...)”.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy wynika, że w ramach współpracy dotyczącej prowadzenia osiedla seniora, o której mowa w przedmiotowym wniosku Wnioskodawca będzie świadczyć na rzecz mieszkańców osiedla seniora usługi związane z opieką nad osobami w podeszłym wieku takie jak opieka pielęgnacyjna, w tym opieka całodobowa, jak również usługi kosmetyczne i higieniczne, np. mycie, kąpanie, golenie, przygotowanie i podawanie posiłków, realizacja recept, pomoc w prawidłowym przyjmowaniu leków.

Jak wskazano powyżej zwalnia się od podatku usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu zamieszkania tych osób.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

W analizowanej sprawie, jak słusznie wskazał Wnioskodawca, miejscem zamieszkania osób w podeszłym wieku, na rzecz których świadczone będą usługi związane z opieką będzie miejscowość położenia osiedla seniora.

Zatem mając na względzie przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi będą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy. Z przedmiotowego zwolnienia korzystać mogą bowiem między innymi usługi opieki nad osobami w podeszłym wieku świadczone w miejscu zamieszkania tych osób. Jak wynika z okoliczności sprawy Wnioskodawca świadczy usługi takie jak opieka pielęgnacyjna, w tym opieka całodobowa, jak również usługi kosmetyczne i higieniczne, np. mycie, kąpanie, golenie, przygotowanie i podawanie posiłków, realizacja recept, pomoc w prawidłowym przyjmowaniu leków. Niewątpliwie wskazane wyżej usługi są usługami związanymi z opieką nad osobami w podeszłym wieku. Tym samym świadczone przez Wnioskodawcę usługi opieki nad osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu zamieszkania tych osób będą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Zatem świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz mieszkańców osiedla seniora usług związanych z opieką nad tymi osobami, na podstawie zawartych z nimi umów, będzie zwolnione z podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.