IPPP1/443-1148/14-2/KC | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowania zwolnienia dla usług opieki nad dziećmi do lat 3.
IPPP1/443-1148/14-2/KCinterpretacja indywidualna
 1. dzieci i młodzież
 2. klub
 3. opieka
 4. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla usług opieki nad dziećmi do lat 3 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla usług opieki nad dziećmi do lat 3.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka od 2007 roku nieprzerwanie prowadzi opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w formie klubu dziecięcego. Zapewniają dzieciom właściwą opiekę oraz edukację uwzględniającą potrzeby i możliwości każdego podopiecznego.

Podatnik spełnia wszelkie wymogi, które nakłada ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Na początku 2014 roku rozpoczęto procedurę wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta. W tym celu przeprowadzono następujące kontrole: kominiarską (16 stycznia 2014 roku), natężenia oświetlenia sztucznego (4 lutego 2014 roku), Państwowej Inspekcji Sanitarnej (18 lutego i 26 marca 2014 roku).

Z uwagi na przedłużającą się, nie z winy Podatnika, procedurę wydania pozytywnej opinii sanitarnej, nie zdążono dokonać wpisu do rejestru w wymaganym ustawą terminie.

Ostatecznie klub dziecięcy został wpisany do odpowiedniego rejestru 27 czerwca 2014 roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy usługi wykonywane przez spółkę opisane we wniosku, w okresie od 03.04.2014 do dnia 26.06.2014 korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b... Czy usługi zakończone po 26.06.2014 r. korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Usługi opisane we wniosku wykonywane w okresie od 03.04.2014 do dnia 26.06.2014 korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b.

Usługi opisane we wniosku zakończone po dniu 26.06.2014 korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b.

Uzasadnienie:

Firma świadczy usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 nieprzerwanie od roku 2007. Na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech spółka wystąpiła o wpis do odpowiedniego rejestru. Uzyskany wpis potwierdził, że podmiot spełnia wymogi dotyczące opieki nad dziećmi w wielu do lat trzech.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Podstawowa stawka podatku – na mocy art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie natomiast do treści obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednak zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, wykonywane:

 1. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,
 2. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym,
  - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Jak stanowi art. 43 ust. 17 ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że powyższe zwolnienia uregulowane zostały w ustawie o podatku od towarów i usług wskutek implementacji odpowiednich przepisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.). W myśl art. 132 ust. 1 lit. h oraz lit. i Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie zwalniają świadczenie usług i dostawę towarów ściśle związanych z opieką nad dziećmi i młodzieżą przez podmioty prawa publicznego lub przez inne podmioty uznane za podmioty o charakterze społecznym przez dane państwo członkowskie; państwa członkowskie zwalniają także kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r., poz. 1457), określa:

 1. zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 2. warunki świadczonych usług;
 3. kwalifikacje osób sprawujących opiekę;
 4. zasady finansowania opieki;
 5. nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 ww. ustawy, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.

Jak wynika z treści ust. 2 cytowanego przepisu, w ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.

W myśl art. 2 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia.

Z kolei na podstawie art. 26 powołanej ustawy, prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej „rejestrem”. Rejestr ten prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego (art. 27 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca działając w formie spółki cywilnej, od 2007 roku nieprzerwanie prowadzi opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w formie klubu dziecięcego. Wnioskodawca zapewnia dzieciom właściwą opiekę oraz edukację, uwzględniającą potrzeby i możliwości każdego podopiecznego.

Jak wskazuje Wnioskodawca, spełnia wszelkie wymogi, które nakłada ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Na początku 2014 roku rozpoczęto procedurę wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania pozytywnej opinii sanitarnej, nie zdążono dokonać wpisu do rejestru w wymaganym ustawą terminie. Ostatecznie klub dziecięcy został wpisany do odpowiedniego rejestru 27 czerwca 2014 roku.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania, czy usługi opisane we wniosku, w okresie od 3 kwietnia 2014 do dnia 26 czerwca 2014 korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b oraz czy te same usługi po 26 czerwca 2014 r., tj. po dacie wpisania Wnioskodawcy do odpowiedniego rejestru korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy.

Zgodnie z art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672), działalnością regulowaną jest działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków określonych przepisami prawa.

Z kolei art. 64 ust. 1 u.s.d.g. stwierdza, że jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu niniejszej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej, z zastrzeżeniem art. 75.

Oznacza to, że prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest możliwe w przypadku ziszczenia się dwóch przesłanek: spełnienia szczególnych warunków określonych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 jako warunek formalny oraz uzyskania wpisu w rejestrze żłobków lub klubów dziecięcych prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, co stanowi warunek materialny.

Wnioskodawca w opisie sprawy podaje, że prowadzi swoja działalność gospodarczą w formie klubu dziecięcego, nieprzerwanie od 2007 r., natomiast dopiero na początku 2014 r. rozpoczęto procedurę wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta, która zakończyła się właściwym wpisem w czerwcu 2014 r.

Ze względu na powołane przepisy prawa oraz opisany stan faktyczny stwierdzić należy, że usługi polegające na opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, spełniające funkcje opiekuńczo-edukacyjne świadczone przez Wnioskodawcę, będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy dopiero z chwilą uzyskania wpisu do stosownego rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta. Tym samym, w okresie, kiedy Wnioskodawca wykonywał usługi w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 bez wymaganego wpisu, nie mógł korzystać z tego zwolnienia od podatku.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.