IBPBI/2/423-1589/13/SD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
1. Czy odsetki naliczone przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z tytułu nieterminowo rozliczonej zaliczki przekazanej na realizację projektu, jak od zaległości podatkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?2. Jeżeli w bieżącym roku obrotowym Wnioskodawca uzyska stratę podatkową, czy w sytuacji opisanej we wniosku należy płacić podatek dochodowy od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 2 grudnia 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 5 grudnia 2013 r.), uzupełnionym 25 lutego 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

  • czy odsetki naliczone przez Centrum ...z tytułu nieterminowo rozliczonej zaliczki przekazanej na realizację projektu, jak od zaległości podatkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych,
  • czy jeżeli w bieżącym roku obrotowym Wnioskodawca uzyska stratę podatkową to w sytuacji opisanej we wniosku musi płacić podatek dochodowy od osób prawnych

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

  • czy odsetki naliczone przez Centrum ...z tytułu nieterminowo rozliczonej zaliczki przekazanej na realizację projektu, jak od zaległości podatkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych,
  • czy jeżeli w bieżącym roku obrotowym Wnioskodawca uzyska stratę podatkową to w sytuacji opisanej we wniosku musi płacić podatek dochodowy od osób prawnych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 13 lutego 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1589/13/SD wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 25 lutego 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej, którego podstawowym celem statutowym jest ochrona zdrowia, co kwalifikuje go do korzystania ze zwolnień wymienionych w art. 17 ust. 4 (winno być 17 ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W uzupełnieniu wniosku z 21 lutego 2014 r. (wpływ do tut. BKIP 25 lutego 2014 r.) Wnioskodawca doprecyzował przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego informując, że Instytucja ... (I.) pismem z 17 kwietnia 2013 r. poinformowała Wnioskodawcę o zatwierdzeniu wydatków w ramach wniosku o płatność nr 11 w ramach realizowanego projektu na kwotę 136.552,02 zł. W związku z niedokonaniem zwrotu naliczonych odsetek w kwocie 57.422,00 zł od nieterminowo rozliczonej zaliczki przez Beneficjenta (jak od zaległości podatkowych) pomniejszona została przedmiotowa płatność pośrednia stanowiąca refundację zatwierdzonego wniosku o płatność (w przypadku braku zwrotu odsetek w terminie wskazanym w wezwaniu Centrum korzysta z sekwencji wyrażonej w piśmie Ministra Rozwoju Regionalnego z 3 kwietnia 2012 r. Znak: ... , tj. dokona potrącenia odsetek z najbliżej dokonywanej na rzecz Beneficjenta płatności, na co zgodnie z zapisami pisma nie jest wymagana zgoda Beneficjenta).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy odsetki naliczone przez Centrum ...z tytułu nieterminowo rozliczonej zaliczki przekazanej na realizację projektu, jak od zaległości podatkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...
  2. Jeżeli w bieżącym roku obrotowym Wnioskodawca uzyska stratę podatkową, czy w sytuacji opisanej we wniosku należy płacić podatek dochodowy od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1.

W terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie rozliczył przekazaną zaliczkę, natomiast po terminie na rozliczenie zostały złożone wnioski o płatność. Zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiło to podstawę do naliczania odsetek w wysokości jak od zaległości podatkowych przez C. z tytułu nieterminowego złożenia wniosku o płatność. Odsetki zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p. Wnioskodawca nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów.

Ad.2.

W sytuacji, gdy wystąpi strata podatkowa, to nie występuje zobowiązanie podatkowe, również z tytułu zapłaconych odsetek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o pdop”), przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest – z zastrzeżeniem wypadków, o których mowa w art. 21 i 22 – dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast dochód ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 albo w art. 7a ust. 1 tej ustawy po odliczeniu wartości wskazanych w art. 18 ust. 1. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ustawy o pdop).

Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz kosztów uzyskania tych przychodów (art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ww. ustawy). Oznacza to, że dochody wolne od podatku nie są uwzględniane przy wyliczeniu podstawy opodatkowania (straty).

W tym miejscu wskazać także należy, że taka konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o pdop powoduje, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają: po pierwsze – przychód, a po drugie – koszty jego uzyskania.

I tak, przychodami podatkowymi, o których mowa w regulacjach ustawy o pdop są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, a w zakresie przychodów związanych z działalnością gospodarczą także przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy o pdop).

Natomiast z treści art. 15 ust. 1 ustawy o pdop wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu (ewentualnie zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów), przy czym każdy wydatek poza wyraźnie wskazanym w ustawie – wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu. Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków trzeba brać pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przychodu, a także racjonalność wydatków, to znaczy ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb oraz konieczność ich poniesienia dla osiągnięcia przychodu.

Mając na uwadze wskazanie Wnioskodawcy, że jest on podatnikiem, którego dochody korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop, kwestię kosztów należy rozpatrywać w sposób szczególny. I tak, w przypadku kiedy podmiot uzyskuje dochody zwolnione od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem określonej działalności statutowej, wszelkie wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, że w sytuacji, gdy:

  • wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, to stanowi on koszt uzyskania przychodów,
  • wydatek ten nie stanowi kosztu uzyskania przychodów ale wiąże się z realizacją celów statutowych, wówczas równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku dochodowego.

Jak wynika bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o pdop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z kolei, na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o pdop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że w przypadku, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop, ponoszone przez niego wydatki należy najpierw rozpatrywać pod kątem ich związku z przychodem (art. 15 ust. 1 ustawy o pdop) i w kontekście przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o pdop; następnie, jeżeli nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (co skutkuje zwiększeniem dochodu do opodatkowania), należy określić, czy ich równowartość może być wolna od podatku dochodowego z racji tej, że wiążą się one z realizacją celów statutowych podatnika. Jeżeli bowiem wydatki dotyczą realizacji celów statutowych, to równowartość dochodu odpowiadająca tym wydatkom będzie zwolniona z opodatkowania.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej, którego podstawowym celem statutowym jest ochrona zdrowia. Centrum ...naliczyło Wnioskodawcy odsetki z tytułu nieterminowo rozliczonej zaliczki (jak od zaległości podatkowych) przekazanej na realizację projektu.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

W świetle powyższego wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie ww. przepisów, co do zasady miałyby wpływ na zwiększenie osiągniętego dochodu w rozumieniu przepisów prawa podatkowego.

Jednocześnie wskazać należy, że podmioty korzystające ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop, nie wykazują strat z działalności statutowej jako straty ze źródła wolnego od podatku dochodowego. Przepisy art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o pdop, nie mają bezpośredniego zastosowania do warunkowego zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop.

Wobec powyższego, jeżeli podatnik poniósł wydatki, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów i poniesie w danym roku stratę podatkową, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o pdop, to obowiązek podatkowy nie wystąpi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy mógłby powstać tylko gdyby dochód pozostały z lat poprzednich, zadeklarowany jako przeznaczony na cele statutowe, został wydatkowany niezgodnie z tym przeznaczeniem.

Zatem, odnosząc przepisy podatkowe do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że w przypadku, gdy Wnioskodawca nie osiągnął dochodu (poniósł stratę podatkową) i jednocześnie poniósł wydatki uregulowane środkami finansowymi pochodzącymi z bieżących wpływów, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów i nie są one wydatkami na cele statutowe, to nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia:

  • czy naliczone przez Centrum ...odsetki z tytułu nieterminowo rozliczonej zaliczki przekazanej na realizację projektu, jak od zaległości podatkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych,
  • czy jeżeli w bieżącym roku obrotowym Wnioskodawca uzyska stratę podatkową to w sytuacji opisanej we wniosku musi płacić podatek dochodowy od osób prawnych

-jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.