I US II-443/42/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak w świetle ustawy o podatku od towarów i usług należy opodatkować usługę, polegającą na żywieniu dzieci niepełnosprawnych, opiekę nad którymi sprawuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej?

I US II-443/42/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. opieka zdrowotna
  2. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60), art. 5 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 2.05.2005 r., znak MZŻ/D-62/05, z datą wpływu do tut. Urzędu 9.05.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 3.05.2005 r., znak MZZ/D-75/05, z datą wpływu do tut. Urzędu 3.06.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione we wniosku za nieprawidłowe.

Wnioskiem z dnia 2.05.2005 r. Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z zapytaniem: jak w świetle ustawy o podatku od towarów i usług należy opodatkować usługę polegającą na żywieniu dzieci niepełnosprawnych, opiekę nad którymi sprawuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Miejski Zarząd Żłobków wykonuje zadania w zakresie prowadzenia żłobków na terenie miasta, które są sklasyfikowane w PKWiU 85, jako usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej. W ramach tak prowadzonej działalności Jednostka na podstawie zawartej umowy z ZOZ, zobowiązała się do żywienia dzieci niepełnosprawnych będących pod opieką ZOZ, która jest sprawowana w pomieszczeniach użyczonych przez Jednostkę na ten cel. Z tytułu żywienia dzieci Jednostka pobiera wynagrodzenie od ZOZ, a ponadto rodzice dzieci niepełnosprawnych wpłacają kwotę 3 zł. dziennie, stanowiącą zwrot kosztów wyżywienia dzieci (tzw. "wsad do kotła"). Według Jednostki przedmiotowa usługa została zakwalifikowana do usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej o symbolu PKWiU 85, a zatem podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Natomiast opłaty wnoszone przez rodziców dzieci niepełnosprawnych jako dotyczące jedynie refundacji kosztów zakupu artykułów żywnościowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając powyższe na uwadze, po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) - zwaną dalej ustawą o podatku VAT - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej podatkiem, podlega min. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 29 ust.1 ustawy o podatku VAT podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Z regulacji tej wynika, iż w sytuacji gdy Jednostka- w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług otrzymuje od innego podmiotu jakiekolwiek dofinansowanie stanowiące dopłatę do ceny towarów lub usługi, jako np. pokrycie części ceny - tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia.

Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegają usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji nr 9 przedmiotowego załącznika wymienione zostały usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2), sklasyfikowane dla potrzeb statystyki publicznej pod symbolem PKWiU ex 85.

Biorąc pod uwagę powyższe podstawą opodatkowania świadczonej usługi będzie kwota otrzymana od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za przygotowanie posiłków dla dzieci, oraz kwota otrzymana od rodziców dzieci niepełnosprawnych - za tzw. "wsad do kotła", stanowiąca dopłatę do świadczonej usługi. Jednocześnie tut. Organ podatkowy wyjaśnia, iż w związku z zakwalifikowaniem przez Jednostkę świadczonej usługi do grupowania o symbolu PKWiU 85, przedmiotowa usługa podlega zwolnieniu w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku VAT.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.