Opieka zdrowotna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to opieka zdrowotna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
23
kwi

Istota:

1. Czy odsetki naliczone przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z tytułu nieterminowo rozliczonej zaliczki przekazanej na realizację projektu, jak od zaległości podatkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?2. Jeżeli w bieżącym roku obrotowym Wnioskodawca uzyska stratę podatkową, czy w sytuacji opisanej we wniosku należy płacić podatek dochodowy od osób prawnych?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej, którego podstawowym celem statutowym jest ochrona zdrowia. Centrum ...naliczyło Wnioskodawcy odsetki z tytułu nieterminowo rozliczonej zaliczki (jak od zaległości podatkowych) przekazanej na realizację projektu. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. W świetle powyższego wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie ww. przepisów, co do zasady miałyby wpływ na zwiększenie osiągniętego dochodu w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Jednocześnie wskazać należy, że podmioty korzystające ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop, nie wykazują strat z działalności statutowej jako straty ze źródła wolnego od podatku dochodowego. Przepisy art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o pdop, nie mają bezpośredniego zastosowania do warunkowego zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop. Wobec powyższego, jeżeli podatnik poniósł wydatki, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów i poniesie w danym roku stratę podatkową, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o pdop, to obowiązek podatkowy nie wystąpi.

2011
1
mar

Istota:

Jak w świetle ustawy o podatku od towarów i usług należy opodatkować usługę, polegającą na żywieniu dzieci niepełnosprawnych, opiekę nad którymi sprawuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej?

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe podstawą opodatkowania świadczonej usługi będzie kwota otrzymana od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za przygotowanie posiłków dla dzieci, oraz kwota otrzymana od rodziców dzieci niepełnosprawnych - za tzw. "wsad do kotła", stanowiąca dopłatę do świadczonej usługi. Jednocześnie tut. Organ podatkowy wyjaśnia, iż w związku z zakwalifikowaniem przez Jednostkę świadczonej usługi do grupowania o symbolu PKWiU 85, przedmiotowa usługa podlega zwolnieniu w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku VAT.

2011
1
sty

Istota:

Na wstępie informuję, że wobec mojej firmy nie toczy się postępowanie podatkowe ani kontrolne. Prowadzę działalność gospodarczą od 1.09.1998 r. zarejestrowaną najpierw pod nazwą „Poradnictwo .........." ze zmianą nazwy 12.05.2000r na „X- Ośrodek ...". Z leczeniem osób uzależnionych jestem związana zawodowo od 1989 r., kiedy to skończyłam studia magisterskie. Od 1998 r. rozpoczęłam działalność gospodarczą i byłam podnajmowana przez Zespół Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Szkoleniowy, "S" c. Prowadziłam również własną praktykę leczniczą w zakresie uzależnień. Po zakupieniu lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność medyczną przy ul. X ze wspólnego majątku mojego i męża powstała możliwość zorganizowania prywatnej placówki odwykowej świadczącej profesjonalne usługi dla osób uzależnionych i ich rodzin. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5.03.1998 r. w sprawie Zakładów Lecznictwa Odwykowego artykuł 9 i 12 ust. 1 ośrodek spełniał wszystkie wymogi regulowane rozporządzeniem (zał. nr 2). Został również odebrany przez Sanepid. Obecnie prowadzi w nim swoją działalność dwóch lekarzy psychiatrów. Art. 10 ust. 1 o Zakładach Opieki Zdrowotnej określa, że świadczenia mogą być udzielane jedynie przez personel o odpowiednich kwalifikacjach (zał. nr 1).W 1999 r. otrzymałam certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnień ( zał. nr 3 ). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności symbol 85. 14. A obejmuje działalność paramedyczną, nie zawiera jednak on prowadzonej przeze mnie działalności w żadnym z punktów. Zgodnie z otrzymaną z Urzędu Statystycznego w Łodzi interpretacją złożonego przeze mnie wniosku opisującego funkcjonowanie ośrodka mieszczę się w dwóch grupowaniach :
-konsultacje lekarskie i lecznictwo odwykowe PKWiU 85.12.1
-udzielanie porad przez psychologów i terapeutów uzależnień PKWiU 85.14.13-00.00.(zał.nr5).
W związku z przedstawioną dokumentacją uważam, że prowadzona przeze mnie i zespół podnajmowanych specjalistów działalność wobec osób uzależnionych i ich rodzin spełnia wymogi nowocześnie prowadzonego leczenia. Pacjenci otrzymują faktury na których mają wpisany symbol 85 i nie podlegali opodatkowaniu Vatem. Uważam, że moja działalność w zakresie leczenia odwykowego w warunkach ambulatoryjnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Proszę o rozpatrzenie mojego zapytania i wydanie własnej opinii. Przychody w poszczególnych latach mojej działalności wynosiły: Przychód 1999 19.743.342000 43.689.292001 64.733.18 + wynajem 20802002 49.580.92 +wynajem 58002003 44.559.23 +wynajem 5800. Pragnę dodać, że podczas prowadzenia przeze mnie działalności zawodowej miały również miejsce sytuacje, gdy zawierałam umowę z Zakładem Opieki Zdrowotnej, wykonywałam swoją pracę i nie otrzymywałam za nią wynagrodzenia. W związku z zakresem prowadzonej działalności placówka ta jak dotychczas nie uzyskuje dochodu (podobnie jak wszystkie inne placówki Służby Zdrowia w Polsce), ponieważ koszty prowadzenia ośrodka są bardzo wysokie i nie otrzymujemy dotacji z żadnej instytucji budżetowej.

Fragment:

Organ podatkowy nie jest bowiem właściwy do klasyfikowania usług i nie może wchodzić w kompetencje organów statystycznych. Urząd Statystyczny w Łodzi zaklasyfikował Pani działalność do trzech grupowań (PKWiU 85.12.1, PKWiU 85.14.13-00.00, PKWiU 85.11.1). W świetle przedstawionego stanu faktycznego, który nie określa jednoznacznie rodzaju działalności przez Panią wykonywanej tut. organ podatkowy nie jest w stanie przyporządkować odpowiedniej stawki podatku VAT. Na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o VAT poz. 20 usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług paramedycznych oraz mierzenia ciśnienia tętniczego poza placówkami ochrony zdrowia o symbolu PKWiU ex 85 są zwolnione od opodatkowania podatkiem VAT

2011
1
sty

Istota:

Czy w świetle przepisów ustawy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej ma prawo żądania faktur VAT ze stawką 7 % od dostawców usług związanych z remontem, budową i bieżącą konserwacją obiektów przychodni, w których prowadzi działalność medyczną ?

Fragment:

(...) stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz.50 ze zm.) obniża się do wysokości 7 % dla materiałów i usług (robót) budowlanych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, w którym pod pozycją 86 podpunkt 8) jest wykazana „budowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków szpitali i zakładów opieki medycznej (PKOB ex 1264) -z wyłączeniem klinik weterynaryjnych”. W związku z powyższym stanem prawnym przedstawiony usługi remontowe, budowa i bieżąca konserwacja budynku przychodni powinna być opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 7 %.